Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 1368 від 03.07.2000 Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2000  № 1368

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2000 р.
за № 428/4649


Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств

На виконання підпункту 1 пункту 60 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", та статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (зі змінами та доповненнями) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Положення про порядок проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств, затверджене наказом Фонду державного майна України від 08.07.97 № 705 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.08.97 за № 325/2129.

2.2. Порядок проведення продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю, затверджений наказом Фонду державного майна України від 30.04.99 № 797 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.99 за № 350/3643.

2.3. Порядок додаткового придбання акцій відкритого акціонерного товариства його керівництвом за їх номінальною вартістю за грошові кошти, затверджений наказом Фонду державного майна України від 19.05.99 № 906 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.99 за № 349/3642.

3. Директору Департаменту систем продажу акцій В. Красовському забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

Голова Фонду

О. Бондар


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
03.07.2000 № 1368

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2000 р.
за № 428/4649


ПОРЯДОК
проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств

Розділ I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

1.2. Цей порядок установлює механізм проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств (далі - АТ), створених у процесі приватизації та корпоратизації, за грошові кошти.

1.3. У Порядку терміни вживаються у такому значенні:

комісія - комісія з пільгового продажу акцій, яка створюється для організації та проведення пільгового продажу акцій за наказом державного органу приватизації з метою виконання плану розміщення акцій (плану приватизації) в частині проведення пільгового продажу акцій;

договір-доручення про пільговий продаж акцій АТ (далі - договір-доручення) - двостороння угода про проведення пільгового продажу акцій АТ, яка укладається державним органом приватизації (в особі голови комісії) з АТ (в особі голови правління);

заява на пільгове придбання акцій АТ (далі - заява) - документ, складений заявником або його представником, що засвідчує бажання заявника придбати акції, які запропоновані до пільгового продажу на умовах, зафіксованих у цьому Порядку;

заявник - працівник або колишній працівник АТ, який відповідно до статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна» має право на пільгове придбання акцій АТ;

завершення пільгового продажу акцій АТ - видання розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) та видання державним органом приватизації наказу про завершення пільгового продажу акцій;

приймання заяв на пільгове придбання акцій - процедура, яка передбачає реєстрацію в книзі реєстрації заяв кількості акцій після оплати їх вартості, які заявник бажає придбати;

емітент - юридична особа, яка від свого імені випускає акції і виконує обов'язки, що випливають з умов їх випуску;

перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах - документ, складений емітентом, що включає усіх покупців, які придбали акції за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій, із зазначенням у цьому документі відомостей, які повинні відповідати відомостям про заявників, зазначеним у книзі реєстрації заяв.

Розділ II. Організація та проведення пільгового продажу акцій АТ

2.1. Пільговий продаж акцій АТ - першочерговий продаж акцій на неконкурентних засадах особам, зазначеним у частинах першій та другій статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" за фіксованою ціною.

2.2. Рішення про продаж акцій АТ приймається відповідним державним органом приватизації після реєстрації випуску акцій цього АТ та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах, відкритий державному органу приватизації в обраного ним зберігача (у разі випуску акцій у бездокументарній формі). Підставою для прийняття такого рішення є затверджений державним органом приватизації план розміщення акцій (план приватизації) АТ.

2.3. Голова правління АТ у 5-денний строк після реєстрації випуску акцій АТ та зарахування цих акцій на рахунок у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) видає наказ про призначення представників підприємства до складу комісії, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку, та передає цей наказ разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію АТ, копією свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, копією договору про обслуговування емісії цінних паперів та копією глобального сертифіката з відміткою депозитарної установи про його депонування до державного органу приватизації.

2.4. У 10-денний строк після отримання від АТ документів, зазначених у п.2.3, відповідний державний орган приватизації видає наказ про пільговий продаж акцій АТ згідно з додатком 2, яким затверджує склад комісії та зобов'язує її провести пільговий продаж акцій у встановлені терміни.

Комісія, як правило, складається з 5-9 осіб. До складу комісії входять: голова комісії, який повинен бути представником державного органу приватизації, та члени комісії - представники державного органу приватизації та акціонерного товариства, запропоновані головою правління АТ. Від акціонерного товариства до складу комісії обов'язково повинні входити: голова правління або його заступник, головний бухгалтер або його заступник та начальник відділу кадрів. У разі відсутності на підприємстві посади начальника відділу кадрів до складу комісії включається відповідальний працівник, який виконує його функції. Усі зміни щодо складу комісії вносяться наказами державного органу приватизації.

Комісія припиняє свою роботу за рішенням відповідного державного органу приватизації після завершення пільгового продажу акцій.

2.5. Голова комісії забезпечує:

контроль за дотриманням у роботі комісії вимог чинного законодавства;

контроль за організацією та проведенням пільгового продажу акцій;

контроль за додержанням термінів продажу акцій у межах, установлених планом розміщення акцій;

своєчасне оформлення та подання на затвердження до державного органу приватизації протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій;

своєчасне подання до відповідного підрозділу державного органу приватизації у двох примірниках затвердженого протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, для визначення розміру пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі товариства, та видачі розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації);

підготовку та здачу у місячний строк документів до архіву Фонду державного майна України після завершення пільгового продажу.

2.6. На голову комісії як представника державного органу приватизації покладається персональна відповідальність за організацію та проведення пільгового продажу акцій АТ відповідно до плану розміщення акцій АТ.

2.7. Комісія протягом десяти днів з дня затвердження її складу розглядає та затверджує (протокольно) списки осіб, які мають право на пільгове придбання акцій (форма списків установлена в додатку 3), а саме:

працівників підприємств, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини першої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 1);

інших осіб, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 2).

До працівників підприємства належать особи, які на постійній основі працюють на цьому підприємстві і для яких це підприємство є основним місцем роботи.

Згідно із Законом України "Про ветеринарну медицину" спеціалісти ветеринарної медицини, які подали заяву до комісії, за власним вибором можуть включатися до списку 2 одного із сільськогосподарських підприємств, у зоні обслуговування яких знаходиться підприємство, що приватизується.

Списки осіб, які мають право на пільгове придбання акцій, формуються на дату видачі наказу про пільговий продаж акцій. {Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Фонду державного майна № 628 від 08.05.2012}

Списки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печатками акціонерного товариства і державного органу приватизації.

Персональна відповідальність за оформлення списків згідно з установленою формою та за наявність у списках усієї інформації, передбаченої цією формою, покладається на голову комісії з пільгового продажу АТ.

Персональна відповідальність за повноту списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій, достовірність наведеної у списках інформації, відповідність списків вимогам чинного законодавства, поінформованість громадян, унесених до списків, про терміни та умови пільгового продажу акцій покладається на голову правління АТ.

2.8. У ході проведення пільгового продажу акцій комісія:

контролює дотримання термінів проведення пільгового продажу акцій;

розглядає звернення громадян з питань придбання акцій на пільгових умовах, вирішує спірні питання та приймає відповідні рішення згідно із чинним законодавством України;

затверджує (протокольно), на підставі звернень громадян або правління АТ та наданих ними підтверджувальних документів, додатки до списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій;

веде протоколи своїх засідань;

складає та підписує протоколи про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій, які подає на затвердження до відповідного державного органу приватизації;

пропонує зміни до плану розміщення акцій;

несе відповідальність за належне оформлення документів та за достовірність інформації, наведеної у цих документах.

2.9. Голова правління АТ у 10-денний строк з дня затвердження списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій, повинен поінформувати громадян, внесених до цих списків, про початок пільгового продажу акцій, обов'язково зазначаючи умови, термін та місце прийому заяв.

2.10. Державний орган приватизації (в особі голови комісії) у 5-денний строк з дня створення комісії укладає з АТ (в особі голови правління) договір-доручення згідно з додатком 4. У договорі-дорученні державний орган приватизації доручає голові правління АТ: організовувати приймання заяв на придбання акцій у ході їх пільгового продажу,  акумулювати грошові кошти в установленому порядку, а також формувати перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах.

2.11. Після підписання договору-доручення голова правління повинен забезпечити:

своєчасне надання достовірної інформації про пільговий продаж акцій державному органові приватизації та громадянам, які мають право придбати акції у ході їх пільгового продажу;

можливість без будь-яких обмежень подати заяву на придбання акцій під час пільгового продажу акцій громадянам, унесеним до списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій;

приймання заяв за встановленою у додатку 5 формою та перевірку їх щодо повноти та правильності заповнення;

ведення обліку заяв громадян на пільгове придбання акцій та виданих платіжних доручень;

оформлення розпоряджень про зарахування всієї кількості придбаних акцій на рахунки в цінних паперах, відкриті в обраних цими фізичними особами депозитарних установах;

акумулювання відповідно до встановленого порядку та гарантоване збереження грошових коштів, отриманих в оплату за акції.

2.12. Працівники та колишні працівники АТ, які відповідно до  статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна» мають право на пільгове придбання акцій АТ, вносяться до списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій (списки 1, 2), та реалізують своє право шляхом безпосереднього подання до комісії заяв на пільгове придбання акцій. Одночасно із заявою на пільгове придбання акцій до комісії надається інформація про відкритий заявником рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (номер та дата відкриття рахунку; код за ЄДРПОУ, найменування та місцезнаходження депозитарної установи, реквізити ліцензії на провадження депозитарної діяльності).

2.13. Приймання заяв на пільгове придбання акцій здійснюється протягом двох місяців з дати затвердження відповідним державним органом приватизації наказу про пільговий продаж акцій АТ. Фондом державного майна України може бути продовжено зазначені строки приймання заяв на пільгове придбання акцій. У зв'язку з цим відповідно до законодавства в плані приватизації (плані розміщення акцій) можуть бути встановлені інші строки проведення пільгового продажу акцій.

2.14. Для придбання акцій АТ на пільгових умовах заявник має право використати готівкові кошти шляхом їх переказу через установи банків або безготівкові кошти шляхом їх перерахування з власного рахунку (в тому числі з використанням платіжної картки) через установи банків.

Перерахування коштів за придбані акції відбувається відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» на відповідний рахунок АТ, відкритий для акумулювання коштів від приватизації.

{Пункт 2.15 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1104 від 16.04.2014}

2.15. Після оплати заявлених акцій та надання до комісії підтвердних документів заява реєструється в книзі реєстрації заяв на пільгове придбання акцій, форма якої встановлена в додатку 7. Книга реєстрації заяв повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою акціонерного товариства.

2.16. Заява вважається прийнятою, якщо в 10-денний строк після подання заяви її не відхилили та не повернули заявнику.

2.17. Комісія в 5-денний строк після закінчення встановленого строку приймання заяв на пільгове придбання акцій:

аналізує заяви, що надійшли від заявників, які мають право на пільгове придбання акцій, на відповідність цих заяв вимогам чинного законодавства. У разі виявлення розбіжностей комісія інформує про це відповідних заявників та вживає заходів до усунення виявлених розбіжностей;

оформляє та підписує протокол засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій, форму якого наведено в додатку 8. Протокол повинен бути підписаний не менш як 2/3 складу комісії, у тому числі головою комісії та членами комісії, участь яких у її роботі є обов'язковою відповідно до пункту 2.4 цього розділу;

передає у п'яти примірниках підписаний протокол засідання про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій на затвердження до відповідного державного органу приватизації.

2.18. Відповідний державний орган приватизації у 5-денний строк розглядає протокол засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій та приймає рішення про його затвердження. Один примірник затвердженого протоколу державний орган приватизації передає до АТ, а чотири  залишає у себе.

2.19. У 10-денний строк після затвердження державним органом приватизації протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій голова правління АТ забезпечує:

проведення розрахунків з державним органом приватизації;

формування переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах (додаток 8), відповідно до протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій.

2.20. У 3-денний строк після проведення оплати за акції відповідно до затвердженого протоколу голова правління АТ за своїм підписом надає до державного органу приватизації три примірники переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, складеного в алфавітному порядку, у паперовому вигляді та на електронному носії (диску). Переліки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою АТ. Два примірники державний орган приватизації залишає у себе, один повертає АТ.

2.21. У 10-денний строк після отримання оплати за акції та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, державний орган приватизації видає розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації).

2.22. У 10-денний строк після отримання розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) на рахунки у цінних паперах власників акцій товариства - фізичних осіб голова правління АТ забезпечує інформування фізичних осіб товариства про завершення пільгового продажу акцій.

{Абзац другий пункту 2.22 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1104 від 16.04.2014}

{Абзац третій пункту 2.22 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1104 від 16.04.2014}

{Абзац четвертий пункту 2.22 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1104 від 16.04.2014}

{Абзац п'ятий пункту 2.22 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1104 від 16.04.2014}

{Пункт 2.23 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1104 від 16.04.2014}

2.23. Акції, не реалізовані під час пільгового продажу, підлягають розміщенню іншими способами відповідно до затвердженого в установленому порядку уточненого плану розміщення акцій.

Розділ III. Прикінцеві положення

3.1. Емітент відповідає за збереження документів, які є підставою для здійснення облікової операції депозитарною установою щодо зміни власника акцій товариства - фізичної особи за підсумками приймання заяв працівників та колишніх працівників АТ, які відповідно до статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна» мають право на пільгове придбання акцій АТ, зокрема:

списків осіб, які мають право на пільгове придбання акцій (списки 1, 2);

розрахункових документів, які підтверджують проведення платежу за придбані акції;

заяв працівників та колишніх працівників АТ, які відповідно до статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна» мають право на пільгове придбання акцій АТ та скористались цим правом, книги реєстрації цих заяв;

переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, сформованого за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій.

3.2. Контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав акціонерів у процесі пільгового продажу акцій здійснюють Фонд державного майна України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

3.3. Ухилення від виконання, несвоєчасне або неналежне виконання розпоряджень та рішень державного органу приватизації в межах вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність емітента та його керівника згідно з чинним законодавством.

Начальник відділу пільгового
продажу акцій


С. Комзюк


Додаток 1
до Порядку проведення пільгового
продажу акцій акціонерних товариств


НАКАЗ
Додаток 2
до Порядку проведення пільгового
продажу акцій акціонерних товариств


НАКАЗ
Додаток 3
до Порядку проведення пільгового
продажу акцій акціонерних товариств


СПИСКИ ОСІБ,
що мають право на пільгове придбання акцій АТ
Додаток 4
до Порядку проведення пільгового
продажу акцій акціонерних товариств


ДОГОВІР-ДОРУЧЕННЯ
про пільговий продаж акцій АТ
Додаток 5
до Порядку проведення пільгового
продажу акцій акціонерних товариств


ЗАЯВА
на пільгове придбання акцій громадянином(кою) України

Додаток 6
до Порядку проведення пільгового
продажу акцій акціонерних товариств


КНИГА
реєстрації заяв на пільгове придбання акцій АТ

"_________________________________________________"№ з/п

Дата прийняття заяви

Прізвище, ім'я та по батькові заявника

Вид, серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер згідно з ЄДРПОУ)

Поштовий індекс та адреса заявника

Кількість заявлених акцій

Сума до сплати за акції

Дані про рахунок в цінних паперах у зберігача

Дані про зберігача цінних паперів

Дані про рахунок зберігача у депозитарії

Підпис заявника

номер рахунку

дата відкриття рахунку

код згідно з ЄДРПОУ

найменування

місцезнаходження

серія та номер ліцензії

номер рахунку

дата відкриття рахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

..

Усього:Голова правління АТ

_____________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали)

М.П.

Додаток 7
до Порядку проведення пільгового
продажу акцій акціонерних товариств


ПРОТОКОЛ
засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій АТ


Додаток 8
до Порядку проведення пільгового
продажу акцій акціонерних товариств


ПЕРЕЛІК
фізичних осіб, які придбали акції АТ
"__________________________________"
на пільгових умовах

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові нового власника

Вид, серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)

Поштовий індекс та адреса

Кількість придбаних акцій, шт.

Дані про рахунок у депозитарній установі

Дані про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах

Дані про рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів

номер рахунку

дата відкриття рахунку

код за ЄДРПОУ

наймену вання

місце знаход ження

серія та номер ліцензії

номер рахунку

дата відкриття рахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Голова правління АТ

_____________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали)

М.П


Інші НПА

Постанова Правління НБУ №197 від 20.06.2011 Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Постанова Правління НБУ №192 від 15.06.2011 Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму Рішення НКЦПФР №884 від 04.08.2009 Про затвердження Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів Постанова Центрвиборчком №1184 від 26.09.2014 Про затвердження єдиних кошторисів видатків окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України одномандатних виборчих округів № 93, 128, 129, 133, 136, 139, 146, 148, 149, 151, 152, 155, 168, 173, 177, 185, 186, 194 - 196, 198, 201, 207, 210 - 213, 215, 217, 220, 223 Указ Президент №862/2014 від 07.11.2014 Про скорочення граничної чисельності працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв\'язку та інформатизації Постанова КМУ №596 від 07.11.2014 Про порядок закупівлі природного газу промисловими, енергогенеруючими та теплогенеруючими (в частині промислових обсягів газу) підприємствами Постанова КМУ №592 від 05.11.2014 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України Постанова КМУ №591 від 05.11.2014 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України Розпорядження КМУ №1060-р від 22.10.2014 Про залучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту “Другий проект з передачі електроенергії” Розпорядження КМУ №1061-р від 08.10.2014 Про вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування із зміною їх цільового призначення, погодження зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності