Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 1660 від 09.08.2000 Про затвердження Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2000  № 1660

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2000 р.
за № 551/4772


Про затвердження Порядку проведення спеціалізованих аукціонів за гроші

Відповідно до підпункту 3 пункту 60 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення спеціалізованих аукціонів за гроші (надалі - Порядок), що додається.

2. Директору департаменту систем продажу акцій В. Красовському:

2.1. У п'ятиденний термін з дня прийняття цього наказу забезпечити подання Порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У десятиденний термін з дня державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити опублікування Порядку в Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

О.Бондар


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
09.08.2000  № 1660
(у редакції наказу Фонду
державного майна України
21.03.2012 № 399)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2000 р.
за № 551/4772


ПОРЯДОК
проведення спеціалізованих аукціонів за гроші

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про Державну програму приватизації», «Про внесення змін до деяких Законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», «Про приватизацію державного майна», «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондовий ринок».

1.2. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення спеціалізованих аукціонів за гроші, об’єктом продажу яких є не продані на фондових біржах акції акціонерних товариств (далі - АТ), створених у процесі приватизації на базі об’єктів державної власності, віднесених до групи «B».

1.3. Спеціалізований аукціон за гроші (далі - аукціон) - це конкурентний спосіб продажу за гроші через суб’єкта господарювання, залученого до робіт з проведення зазначеного аукціону відповідно до абзацу другого пункту 1 частини шостої статті 23 Закону України «Про приватизацію державного майна» (далі - організатор торгів), не проданих на фондових біржах акцій АТ, створених у процесі приватизації на базі об’єктів державної власності, віднесених до групи «B», фізичним та юридичним особам, під час якого всі переможці отримують акції за ціною, яка розраховується на підставі співвідношення попиту і пропозиції та відповідно до процедури розрахунку аукціонної ціни акцій та ціни допродажу акцій, наведеної в розділі VII цього Порядку.

1.4. Аукціон проводиться державними органами приватизації спільно з організатором торгів у кілька етапів у такій послідовності:

підготовка до продажу на аукціоні пакетів акцій АТ, випущених у бездокументарній формі;

опублікування інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

подання заяв фізичними та юридичними особами про участь в аукціоні;

обробка заяв та перевірка надходження коштів, заявлених для участі в аукціоні;

підбиття та затвердження підсумків аукціону;

опублікування підсумків аукціону;

проведення розрахунків з Державним бюджетом України за продані на аукціоні пакети акцій та підготовка звітності;

видача витягів з протоколу аукціонної комісії про підсумки аукціону;

передача організатором торгів Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) переліків фізичних та юридичних осіб, які придбали акції бездокументарної форми випуску, в паперовому вигляді та у формі DBF-файлів на дискетах або засобами електронної пошти.

ІІ. Підготовка аукціону

2.1. Рішення про продаж акцій АТ на аукціоні приймає відповідний державний орган приватизації.

2.2. До продажу на аукціоні пропонуються пакети акцій АТ згідно із затвердженим планом розміщення акцій.

На поточний аукціон може бути запропоновано до продажу тільки один пакет акцій окремого АТ.

2.3. Державний орган приватизації не пізніше ніж за два тижні до опублікування інформаційного повідомлення про проведення аукціону:

складає інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій АТ на аукціоні, яке підписується керівником та скріплюється печаткою відповідного державного органу приватизації;

передає до ФДМУ для опублікування інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій АТ на аукціоні, копії інформації про випуск акцій та свідоцтва про випуск акцій, план розміщення акцій, копію балансу АТ за останній звітний період, копію довідки про включення АТ до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, відомість індексації вартості основних засобів, розрахунок початкової ціни акції.

