Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 2110/354 від 29.11.2002 Про організаційні заходи з підготовки об\\\'єктів права державної власності до приватизації

 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
29.11.2002 N 2110/354
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2002 р.
за N 950/7238

 
Про затвердження Інструкції розрахунку прогнозної
вартості об'єктів приватизації

 
З метою забезпечення вчасного та якісного виконання положень Порядку складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1141 "Про організаційні заходи з підготовки об'єктів права державної власності до приватизації", Н А К А З У Є М О:
 
1. Затвердити Інструкцію розрахунку прогнозної вартості об'єктів приватизації, що додається.
 
2. Фонду державного майна України забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
 
Голова Фонду
державного майна України О.Бондар
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки В.Першин
та з питань європейської
інтеграції України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України,
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
29.11.2002 N 2110/354
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 грудня 2002 р.
за N 950/7238

 
ІНСТРУКЦІЯ
розрахунку прогнозної вартості об'єктів приватизації

 
Ця Інструкція визначає етапи та процедуру визначення прогнозної вартості об'єктів приватизації в рамках Порядку складання прогнозу надходження до державного бюджету коштів від приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1141 .
 
Під прогнозною вартістю розуміють розмір вартості підприємства, визначеної згідно з додатком 1 до Інструкції (далі - додаток 1) (рядок 9 графа 5).
 
Методикою оцінки вартості майна під час приватизації (далі - Методика), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N 1554 , з метою забезпечення прозорості приватизаційних процесів в Україні передбачена оцінка вартості із застосуванням стандартизованих процедур.
 
Вона передбачає попередній збір інформації, у т.ч. фінансової звітності підприємств. Розрахунок прогнозної вартості державних підприємств наведено в додатку 1.
 
Коефіцієнти Кна, Кнб, Коз, Кдф визначаються Фондом державного майна України на підставі аналізу співвідношення вартості необоротних активів, визначеної на основі Методики, та залишкової (балансової) вартості необоротних активів.
 
Коефіцієнт Кна визначається як відношення вартості нематеріальних активів, визначеної на основі Методики, до залишкової вартості нематеріальних активів.
 
Коефіцієнт Кнб визначається як відношення вартості незавершеного будівництва, визначеної на основі Методики, до балансової вартості незавершеного будівництва.
 
Коефіцієнт Коз визначається як відношення вартості основних засобів, визначеної на основі Методики, до залишкової вартості основних засобів.
 
Коефіцієнт Кдф визначається як відношення вартості довгострокових фінансових інвестицій, визначеної на основі Методики, до балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій.
 
Прогнозна вартість підприємства, розрахована згідно з додатком 1, заноситься до графи 8 табл. 1, графи 7 табл. 2, 4-8 додатка 2 до Інструкції (далі - додаток 2).
 
Пропозиції щодо включення підприємств до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу, та прогнозу надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна подаються органами виконавчої влади до Фонду державного майна України у вигляді таблиць, наведених у додатку 2.
 
Для визначення прогнозної суми надходження коштів від продажу пакетів акцій, які пропонуються до продажу (графа 10 табл. 1, графа 9 табл. 2, графа 6 табл. 3, графа 9 табл. 7, 8), застосовується коефіцієнт ризику при продажу (Крз ), який визначається Фондом на основі аналізу попереднього продажу.
 
Таким чином, прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета розраховується так.
 
Для таблиць 1, 2, 3, 7, 8 додатка 2:
 
Пв х Прп
Пс = ---------- х Крз , 100
де Пс - прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета, тис. грн.;
Пв - прогнозна вартість підприємства, розрахована згідно з додатком 1, тис.грн.;
Прп - прогнозний розмір пакета акцій, що буде запропонований для конкурентного продажу, %;
Крз - коефіцієнт ризику.
 
Для таблиць 4, 5, 6 додатка 2:
 
Пс = Пв х Крз,
 
де Пс - прогнозна сума надходження коштів від продажу пакета, тис. грн.;
Пв - прогнозна вартість підприємства, тис. грн.;
Крз - коефіцієнт ризику.
 
Значення коефіцієнтів Кна, Кнб, Коз, Кдф, Крз подаються Фондом державного майна України щорічно до органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном, з метою визначення прогнозної вартості об'єктів приватизації. Указані коефіцієнти надаються Фондом не пізніше як за місяць до подання до Фонду органами виконавчої влади, уповноваженими управляти державним майном, пропозицій щодо включення підприємств до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу, та прогнозу надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна.
 
