Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Указ Президент № 346/2014 від 28.03.2014 Питання головного органу військового управління Національної гвардії України

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України, статті 5 Закону України «Про Національну гвардію України» постановляю:

1. Затвердити Положення про головний орган військового управління Національної гвардії України (додається).

2. Установити, що командувач Національної гвардії України користується щодо військовослужбовців Національної гвардії України правами Міністра оборони України, які передбачені Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 6 червня 2007 року № 501 «Питання органу військового управління внутрішніх військ»;

Указ Президента України від 16 березня 2009 року № 160 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 6 червня 2007 року № 501».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України


О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
28 березня 2014 року
№ 346/2014

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 березня 2014 року № 346/2014

ПОЛОЖЕННЯ
про головний орган військового управління Національної гвардії України

1. Головним органом військового управління Національної гвардії України (далі - головний орган військового управління НГУ) є Головне управління Національної гвардії України.

2. Головний орган військового управління НГУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про Національну гвардію України», іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також виданими відповідно до них нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями головного органу військового управління НГУ є:

участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань діяльності Національної гвардії України;

організація виконання покладених на Національну гвардію України завдань та основних функцій;

планування застосування оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України, їх органів військового управління, якими є територіальні управління Національної гвардії України (далі - територіальні управління НГУ), з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України;

забезпечення безпосереднього військового керівництва територіальними управліннями НГУ, з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, вищими навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), базами, установами та закладами, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України.

4. Головний орган військового управління НГУ відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, та розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства, розробляє і подає в установленому порядку на розгляд Міністрові внутрішніх справ України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань діяльності Національної гвардії України;

2) розробляє та подає на розгляд Міністрові внутрішніх справ України проекти актів Міністерства внутрішніх справ України, що стосуються діяльності Національної гвардії України;

3) аналізує та прогнозує тенденції розвитку суспільно-політичної обстановки в зонах відповідальності (зонах оперативного реагування), дислокації об'єктів, що охороняються, та місць виконання службово-бойових завдань Національної гвардії України;

4) здійснює в межах компетенції заходи правового режиму надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

5) здійснює в установленому порядку заходи щодо приведення Національної гвардії України у вищі ступені бойової готовності, переведення її на штати воєнного часу;

6) організовує підготовку оперативно-територіальних об'єднань, з'єднань, військових частин і підрозділів до виконання службово-бойових завдань;

7) організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації особового складу Національної гвардії України у навчальних військових частинах (центрах) Національної гвардії України, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців у навчальних закладах;

8) здійснює заходи, пов'язані з охороною державної таємниці;

9) відповідно до закону протидіє і запобігає корупційним правопорушенням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Національної гвардії України;

10) уживає заходів з контролю за діяльністю територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України;

11) здійснює заходи з комплектування Національної гвардії України військовослужбовцями і працівниками;

12) організовує у взаємодії з органами внутрішніх справ вивчення та добір призовників у Національну гвардію України, їх розподіл і відправлення до територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України;

13) здійснює заходи щодо забезпечення відповідно до закону соціального і правового захисту особового складу Національної гвардії України і членів їх сімей;

14) уживає відповідно до законодавства особливих заходів щодо захисту військовослужбовців та працівників Національної гвардії України від зазіхань на їх життя, здоров'я, честь, майно у зв'язку зі службовою діяльністю і членів їх сімей;

15) забезпечує здійснення відомчої реєстрації, перереєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії України;

16) проводить обов'язковий технічний контроль транспортних засобів Національної гвардії України;

17) забезпечує проведення виховної роботи серед особового складу Національної гвардії України, здійснення заходів щодо зміцнення дисципліни і правопорядку, морально-психологічного забезпечення бойової та мобілізаційної готовності Національної гвардії України;

18) організовує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України відповідно до законодавства;

19) здійснює через органи і підрозділи Національної гвардії України забезпечення Національної гвардії України, матеріально-технічне забезпечення територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України, закупівлю, накопичення й ефективне використання військового майна та інших матеріально-технічних ресурсів, забезпечує їх експлуатацію, ремонт і зберігання, здійснює контроль у цій сфері;

20) здійснює відповідно до закону управління військовим майном, у тому числі закріплює військове майно за територіальними управліннями НГУ, з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, вищими навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), базами, установами та закладами Національної гвардії України (у разі їх формування, переформування), приймає рішення щодо перерозподілу цього майна між ними, у тому числі у разі їх розформування;

21) виступає в установленому порядку замовником (пайовиком) робіт із проектування, будівництва (придбання) житла для військовослужбовців та працівників Національної гвардії України, об'єктів, будівель і споруд військового, спеціального та іншого призначення, з реконструкції та капітального ремонту нерухомого майна, що перебуває в оперативному управлінні Національної гвардії України;

22) організовує розквартирування територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України, експлуатацію, утримання, ремонт будівель і споруд військових містечок, проведення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

23) організовує та здійснює в установленому Міністерством внутрішніх справ України порядку заходи щодо міжнародного співробітництва, а також у порядку і на умовах, визначених законами України, щодо участі у міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

24) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на головний орган військового управління НГУ завдань.

5. Головний орган військового управління НГУ має право в установленому порядку:

1) залучати фахівців центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати від Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування документи і матеріали, необхідні для реалізації покладених на нього завдань;

3) подавати на розгляд Міністерства внутрішніх справ України проекти нормативно-правових актів з питань діяльності Національної гвардії України;

4) скликати наради за участю представників органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

5) морально заохочувати осіб, які надають Національній гвардії України допомогу у виконанні покладених на неї завдань.

6. Головний орган військового управління НГУ здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні управління НГУ.

7. Головний орган військового управління НГУ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Управлінням державної охорони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, правоохоронними органами спеціального призначення, громадськими об'єднаннями та релігійними організаціями, а також з адміністрацією та режимними органами об'єктів, що охороняються.

8. Начальником головного органу військового управління НГУ є командувач Національної гвардії України, який призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України. Пропозицію Президентові України стосовно кандидатури на посаду командувача Національної гвардії України вносить Міністр внутрішніх справ України. На посаду командувача Національної гвардії України призначається військовослужбовець.

Командувач Національної гвардії України має першого заступника і чотирьох заступників, які належать до вищого командування Національної гвардії України.

Перший заступник та заступники командувача Національної гвардії України призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України за поданням командувача Національної гвардії України, погодженим із Міністром внутрішніх справ України.

9. Командувач Національної гвардії України:

1) здійснює безпосереднє військове керівництво Національною гвардією України, організовує виконання покладених на неї завдань і функцій;

2) організовує забезпечення головним органом військового управління НГУ реалізації державної політики у сфері національної безпеки і оборони України;

3) спрямовує і контролює здійснення заходів щодо підготовки Національної гвардії України, підтримання її у постійній бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування її особовим складом, прийняття громадян України на військову службу до Національної гвардії України, визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання покладених на Національну гвардію України завдань;

4) представляє головний орган військового управління НГУ у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;

5) затверджує положення про структурні підрозділи головного органу військового управління НГУ;

6) вносить Міністрові внутрішніх справ України пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України;

7) організовує підготовку проектів нормативно-правових актів з питань діяльності Національної гвардії України;

8) встановлює вимоги та визначає порядок виконання військовослужбовцями Національної гвардії України військово-спортивного комплексу;

9) присвоює в установленому порядку чергові військові звання, вносить подання про присвоєння вищих військових звань;

10) розподіляє обов'язки між своїми першим заступником та заступниками;

11) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством працівників Національної гвардії України в головному органі військового управління НГУ, формує і затверджує кадровий резерв державних службовців та в установленому порядку присвоює відповідні ранги державних службовців, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації, видає накази по особовому складу з питань проходження державної служби;

12) порушує в установленому порядку питання про відзначення державними нагородами України та відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, відзначає відомчими заохочувальними відзнаками Національної гвардії України військовослужбовців, працівників Національної гвардії України;

13) затверджує кошториси, плани використання бюджетних коштів, штатні розписи, зміни до них територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України;

14) установлює військовослужбовцям головного органу військового управління НГУ, начальникам територіальних управлінь НГУ, командирам (начальникам) з'єднань, військових частин, підрозділів, вищих навчальних закладів, начальникам навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів, що не входять до складу оперативно-територіальних об'єднань НГУ, розміри грошового забезпечення у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;

15) організовує забезпечення виконання та контролю за додержанням законодавства з питань проходження громадянами служби у військовому резерві Національної гвардії України;

16) проводить в установленому законом порядку звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

10. Командувач Національної гвардії України у межах повноважень видає накази, директиви, розпорядження та доручення, організовує і контролює їх виконання.

Командувач Національної гвардії України має право скасовувати повністю чи в окремій частині накази командирів (начальників) територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів, що суперечать актам законодавства України, а також наказам, директивам, розпорядженням та дорученням командувача Національної гвардії України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції головного органу військового управління НГУ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку Національної гвардії України в головному органі військового управління НГУ утворюється постійно діючий колегіальний дорадчий орган - військова рада. Головою військової ради є командувач Національної гвардії України.

До складу військової ради за посадою входять перший заступник та заступники командувача Національної гвардії України, а також представники Міністерства внутрішніх справ України, визначені Міністром внутрішніх справ України. До складу військової ради за рішенням командувача Національної гвардії України можуть входити й інші посадові особи Національної гвардії України.

Рішення військової ради затверджуються директивами і наказами командувача Національної гвардії України.

Положення про військову раду затверджується командувачем Національної гвардії України.

12. Фінансування видатків, пов'язаних із забезпеченням діяльності головного органу військового управління НГУ, здійснюється в межах коштів Державного бюджету України.

Гранична чисельність військовослужбовців та працівників Національної гвардії України в головному органі військового управління НГУ затверджується Міністром внутрішніх справ України за поданням командувача Національної гвардії України.

Кошторис головного органу військового управління НГУ затверджується в установленому порядку Міністерством внутрішніх справ України.

13. Структуру головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України затверджує Міністр внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

Штати головного органу військового управління НГУ, територіальних управлінь НГУ, з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України, у тому числі на особливий період, а також зміни до них затверджує командувач Національної гвардії України.

14. Головний орган військового управління НГУ відповідно до Закону України «Про Національну гвардію України» є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, та відповідних банківських установах.

Тимчасово виконуючий
повноваження Глави
Адміністрації
Президента України


С.ПАШИНСЬКИЙІнші НПА

Наказ МВС №625 від 07.07.2014 Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України Наказ МВС №567 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України Наказ МВС №566 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України Закон України ВРУ №224-VII від 14.05.2013 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики Закон України ВРУ №353-VII від 20.06.2013 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності Закон України ВРУ №602-V від 12.01.2007 Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад Закон України ВРУ №1095-V від 29.05.2007 Про внесення зміни до Закону України Про Центральну виборчу комісію Рішення КСУ №№ 6-рп/200 від 09.07.2007 У справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" Указ Президент №742/2014 від 24.09.2014 Про новий склад Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» Указ Президент №740/2014 від 24.09.2014 Про звільнення С. Тітенка з посади Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики