Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення ФГВФО № 104 від 29.09.2014 Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

29.09.2014  № 104

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2014 р.
за № 1293/26070


Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (додаються).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

В.В. Пасічник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
29.09.2014  № 104

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2014 р.
за № 1293/26070


ЗМІНИ
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку;»;

в абзаці п’ятому слова «прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та» виключити;

2) у пункті 3:

у другому реченні слова «прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та» виключити;

останнє речення виключити;

3) у пункті 10 слова «прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та» виключити.

2. Розділ ІІ викласти в такій редакції:

«II. Діяльність із забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати коштів у період здійснення тимчасової адміністрації

1. Національний банк України інформує Фонд про віднесення банку до категорії неплатоспроможних наступного дня після ухвалення відповідного рішення.

2. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

3. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду.

4. Банк після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку повинен здійснити:

1) нарахування відсотків та перерахування з рахунків з обліку нарахованих витрат податку з оподаткованого доходу;

2) відображення операцій з використанням платіжних карток, а також усіх видаткових операцій, що відбулися після початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

3) консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

4) звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку, між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків за формою, визначеною Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (далі - Правила);

5) протягом тижня з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку - аналіз стану бази даних (установити записи про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити) та порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копій документів вкладників із справ з оформлення рахунків та усунення всіх виявлених помилок (за наявності);

6) формування файлів та архівування бази даних про вкладників відповідно до вимог розділу ІІ Правил;

7) направлення до Фонду файлів бази даних разом із супровідним листом.

У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків, підсумкові значення сум залишків на рахунках, сум нарахованих відсотків та гарантованих сум у файлах. До супровідного листа додається Акт звірки бази даних та балансових рахунків;

8) направлення до Фонду файлів із:

переліком вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону;

переліком осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку;

переліком осіб, які використовують вклад як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, що ще не виконане.

5. Фонд здійснює аналіз та перевірку файлів «D» та «Z» на предмет відсутності помилкових записів та правильності розрахунку гарантованих сум у файлі «Z».

Результати перевірки файлів разом із супровідним листом передаються уповноваженій особі Фонду. У супровідному листі вказується статус прийняття файла (прийнято без помилок/прийнято з помилками), а також зазначаються сума і кількість безпомилкових записів та сума і кількість записів з помилками. Файл з помилками передається уповноваженій особі Фонду для перевірки та доопрацювання, зокрема засобами електронної пошти Національного банку України.

6. Банк має право надати до Фонду відповідні зміни до бази даних про вкладників. Зміни надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються:

суть змін;

кількість інформаційних рядків, що змінюються;

підсумкові значення сум у файлі змін (за записами, що змінюються).

Зміни реквізитів вкладника (поля 2 * 10) надаються за структурою файла «Z» з обов’язковим зазначенням номера інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатора вкладника).

Усі інші зміни, що стосуються певного конкретного запису з файла «D» (сум, номерів рахунків та договорів, дат укладення та закінчення договорів тощо), надаються за структурою файла «D» з обов’язковим зазначенням номера інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатора рахунку вкладника) та номера інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатора вкладника).

7. З метою забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників Фонд має право надати неплатоспроможному банку цільову позику. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, у національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

8. У разі необхідності отримання цільової позики уповноважена особа Фонду подає Фонду разом із обґрунтуванням заявку на отримання цільової позики для здійснення виплат вкладникам згідно з додатком 1 до цього Положення.

Обґрунтування необхідності надання цільової позики має містити суми прогнозних надходжень та відтоку грошових коштів протягом періоду дії тимчасової адміністрації, а також розшифрування рахунку № 9806 «Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку».

До заявки додаються:

розрахунок загальної суми цільової позики для здійснення виплат вкладникам згідно з додатком 2 до цього Положення;

список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду, згідно з додатком 3 до цього Положення (далі - Список);

перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 7 частини четвертої статті 26 Закону;

проект договору цільової позики.

За потреби Фонд може витребувати від неплатоспроможного банку інші документи.

9. Цільова позика перераховується Фондом неплатоспроможному банку окремими траншами на підставі укладеного між Фондом та банком договору цільової позики. Для отримання чергового траншу цільової позики уповноважена особа Фонду надає до Фонду заявку на отримання траншу. До заявки на отримання траншу додається список вкладників (у межах Списку), які отримують кошти за рахунок цього траншу, а також його розрахунок.

10. Список (списки) формується(ються) відповідно до базової структури Правил у розрізі рахунків вкладника з визначенням належних розрахункових сум, в електронному вигляді - за структурою інформаційного рядка файла «Список», визначеною у додатку 4 до цього Положення.

Список складається з інформації, що введена в базу даних про вкладників відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу (депозиту) та банківського рахунку.

До Списку не включається інформація про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону.

Список подається до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум.

Список на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та засвідчується підписами уповноваженої особи Фонду, головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку (за наявності), на електронних носіях - на CD-дисках у csv-файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

Список в електронному вигляді може бути переданий до Фонду засобами електронної пошти Національного банку України.

11. Фонд завантажує поданий уповноваженою особою Фонду Список до програмно-апаратного комплексу Фонду та здійснює його перевірку в частині:

наявності всіх необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;

коректності реквізитів вкладника;

значення загального розміру розрахункових сум за всіма рахунками одного вкладника, що не повинно перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

12. Протягом процедури здійснення тимчасової адміністрації в банку уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників, яким необхідно здійснити виплати за рахунок цільової позики, щодо:

зменшення (збільшення) кількості;

зміни розміру сум;

зміни особи вкладника (на підставі свідоцтва про право на спадщину тощо);

змін реквізитів вкладників.

Зміни надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

13. Перерахування траншу цільової позики неплатоспроможному банку здійснюється на підставі укладеного договору цільової позики, рішення виконавчої дирекції Фонду та за розпорядженням директора-розпорядника Фонду.

14. Уповноважена особа Фонду надає виконавчій дирекції Фонду звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду (додаток 5):

станом на 01 число кожного місяця протягом дії тимчасової адміністрації;

станом на кінець останнього дня виплат вкладникам за рахунок цільової позики.

Звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду подається:

на паперовому носії - згідно з додатком 5 до цього Положення;

на електронному носії - за структурою інформаційного рядка файла «Звіт про виплати», визначеною у додатку 6 до цього Положення.

15. Звіти на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки неплатоспроможного банку, на електронних носіях - у csv-файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними. Звіти подаються до Фонду разом із супровідним листом.

Звіти можуть бути передані до Фонду в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України.

16. Уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити:

виконання умов договору цільової позики;

повернення невиплаченої суми цільової позики Фонду у строк, визначений договором цільової позики;

надання виконавчій дирекції Фонду звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додатки 5, 6) станом на останній день виплат вкладникам за рахунок цільової позики та остаточного звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 7). Зазначений остаточний звіт подається тільки на паперовому носії.».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3:

слово «прийняття» замінити словами «отримання Фондом»;

після слів «(далі - Перелік)» доповнити пункт словами та цифрами «, перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону, а також перелік осіб, які на індивідуальній основі отримують від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від банку»;

2) перше речення пункту 4 викласти в такій редакції: «Перелік складається станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і включає суму відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується, виходячи із сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів (зменшених на суму податку), але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.».

4. У розділі ІV:

1) абзаци перший - третій пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Фонд завантажує поданий уповноваженою особою Фонду Перелік до програмно-апаратного комплексу Фонду та здійснює його перевірку в частині:

невключення до Переліку інформації про рахунки вкладників, розмір залишку гарантованої суми яких з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку, становить менше 10 гривень або більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, незалежно від кількості вкладів в одному банку;

невключення до Переліку інформації про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом;»;

2) у пункті 4 слова «прийняття Національним банком України» замінити словом «отримання»;

3) в абзаці другому пункту 7 цифри «70» замінити цифрами «80»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Виплата сум відшкодування спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень.

Виплата сум відшкодування особам, які унаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі/Реєстрі переказів відмінні від реквізитів їх документів, тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за Загальним реєстром/Реєстром переказів, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників до Фонду.»;

5) пункт 15 виключити.

5. У розділі VІ:

1) у пунктах 2, 3 слова «серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті» замінити словами «паспорт, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта»;

2) у пункті 4 слова «серії та номери паспортів для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті» замінити словами «паспорти, у яких контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта»;

3) доповнити пункт 6 новим абзацом такого змісту:

«якщо у Загальному реєстрі/Реєстрі переказів/Переліку значення поля «Реєстраційний номер платника податків» становить «0000000000», а вкладник надає документ з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків.»;

4) доповнити пункт 7 після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«пропущення знака апостроф або написання замість нього іншого символа, наприклад: «В’ячеслав - Вячеслав», «Мар’ян - Мар”ян;».

У зв’язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

5) пункт 8 після слова «Фонд» доповнити словами «або уповноважену особу Фонду»;

6) у пункті 9 слова «наступного робочого дня» замінити словами «десяти робочих днів»;

7) додатки 3 - 6 до Положення викласти в новій редакції (додаються);

8) у додатку 13 до Положення слова «для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті» замінити словами «про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта».

Начальник відділу
організації виплат


І.В. Араліна

Додаток 3
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 8 розділу ІІ)


СПИСОК
вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__________________________________
(найменування банку)

__________________________________
(місцезнаходження банку)


станом на ______________ року

СПИСОК
вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__________________________________
(найменування банку)

__________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

№ рядка у файлі «D»

П.І.Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

 

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

8

Документ, що посвідчує особу

Договір

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата закінчення

номер

9

10

11

12

13

14

           
                       

 

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Розрахункова сума (коп.)

№ рядка у файлі «Z»

15

16

17

18

19

Усього:

       

Уповноважена особа Фонду
на тимчасову адміністрацію


________________
(підпис)


_____________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку

________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.*

   
             

__________
* За наявності.


 

Додаток 4
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 9 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «Список»

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

Номер рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742

 

3

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

4

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Лідируючі нулі зазначаються

C = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номер будинку та номер квартири

C100

9

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

10

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

11

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

12

Дата закінчення

Дата закінчення договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N=5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку станом на день початку процедури виведення банку з ринку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N=5C25

17

Сума відсотків

Сума нарахованих відсотків станом на день початку процедури виведення банку з ринку, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

Розрахункова сума

Сума коштів у межах гарантованої, що повертається вкладнику за рахунок цільової позики Фонду (коп.)

N16

19

Номер рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі «Z», що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742

N10


 

 

Додаток 5
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 14 розділу ІІ)

ЗВІТ
про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

________________________________
(найменування банку)

__________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ____________ року

№ з/п

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 

Документ, що посвідчує особу

Виплачена сума (грн)

Ідентифікатор рахунку вкладника

Дата виплати

Дата перерахування частини (траншу) цільової позики

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11

12

13

14

             
   

Усього:

Сума

Кількість

   
                         

Уповноважена особа Фонду

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.*

   

__________
* За наявності.


 

Додаток 6
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 14 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «Звіт про виплати»

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

Номер рядка у файлі

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, реквізит заповнюється значенням «0000000000»

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номер будинку та номер квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер паспортного документа

C20

9

Ким виданий

Найменування або код органу, яким виданий паспортний документ

C100

10

Дата видачі

Дата видачі паспортного документа

D = 10

11

Виплачена сума

Сума, виплачена за рахунок траншу позики (грн)

N16

12

Ідентифікатор рахунку вкладника

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника), що формується згідно з Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742

N10

13

Дата виплати

Дата виплати

D = 10

14

Дата перерахування частини (траншу) цільової позики

Дата перерахування Фондом частини (траншу) цільової позики

D = 10

 Інші НПА

Рішення ФГВФО №94 від 18.09.2014 Про внесення змін до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому банку Постанова Центрвиборчком №1507 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1506 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1505 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1504 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноваженої особи Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" в одномандатному виборчому окрузі № 184 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1503 від 07.10.2014 Про скасування реєстрації та реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1431 від 03.10.2014 Про скасування реєстрації та реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1408 від 01.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Комуністичної партії України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1407 від 01.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"Єдина Країна\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1406 від 01.10.2014 Про реєстрацію уповноваженої особи Партії Зелених України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року