Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 2141 від 16.11.1998 Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.1998  № 2141/297/9

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 1998 р.
за № 798/3238


Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та на виконання Державної програми приватизації на 1998 рік, затвердженої Законом України від 12.02.98 № 124/98-ВР, та з метою підвищення ефективності процесу приватизації державного майна НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств.

2. Фонду державного майна України забезпечити подання Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Фонду державного майна України у десятиденний термін з дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити опублікування Положення, зазначеного в пункті 1 цього наказу, у Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Фонду державного майна України О.Бондаря, Голову Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О.Мозгового, Голову Антимонопольного комітету України О.Заваду.

5. Визначити таким, що втратило чинність Положення про порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств, затверджене наказом ФДМУ від 11.11.96 № 1364 (зі змінами та доповненнями до нього).

Голова Фонду
державного майна України


О. Бондар


Голова Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринкуО. Мозговий


Голова Антимонопольного
комітету України


О. Завада


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Фонду державного
майна України,
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку,
Антимонопольного комітету
України
16.11.1998  № 2141/297/9
(у редакції наказу Фонду
державного майна України
09.04.2012 № 481
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
09.04.2012 № 508
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
09.04.2012 № 216-р)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 1998 р.
за № 798/3238


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року № 4335-VI, Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», та Закону України «Про Фонд державного майна України».

1.2. Це Положення визначає основні засади та вимоги до організації та проведення продажу в процесі приватизації на фондових біржах акцій акціонерних товариств (далі - АТ) та виконання укладених за результатами цього способу приватизації біржових контрактів.

1.3. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в такому значенні:

аукціон на фондовій біржі (далі - аукціон) - конкурентний спосіб приватизації, який здійснюється шляхом продажу на фондовій біржі акцій АТ, що належать державі, з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що полягає у визнанні переможцем такого покупця, який з усіх інших першим погодився купити акції за запропонованою ціною або запропонував у ході торгів найвищу ціну за акції. Аукціон може проводитись за методом на підвищення ціни, на зниження ціни, без оголошення ціни;

аукціон без оголошення ціни (далі - АБОЦ) - аукціон, у ході якого продавець не визначає початкову ціну об’єкта продажу, торги проводяться за методом підвищення ціни. Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну;

аукціон на зниження ціни - аукціон, у ході якого торги починаються з початкової ціни, запропонованої продавцем, і проводяться за методом зниження ціни до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу. Переможцем аукціону визнається покупець, який з усіх інших першим погодився купити акції за запропонованою ціною;

аукціон на підвищення ціни - аукціон, у ході якого торги починаються з початкової ціни, запропонованої продавцем, і проводяться за методом підвищення ціни. Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну;

біржові торги (далі - торги) - організоване на фондовій біржі проведення аукціону по окремому об’єкту продажу;

гарантійний внесок - грошове забезпечення участі покупця в придбанні акцій на аукціоні, яке виступає гарантією дотримання ним установлених цим Положенням обов’язків покупця: щодо участі в аукціоні; щодо укладення біржового контракту в разі, якщо його визнано переможцем; щодо проведення всіх передбачених грошових платежів. Гарантійний внесок вноситься покупцем до початку аукціону та після проведення торгів повертається (або зараховується у рахунок оплати за придбані ним акції) покупцю в разі дотримання ним узятих на себе обов’язків та правил аукціону або не повертається в разі порушення покупцем узятих на себе обов’язків або правил аукціону;

кінцевий власник акцій (далі - власник) - особа, на ім’я якої придбаваються акції на аукціоні;

лот - установлена продавцем мінімальна кількість акцій АТ, яка може бути придбана покупцем у процесі біржових торгів;

ліцитатор - спеціаліст, що призначається організатором аукціону та безпосередньо проводить біржові торги;

об’єкт продажу - пакет акцій АТ, що запланований у плані розміщення акцій АТ для продажу через фондові біржі, або окремий лот з  акцій такого пакета;

організатор аукціону - фондова біржа, яка організовує й проводить аукціони;

план розміщення акцій АТ (далі - ПРА АТ) - затверджений наказом державного органу приватизації план продажу акцій АТ, що приватизується, у якому щодо загальної кількості акцій, що складають статутний капітал АТ, визначено результати завершених способів приватизації та заплановані способи приватизації;

планувальник продажу (далі - планувальник) - регіональне відділення Фонду державного майна України (далі - Фонд) або структурний підрозділ Фонду, який відповідає за підготовку та затвердження ПРА АТ, за внесення до нього змін та відповідає за приватизацію АТ;

покупець - особа, яка безпосередньо бере участь в аукціоні та, у разі визнання її переможцем аукціону, зобов’язана укладати та виконувати біржовий контракт;

поновлення аукціону - процедура, що призводить до поновлення аукціону по окремому об’єкту продажу, який було призупинено або результати якого скасовано;

призупинення аукціону - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку (періоду часу) продавати на аукціоні, укладати та виконувати біржові контракти щодо певного об’єкта продажу;

припинення аукціону - процедура зняття акцій з аукціону;

продавець - державний орган приватизації, який згідно із цим Положенням виступає продавцем акцій на аукціоні;

торговельний день - день тижня, у який на організаторі аукціону проводиться торговельна сесія;

торговельна сесія - період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі проводяться біржові торги акціями.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються відповідно до законодавства України.

1.4. Продавцем пакетів акцій АТ виступають:

Фонд - для пакетів акцій тих АТ, які відносяться до державної власності в Україні;

державний орган приватизації, якому органами місцевого самоврядування були делеговані повноваження щодо забезпечення продажу на фондових біржах акцій АТ, які відносяться до комунальної власності або власності Автономної Республіки Крим. У цьому разі функції планувальника продажу й продавця виконують відповідні структурні підрозділи цього державного органу приватизації, яким зазначені повноваження було делеговано згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Для кожного об’єкта продажу продавець визначає організатора аукціону, дату перших біржових торгів, початкову ціну, метод проведення аукціону; забезпечує публікацію повідомлення про перші біржові торги, про метод проведення аукціону, про результати продажу; забезпечує систематичне виставлення акцій на біржові торги, переведення проданих акцій на ім’я нових власників; приймає рішення про призупинення, поновлення та припинення аукціону; укладає біржовий контракт із переможцем аукціону.

1.5. Організаторами аукціонів виступають фондові біржі, які мають чинну ліцензію на здійснення професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та мають із продавцем договір про спільну діяльність з продажу акцій АТ, що приватизуються.

Договір про спільну діяльність із продажу акцій акціонери товариств, що приватизуються, укладається між продавцем та організатором аукціонів строком на один рік.

Організатори аукціонів для проведення аукціонів можуть залучати свої філії.

Організатор аукціону забезпечує допуск покупців до участі в аукціоні, організовує проведення біржових торгів та оформлює їхні результати, визначає переможця аукціону, готує та реєструє біржові контракти, інформує продавця та інші заінтересовані органи про результати аукціону, проводить усі необхідні розрахунки за результатами аукціону.

1.6. Кінцевими власниками акцій, що продаються на аукціоні, можуть бути фізична або юридична особа, які згідно із чинним законодавством України мають право на придбання майна в процесі приватизації. Такі особи можуть взяти участь в аукціоні безпосередньо, зареєструвавшись як покупець, або опосередковано, звернувшись до торговця цінними паперами, який буде виступати покупцем акцій на аукціоні. Якщо власником акцій бажає стати торговець цінними паперами, він бере участь в аукціоні як покупець.

1.7. Аукціон складається з регулярних біржових торгів, які проводяться щотижнево у визначений торговельний день, протягом періоду часу, визначеного для торговельних сесій. У межах окремої торговельної сесії по кожному об’єкту продажу (пакету акцій, лоту), на який є покупці, проводяться окремі торги серед допущених до них покупців.

Якщо виставлення пакета акцій на аукціон відбулося відповідно до вимог цього Положення, то такий пакет акцій пропонується для торгів на кожну торговельну сесію до моменту його продажу або до моменту прийняття продавцем рішення про призупинення або припинення аукціону по цих акціях. Аукціон із продажу пакета акцій, який було призупинено, за рішенням продавця може бути поновлений або припинений.

Основний метод проведення аукціону - аукціон на підвищення ціни. Із цього методу аукціону розпочинається продаж пакетів акцій АТ, запланованих у ПРА до продажу на фондовій біржі та виставлених на перші торги. Для об’єктів державної власності (крім контрольного пакета акцій АТ, які належать до групи Г), що не користуються попитом у потенційних покупців (у разі коли об’єкти не продані із застосуванням інших конкурентних способів), за рішенням продавця запроваджуються спрощені методи проведення аукціону, зокрема: аукціон на зниження ціни; дроблення пакетів акцій, крім контрольного пакета акцій об’єктів групи Г, та їхній продаж окремими лотами як за методом підвищення ціни, так і за методом зниження ціни. Пакети акцій АТ, які не вдалося продати в будь-який інший спосіб, за рішенням державного органа приватизації може бути запропоновано для продажу на аукціоні без оголошення ціни.

ІІ. Планування продажу на аукціоні

2.1. Рішення про обрання аукціону на фондовій біржі як способу приватизації акцій певного АТ приймає державний орган приватизації, який є планувальником продажу акцій АТ, що приватизується.

2.2. У пакет акцій, який виставляється на аукціон, планувальник продажу має право включати тільки такі акції, щодо продажу яких відсутні будь-які заборони відповідно до чинного законодавства та щодо яких він виступає уповноваженим власником.

{Пункт 2.3 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1354 від 15.09.2015}

2.3. Планування продажу пакета акцій через фондові біржі повинно бути відображено в помісячному пооб’єктному плані-графіку виставлення пакетів акцій на продаж, затвердженому Фондом.

2.4. Планування продажу завершується підготовкою ПРА АТ, у якому передбачений продаж на фондових біржах пакета акцій зазначеного розміру та заплановані строки виставлення акцій на аукціон. Зазначений ПРА АТ затверджується наказом відповідного державного органу приватизації. Якщо методом проведення аукціону обраний АБОЦ, це обов’язково відображується в наказі про затвердження ПРА АТ.

ІІІ. Підготовка пакета акцій для виставлення на аукціон

3.1. Підготовка пакета акцій для виставлення на аукціон проводиться планувальником продажу за наявності затвердженого ПРА АТ, у якому заплановано проведення аукціону на фондовій біржі.

3.2. У процесі підготовки пакета акцій для виставлення на аукціон планувальник продажу здійснює такі дії:

з’ясовує відсутність будь-яких заборон щодо продажу зазначених акцій. Зокрема, з’ясовує наявність або відсутність провадження справи про банкрутство стосовно АТ - емітента акцій. У разі порушення справи про банкрутство з’ясовує, на якому етапі та в якому стані знаходиться провадження в справі (санація, мирова угода, визнано банкрутом);

ініціює розрахунок початкової ціни пакета акцій (крім випадку, коли пакет заплановано на АБОЦ) та отримує копію акта оцінки (у разі наявності повноважень готує такий акт самостійно) або копію іншого документа, яким визначається початкова ціна пакета акцій;

готує копії всіх документів, які необхідно направити продавцю;

складає інформаційне повідомлення про продаж пакетів акцій на аукціоні.

3.3. Планувальник продажу готує інформаційне повідомлення за уніфікованою формою відповідно до порядку, який установлюється Фондом на виконання вимог частини сьомої статті 19 Закону України «Про приватизацію державного майна».

3.4. Підготовка акцій до продажу завершується поданням від планувальника  до продавця пакета документів у такому складі:

інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій на аукціоні (оригінал);

ПРА АТ та наказ державного органу приватизації про його затвердження (копії);

акт оцінки пакета акцій АТ та наказ державного органу приватизації про його затвердження (подовження строку дії акта) або інший документ, що підтверджує встановлену початкову ціну (копії) (крім підготовки акцій для продажу на АБОЦ);

баланси підприємства та звіти про фінансові результати за останні три фінансові роки та за останній звітний період (копії);

свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (копія);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (копія);

виписка з рахунку в цінних паперах від депозитарної установи, якою підтверджується наявність у державного органу приватизації, який зареєстрований керуючим рахунком, акцій у такій кількості, яка достатня для проведення аукціону (копія).

ІV. Підготовка перших біржових торгів та інформування про їхнє проведення

4.1. Продавець перевіряє отриманий від планувальника пакет документів для виставлення акцій на аукціон на відповідність вимогам цього Положення та, у разі наявності зауважень, забезпечує їхнє усунення планувальником.

4.2. Продавець затверджує перелік АТ та пакетів акцій, які підлягають продажу на аукціоні, та по кожному пакету акцій визначає організатора аукціону й дату перших торгів.

4.3. Продавець забезпечує публікацію в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації окремо за кожним пакетом акцій інформаційного повідомлення про початок торгів на фондовій біржі пакетом акцій АТ, що приватизується. Публікація відбувається відповідно до порядку, який установлюється Фондом на виконання частини сьомої статті 19 Закону України «Про приватизацію державного майна», та в строк не пізніш як за 20 днів до проведення перших торгів по цьому пакету акцій.

4.4. Якщо після опублікування інформації про початок торгів пакетом акцій на аукціоні змінюється або розмір запропонованого пакета акцій, або дата, або місце проведення перших торгів, то відбувається нова публікація зміненого інформаційного повідомлення про початок торгів та скасування попередньої публікації. Така публікація відбувається в офіційних друкованих виданнях органів приватизації не пізніш як за 20 календарних днів до дати початку перенесених торгів.

У разі необхідності внесення змін в інші відомості, що опубліковані в інформації про початок торгів (незалежно від причин внесення таких змін), інформація про зміни в таких відомостях повинна бути опублікована в офіційних друкованих виданнях органів приватизації не пізніш як за 5 календарних днів до дати проведення перших торгів. Якщо в зазначений час публікацію змін зробити неможливо, то змінюється також і дата перших торгів, і публікація змін відбувається відповідно до тих вимог, що встановлені для випадку зміни дати проведення перших торгів.