2.4. До інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій (часток, паїв) господарського товариства включаються відомості про:

ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ;

найменування товариства;

місцезнаходження товариства;

розмір статутного капіталу товариства;

кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу (в тому числі у відсотках статутного капіталу);

номінальну вартість однієї акції (паю, частки);

площу земельної ділянки;

середньооблікову чисельність працівників;

обсяг реалізації продукції господарського товариства за підсумками останніх трьох років;

монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках;

показники економічної діяльності, у тому числі баланс активів і пасивів, рентабельність, вартість власного капіталу, величину чистого прибутку за останні три роки;

обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;

дату, час та місце проведення продажу;

початкову ціну об’єкта, умови продажу;

розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності;

зберігача, у якого відкрито рахунок у цінних паперах органу приватизації, та акції АТ, зараховані на цей рахунок, а саме: код згідно з ЄДРПОУ; найменування та місцезнаходження зберігача; номер рахунка у цінних паперах державного органу приватизації; дату відкриття рахунка;

групу, до якої належить підприємство;

інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).

2.5. Інформаційне повідомлення про проведення аукціону повинне містити номер поточного рахунка організатора торгів для перерахування грошей та реквізити відповідного банку, порядок здійснення оплати за акції та порядок повернення грошей за підсумками аукціону, а також інформацію про необхідність отримання погодження органів Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ) на придбання пакета акцій згідно із законодавством про захист економічної конкуренції.

2.6. Інформація про проведення аукціону публікується в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації та розміщується на офіційному сайті ФДМУ не пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку приймання заяв.

2.7. ФДМУ на підставі одержаних від відповідних державних органів приватизації документів про об'єкти приватизації, пакети акцій яких виставляються на аукціоні, виконує такі дії:

перевіряє інформаційні повідомлення про продаж акцій АТ на аукціоні на їх відповідність інформації, отриманої від державних органів приватизації і зазначеної в пункті 2.4 цього розділу;

надає організатору торгів перелік підприємств, акції яких виставляються для продажу на аукціоні, та інформацію, необхідну для проведення цих аукціонів, не пізніше ніж за два тижні до початку приймання заяв;

забезпечує опублікування в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації інформації про продаж акцій АТ на аукціоні та про строки прийняття заяв для участі в аукціоні.

ІІІ. Умови участі в аукціоні

3.1. Право на участь в аукціоні мають фізичні та юридичні особи.

3.2. Для участі в аукціоні фізичним та юридичним особам необхідно мати відкритий поточний рахунок у банківських установах України. Цей рахунок повинен зберігатися протягом строків проведення та підбиття підсумків аукціону і використовуватися у разі потреби для повернення грошей за підсумками проведеного аукціону.

Заявникам необхідно надати відомості про відкритий у депозитарній установі рахунок у цінних паперах.

3.3. Для акумуляції грошей організатор торгів відкриває в банку, який обслуговує організатора торгів, рахунок «2604 Цільові кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності» (далі - рахунок організатора торгів).

Порядок використання організатором торгів рахунка, на якому акумульовані гроші, що надійшли від заявників для участі в аукціоні, визначається договором між організатором торгів та обслуговувальним банком, який узгоджується з ФДМУ. Підставою для перерахування грошей із зазначеного рахунка організатора торгів є наказ ФДМУ про затвердження підсумків відповідного аукціону.

3.4. Для участі в аукціоні заявник подає заяву, в якій зазначає суму грошей, на яку він бажає придбати акції відповідного АТ, та перераховує заявлену суму з власного поточного рахунка, указаного в заяві, на рахунок організатора торгів не пізніше кінцевого строку прийняття заяв.

Сума заявлених грошей повинна бути цілим числом і становити не менше десяти гривень.

3.5. Указана в пункті 3.4 цього розділу сума грошей повинна бути перерахована окремим платіжним документом не пізніше кінцевого строку прийняття заяв на поточний аукціон та зарахована на рахунок організатора торгів не пізніше ніж на третій банківський день з дати завершення прийняття заяв. Підтвердженням зарахування грошей є банківська виписка з рахунка організатора торгів.

3.6. До участі в аукціоні не допускаються учасники, якщо:

заявлені гроші не було зараховано на рахунок організатора торгів у зазначений в пункті 3.5 цього розділу строк;

сума, зазначена в заяві, більша від фактично перерахованої платіжним документом.

У разі перерахування грошей в обсязі, який перевищує зазначену в заяві суму, до розрахунку приймається сума, зазначена в заяві, а залишок грошей повертається заявнику в установленому законодавством порядку після затвердження результатів аукціону.

