Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення ФГВФО № 94 від 18.09.2014 Про внесення змін до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому банку

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.09.2014  № 94

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2014 р.
за № 1226/26003


Про внесення змін до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому банку

Відповідно до статті 43 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 04 липня 2014 року № 1586-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки приймаючому банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2012 року за № 1339/21651 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 31 січня 2013 року № 9), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

В.В. Пасічник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
12.07.2012  № 8
(у редакції рішення
виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
18.09.2014 № 94)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2014 р.
за № 1226/26003


ПОЛОЖЕННЯ
про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) і визначає спосіб, розмір та умови надання фінансової підтримки з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. Фінансова підтримка надається приймаючому або перехідному банку у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку в один з таких способів:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

3. Фінансова підтримка надається такими способами:

у формі компенсації за прийняті зобов'язання, у тому числі шляхом видачі фінансових векселів;

у вигляді позики на умовах субординованого боргу.

4. Фінансова підтримка у формі компенсації за прийняті зобов'язання надається Фондом за умови, якщо сума зобов'язань неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб у межах суми гарантованого відшкодування, що передаються приймаючому або перехідному банку, перевищує суму активів неплатоспроможного банку, що передаються на користь такого приймаючого або перехідного банку.

5. Фінансова підтримка у вигляді позики на умовах субординованого боргу надається Фондом за умови, якщо сума зобов'язань неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб у межах суми гарантованого відшкодування, що передаються приймаючому або перехідному банку, дорівнює сумі активів неплатоспроможного банку, що передаються на користь такого приймаючого або перехідного банку.

Для цілей цього Положення термін «субординований борг» вживається у такому значенні: позика грошових коштів Фондом, яка надається приймаючому або перехідному банку на підставі договору під забезпечення майном на строк не менше п’яти років і за ставкою не нижче облікової ставки Національного банку України, яка може змінюватись протягом строку дії договору виключно у сторону збільшення.

6. Фінансова підтримка не може надаватися будь-якому проблемному або неплатоспроможному банку чи на користь учасників таких банків.

ІІ. Умови та розмір надання фінансової підтримки у формі компенсації за прийняті зобов’язання

1. Компенсацією за прийняті зобов'язання є кошти, що можуть бути надані Фондом приймаючому або перехідному банку у вигляді відшкодування різниці між вартістю суми переданих приймаючому або перехідному банку зобов'язань перед вкладниками у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладами та вартістю переданих приймаючому або перехідному банку активів.

2. Фінансова підтримка у формі компенсації за прийняті зобов’язання надається Фондом у випадку виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення перехідного банку згідно з чаcтиною сімнадцятою статті 42 Закону з урахуванням обмеження, встановленого абзацом десятим частини сімнадцятої статті 42 Закону.

3. Компенсація за прийняті зобов'язання не передбачає нарахування відсотків або надання інших видів плати за користування та не передбачає повернення у разі належного виконання приймаючим або перехідним банком своїх зобов’язань за договором про переведення боргу та договором про відступлення права вимоги щодо активів та зобов'язань неплатоспроможного банку (змішаним договором) включно.

4. Розмір компенсації приймаючому або перехідному банку має ґрунтуватися на аналізі найменш витратного для Фонду способу виведення банку з ринку, визначеного планом врегулювання неплатоспроможного банку, і не може перевищувати суми переданих приймаючому або перехідному банку зобов'язань перед вкладниками у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладами (розрахованого згідно з вимогами статті 26 Закону), яка на дату укладання договору про переведення боргу та договору про відступлення права вимоги щодо активів та зобов'язань неплатоспроможного банку (змішаного договору) включно ще не сплачена вкладникам неплатоспроможного банку (далі - гарантована сума), зменшеної на вартість переданих приймаючому або перехідному банку активів, і розраховується за такою формулою:

S фінансової підтримки < S зобов'язань - S переданих активів,

де

S зобов'язань

=

сумі вкладів у межах гарантованої суми;

 

S переданих активів

=

вартості переданих приймаючому або перехідному банку активів неплатоспроможного банку.
Вартість активів визначається за пропозицією приймаючого банку, але для розрахунку фінансової підтримки не може бути нижчою оціночної вартості, визначеної за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, та/або суб’єктом оціночної діяльності.

5. Компенсація за прийняті зобов'язання може бути надана у вигляді фінансового векселя(ів) Фонду, випуск якого(их) приймається відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду, зокрема з огляду на строковість зобов’язань неплатоспроможного банку, що передаються приймаючому або перехідному банку.

6. Компенсація може бути змішаною, наданою частково коштами та частково векселем(ями).

ІІІ. Умови та розмір надання фінансової підтримки у вигляді позики на умовах субординованого боргу

1. Фінансова підтримка у вигляді позики на умовах субординованого боргу надається Фондом у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом:

передачі частини або всіх активів та зобов'язань приймаючому банку;

створення перехідного банку згідно з частиною сімнадцятою статті 42 Закону з урахуванням обмеження, встановленого абзацом десятим частини сімнадцятої статті 42 Закону.

2. Позика на умовах субординованого боргу надається у національній валюті на умовах платності, строковості та забезпеченості.

За користування позикою на умовах субординованого боргу приймаючий або перехідний банк сплачує відсотки за ставкою, що визначається умовами договору, але не нижче облікової ставки Національного банку України, яка може змінюватись протягом строку дії договору виключно у сторону збільшення.

Позика на умовах субординованого боргу надається на строк не менше 5 років з графіком погашення, встановленим умовами договору.

Позика на умовах субординованого боргу надається під забезпечення:

рухомого та нерухомого майна приймаючого або перехідного банку, що не обтяжене будь-яким іншим зобов’язанням, у розмірі 100 відсотків його балансової вартості;

облігацій внутрішньої державної позики, що не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, у розмірі 95 відсотків їх балансової вартості, але не вище номінальної/амортизаційної вартості таких облігацій, з урахуванням відсотків за користування позикою;

майновими правами за укладеними банком кредитними договорами у розмірі 95 відсотків від суми заборгованості за такими кредитами з урахуванням відсотків за користування ними. У разі зменшення обсягу або погіршення якості кредитів, майнові права за якими передані у заставу, Фонд має право вимагати від банку приведення суми вартості наданих у забезпечення майнових прав у відповідність до суми одержаної від Фонду позики на умовах субординованого боргу і відсотків за користування нею.

3. Розмір позики на умовах субординованого боргу, наданої Фондом приймаючому або перехідному банку, не може перевищувати суми переданих приймаючому або перехідному банку зобов’язань перед вкладниками у межах гарантованої суми (розрахованої згідно з вимогами статті 26 Закону) і розраховується за такою формулою:

S фінансової підтримки < S зобов'язань,

де

S зобов'язань

=

сумі вкладів у межах гарантованої суми.


IV. Порядок надання фінансової підтримки

1. Про намір отримати фінансову підтримку з боку Фонду приймаючий банк інформує Фонд у конкурсній пропозиції, яку приймаючий банк надсилає до Фонду у встановлений планом врегулювання термін (строк), до складу якої додає заявку на отримання фінансової підтримки із зазначенням бажаної форми та розміру.

У разі надання фінансової підтримки перехідному банку форма та розмір такої фінансової підтримки зазначаються у плані врегулювання неплатоспроможного банку.

2. Виконавча дирекція Фонду під час визначення переможця конкурсу - приймаючого банку на участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, якщо такий переможець у своїй конкурсній пропозиції заявив про необхідність надання Фондом фінансової підтримки, визначає форму та розмір, у яких буде надано фінансову підтримку приймаючому банку згідно з умовами, визначеними у розділах ІІ та ІІІ цього Положення, та приймає відповідне рішення.

3. Виконавча дирекція приймає рішення щодо форми та розміру фінансової підтримки з урахуванням таких критеріїв:

належність приймаючого або перехідного банку до групи банків відповідно до розподілу Національного банку України;

фінансовий стан приймаючого або перехідного банку;

сума переданих зобов’язань приймаючому або перехідному банку;

наявність та зміст інформації про присвоєння комплексної рейтингової оцінки за результатами останньої комплексної інспекційної перевірки приймаючого або перехідного банку згідно з рейтинговою системою CAMELS.

4. Протягом двох робочих днів Фонд повідомляє переможця конкурсу (приймаючий банк) про прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про надання йому фінансової підтримки із зазначенням форми та розміру фінансової підтримки та надає проект договору про надання фінансової підтримки.

5. Розмір фінансової підтримки після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про надання фінансової підтримки та до дати підписання договору може бути змінений лише в бік зменшення з урахуванням суми коштів, що вже була виплачена вкладникам неплатоспроможного банку.

6. Договір між Фондом та приймаючим або перехідним банком укладається разом з договором про переведення боргу та договором про відступлення права вимоги щодо активів та зобов'язань неплатоспроможного банку (змішаним договором) включно.

7. Обов'язковою умовою такого договору є відкладальна обставина щодо прийняття приймаючим або перехідним банком активів та зобов'язань неплатоспроможного банку. У разі ненастання відкладальної обставини фінансова підтримка приймаючому або перехідному банку не надається.

8. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про перерахування фінансової підтримки приймаючому або перехідному банку на підставі повідомлень:

уповноваженої особи Фонду про прийняття приймаючим або перехідним банком визначених активів та зобов'язань неплатоспроможного банку, яке має бути підписане уповноваженою особою Фонду, оформлене на бланку та скріплене печаткою, а також містити суму активів і зобов’язань, що передані приймаючому або перехідному банку, разом з балансом неплатоспроможного банку, підписаним уповноваженою особою Фонду та головним бухгалтером неплатоспроможного банку та скріпленим печаткою, а також копією акта приймання-передавання активів та зобов’язань;

приймаючого або перехідного банку про прийняття активів та зобов'язань неплатоспроможного банку, яке має бути підписане першими особами, оформлене на бланку та скріплене печаткою, а також містити суму активів і зобов’язань, що прийняті приймаючим або перехідним банком, разом з балансом приймаючого або перехідного банку, підписаним головою правління та головним бухгалтером приймаючого або директором та головним бухгалтером перехідного банку та скріпленим печаткою, а також копією акта приймання-передавання активів та зобов’язань.

9. Перерахування фінансової підтримки приймаючому банку або перехідному банку з боку Фонду здійснюється протягом трьох робочих днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією про перерахування фінансової підтримки приймаючому або перехідному банку на підставі розпорядження директора-розпорядника Фонду в безготівковій формі шляхом зарахування грошових коштів на рахунок приймаючого або перехідного банку, визначений умовами договору.

Фінансова підтримка може надаватися частинами відповідно до строків погашення зобов’язань неплатоспроможного банку, що передаються приймаючому або перехідному банку.

Перерахування фінансової підтримки приймаючому банку або перехідному банку з боку Фонду у формі фінансового(их) векселя(ів) Фонду здійснюється протягом трьох робочих днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про випуск фінансового(их) векселю(ів) Фонду. Передача векселя здійснюється на підставі акта приймання-передавання.

V. Контроль за виконанням вимог договору фінансової підтримки

1. Протягом перших трьох місяців після надання фінансової підтримки згідно з договором про фінансову підтримку приймаючий або перехідний банк щотижня подає Фонду звітність про задоволення вимог вкладників у довільній формі із зазначенням:

суми виплат коштів та кількості вкладів, що були передані неплатоспроможним банком, у тому числі із зазначенням кількості та сум укладених договорів банківського вкладу або рахунку з вкладниками за такими вкладами;

кількості звернень (скарг) вкладників щодо невиконання приймаючим або перехідним банком вимог щодо виплати суми коштів за вкладами, переданими неплатоспроможним банком.

2. У разі отримання фінансової підтримки у вигляді позики на умовах субординованого боргу Фонд здійснює контроль за своєчасним поверненням приймаючим або перехідним банком позики фінансової підтримки та сплатою процентів за користування ним, а також за виконанням усіх умов укладеного договору фінансової підтримки та договору застави.

3. Відповідальність приймаючого або перехідного банку за своєчасне повернення позики на умовах субординованого боргу, сплату процентів за користування нею, а також за виконання всіх умов укладених договору фінансової підтримки та договору застави визначається зазначеними договорами.

4. Фонд у разі неможливості реалізації облігацій внутрішньої державної позики, наданих під забезпечення виконання зобов'язань за договором фінансової підтримки, має право залишити їх за собою за справедливою вартістю до строку погашення.

5. Якщо сума коштів, одержаних від реалізації забезпечення виконання зобов'язань за договором фінансової підтримки, перевищує заборгованість приймаючого або перехідного банку перед Фондом, сума перевищення перераховується на кореспондентський рахунок приймаючого або перехідного банку протягом трьох робочих днів з дня одержання коштів від реалізації такого забезпечення.

Начальник фінансового відділу

О.В. НужненкоІнші НПА

Постанова Центрвиборчком №1507 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1506 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1505 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1504 від 07.10.2014 Про реєстрацію уповноваженої особи Партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" в одномандатному виборчому окрузі № 184 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1503 від 07.10.2014 Про скасування реєстрації та реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1431 від 03.10.2014 Про скасування реєстрації та реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1408 від 01.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Комуністичної партії України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1407 від 01.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"Єдина Країна\" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1406 від 01.10.2014 Про реєстрацію уповноваженої особи Партії Зелених України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Постанова Центрвиборчком №1405 від 01.10.2014 Про реєстрацію уповноважених осіб Політичної партії \"НОВА ПОЛІТИКА\" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року