4.5. Продавець протягом тижня після офіційної публікації інформації про початок торгів подає до організатора аукціону такі документи:

копію наказу продавця про затвердження переліку АТ, пакети акцій яких підлягають продажу на аукціоні, що проводиться на відповідному організаторі аукціону;

по кожному пакету акцій із вищевказаного переліку АТ до наказу додаються:

копія інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій на аукціоні;

копія ПРА АТ та наказу про його затвердження;

копії балансів та звітів про фінансові результати за останні три роки та за останній звітний період.

4.6. Організатор аукціону, починаючи з дати отримання копій документів від продавця, повинен надати кожному бажаючому можливість ознайомитися з документами щодо кожного пакета акцій, у тому числі надати можливість зробити копії таких документів.

4.7. Не пізніш як за три робочі дні до дати торговельного дня, на яку заплановано проведення перших торгів по окремому пакету акцій на аукціоні, продавець включає інформацію про зазначений пакет акцій до замовлення на продаж пакетів акцій на аукціоні та подає таке замовлення до організатора аукціону.

У замовленні на продаж по кожному окремому пакету акцій зазначається метод проведення аукціону (аукціон на підвищення ціни/аукціон на зниження ціни/ АБОЦ), загальна кількість акцій у пакеті, розмір та кількість лотів, запропонованих до продажу на поточну торговельну сесію, номінальна та початкова ціна за одну акцію (початкова ціна для АБОЦ не визначається).

4.8. Початкова ціна пакета акцій (початкова ціна за одну акцію пакета) на перших торгах на аукціоні визначається продавцем на підставі акта оцінки пакета акцій (іншого документа, що визначає ціну), наданого планувальником,  і дорівнює значенню, яке наведено в зазначеному акті.

Якщо запропоновані на аукціон акції знаходяться в біржових списках фондових бірж, і сума угод за цими акціями, укладених на окремій фондовій біржі за період 6 місяців до дати підготовки продавцем замовлення на продаж на перших торгах, становить не менше 10 відсотків від початкової ціни пакета, що визначена на підставі наданого планувальником акта оцінки (іншого наданого документа), то початкова ціна за одну акцію, визначена на підставі акта оцінки, може бути відкоригована в бік її збільшення.

Для цього визначається середньозважена ціна однієї акції за результатами угод, укладених на фондовій біржі за період 6 місяців до дати підготовки продавцем замовлення на продаж на перших торгах. Якщо середньозважена ціна однієї акції більша за початкову ціну однієї акції, визначену в акті оцінки, то остаточна початкова ціна встановлюється рівною середньозваженій ціні однієї акції, і цей факт відображається в замовленні на продаж.

Початкова ціна пакета акцій на перших торгах на АБОЦ продавцем не визначається.

V. Підготовка чергових біржових торгів та інформування про їхнє проведення

5.1. Продавець може прийняти такі рішення щодо пакета акцій, який залишився непроданим (увесь пакет або його окремі лоти) на чергових торгах, у тому числі й на перших торгах:

продовжити аукціон без зміни умов продажу;

зменшити початкову ціну продажу та продовжити аукціон;

здійснити дроблення пакета акцій на лоти та продовжити аукціон;

змінити метод проведення аукціону;

призупинити аукціон;

припинити аукціон.

5.2. У разі продовження аукціону без зміни умов продажу пакет акцій виставляється на наступну торговельну сесію без зміни умов продажу, організатора аукціону та без нової публікації інформації про торги цими акціями на аукціоні.

5.3. У разі прийняття рішення зменшити початкову ціну продажу та продовжити аукціон пакет акцій виставляється на наступну торговельну сесію за зменшеною початковою ціною (що відображається в замовленні на продаж, яке готує продавець), без зміни організатора аукціону та без нової публікації інформації про торги цими акціями на аукціоні.

5.4. У разі прийняття рішення про дроблення пакета акцій на лоти та продовження аукціону пакет акцій виставляється на наступну торговельну сесію дробленим на лоти (що відображається в замовленні на продаж, яке готує продавець), без зміни організатора аукціону й без нової публікації інформації про торги цими акціями на аукціоні.

5.5. У разі прийняття рішення про зміну методу проведення аукціону аукціон призупиняється. Рішення про зміну методу аукціону оформлюється наказом продавця, після чого відбувається поновлення аукціону з урахуванням зміни методу його проведення.

5.6. Призупинення аукціону оформлюється наказом продавця. Копія наказу про призупинення аукціону, надана організатору аукціону, є підставою для нього призупинити проведення аукціону по зазначеному об’єкту продажу. Після оформлення наказу про призупинення аукціону продавець не включає інформацію про зазначений пакет акцій до замовлення на продаж.

Аукціон поновлюється на тому організаторі аукціону, на якому він проводився й був призупинений, або на якому відбувся продаж, результати якого скасовано. Поновлення аукціону відбувається відповідно до процедури, визначеної в пунктах 4.2 - 4.8 розділу ІV цього Положення для підготовки перших торгів, з урахуванням таких особливостей:

замість наказу про затвердження переліку АТ, пакети акцій яких підлягають продажу на аукціоні, продавцем приймається наказ про поновлення аукціону, що був призупинений, або наказ про поновлення аукціону у зв’язку зі скасуванням його попередніх  результатів;

в інформаційне повідомлення про початок торгів, яке підлягає офіційній публікації, вноситься уточнення «поновлення аукціону» та, у разі поновлення у зв’язку зі зміною методу проведення аукціону, вказується новий обраний метод;

після публікації інформації про початок торгів продавець подає до організатора аукціону тільки наказ про поновлення аукціону без додатків;

початкова ціна об’єкта продажу, аукціон по якому поновлюється, визначається рівною початковій ціні, установленій на перших торгах того аукціону, який був призупинений або результати якого було скасовано.

5.7. Припинення аукціону оформлюється наказом продавця.

Підставою для припинення аукціону, зокрема, може бути відсутність попиту протягом тривалого часу на об’єкт продажу, незважаючи на застосовані продавцем зміни умов продажу. У цьому випадку продавець у процесі припинення аукціону може рекомендувати планувальнику застосувати АБОЦ.

Інформація про пакет акцій, аукціон по яких припинено, до замовлення на продаж не включається.

5.8. У разі продовження аукціону наступні торги призначаються на торговельну сесію торгового дня через тиждень після чергових торгів.

Для продовження аукціону по пакету акцій на наступних торгах продавець не пізніш як за три робочі дні до дати проведення торговельної сесії включає інформацію про зазначений пакет акцій до замовлення на продаж та подає таке замовлення до організатора аукціону. Якщо при продовженні аукціону відбуваються зміни умов продажу, то вони обов’язково відображаються продавцем у замовленні на продаж.

5.9. На підставі замовлення на продаж пакетів акцій на аукціоні, отриманого від продавця, організатор аукціону в день його отримання складає бюлетень торговельної сесії. Інформація про кожний окремий пакет акцій із замовлення на продаж заноситься до бюлетеня окремим рядком і називається позицією бюлетеня.

Організатор аукціону забезпечує вільний доступ до бюлетеня як у своєму приміщенні, так і шляхом розміщення на його офіційному сайті.

Організатор аукціону, починаючи з дати отримання копій документів від продавця, повинен надати кожному бажаючому можливість ознайомитись з документами щодо кожного включеного до бюлетеня пакета акцій, у тому числі надати можливість зробити копії таких документів.

5.10. Продавець та організатор аукціону за погодженням сторін можуть відміняти проведення торговельних сесій. Рішення про відміну торговельних сесій оформлюються наказами продавця. Інформація про відміну проведення торговельних сесій публікується в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації до початку таких сесій.

VІ. Допуск покупців до участі в аукціоні

6.1. Покупцями на аукціоні можуть виступати:

торговці цінними паперами, які є членами організатора аукціону;

торговці цінними паперами, які не є членами організатора аукціону;

інші юридичні та фізичні особи, які мають право згідно із чинним законодавством України на придбання майна в ході приватизації.

6.2. Допуск покупців до аукціону здійснюється через організатора аукціону.

Своє право на участь в аукціоні кожний покупець реалізує шляхом оформлення та подання замовлення на придбання акцій разом із визначеними в цьому розділі необхідними документами, а також шляхом внесення необхідних платежів.

На момент подання замовлення на придбання акцій кожен покупець та кожна особа, яка має намір придбати акції на аукціоні на власне ім’я (стати кінцевим власником), повинні мати відкриті рахунки в цінних паперах у обраних ними депозитарних установах.

Торговець, який має намір придбати акції на ім’я клієнтів, повинен мати відомості про цих осіб як потенційних власників акцій.

6.3. Підставою для оформлення та прийняття замовлень від покупців є складений організатором аукціону бюлетень, який містить відомості про запропоновані на аукціон пакети акцій.

6.4. Для участі в аукціоні на кожну окрему позицію бюлетеня оформлюється та подається окреме замовлення на придбання акцій, складене за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

У разі якщо в бюлетені організатора аукціону пакет акцій розбито на лоти, дозволяється за бажанням покупця оформляти або одне замовлення на придбання всіх лотів, що складають увесь пакет, або одне замовлення на придбання кількох лотів, або окремі замовлення на придбання  окремих лотів.

Маючи намір придбати акції одного емітента на ім’я кількох кінцевих власників, торговець цінними паперами має право підготувати одне замовлення на придбання, указуючи в ньому узагальнену по всіх кінцевих власниках кількість акцій такого емітента.

6.5. Якщо кінцевим власником виступає юридична особа, то така особа складає та подає довідку про розмір державної частки у своєму статутному капіталі, завірену підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою (за наявності) цієї юридичної особи.

6.6. При придбанні об'єкта за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, покупці - фізичні особи повинні подати до організатора аукціону декларацію про доходи.

6.7. Кожний покупець подає відомості про себе як потенційного власника, складені або за формою згідно з додатком 2 до цього Положення – для юридичних осіб, або за формою згідно з додатком 3 до цього Положення – для фізичних осіб. Відомості про фізичну особу засвідчуються підписом цієї особи. Відомості про юридичну особу засвідчуються підписом керівника та печаткою (за наявності) цієї особи.

Торговець цінними паперами, який виступає покупцем, маючи намір придбати акції на ім’я своїх клієнтів, крім відомостей про себе подає також відомості про кожного такого клієнта (за формою згідно з додатком 2 до цього Положення або додатком 3 до цього Положення). У цьому випадку відомості про всіх власників засвідчуються торговцем і самими власниками.

6.8. Організатор аукціону проводить приймання й реєстрацію замовлень на придбання протягом трьох робочих днів, що передують торгам, і закінчує приймання документів о 13-й годині дня, що передує торгам.

Для участі в аукціоні покупець подає до організатора аукціону замовлення на придбання у двох примірниках та документи, подання яких установлено у пунктах 6.5 - 6.7 цього розділу.

У ході реєстрації замовлень на придбання акцій організатор аукціону формує окремо по кожній позиції біржового бюлетеня перелік прийнятих замовлень (за формою згідно з додатком 4 до цього Положення) з визначенням покупців, дати та часу прийняття замовлень.

Після реєстрації організатором аукціону прийнятого пакета документів один примірник замовлення на придбання акцій із проставленими організатором аукціону  датою та часом прийняття пакета документів повертається особі, яка подавала замовлення.

6.9. Для участі в аукціоні покупець окремо по кожному поданому ним  замовленню на придбання сплачує організатору аукціону реєстраційний внесок відповідно до правил біржі, зареєстрованих у НКЦПФР.

6.10. Для участі в аукціоні покупець обов’язково переказує гарантійний внесок.

По кожному поданому ним замовленню на придбання покупець переказує окремий гарантійний внесок.

Розмір гарантійного внеску залежить від методу проведення аукціону.

6.11. Для аукціону на підвищення ціни та аукціону на зниження ціни розмір гарантійного внеску становить двадцять відсотків від початкової ціни об’єкта (пакета акцій, лота), який покупець бажає придбати, та розраховується за формулою:

Вгар=0,2*ЦПпоч,

де

ЦПпоч=Цп*Nакц;

Вгар

-

гарантійний внесок;

ЦПпоч

-

початкова ціна об’єкта (пакета акцій, лота);

Цп

-

початкова ціна однієї акції, визначена в бюлетені торговельної сесії, грн.;

Nакц

-

кількість акцій в об’єкті придбання (пакеті акцій, лотах), визначена в замовленні на придбання, шт.


6.12. Для АБОЦ гарантійний внесок дорівнює початковій ціні за пакет акцій, яку самостійно визначили кінцеві власники та включив до свого замовлення на придбання покупець.

6.13. Гарантійний внесок переказується покупцем шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок, визначений організатором аукціону.

Організатор аукціону готує перелік отриманих гарантійних внесків на придбання акцій (за формою згідно з додатком 5 до цього Положення) з визначенням платників-покупців, суми кожного гарантійного внеску, а також дати й часу зарахування коштів на рахунок організатора аукціону.

Покупець, гарантійний внесок від якого за відповідним замовленням на придбання не надійшов на відповідний рахунок організатора аукціону до 15-ї години дня, що передує торгам, не допускається до участі в аукціоні за зазначеним замовленням на придбання.

6.14. На підставі отриманих від покупців документів та платежів організатор аукціону за погодженням із продавцем приймає рішення про допуск покупців на аукціон або відмову. Причинами відмови в допуску на аукціон є:

відсутність об’єкта придбання в бюлетені чергової торговельної сесії або отримання наказу продавця про призупинення (припинення) аукціону по зазначеному об’єкту;

відсутність у замовленні на придбання акцій реквізитів, необхідних для ідентифікації покупця або об’єкта аукціону;

відсутність документів, подання яких є необхідним для покупця відповідно до вимог цього Положення;

несплата або несвоєчасна сплата необхідних платежів;

відсутність у покупця (кінцевого власника) права на участь в аукціоні.

Відмова покупцю від участі в аукціоні з визначенням причини заноситься організатором аукціону в протокол біржових торгів.

6.15. У день, що передує торговельному дню, організатор аукціону передає продавцю другі примірники переліку зареєстрованих замовлень на придбання, переліку отриманих гарантійних внесків та пред’являє продавцю другі примірники замовлень на придбання разом з усіма додатками до них. Ці документи зберігаються організатором аукціону до початку торгів у не доступному для сторонніх осіб місці.