3.7. Кількість заяв, поданих заявником на одне або декілька АТ, не обмежується. Гроші сплачуються за кожною заявою окремим платіжним документом.

Подані заяви та сплачені гроші на придбання акцій на аукціоні не можуть бути відкликані заявником після закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в аукціоні.

3.8. Заявник забезпечує правильність та своєчасність перерахування зазначених грошей на рахунок організатора торгів у встановлений цим Порядком строк.

3.9. Прийняття заяв здійснюється в робочий час організатором торгів протягом десяти календарних днів з дати, зазначеної в інформаційному повідомленні, опублікованому на офіційному сайті та в офіційному друкованому виданні державного органу приватизації.

3.10. Заявники мають право отримати безкоштовно від працівників організатора торгів інформацію та консультації з таких питань:

умови проведення аукціону;

строки проведення аукціону, відомості про АТ, акції яких запропоновано для продажу;

підсумки вже проведених аукціонів;

порядок подання та складання заяви на придбання акцій;

вимоги до документів, які заявник повинен подати;

порядок перерахування грошей для участі в аукціоні;

порядок отримання інформації про результати аукціону.

3.11. Організатор торгів забезпечує рівні умови участі всіх заявників в аукціонах та дотримання конфіденційності щодо інформації про прийняті заяви і заявлені суми грошей.

3.12. При поверненні грошей заявнику вони перераховуються на власний поточний рахунок заявника.

IV. Порядок подання заяв

4.1. Для придбання акцій на аукціоні заявник - фізична особа (або її представник) чи уповноважена особа заявника - юридичної особи заповнює заяву (додатки 1, 2) у двох примірниках українською мовою.

Заява фізичної особи підписується цією особою або її представником. Заява юридичної особи підписується керівником юридичної особи та засвідчується печаткою юридичної особи. У заяві зазначається сума грошей, що заявляється на аукціон. Заявник заздалегідь дає згоду купити будь-яку кількість акцій за ціною, що склалася за підсумками аукціону.

4.2. Під час подання заяви організатору торгів їй присвоюється неповторюваний 13-значний номер, що містить інформацію про організатора торгів, до якого була подана заява, номер аукціону, на який вона подається, а також порядковий номер заяви.

Номер заяви обов'язково вказується у платіжних документах при перерахуванні заявниками заявлених грошей на рахунок організатора торгів.

4.3. У заяві заявника - фізичної особи зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання заявника, реквізити документа, що посвідчує особу заявника;

код платника податків згідно з ЄДРПОУ АТ, акції якого має намір придбати заявник, його повне найменування та місцезнаходження;

сума грошей, що заявляється на аукціон;

згода заявника на виконання умов участі в аукціоні;

інформація про представника заявника, якщо заяву подає його представник;

реквізити поточного рахунка заявника;

інформація щодо безпосереднього або опосередкованого володіння, користування, управління акціями АТ, щодо якого подається заява.

4.4. Якщо зазначена в заяві сума перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, заявник - фізична особа подає копію декларації про доходи.

При поданні заяви фізична особа пред'являє паспорт або документ, що посвідчує особу.

4.5. Представником заявника - фізичної особи вважається фізична особа, яка є її законним представником (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники) або діє за довіреністю від заявника.

Представник заявника подає із заявою паспорт або документ, що посвідчує особу, та довіреність від заявника на подання заяви. Замість довіреності законні представники пред'являють один з таких документів:

свідоцтво про народження заявника, якщо заявник є неповнолітнім (для батьків, усиновителів);

документ, що підтверджує повноваження представника (для опікуна, піклувальника).

4.6. Заява від заявників, які мають фізичні вади, може бути заповнена на їх прохання іншою особою, у тому числі консультантами пункту приймання заяв, за умови особистого подання заявником цієї заяви та засвідчення заяви його власноручним підписом або підписом його представника.

4.7. Довіреність від заявника на подання заяви повинна бути нотаріально посвідчена.

4.8. Уповноваженою особою заявника - юридичної особи є фізична особа, яка на підставі довіреності від юридичної особи-заявника безпосередньо представляє інтереси заявника згідно з вимогами цього Порядку.

4.9. У заяві заявника - юридичної особи вказуються:

код платника податків згідно з ЄДРПОУ, повне найменування заявника, його місцезнаходження, частка державної власності в його майні (за наявності);

код платника податків згідно з ЄДРПОУ АТ, акції якого має намір придбати заявник, його повне найменування та місцезнаходження;

сума грошей, що їх заявляють на аукціон за обраним об'єктом;

інформація про уповноважену особу заявника;

згода заявника на виконання умов участі в аукціоні;

реквізити поточного рахунка заявника;

інформація щодо безпосереднього або опосередкованого володіння, користування, управління акціями об'єкта приватизації, щодо якого подається заява.

4.10. Разом із заявою уповноважена особа заявника - юридичної особи подає організатору торгів такі документи:

копію виписки юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копію довідки юридичної особи про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

довідку про розмір державної частки в статутному капіталі заявника, підписану керівником, головним бухгалтером та засвідчену печаткою юридичної особи;

довіреність від заявника, що засвідчує повноваження уповноваженої особи щодо виконання дій, передбачених цим Порядком;

паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

4.11. Заявники від інвестиційних фондів (далі - ІФ) та взаємних фондів інвестиційних компаній (далі - ВФ ІК) для участі в аукціоні разом із заявами на придбання акцій повинні подавати організатору торгів довідку про вартість власних активів ІФ або ВФ ІК станом на перше число поточного місяця. Ця довідка використовується для визначення суми грошей, яку має право інвестувати цей ІФ або ВФ ІК в об'єкт приватизації, зазначений у заяві.

Довідка ІФ або ВФ ІК про власні активи підписується керівником ІФ або ВФ ІК та засвідчується печаткою ІФ або ВФ ІК.

4.12. Відповідальна особа організатора торгів перевіряє:

правильність заповнення заяви;

чи не перевищує розмір державної частки в статутному капіталі заявника - фінансового посередника 25 відсотків (згідно з довідкою);

особу заявника (за документами, поданими заявником або його представником) на відповідність даним, наведеним у заяві;

чи не перевищує сума заявлених на аукціон грошей 5 відсотків вартості власних активів заявника (у разі подання заяви ІФ, його філією чи ВФ ІК).

4.13. Якщо під час перевірки не виявлено помилок, то відповідальна особа організатора торгів:

отримує підписані заявником (чи його уповноваженою особою) два примірники заяви;

реєструє заяву у присутності заявника (його уповноваженої особи) та проставляє на обох примірниках заяви свій підпис і штамп організатора торгів;

приймає один примірник оформленої заяви та довідку про розмір державної частки в статутному капіталі заявника (для заявника - юридичної особи);

повертає заявнику (його уповноваженій особі) один примірник оформленої заяви та всі інші подані документи.

4.14. Заява не приймається та повертається заявнику разом з поданими документами для переоформлення у разі:

виявлення помилок;

відсутності на момент прийняття заяви документів, указаних в пунктах 4.4, 4.5 та 4.10 цього розділу;

виявлення факту перевищення 25 відсотків державної частки в статутному капіталі;

виявлення факту перевищення сумою заявлених на аукціон грошей п'яти відсотків вартості власних активів заявника, коли заявником є ІФ, його філія або ВФ ІК.

V. Первинна обробка заяв організатором торгів

5.1. Організатор торгів проводить обробку заяв, прийнятих від заявників, у порядку, який визначає організатор торгів.

5.2. Організатор торгів формує на електронних носіях інформацію про заяви на придбання акцій, подані на аукціон у відповідному регіоні.

5.3. Зведені дані за заявами організатор торгів передає до центру розрахунку аукціону організатора торгів не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку прийняття заяв.

Організатор торгів забезпечує проведення належної перевірки інформації, що передається до центру розрахунку аукціону організатора торгів.

Організатор торгів забезпечує повноту і точність обробки та передачі отриманих даних.

VI. Підбиття підсумків аукціону

6.1. Підсумки аукціону підбиваються постійною аукціонною комісією (далі - аукціонна комісія), яка створюється ФДМУ. Склад аукціонної комісії затверджується наказом ФДМУ. Очолює комісію голова, який є представником ФДМУ.

6.2. В останній день прийняття заяв організатор торгів складає у двох примірниках протокол завершення прийняття заяв, у якому вказується загальна кількість прийнятих заяв та заявлених грошей.

Протокол завершення прийняття заяв підписується директором та головним бухгалтером організатора торгів і надсилається (засобами факсимільного зв'язку або в інший спосіб) в останній день прийняття заяв до центру розрахунку аукціону організатора торгів.

6.3. Центр розрахунку аукціону організатора торгів отримує від організатора торгів дані про заяви, подані на аукціон, здійснює вхідний контроль отриманої інформації та її об'єднання (консолідацію) у порядку, який установлює організатор торгів, і перевірку своєчасності та повноти надходження грошей, які були сплачені заявниками.

Ідентифікація заяв з платежами здійснюється програмними засобами за вказаним у платежі номером заяви.

6.4. За результатами консолідації даних аукціону організатор торгів готує та не пізніше шести робочих днів після завершення строку прийняття заяв на аукціон подає на розгляд аукціонної комісії такі документи:

протокол змін у переліку АТ, акції яких пропонуються на аукціоні;

звіт про надходження грошей за заявами;

перелік неідентифікованих платежів, що не допущені до участі в аукціоні;

попередній зведений протокол про підсумки аукціону відповідно до пункту 6.7 цього розділу.

6.5. Аукціонна комісія протягом трьох робочих днів з дня отримання від організатора торгів документів, зазначених у пункті 6.4 цього розділу, розглядає результати консолідації даних для проведення аукціону на підставі поданих документів та приймає рішення про допущення заяв до участі в аукціоні, яке оформлюється протоколом.

6.6. Центр розрахунку аукціону організатора торгів протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення аукціонної комісії про допущення заяв до участі в аукціоні проводить розрахунок аукціонної ціни (ціни допродажу) і готує зведений протокол про підсумки аукціону та передає їх на розгляд аукціонної комісії.

6.7. У зведеному протоколі про підсумки аукціону зазначаються його номер, дата аукціону, а також міститься така інформація щодо кожного АТ, акції якого було запропоновано на аукціон:

повне найменування та місцезнаходження;

код згідно з ЄДРПОУ;

розмір статутного капіталу;

форма випуску акцій;

загальна кількість акцій, запропонованих для продажу на аукціоні;

загальна кількість заяв, що надійшли від фізичних осіб;

загальна кількість заяв, що надійшли від юридичних осіб;

загальна сума грошей, заявлених на участь в аукціоні;

загальна сума грошей, які надійшли на рахунок організатора торгів;

загальна кількість заяв від фізичних осіб, що перемогли за результатами аукціону;

загальна кількість заяв від юридичних осіб, що перемогли за результатами аукціону;

загальна сума грошей, прийнятих до сплати за результатами аукціону та які необхідно перерахувати на рахунок ФДМУ;

загальна кількість заяв, які не були допущені до участі в аукціоні;

загальна сума грошей, що підлягають поверненню заявникам;

аукціонна ціна акцій;

середня ціна допродажу акцій кожного АТ.

6.8. За результатами розгляду аукціонною комісією підсумків аукціону відповідно до протоколу, наданого центром розрахунку аукціону, організатор торгів готує та подає до ФДМУ не пізніше наступного робочого дня після підведення підсумків аукціону такі документи:

перелік АТ, акції яких запропоновано до продажу на аукціоні, з урахуванням змін, внесених ФДМУ;

протокол результатів консолідації даних про прийняті заяви;

остаточний зведений протокол;

звіт про розподіл грошей, що перебувають на рахунку «2604» організатора торгів;

перелік заявників, про яких необхідно інформувати АМКУ, згідно з пунктом 9.2 розділу IX цього Порядку;

дані про розмір власних активів ІФ та ВФ ІК, що подали заяви на аукціон, та про суми заявлених ними грошей;

дані про гроші, які підлягають перерахуванню до ФДМУ кожного АТ, акції якого запропоновано до продажу на аукціоні, а також про загальну суму зазначених грошей.

6.9. Розрахунок результатів аукціону кожного окремого АТ, акції якого пропонуються до продажу на аукціоні, здійснюється з дотриманням таких вимог:

акції, запропоновані до продажу на аукціоні, придбаваються його учасниками за аукціонною ціною;

допродаж акцій проводиться у зв'язку із тим, що можуть виникнути випадки неповного використання заявлених грошей;

залишки заявлених учасниками грошей, невикористані за підсумками аукціону та допродажу акцій, підлягають поверненню на поточні рахунки заявників відповідно до цього Порядку;

сума грошей, що приймається до розрахунку за всіма заявами на придбання акцій одного АТ, поданими від ІФ та його філій або всіх ВФ однієї ІК, не перевищує 5 відсотків власних активів відповідного ІФ або ІК.

6.10. Процедуру розрахунку аукціонної ціни та ціни допродажу акцій наведено в розділі VII цього Порядку.

6.11. Під час проведення розрахунку аукціону організатор торгів на підставі аналізу поданих заяв та загальної вартості заявлених у них грошей визначає:

аукціонну ціну акцій;

середню ціну допродажу акцій кожного АТ;

заяви, що перемогли в аукціоні;

суму грошей, прийнятих до оплати за акції за кожною заявою, що перемогла в аукціоні, кількість придбаних за заявою акцій та суму, що підлягає поверненню заявникам.

6.12. Аукціонна комісія підписує зведений протокол про підсумки аукціону та не пізніше дванадцяти робочих днів після закінчення прийняття заяв на придбання акцій у цьому аукціоні передає його на затвердження до ФДМУ.

VII. Процедура розрахунку аукціонної ціни та ціни допродажу акцій на спеціалізованому аукціоні за гроші

7.1. Аукціонна ціна акції (Ц_аукц) розраховується таким чином:

Ц_ аукц = С_ заг/К_ проп ≥ 1 коп.,


де:С_ заг

-

загальна сума грошей, запропонованих до сплати за акції за всіма заявами;

К_проп

-

загальна кількість акцій, запропонованих державним органом приватизації до продажу на аукціоні.


7.2. Ціна продажу акцій АТ на аукціоні може знижуватися до рівня фактичного попиту.

7.3. На підставі визначеної аукціонної ціни визначається кількість акцій, яка припадає на кожну заяву номер «і»,

К_ акц (і) = [С_ грош (і) /Ц_ аукц],


де:К_ акц (і)

-

кількість акцій, яку отримає за аукціонною ціною покупець за і-ю заявою;

С_ грош (і)

-

сума грошей, запропонованих на аукціон за і-ю заявою.


Якщо розрахована кількість акцій К_ акц (і) на заявлену суму грошей виявилась не цілим числом, то здійснюється зменшення (округлення) кількості акцій до найближчого цілого числа, тобто відкидання її дробової частки. Таке округлення зменшує кількість акцій, що припадає на кожну заявлену суму С_грош (і), та створює залишок невикористаних заявлених грошей за відповідною заявою і залишок нереалізованих акцій.

7.4. Ураховуючи визначене чинним законодавством обмеження щодо володіння ІФ та ВФ ІК не більше ніж 10 % цінних паперів одного емітента, придбаних за гроші, розраховується максимальна кількість акцій, яку може придбати ІФ або ВФ однієї ІК:

К_ макс = [0,1 х СФ/Ц_ ном],


де:СФ

-

розмір статутного капіталу цього емітента;

Ц_ ном

-

номінальна вартість акцій АТ на поточному аукціоні.


Якщо сумарна кількість акцій К_ акц (і), що припадає на всі заяви на придбання акцій одного АТ, подані від і-го ІФ та його філій або від всіх ВФ однієї ІК, перевищує К_ макс, то для таких ІФ та їх філій або ВФ ІК значення К_ акц (і) є рівним К_ макс. За заявами таких ІФ та їх філій або ВФ ІК буде прийнято до сплати суму:

С_ грош (і) = К_ макс х Ц_аукц.


Якщо величина К_ акц (і) менша або рівна К_ макс, то значення К_акц (і) не змінюється.