Коефіцієнти не застосовуються при визначенні прогнозної вартості підприємств агропромислового комплексу. Прогнозна вартість цих підприємств визначається на підставі балансу підприємства, складеного на останню звітну дату.
 
Начальник Управління інформатики О.Синенко
Начальник Управління
з питань власності О.Максимов
та банкрутства

Додаток 1
до Інструкції розрахунку
прогнозної вартості об'єктів
приватизації

 
РОЗРАХУНОК
прогнозної вартості державних підприємств

 
---------------------------------------------------------------------- | | |Згідно з |Коефі- |Усього, |Номер| Показник |балансом,|цієнт |(графа 3 |рядка| |тис.грн. | |графа 4), | | | | |тис. грн. |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 1 |Необоротні активи, усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 1.1 |у тому числі: | | Кна | | |Залишкова вартість | | | | |нематеріальних активів, усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |у тому числі: | | | | |права користування природними | | | | |ресурсами | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |права користування майном | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |права на знаки для товарів і | | | | |послуг | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |права на об'єкти промислової | | | | |власності | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |авторські та суміжні з ними | | | | |права | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |гудвіл | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |інші нематеріальні активи | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 1.2 |Незавершене будівництво | | Кнб | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 1.3 |Залишкова вартість основних | | Коз | | |засобів, усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |у тому числі: | | | | |земельні ділянки | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |капітальні витрати на поліпшення | | | | |земель | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |будинки та споруди | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |машини та обладнання | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |транспортні засоби | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |інструменти, прилади, інвентар | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |робоча і продуктивна худоба | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |багаторічні насадження | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |інші основні засоби | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 1.4 |Довгострокові фінансові | | Кдф | | |інвестиції, усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |у тому числі: | | | | |ті, що обліковуються за методом | | | | |участі в капіталі інших | | | | |підприємств | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |інші фінансові інвестиції | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 1.5 |Довгострокова дебіторська | | | | |заборгованість | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 1.6 |Відстрочені податкові активи | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 1.7 |Інші необоротні активи | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 2 |Оборотні активи, усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |у тому числі: | | | | 2.1 |Запаси | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 2.2 |Векселі одержані | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 2.3 |Дебіторська заборгованість за | | | | |товари (роботи, послуги), | | | | |усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |у тому числі: | | | | |первісна вартість | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |Резерв сумнівних боргів | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- |2.4 |Дебіторська заборгованість за | | | | |розрахунками, усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |у тому числі: | | | |2.4.1|з бюджетом | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- |2.5 |Інша поточна дебіторська | | | | |заборгованість | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- |2.6 |Поточні фінансові інвестиції | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- |2.7 |Грошові кошти та їх еквіваленти, | | | | |усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |у тому числі: | | | | |у національній валюті | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |в іноземній валюті | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- |2.8 |Інші оборотні активи | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 3 |Витрати майбутніх періодів | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 4 |Доходи майбутніх періодів | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 5 |Сукупна вартість цілісного | | | | |майнового | | | | |комплексу (сума рядків 1, 2, 3) | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 6 |Забезпечення наступних витрат і | | | | |платежів, усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |у тому числі: | | | |6.1 |Цільове фінансування | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 7 |Довгострокові зобов'язання | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 8 |Поточні зобов'язання, усього | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | |у тому числі: | | | |8.1 |Прострочені зобов'язання за | | | | |розрахунками з бюджетом | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- |8.2 |Прострочені зобов'язання за | | | | |розрахунками за оренду державного | | | | |майна | | | |-----+----------------------------------+---------+--------+--------- | 9 |Прогнозна вартість підприємства | | | | |(рядок 5 - рядок 4 - (рядок 6 - | | | | |- рядок 6.1) - рядок 7 - рядок 8) | | | ----------------------------------------------------------------------
Начальник Управління інформатики О.Синенко
Начальник Управління
з питань власності та банкрутства О.Максимов

Додаток 2
до Інструкції розрахунку
прогнозної вартості об'єктів
приватизації

 
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,
корпоратизація яких повинна бути завершена в
поточному та наступному роках і які
можуть бути приватизовані
 
Таблиця 1
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Код за|Назва |Місце- |Орган |Термін |Термін |Прогнозна |Прогнозний |Прогнозна |При- |з/|ЄДРПОУ|підпри-|знаход-|управ-|початку|закінче-|вартість |розмір пакета|сума |мітка |п | |ємства |ження |ління |корпо- |ння |підприєм- |акцій, що |надходження| | | | | | |рати- |корпо- |ства, |буде |коштів від | | | | | | |зації |рати- |розрахована|запропоно- |продажу | | | | | | | |зації |згідно з |ваний для |пакета, | | | | | | | | |додатком 1,|конкурен- |тис.грн. | | | | | | | | |тис.грн. |тного | | | | | | | | | | |продажу, % | | |--+------+-------+-------+------+-------+--------+-----------+-------------+-----------+------- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |--+------+-------+-------+------+-------+--------+-----------+-------------+-----------+------- |1 | | | | | | | | | | |--+------+-------+-------+------+-------+--------+-----------+-------------+-----------+------- | |Усього| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,
що підлягають підготовці до продажу
у відповідному році
Таблиця 2
 
----------------------------------------------------------------------------------------- |N |Код за |Назва |Місце- |Орган |Термін |Прогнозна |Прогнозний |Прогнозна |При- |з/|ЄДРПОУ |підприє-|знаход-|управ-|прийнят-|вартість |розмір |сума |мітка |п | |мства |ження |ління |тя ріше-|підприємства,|пакета |надходження | | | | | | |ння про |розрахована |акцій, що |коштів від | | | | | | |привати-|згідно з |буде |продажу | | | | | | |зацію |додатком 1, |запропоно- |пакета, | | | | | | | |тис.грн. * |ваний для |тис.грн. * | | | | | | | |(для |конкурен- | | | | | | | | |гр.А,Д,Є,Ж- |тного | | | | | | | | |залишкова |продажу,% *| | | | | | | | |(балансова) | | | | | | | | | |вартість) | | | |--+-------+--------+-------+------+--------+-------------+-----------+------------+----- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |--+-------+--------+-------+------+--------+-------------+-----------+------------+----- |1 | | | | | | | | | |--+-------+--------+-------+------+--------+-------------+-----------+------------+----- | |Усього:| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК
пакетів акцій ВАТ, закріплених або тимчасово
залишених у державній власності, які
пропонуються до продажу
 
Таблиця 3
 
----------------------------------------------------------------------------------------- |N |Код за |Назва |Розмір пакета, тимчасово |З них |Прогнозна сума |Примітка |з/|ЄДРПОУ |підприє-|залишеного за державою, % |пропонується|надходження коштів | |п | |мства | |виставити на|від продажу пакета,| | | | | |продаж, % |тис.грн | |--+-------+--------+--------------------------+------------+-------------------+-------- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |--+-------+--------+--------------------------+------------+-------------------+-------- |1 | | | | | | |--+-------+--------+--------------------------+------------+-------------------+-------- | |Усього:| | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
незавершеного будівництва, фінансування яких
здійснювалось виключно за рахунок
центральних капіталовкладень
 
Таблиця 4
 
-------------------------------------------------------------------------------- |N |Код за |Назва |Місце- |Орган |Термін |Прогнозна |Прогнозна |При- |з/п|ЄДРПОУ |підприє-|знаход-|управлі-|прийняття|вартість |сума |мітка | | |мства |ження |ння |рішення |підприємс-|надходження | | | | | | |про |тва, |коштів від | | | | | | |привати- |тис.грн |приватизації,| | | | | | |зацію | |тис.грн. | |---+-------+--------+-------+--------+---------+----------+-------------+----- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |---+-------+--------+-------+--------+---------+----------+-------------+----- |1 | | | | | | | | |---+-------+--------+-------+--------+---------+----------+-------------+----- | |Усього:| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
незавершеного будівництва, що споруджувались
відповідно до Чорнобильської будівельної програми
 
Таблиця 5
 
-------------------------------------------------------------------------------- |N |Код за |Назва |Місце- |Орган |Термін |Прогнозна |Прогнозна |При- |з/п|ЄДРПОУ |підприє-|знаход-|управлі-|прийняття|вартість |сума |мітка | | |мства |ження |ння |рішення |підприємс-|надходження | | | | | | |про |тва, |коштів від | | | | | | |привати- |тис.грн |приватизації,| | | | | | |зацію | |тис.грн. | |---+-------+--------+-------+--------+---------+----------+-------------+----- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |---+-------+--------+-------+--------+---------+----------+-------------+----- |1 | | | | | | | | |---+-------+--------+-------+--------+---------+----------+-------------+----- | |Усього:| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ
групи Ж, що виділяються з балансів підприємств
 
Таблиця 6
 
-------------------------------------------------------------------------------- |N |Код за |Назва |Місце- |Орган |Термін |Прогнозна |Прогнозна |При- |з/п|ЄДРПОУ |підприє-|знаход-|управлі-|прийняття|вартість |сума |мітка | | |мства |ження |ння |рішення |підприємс-|надходження | | | | | | |про |тва, |коштів від | | | | | | |привати- |тис.грн |приватизації,| | | | | | |зацію | |тис.грн. | |---+-------+--------+-------+--------+---------+----------+-------------+----- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |---+-------+--------+-------+--------+---------+----------+-------------+----- |1 | | | | | | | | |---+-------+--------+-------+--------+---------+----------+-------------+----- | |Усього:| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,
кошти від приватизації яких перераховуються для ліквідації
наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова
Таблиця 7
 
----------------------------------------------------------------------------------------- |N |Код за |Назва |Місце- |Орган |Термін |Прогнозна |Прогнозний |Прогнозна |При- |з/|ЄДРПОУ |підприє-|знаход-|управ-|прийнят-|вартість |розмір |сума |мітка |п | |мства |ження |ління |тя ріше-|підприємства,|пакета |надходження | | | | | | |ння про |розрахована |акцій, що |коштів від | | | | | | |привати-|згідно з |буде |продажу | | | | | | |зацію |додатком 1, |запропоно- |пакета, | | | | | | | |тис.грн. * |ваний для |тис.грн. * | | | | | | | |(для |конкурен- | | | | | | | | |гр.А,Д,Є,Ж- |тного | | | | | | | | |залишкова |продажу,% *| | | | | | | | |(балансова) | | | | | | | | | |вартість) | | | |--+-------+--------+-------+------+--------+-------------+-----------+------------+----- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |--+-------+--------+-------+------+--------+-------------+-----------+------------+----- |1 | | | | | | | | | |--+-------+--------+-------+------+--------+-------------+-----------+------------+----- | |Усього:| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ,
що належать до сфери управління
Міністерства оборони України
Таблиця 8
 
----------------------------------------------------------------------------------------- |N |Код за |Назва |Місце- |Орган |Термін |Прогнозна |Прогнозний |Прогнозна |При- |з/|ЄДРПОУ |підприє-|знаход-|управ-|прийнят-|вартість |розмір |сума |мітка |п | |мства |ження |ління |тя ріше-|підприємства,|пакета |надходження | | | | | | |ння про |розрахована |акцій, що |коштів від | | | | | | |привати-|згідно з |буде |продажу | | | | | | |зацію |додатком 1, |запропоно- |пакета, | | | | | | | |тис.грн. * |ваний для |тис.грн. * | | | | | | | |(для |конкурен- | | | | | | | | |гр.А,Д,Є,Ж- |тного | | | | | | | | |залишкова |продажу,% *| | | | | | | | |(балансова) | | | | | | | | | |вартість) | | | |--+-------+--------+-------+------+--------+-------------+-----------+------------+----- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |--+-------+--------+-------+------+--------+-------------+-----------+------------+----- |1 | | | | | | | | | |--+-------+--------+-------+------+--------+-------------+-----------+------------+----- | |Усього:| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Таблиці 1-3 заповнюються пооб'єктно, окремо за кожною класифікаційною групою у відповідності до Державної програми приватизації на відповідні роки.
 
2. У "Примітку" вноситься інформація щодо ризику непродажу підприємств (не користуються попитом, велика кредиторська заборгованість тощо).
 
3. Таблиці 4-8 заповнюються у відповідності до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
--------------- * Заповнюються лише для груп В, Г.
 
Начальник Управління інформатики О.Синенко
Начальник Управління з питань
власності та банкрутства О.Максимов


Інші НПА

Постанова КМУ №531 від 01.10.2014 Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Постанова Соцстрах від нещасних випадків №49 від 31.10.2007 Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням Постанова ВРУ №96-VIII від 13.01.2015 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення" Розпорядження КМУ №32 від 21.01.2015 Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 1075 Розпорядження КМУ №23 від 21.01.2015 Про звільнення Заглоцького С.П. з посади члена правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг” Розпорядження КМУ №22 від 21.01.2015 Про звільнення Вітряного Я.В. з посади голови правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг” Розпорядження КМУ №20 від 21.01.2015 Про звільнення Казимира М.М. з посади Голови Державної екологічної інспекції України Розпорядження КМУ №19 від 21.01.2015 Про звільнення Янчука А.В. з посади заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Розпорядження КМУ №18 від 21.01.2015 Про звільнення Бондарчука І.В. з посади заступника Міністра юстиції України Розпорядження КМУ №36 від 14.01.2015 Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії