Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 1585/1 від 31.10.2011 Про затвердження Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2011  № 1585/1

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2011 р.
за № 1351/20089


Про затвердження Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв

Відповідно до положень статей 13 та 23 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктів 62-67 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, та з метою встановлення єдиного порядку і правил здійснення рецензентами, що працюють у державних органах приватизації, посилення контролю за додержанням законодавства суб'єктами оціночної діяльності та іншими суб'єктами під час проведення оцінки майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, що додається.

2. Департаменту оціночної діяльності забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту оціночної діяльності довести цей наказ до відома начальників регіональних відділень Фонду державного майна та начальника Фонду майна Автономної Республіки Крим, саморегулівних організацій оцінювачів, суб'єктів оціночної діяльності, оцінювачів та інших заінтересованих органів.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова Фонду

О. Рябченко


ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови - Голова ліквідаційної
комісії Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва

С.І. Свищева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
31.10.2011 № 1585/1

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2011 р.
за № 1351/20089


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру проведення рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав (далі - звіти про оцінку майна) рецензентами, що працюють в апараті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв (далі - регіональних відділень), з метою забезпечення процедури рецензування з дотриманням вимог статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон), положень пунктів 62-67 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (далі - Національний стандарт № 1)

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в національних стандартах оцінки майна та інших нормативно-правових актах з оцінки майна.

II. Підстави для проведення рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють в апараті Фонду державного майна України та його регіональних відділень

2.1. Відповідно до вимог пункту 62 Національного стандарту № 1 рецензування звіту про оцінку майна здійснюється на підставі письмового запиту особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів та осіб, які заінтересовані у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а також за власною ініціативою суб'єкта оціночної діяльності.

2.2. Рецензування звітів про оцінку майна рецензентами, що працюють в апараті Фонду державного майна України та його регіональних відділень, є обов'язковим у випадках прийняття, погодження та затвердження оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування, у порядку, визначеному положеннями пунктів 17-19 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (із змінами).

2.3. У випадках, передбачених пунктом 2.2 цього розділу, звіти про оцінку майна (разом із супровідними та іншими документами з питань здійснення оцінки та рецензування звітів), що надходять до структурного підрозділу оціночної діяльності Фонду державного майна України (або відповідних структурних підрозділів регіональних відділень), попередньо розглядаються профільними структурними підрозділами Фонду державного майна України (структурними підрозділами регіональних відділень), до функціональних повноважень яких належать питання управління майном, яке є об'єктом оцінки звіту.

У супровідних документах (службових записках), з якими надаються звіти про оцінку майна, мають міститися відповідні висновки щодо необхідності здійснення рецензування наданих звітів. У висновках також відображається інформація про земельну ділянку, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна.

2.4. У разі відсутності рецензентів у регіональному відділенні Фонду державного майна України рецензування здійснюють рецензенти апарату Фонду.

III. Вимоги до звіту про оцінку майна, що надійшов для рецензування

3.1. У випадках, передбачених пунктом 2.1 розділу II цього Положення, до письмового запиту на проведення рецензування додається оригінал звіту про оцінку майна, який має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, що проводив оцінку. Винятки можуть стосуватися лише випадків, передбачених пунктами 3.4 і 3.6 цього розділу.

3.2. Звіт про оцінку майна має відповідати вимогам пункту 56 Національного стандарту № 1 у разі, якщо він складений у повній формі.

3.3. Звіт про оцінку майна дозволяється складати у стислій формі у разі доопрацювання (актуалізації) оцінки об'єкта оцінки на нову дату оцінки, а також в інших випадках, визначених відповідними національними стандартами. Звіт, складений у стислій формі, має відповідати вимогам пунктів 57-58 Національного стандарту № 1.

3.4. У разі надходження запитів від правоохоронних та контролюючих органів державної влади щодо проведення процедури рецензування звітів про оцінку майна допускається рецензування копій таких звітів.

Текст документа відтворюється повністю.

Обсяг копії звіту про оцінку майна має бути однаковим з оригіналом звіту (описова частина, розрахункова частина та всі додатки).

У копіях повинні відображатися всі виправлення, зроблені в оригіналі.

Копія звіту про оцінку майна має бути виконана якісно: всі аркуші копії звіту про оцінку майна (з додатками до нього у повному обсязі, що містить оригінал звіту), мають бути чіткими.

Копія звіту про оцінку майна не може містити у додатках інших документів, окрім тих, що містить оригінал звіту про оцінку майна.

Замовники рецензії не можуть доповнювати копію звіту про оцінку майна, що додається до запиту про рецензування, іншими документами.

Копія звіту про оцінку майна виготовляється та засвідчується в установленому законодавством порядку.

Надіслана копія звіту про оцінку майна, що не відповідає зазначеним вище вимогам, до розгляду не приймається та повертається заявнику для оформлення її належним чином.

3.5. Копія звіту про оцінку майна, що відповідає вимогам пункту 3.4 цього розділу, направлена правоохоронними чи контролюючими органами на рецензування, після рецензування зберігається в державному органі приватизації як додаток до рецензії.

3.6. У разі прийняття Фондом або його регіональним відділенням рішення про проведення рецензування звіту про оцінку майна, який надходить від юридичної особи (у статутному капіталі якої відсутня державна частка) або фізичної особи, до звернення має бути доданий оригінал звіту про оцінку майна або нотаріально засвідчена копія звіту про оцінку майна. Надіслана копія звіту про оцінку майна після рецензування зберігається в державному органі приватизації як додаток до рецензії. Надісланий оригінал звіту про оцінку майна повертається заявнику.

3.7. У разі надходження письмового запиту на проведення рецензування звіту про оцінку майна, надісланого судом на рецензування направляється оригінал звіту про оцінку майна, складений з урахуванням вимог пункту 3.2 цього розділу. У цьому випадку звіт повертається до відповідного суду.

IV. Процедура проведення рецензування

4.1. Відповідно до положень статті 4 Закону рецензування звіту про оцінку майна полягає в його критичному розгляді та наданні висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна в порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна.

4.2. Рецензування звіту про оцінку майна рецензентами Фонду державного майна України та його регіональних відділень здійснюється в межах повноважень, визначених Законом, положеннями пунктів 62-67 Національного стандарту № 1, іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна та посадовими інструкціями.

4.3. Строки рецензування звітів про оцінку майна визначаються з урахуванням строків виконання нормативно-правових та розпорядчих актів, на виконання яких здійснювалася оцінка майна, але не повинні перевищувати 30 календарних днів з дня надходження звіту про оцінку майна до структурного підрозділу, який забезпечує його рецензування.

4.4. Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено, що він класифікується за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту № 1, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний, то такий звіт про оцінку майна залишається у Фонді або його регіональному відділенні та у встановленому порядку направляється разом із рецензією на звіт на розгляд Наглядової ради з питань оціночної діяльності для прийняття відповідного рішення, після чого оригінал звіту повертається заявнику за його зверненням.

4.5. Інформація про результати рецензування звітів, які класифікуються за ознаками, наведеними у абзаці п'ятому пункту 67 Національного стандарту № 1, а також щодо рецензентів, по яких прийняті рішення згідно з пунктом 5.3 розділу V цього Положення, оприлюднюється на веб-сайті Фонду державного майна України.

4.6. У разі незгоди оцінювача або суб'єкта оціночної діяльності із рецензією на звіт про оцінку майна він має право звернутися із відповідним листом до Наглядової ради з питань оціночної діяльності, яка розгляне зазначене питання відповідно до Порядку роботи Наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08.05.2002 № 791, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2002 за № 477/6765 (із змінами).

4.7. Порядок організації роботи зі звітами про оцінку майна, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893 (із змінами).

V. Відповідальність рецензентів що працюють в апараті Фонду державного майна України, його регіональних відділень за порушення законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність

5.1. Рецензенти, що працюють в апараті Фонду державного майна України та його регіональних відділень, згідно з положеннями частини третьої статті 32 Закону несуть відповідальність в порядку, встановленому законами.

5.2. Відповідно до положень частини четвертої статті 21 Закону розгляд та надання пропозицій щодо скарг на оціночну діяльність суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, у тому числі тих, які виникли під час проведення рецензування звіту про оцінку майна рецензентами, що працюють в апараті Фонду державного майна України, його регіональних відділень, належать до повноважень Наглядової ради з питань оціночної діяльності.

5.3. Спори, пов'язані з оцінкою майна, майнових прав, згідно з положеннями статті 33 Закону вирішуються в судовому порядку.

Директор Департаменту
оціночної діяльності


М. Горяйнов


Інші НПА

Постанова Правління НБУ №45 від 14.02.2007 Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні Ухвала КСУ №96 від 12.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Грушко Людмили Василівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України Ухвала КСУ №95 від 12.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Державної фіскальної служби України щодо офіційного тлумачення положень пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України у системному зв\'язку з положеннями підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14, пункту 187.1 статті 187 цього кодексу Ухвала КСУ №94 від 11.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Буряка Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту \"а\" частини першої статті 16 Закону України \"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб\" у системному зв\'язку з положеннями його частини першої, пункту \"а\" частини четвертої та частини шостої статті 30 Ухвала КСУ №16 від 04.02.2014 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Рудова Олександра Олександровича щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України Закон України ВРУ №1065-VI від 05.03.2009 Про Загальнодержавну програму \"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини\" на період до 2016 року Закон України ВРУ №104/98 від 10.02.1998 Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів Указ Президент №936 від 16.12.2014 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року Розпорядження Президент №1286 від 16.12.2014 Про звільнення від тимчасового виконання обов\'язків голови Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області Розпорядження Президент №1285 від 16.12.2014 Про звільнення від тимчасового виконання обов\'язків голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області