VІІ. Порядок проведення торгів

7.1. Торги на аукціоні проводяться в день тижня, на який припадає визначений торговельний день, та в період часу, на який призначено проведення торговельної сесії.

7.2. Торги можуть проводитись у вигляді відкритих торгів "із голосу" або в електронній системі організатора аукціону.

Форма проведення відкритих торгів ("із голосу" або в електронній системі) визначається продавцем за погодженням з організатором аукціону.

7.3. Перед початком торгів кожний покупець, що своєчасно та в повному обсязі виконав вимоги, визначені у розділі VІ цього Положення, та допущений до участі в аукціоні, проходить реєстрацію й отримує свій особистий реєстраційний номер.

Покупець - фізична особа проходить реєстрацію на підставі паспорта громадянина або інших документів, що відповідно до законодавства посвідчують його особу.

Від імені покупця - юридичної особи реєструється фізична особа, яка документально підтверджує наявність у неї повноважень від покупця брати участь у торгах та підписувати контракти.

7.4. Торги проводяться окремо за кожною позицією біржового бюлетеня та за безпосередньої участі зареєстрованих покупців.

Покупці мають право брати участь у торгах лише за тими позиціями біржового бюлетеня, за якими вони допущені до аукціону та зареєструвалися.

7.5. Торги на аукціоні проводить ліцитатор.

Ліцитатор розпочинає аукціон по окремій позиції біржового бюлетеня, на яку є зареєстровані покупці, з інформування покупців про попередньо встановлені початкові умови продажу акцій на поточних торгах, зокрема, про метод проведення аукціону, початкову ціну об’єкта продажу, крок торгів та інше.

Початкова ціна на поточних торгах та крок торгів для всіх методів аукціону, крім АБОЦ, установлюються в розрахунку на одну акцію. Для АБОЦ ці показники встановлюються в розрахунку на весь пакет акцій.

За рішенням ліцитатора, погодженим із продавцем, крок може бути змінений у ході торгів.

Крок торгів при підвищенні ціни не може бути меншим за 10 відсотків початкової ціни за одну акцію або поточної ціни, що проголошена ліцитатором у ході торгів.

Крок торгів при зниженні ціни не може бути більшим за 10 відсотків початкової ціни однієї акції та не може бути меншим за мінімальну номінальну вартість однієї акції, установлену законодавством України.

7.6. Ліцитатор оголошує чергову встановлену ціну. Покупець, який згоден придбати об’єкт продажу (пакет акцій, лот) за оголошеною ціною, повинен підняти картку зі своїм реєстраційним номером. Ліцитатор визнає та оголошує такого покупця претендентом на перемогу в аукціоні за встановленою ціною. Якщо після цього інший покупець підняв картку, це означає, що він згоден придбати об’єкт продажу за ціною, підвищеною на крок торгів. Далі торги провадяться на підвищення ціни, ліцитатор повинен визначити нову ціну, підвищену на крок торгів, оголосити її та нового претендента на перемогу.

Переможцем визнається той єдиний покупець, який погодився придбати об’єкт продажу (лот, лоти або увесь пакет акцій) за встановленою в ході торгів ціною, і при цьому протягом установленого на аукціоні певного інтервалу часу не було запропоновано нової ціни. Для відкритих торгів "із голосу" протягом цього інтервалу часу ліцитатор тричі оголошує встановлену в ході торгів ціну та після удару молотка в гонг сповіщає про продаж певного пакета акцій такими словами: "Продано покупцю за номером ____".

Якщо в ході торгів виявився єдиний претендент на перемогу, який згоден придбати об’єкт продажу (пакет акцій, лот) за початковою ціною поточних торгів (у тому числі, перших), і відсутні пропозиції на підвищення ціни, то цей претендент визнається переможцем аукціону за початковою ціною.

Покупець, що заважає проведенню торгів, за рішенням ліцитатора, погодженим із продавцем, визнається порушником правил аукціону та позбавляється права участі в усіх торгах поточної торговельної сесії.

Визнання покупця порушником правил аукціону фіксується в протоколі біржових торгів із продажу пакетів акцій на аукціоні.

Поточні торги по об’єкту продажу, у ході яких певного покупця було позбавлено права участі як порушника, у разі, якщо є інші зареєстровані покупці, ліцитатор розпочинає з початку відповідно до процедури, установленої в пункті 7.5 цього розділу.

7.7. Якщо продавець обрав метод підвищення ціни, то торги проводяться за процедурою, що встановлена в пунктах 7.5, 7.6 цього розділу, на підвищення ціни з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Якщо в ході поточних торгів зареєстровані покупці не виявили згоди придбати акції за запропонованою ліцитатором ціною, торги по цьому об’єкту продажу на поточній торговельній сесії завершуються. У цьому випадку щодо продовження аукціону продавець може прийняти тільки одне рішення: продовжити аукціон на наступній торговельній сесії без зміни умов продажу.

Якщо на поточній торговельній сесії не було зареєстровано покупців по відповідному об’єкту продажу (об’єкт не користується попитом), то поточні торги не проводяться. У цьому випадку продавець може прийняти такі рішення:

продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії;

зменшити початкову ціну продажу та продовжити аукціон. Початкова ціна цих акцій у наступній торговельній сесії може бути зменшена, але не більше ніж на тридцять відсотків від початкової ціни, що встановлена на поточних торгах;

провести дроблення пакета акцій на лоти та продовжити аукціон на наступній торговельній сесії. У разі прийняття такого рішення подальші торги проводяться відповідно до особливостей, установлених у пункті 7.8 цього розділу;

змінити метод проведення аукціону на продаж за методом зниження ціни. У разі прийняття такого рішення подальші торги проводяться відповідно до особливостей, установлених у пункті 7.9 цього розділу.

7.8. У разі якщо продавець запропонував на продаж пакет акцій, здійснивши його дроблення на лоти, торги проводяться без зміни методу проведення аукціону за процедурою, що встановлена в пунктах 7.5, 7.6 цього розділу, з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Об’єктами продажу є лоти, що встановлені відповідно до замовлення на продаж, поданого покупцем, та включені в біржовий бюлетень. Об’єктом продажу на торгах може бути або один лот, або кілька лотів, або всі лоти разом, що визначається організатором аукціону за погодженням із продавцем на підставі допущених до аукціону замовлень на придбання.

Торги проводяться окремо по кожному об’єкту продажу.

У ході торгів лотами за методом підвищення ціни початкова ціна акцій чергового об’єкта продажу дорівнює ціні продажу акцій попереднього об’єкта або, якщо такий продаж не відбувся, початковій ціні на поточних торгах.

У ході торгів лотами за методом зниження ціни початкова ціна акцій чергового об’єкта продажу дорівнює початковій ціні першого об’єкта продажу.

Якщо в ході поточних торгів лотами зареєстровані покупці не виявили згоди придбати об’єкт продажу за запропонованою ліцитатором ціною, торги по цьому об’єкту продажу на поточній торговельній сесії завершуються. У цьому випадку продавець може прийняти тільки одне рішення - продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії.

Якщо на поточній торговельній сесії не було зареєстровано покупців по відповідному об’єкту продажу (об’єкт не користується попитом), то поточні торги не проводяться. У цьому випадку продавець може прийняти такі рішення:

продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії;

для методу підвищення ціни зменшити початкову ціну продажу та продовжити аукціон на наступній торговельній сесії в порядку, установленому для цього випадку у пункті 7.7 цього розділу;

змінити метод проведення аукціону на продаж за методом зниження ціни та залишити дроблення або об’єднати непроданий залишок у один пакет. У разі зміни методу проведення аукціону на метод зниження ціни подальші торги проводяться на наступній торговельній сесії відповідно до особливостей, установлених у пункті 7.9 цього розділу.

7.9. Якщо продавець обрав метод зниження ціни, то торги проводяться за процедурою, що встановлена в пунктах 7.5, 7.6 цього розділу, на зниження ціни з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Торги розпочинаються з початкової ціни, установленої продавцем у замовленні на продаж.

Ліцитатор оголошує чергову встановлену ціну. Якщо жоден покупець не згоден придбати об’єкт продажу (пакет акцій, лот) за оголошеною ціною, ліцитатор повинен визначити нову, знижену на крок торгів ціну та оголосити її. Таке зниження ціни ліцитатор проводить до тих пір, поки або хоча б один покупець погодиться придбати об’єкт продажу за поточною, оголошеною ліцитатором ціною, і тоді торги будуть проводитись за процедурою, визначеною в пункті 7.6 цього розділу, або за відсутності претендента на перемогу ціна акцій в ході торгів стане рівною мінімальній номінальній вартості однієї акції, установленій законодавством України.

Якщо в ході поточних торгів зареєстровані покупці не виявили згоди придбати акції за запропонованою ліцитатором ціною, торги по цьому об’єкту продажу на поточній торговельній сесії завершуються. У цьому випадку щодо продовження аукціону продавець може прийняти тільки одне рішення - продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії.

Якщо на поточній торговельній сесії не було зареєстровано покупців по відповідному об’єкту продажу (об’єкт не користується попитом), то поточні торги не проводяться. У цьому випадку продавець може прийняти такі рішення:

продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії;

здійснити дроблення пакета акцій на лоти та продовжити аукціон на наступній торговельній сесії. У разі прийняття такого рішення подальші торги проводяться відповідно до особливостей, установлених у пункті 7.8 цього розділу;

припинити аукціон відповідно до пункту 5.7 розділу V цього Положення.

7.10. Якщо продавець виставив пакет акцій на АБОЦ, то торги проводяться за процедурою, що встановлена в пунктах 7.5, 7.6 цього розділу, на підвищення ціни з урахуванням особливостей, визначених у цьому пункті.

Початкова ціна на поточних торгах визначається не продавцем, а ліцитатором на підставі тих цін за пакет акцій, які вказані в замовленнях на придбання, отриманих від зареєстрованих покупців. Початкова ціна встановлюється рівною найбільшій із тих, які запропоновані в замовленнях на придбання.

Якщо на поточній торговельній сесії не було зареєстровано покупців по відповідному об’єкту продажу, то поточні торги не проводяться.

Першим претендентом на перемогу в аукціоні визнається той зареєстрований покупець, відповідно до замовлення на придбання якого встановлена початкова ціна пакета акцій на поточних торгах. Якщо таких замовлень з однаковою ціною виявилося декілька, першим претендентом на перемогу в аукціоні визнається той покупець, замовлення якого було зареєстровано раніше за інші.

Ліцитатор розпочинає торги з оголошення початкової ціни та першого претендента на перемогу, згода від якого придбати пакет акцій за початковою ціною підтверджена в поданому ним на АБОЦ замовленні на придбання.

Якщо після цього інший покупець підняв картку, це означає, що він згоден придбати об’єкт продажу за ціною, підвищеною на крок торгів. Далі торги проводяться тільки на підвищення ціни й без дроблення пакета акцій на лоти. Крок торгів установлюється для ціни на весь пакет та з урахуванням вимог, установлених у пункті 7.5 цього розділу.

Якщо в ході поточних торгів зареєстровані покупці не виявили згоди придбати акції за підвищеною ціною, торги по цьому об’єкту продажу на поточній торговельній сесії завершуються. Перший претендент визнається переможцем аукціону, який придбав пакет акцій за встановленою в ході торгів початковою ціною.

Щодо пакета акцій, який виставлено на АБОЦ і не продано, продавець може прийняти тільки одне рішення - продовжити аукціон без зміни умов продажу на наступній торговельній сесії.

АБОЦ проводиться до остаточного продажу пакета акцій.

7.11. Відкриті торги в електронній системі організатора аукціону проводяться відповідно до вимог, установлених цим Положенням, та за технологією, прийнятою на організаторі аукціону та відображеній у правилах біржі, зареєстрованих у НКЦПФР. При цьому організатор аукціону забезпечує можливість доступу продавця та покупців до його електронної системи (надання робочих місць у торговому залі, підключення до інформаційної мережі тощо).

7.12. Організатор аукціону наступного дня після кожного торговельного дня готує та подає до продавця протокол біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації (згідно з додатком 6 до цього Положення), який підлягає затвердженню продавцем.

7.13. Спори, які виникають у процесі проведення торгів на аукціоні, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

VІІІ. Оформлення результатів торгів та виконання угод

8.1. Покупець, який визнаний переможцем, та продавець у день торгів укладають на організаторі аукціону біржовий контракт на купівлю - продаж акцій за формою згідно з додатком 7 до цього Положення.

8.2. У разі купівлі одним покупцем кількох різних лотів акцій одного АТ або одним покупцем (торговцем цінними паперами) акцій одного товариства на кількох кінцевих власників укладається один контракт на загальну кількість придбаних акцій.

8.3. Контракт укладається в трьох примірниках (у разі проведення торгів на філії організатора аукціону - у чотирьох), які після підписання їх продавцем, покупцем та реєстрації організатором аукціону передаються продавцю, покупцю та організатору аукціону.

8.4. Якщо покупець не уклав зі свого боку контракт у день визнання його переможцем аукціону, він визнається порушником вимог аукціону. Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини покупця. Цей факт заноситься в протокол біржових торгів.

Із покупця, що визнаний порушником аукціону, стягується на користь держави неустойка в розмірі гарантійного внеску. Для цього організатор аукціону в терміни, установлені цим Положенням для оплати за проданий пакет акцій, повинен переказати на рахунок, визначений продавцем, усю суму гарантійного внеску, отриманого від покупця-порушника за участь в аукціоні, результати якого скасовано з вини покупця.

Аукціон, результати якого скасовано, поновлюється відповідно до пункту 5.6 розділу V цього Положення.

8.5. Протягом двох робочих днів від дати проведення торгів організатор аукціону повертає покупцям, які не стали переможцями аукціону і при цьому виконали свої обов’язки щодо участі в аукціоні, отримані від них гарантійні внески.

8.6. 3 метою проведення оплати за придбані на аукціоні акції покупець протягом п’яти робочих днів із дати укладення контракту (день укладення контракту не враховується) сплачує на рахунок, визначений організатором аукціону, вартість придбаних акцій, біржовий збір у розмірі 0,1 відсотка від вартості придбання акцій, але не менше 0,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 60 розмірів мінімальних заробітних плат.

8.7. Якщо сума гарантійного внеску перевищує суму, яку покупець повинен сплатити на рахунок організатора аукціону, розрахунки за контрактом здійснюються за рахунок гарантійного внеску, залишок якого організатор аукціону повертає покупцю протягом двох робочих днів із дати проведення торгів (укладання контракту). При цьому у формі контракту назва графи “Всього до сплати” замінюється на “Підлягає поверненню”.

8.8. Отримання коштів в оплату за кожним укладеним контрактом підтверджується реєстром сплачених біржових контрактів на купівлю -продаж цінних паперів згідно з додатком 8 до цього Положення, який засвідчується організатором аукціону.

8.9. Якщо покупець у встановлені цим Положенням терміни не здійснив усіх вищезазначених платежів в оплату за акції, він визнається порушником вимог аукціону. Результати аукціону, за яким його було визнано переможцем, скасовуються з вини покупця. Біржовий контракт, укладений за результатами аукціону, уважається невиконаним із вини покупця й розривається з ініціативи продавця. Зазначене рішення оформлюється наказом продавця.

З покупця, що визнаний порушником аукціону, стягується на користь держави неустойка в розмірі внесеного ним гарантійного внеску. Для цього організатор аукціону в терміни, установлені цим Положенням для оплати за проданий пакет акцій, повинен переказати на рахунок, визначений продавцем, усю суму гарантійного внеску, отриманого від покупця-порушника за участь в аукціоні, результати якого скасовано з вини покупця.

Аукціон, результати якого скасовано, поновлюється відповідно до пункту 5.6 розділу V цього Положення.

8.10. Протягом трьох робочих днів після закінчення встановленого цим Положенням терміну оплати акцій покупцем організатор аукціону перераховує на рахунок, визначений продавцем, повну суму вартості акцій та суми неустойок.

Якщо чинним законодавством України передбачено інший розподіл коштів, одержаних від продажу пакетів акцій на аукціоні, то переказ зазначених коштів здійснюється з урахуванням цих особливостей.

8.11. У разі порушення терміну перерахування коштів організатор аукціону сплачує на рахунки, визначені продавцем та іншими отримувачами коштів, пеню в розмірі, що встановлено договором про спільну діяльність між організатором аукціону й продавцем.

ІХ. Перехід права власності на акції

9.1. Для забезпечення переведення акцій на ім’я нових власників за результатами продажу пакетів акцій на аукціоні, по яких зареєстровано біржовий контракт та отримано оплату від покупця, організатор аукціону не пізніше дня, наступного за днем перерахування ним коштів від покупця на рахунок, визначений продавцем, подає до продавця всі документи (крім замовлення на придбання акцій), які він отримав від покупця відповідно до пункту 6.8 розділу VІ цього Положення.

9.2. Торговець цінними паперами, який придбав на аукціоні акції одного емітента на ім’я своїх клієнтів (одного або кількох кінцевих власників), протягом п’яти робочих днів із дати укладення контракту (день укладення контракту не враховується) подає продавцю заяву про оформлення прав власності згідно з додатком 9 до цього Положення окремо по кожному кінцевому власнику із зазначенням кількості акцій, яка придбана ним на ім’я цього власника.

Якщо у вищезазначений строк заяв про оформлення прав власності торговцем-покупцем не надано, продавець ініціює виконання облікової операції щодо переходу права власності на акції до торговця, використовуючи отримані ним від організатора аукціону відомості про покупця.

9.3. Після одержання оформленого контракту, підтвердження надходження коштів на рахунок, визначений продавцем, та на підставі отриманих документів продавець у тижневий строк видає наказ про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ, у якому, зокрема, затверджується факт продажу та надається завдання державному органу приватизації, який виступає керуючим рахунком, на якому обліковуються зазначені акції, ініціювати виконання облікової операції щодо зміни власника акцій за результатами продажу.

Наказ продавця про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ (далі - наказ про продаж) підтверджує наявність підстав для проведення депозитарних операцій і є таким документом, який є підставою (для депозитарної установи) для здійснення депозитарних облікових операцій.

Не пізніше трьох робочих днів після отримання наказу про продаж державний орган приватизації, який є керуючим рахунком, готує розпорядження про виконання облікових депозитарних операцій за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення, та разом із належним чином засвідченою копією наказу про продаж надає (надсилає) його депозитарній установі, покупцю та особам, які в розпорядженнях виступають контрагентами державних органів приватизації в депозитарних операціях (зазначені документи надаються покупцю та контрагентам у вигляді копій).

Депозитарна установа протягом не більше трьох робочих днів із дати прийняття від державного органу приватизації, який є керуючим рахунком, розпоряджень та копії наказу продавця про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ, який є підставою для здійснення депозитарних облікових операцій, виконує відповідні облікові операції.

Особи, які в розпорядженнях виступають контрагентами державних органів приватизації в депозитарних операціях, протягом не більше трьох робочих днів із дати прийняття від державного органу приватизації, який є керуючим рахунком, копій розпоряджень та наказів продавця про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ, ініціюють у своїх депозитарних установ виконання депозитарних облікових операцій щодо зміни власника акцій за результатами продажу.

9.4. Якщо протягом шістдесятьох днів із моменту видання наказу продавця про затвердження результатів продажу, незважаючи на неодноразове ініціювання державним органом приватизації, який є керуючим рахунком, виконання депозитарних облікових операцій щодо зміни власника акцій за результатами продажу, продані на аукціоні акції продовжують із вини контрагента операції або його депозитарної установи обліковуватись на рахунку державного органу приватизації (про що є письмове підтвердження від його депозитарної установи), то особа, на рахунок у цінних паперах якої не вдалося зарахувати зазначені акції, визнається порушником порядку продажу акцій на фондових біржах у процесі приватизації. Результати аукціону, на якому було продано зазначені акції, скасовуються в частині продажу цих акцій із причини бездіяльності власника. Зазначений факт оформлюється відповідним наказом продавця. Контракт, укладений за результатами аукціону, уважається невиконаним із вини покупця (його клієнта) у частині продажу зазначених акцій.

Аукціон, результати якого скасовано в частині продажу вищезазначених акцій, поновлюється відповідно до пункту 5.6 розділу V цього Положення. При цьому до продажу на аукціоні продавець пропонує акції в кількості, продаж по якій було скасовано.

Х. Інформування про результати продажу

10.1. Інформація про результати продажу пакета акцій на фондових біржах підлягає опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації протягом 30 календарних днів після видання наказу продавця про затвердження результатів продажу на фондових біржах пакета акцій АТ.

10.2. В інформацію про результати продажу пакета акцій, яка підлягає опублікуванню, включаються відомості, визначені в частині другій статті 19 Закону України «Про приватизацію державного майна». Перелік усіх відомостей про результати продажу акцій на аукціоні, які включаються до публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, та процедура їхньої публікації визначаються відповідно до порядку, який установлюється Фондом на виконання частини сьомої статті 19 Закону України «Про приватизацію державного майна».

ХІ. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при проведенні аукціону на фондовій біржі

11.1. Продаж акцій на фондовій біржі здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, встановлених у статті 18-6 Закону України «Про приватизацію державного майна».

11.2. Фондова біржа протягом двох робочих днів із дня проведення торгів направляє до Антимонопольного комітету України інформацію щодо безпосередніх покупців, кінцевих власників або осіб, в інтересах яких придбаваються об’єкти державної власності, та їх засновників (із зазначенням найменування, місцезнаходження, телефону, обсягу придбаних пакетів акцій у відсотках до статутного капіталу товариства), які придбали на біржі акції, що забезпечують 25 і більше відсотків голосів у вищому органі управління відповідного об’єкта приватизації, вартість активів або обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) у якого за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 1 млн євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день останнього фінансового року.
Додаток 1
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств


ЗАМОВЛЕННЯ
на придбання акцій

Додаток 2
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств

ВІДОМОСТІ
про власника цінних паперів
(юридична особа)

Код за ЄДРПОУ
Найменування
Організаційно-правова форма
Місцезнаходження


Поштовий індекс
Область
Район
Назва населеного пункту
Вулиця, будинок
Корпус
Квартира
Розпорядник рахунка:

Прізвище
Ім’я
По батькові
Дані про рахунок у депозитарній установі:

№ рахунка в цінних паперах
Дата відкриття рахунка
Дані про депозитарну установу:

Код за ЄДРПОУ
Найменування
Мсцезнаходження
Ліцензія (№ та серія) на здійснення депозитарної діяльності
Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у ЦП депозитарної установи
Код депозитарної установи у ВДЦП (Всеукраїнський депозитарій цінних паперів)
Код депозитарної установи в НДУ (Національний депозитарій України)

Уповноважений представник
юридичної особи


____________________________________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П. (за наявності)

Уповноважена особа
(підписується у разі наявності)


____________________________________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П. (за наявності)


Додаток 3
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств


ВІДОМОСТІ
про власника цінних паперів
(фізична особа)

Прізвище
Ім’я
По батькові
Документ, що засвідчує особу
Вид
Серія
Номер
Адреса:

Поштовий індекс
Область
Район
Назва населеного пункту
Вулиця, будинок
Корпус
Квартира
Розпорядник рахунка:

Прізвище
Ім’я
По батькові
Дані про рахунок у депозитарній установі:

№ рахунка в цінних паперах
Дата відкриття рахунка
Дані про депозитарну установу:

Код за ЄДРПОУ
Найменування
Місцезнаходження
Ліцензія (№ та серія) на здійснення депозитарної діяльності
Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у ЦП депозитарної установи
Код депозитарної установи у ВДЦП (Всеукраїнський депозитарій цінних паперів)
Код депозитарної установи в НДУ (Національний депозитарій України)

Фізична особа

____________________________________________
(підпис, П.І.Б.)

Уповноважена особа
(підписується у разі наявності)


____________________________________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П. (за наявності)


Додаток 4
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств


ПЕРЕЛІК
прийнятих замовлень на придбання акцій на аукціонах,
які відбудуться "___"______ 20___ р. на _____________________ біржі

№ з/п

Покупець

Найменування акціонерного товариства

Кількість лотів, штук

Загальна кількість замовлених акцій, штук

Загальна початкова ціна замовлених акцій, грн.
Продавець

Керівник біржі

______________________________
(підпис)

____________________________
(підпис)
Реєстраційний № __________________
Дата ______/_______/_______

М.П. (за наявності)

М.П. (за наявності)


Додаток 5
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств


ПЕРЕЛІК
отриманих гарантійних внесків на придбання акцій на аукціонах,
які відбудуться "___"______ 20___ р. на _____________ біржі

№ з/п

Покупець

Найменування акціонерного товариства

Сума гарантійного внеску, грн.

Дата зарахування внеску, дд.мм.рр.

Час зарахування внеску, гг.хх

ПриміткиПродавець

Біржа

______________________________
(підпис)

____________________________
(підпис)
Реєстраційний № __________________
Дата ______/_______/_______

М.П. (за наявності)

М.П. (за наявності)


Додаток 6
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств


ПРОТОКОЛ
біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації
№ ________
від "____"______________ 20___ р.
на ____________________________________________________ біржі

1. Результати продажу:

№ з/п

Найменування акціонерного товариства*

Номінальна ціна однієї акції, грн.

Кількість запропонованих акцій, штук

Початкова ціна однієї акції, грн.

Кількість проданих акцій, штук

Загальна вартість проданих акцій, грн.

Ціна продажу однієї акції, грн.

Номер учасника-покупця

мінімальна

максимальна

середня
Обсяг продажу за торги:

(сума)

(сума)


2. Інформація про покупців, яким відмовлено у допуску на аукціон: ...

(уноситься до протоколу у разі наявності)

3. Інформація про покупців, яких визнано порушниками правил аукціону у ході проведення торгів: ...

(уноситься до протоколу у разі наявності)

4. Інформація про покупців, які не уклали із свого боку контракт у день визнання їх переможцями торгів: ...

(уноситься до протоколу у разі наявності)

Продавець ________________________

Біржа ________________________

М.П. (за наявності)

М.П. (за наявності)


__________
*Інформація подається за кожним АТ окремо, без розбивки за лотами.

Додаток 7
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств


БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ
на купівлю - продаж акцій

Додаток 8
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств


До платіжного доручення № "______"
від "___" __________ 20__ р.РЕЄСТР
сплачених біржових контрактів на купівлю - продаж цінних паперів

на торгах _____________________________________________ біржі
від "__" ____________ 20__ р.

Дата проведення торгів

Місце проведення торгів

№ контракту

Покупець

Найменування АТ (емітента акцій), код за ЄДРПОУ

Кількість акцій, штук

Підлягає перерахуванню на рахунок, визначений Продавцем, грн.

Примітки*

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього:


__________
*Вказується нормативний документ, що визначає розподіл коштів, залучених від продажу акцій.

Голова Правління

_________________________________
(підпис)

Головний бухгалтер

_________________________________
(підпис)

М.П. (за наявності)


Додаток 9
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств


ЗАЯВА
про оформлення прав власностіДодаток 10
до Положення про порядок продажу
в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій акціонерних
товариств


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про виконання депозитарної облікової операції


Інші НПА

Постанова НКРЕКП №2287 від 10.09.2015 Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171 Розпорядження Антимонопольний комітет №33 від 15.09.2015 Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств Наказ Мін'юст №1749/5 від 17.09.2015 Про внесення змін до Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України Наказ Мін'юст №1784/5 від 17.09.2015 Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування Наказ Мін'юст №1786/5/272 від 21.09.2015 Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства Наказ Мін'юст №1829/5 від 28.09.2015 Про затвердження Порядку створення копій унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів Наказ Мін'юст №1861/5 від 01.10.2015 Про відновлення доступу до деяких реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України Наказ МОН №1055 від 09.10.2015 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 Наказ МОН №557 від 26.09.2005 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ Наказ МОН №1056 від 09.10.2015 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 серпня 2012 року № 912