Якщо С_грош (і) не є цілим числом, то здійснюється збільшення (округлення) суми грошей до однієї копійки.

7.5. Визначається вартість невикористаної частини заявлених грошей кожного заявника, яка завжди буде меншою, ніж аукціонна ціна однієї акції:

С_ залиш (і) = С_ грош (і ) - ([К_ акц](і) х Ц_ аукц),


де:С_ залиш (i)

-

сума невикористаних заявлених грошей, грн;

[К_ акц]

-

кількість акцій, що припадає на суму заявлених грошей (з урахуванням округлення).


7.6. Складається перелік заяв, за якими є залишки заявленої суми. Заяви в переліку сортуються в порядку зменшення суми залишку, заяви з однаковою сумою залишку - за датою подання заяви, заяви з однаковою датою - у порядку зменшення розміру заявленої суми, заяви з однаковою сумою - у порядку зменшення порядкового номера заяви заявника.

7.7. Здійснюється допродаж залишку нереалізованих після виконання пункту 7.3 цього розділу акцій заявникам, заяви яких є в переліку заяв із залишками заявленої суми грошей. Кожна заява в переліку, починаючи з першої заяви, отримує по одній акції. Допродаж завершується при вичерпанні залишку акцій. У деяких випадках такий розподіл не буде можливим через відсутність залишку акцій.

Допродаж залишку нереалізованих акцій для АТ, зазначених у пункті 7.3 цього розділу, проводиться лише в разі, якщо аукціонна ціна перевищує її встановлений мінімальний рівень.

7.8. За кожною заявою, яка отримала акції при допродажу, визначається ціна допродажу акцій Ц_ допр (і):

Ц_ допр (і) = С_ залиш (і).


7.9. Якщо на заявлену суму грошей не припадає жодної акції, тобто Ц_ аукц перевищує заявлену суму грошей, то така заява не задовольняється, а заявлені гроші повертаються заявнику в повному обсязі.

VIIІ. Затвердження підсумків аукціону та поширення даних про них

8.1. ФДМУ затверджує наказом зведений протокол про підсумки аукціону протягом трьох робочих днів після одержання його від аукціонної комісії.

Затверджений зведений протокол залишається у ФДМУ. ФДМУ передає організатору торгів копію наказу про затвердження підсумків аукціону наступного дня після затвердження зведеного протоколу.

8.2. Організатор торгів протягом трьох робочих днів з дати затвердження підсумків аукціону забезпечує перерахування грошей на рахунок ФДМУ платіжним дорученням та протягом п'яти робочих днів з дати затвердження підсумків аукціону забезпечує перерахування заявникам грошей, які підлягають поверненню.

Гроші повертаються у таких випадках:

за заявами, в яких після придбання акцій виникли залишки коштів;

за заявами, які не задовольнили за результатами аукціону;

за заявами, які були не допущені до участі в аукціоні;

якщо об'єкт приватизації знято з аукціону;

за заявами ІФ та ВФ ІК у разі перевищення ними обмежень, установлених Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії".

8.3. Центр розрахунку аукціону організатора торгів у тижневий строк з дня одержання наказу ФДМУ про затвердження підсумків аукціону передає організатору торгів такі документи:

протоколи результатів аукціону з переліком переможців щодо кожного об'єкта;

інформацію, необхідну для видачі витягів (повідомлень - для осіб, чиї заяви не були задоволені) з протоколу аукціонної комісії, про результати аукціону всім особам, які подали заяви про участь в аукціоні.

8.4. Якщо заявник не отримав акцій на аукціоні, організатор торгів видає йому повідомлення з обґрунтуванням підстав неотримання акцій.

8.5. Організатор торгів у тижневий строк з дати одержання документів, зазначених у пункті 8.3 цього розділу, видає кожній особі, яка подала заяву про участь в аукціоні, витяг з протоколу аукціонної комісії (або повідомлення) про результати аукціону.

8.6. Витяг з протоколу про результати аукціону інформує заявника про виникнення права власності заявника на придбані ним акції.

Право власності на акції виникає у заявника з дня затвердження підсумків аукціону наказом ФДМУ.

8.7. Зведений протокол про підсумки аукціону разом з додатком у вигляді протоколу результатів аукціону щодо окремого об’єкта з переліком переможців та наказом ФДМУ про підведення підсумків аукціону є підставою для переказу цінних паперів з рахунку органу приватизації на рахунок покупця у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі.

8.8. Організатор торгів у двотижневий строк з дати одержання наказу ФДМУ про затвердження підсумків аукціону готує перелік осіб, які придбали акції, що є невід’ємною частиною протоколу.

Організатор торгів передає перелік осіб, які придбали акції, відповідному державному органу приватизації.

Державний орган приватизації передає зазначений перелік депозитарній установі, яка зарахувала на рахунок у цінних паперах акції конкретного АТ, які належать державі. Переліки надаються в паперовому та в електронному вигляді у форматі DBF-файлів на дискетах або засобами електронної пошти.

8.9. Після затвердження наказом ФДМУ підсумків аукціону організатор торгів забезпечує у тижневий строк передачу до ФДМУ інформаційного повідомлення про підсумки аукціону.

ФДМУ забезпечує опублікування в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації та розміщує на офіційному сайті ФДМУ інформаційне повідомлення про підсумки аукціону, яке містить зведений протокол про підсумки аукціону, за винятком переліку переможців.

8.10. Перехід права власності на цінні папери здійснюється відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

IX. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при проведенні аукціонів

9.1. Продаж пакетів акцій на аукціоні здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених статтею 18-6 Закону України «Про приватизацію державного майна».

9.2. Організатор торгів протягом двох тижнів з дня затвердження наказом ФДМУ підсумків аукціону надсилає до АМКУ відомості щодо осіб, що придбали акції на аукціоні, відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. У випадках та в строки, установлені законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати згоду АМКУ на придбання пакета акцій.

X. Визнання недійсними результатів аукціону

10.1. Результати аукціону в цілому або в частині продажу акцій окремому заявнику (окремим заявникам) за рішенням аукціонної комісії можуть бути визнані недійсними, якщо аукціон проведено з порушенням вимог цього Порядку та з інших підстав, передбачених законодавством. Це рішення аукціонної комісії затверджується наказом ФДМУ про підбиття підсумків аукціону.

Якщо результати аукціону визнано недійсними в цілому щодо об'єкта приватизації або в частині продажу акцій окремому заявнику (окремим заявникам), то внесені заявниками гроші повертаються їм організатором торгів протягом п'яти робочих днів з дати затвердження ФДМУ відповідного наказу.

10.2. Спори про визнання недійсними результатів аукціону в цілому або в частині продажу акцій окремому заявнику (окремим заявникам) вирішуються у суді.

Директор Департаменту систем продажу акцій

В.КрасовськийДодаток 1
до Порядку проведення
спеціалізованих аукціонів за гроші


ЗАЯВА
про придбання акцій на спеціалізованому аукціоні за гроші фізичною особою

Додаток 2
до Порядку проведення
спеціалізованих аукціонів за гроші


ЗАЯВА
про придбання акцій на спеціалізованому аукціоні за гроші юридичною особою


Інші НПА

Постанова Правління НБУ №194 від 19.03.2015 Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів Постанова Правління НБУ №496 від 12.11.2003 Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів Розпорядження Голова ВРУ №452 від 24.03.2015 Про затвердження складу Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентському вимірі Центральноєвропейської ініціативи Закон України ВРУ №246 від 05.03.2015 Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності Указ Президент №178 від 26.03.2015 Про звільнення В. Резніченка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації Указ Президент №179 від 26.03.2015 Про призначення В. Резніченка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Розпорядження Президент №296 від 26.03.2015 Про міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України Розпорядження КМУ №247 від 18.03.2015 Про передачу Міністерству інформаційної політики повноважень з управління корпоративними правами держави щодо товариства з обмеженою відповідальністю Банківське телебачення Постанова КМУ №132 від 25.03.2015 Деякі питання залучення фінансового і юридичного радників суб’єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та міськими радами Наказ Мінсоцполітики №220 від 26.02.2015 Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів