Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 293 від 12.03.2013 Про затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2013  № 293

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2013 р.
за № 522/23054


Про затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого частини другої статті 9 Закону України «Про природні монополії» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, що додається.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Фонду державного майна України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду
державного майна України


О. Рябченко


ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Т.в.о. Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Заступник Голови
Антимонопольного комітету України
державний уповноважений

С.М. ТітенкоВ.В. СаратовМ.Ю. БродськийД.В. ІсаєнкоФ.І. Влад


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
12.03.2013  № 293

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2013 р.
за № 522/23054


МЕТОДИКА
оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

І. Загальні положення

1.1. Ця Методика застосовується виключно для оцінки активів суб’єкта природних монополій, суб’єкта господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (далі - підприємство), які використовуються для сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України «Про природні монополії», з метою визначення регуляторної бази таких активів під час переходу до стимулюючого регулювання.

1.2. Терміни, що вживаються в цій Методиці, використовуються в таких значеннях:

залишковий строк експлуатації активу - очікуваний на дату оцінки строк експлуатації активу до дати виведення його з експлуатації, який відповідно до вимог цієї Методики розраховується з урахуванням його нормативного строку експлуатації та величини його фізичного зносу;

нормативний строк експлуатації активу - строк корисного використання активу, включеного до регуляторної бази, з дати початку його експлуатації до дати виведення його з експлуатації з причини повної втрати первісних функціональних (споживчих) характеристик за звичайних (типових) умов його експлуатації, встановлений відповідно до Закону України «Про природні монополії» органом, що здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у відповідній сфері;

оптимізація витрат на заміщення (відтворення) активу - зменшення вартості заміщення (відтворення) активу з метою врахування надлишкових витрат на створення активу або його надлишкових потужностей, які виявляються на підставі порівняльного аналізу витрат на його створення або аналізу його потужностей, які достатні для задоволення ринкового попиту на продукцію (послуги, роботи), виробництво (надання) якої (яких) забезпечується таким активом;

реконструкція активів - роботи з перебудови (добудови) існуючих об'єктів виробничого призначення, пов'язані з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня, зміною основних техніко-економічних показників (потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо);

фактичний строк експлуатації активу - період від дати введення активу в експлуатацію до дати оцінки.

Інші терміни, що використовуються в цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у національних стандартах оцінки, інших нормативно-правових актах з оцінки майна, що відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" здійснюють методичне регулювання оцінки майна.

ІІ. Підготовчий етап до оцінки активів

2.1. Відповідно до цієї Методики об’єктами оцінки є такі необоротні активи підприємства:

основні засоби;

капітальні інвестиції;

нематеріальні активи.

2.2. Підготовчий етап до оцінки активів включає:

інвентаризацію активів, що проводиться підприємством;

аналіз використання активів, що проводиться підприємством, та складання переліку активів, які підлягають оцінці, й переліку активів, які не підлягають оцінці;

ідентифікацію активів, які підлягають оцінці, з їх розподілом на групи за їх функціональним призначенням, що проводиться спільно суб’єктом оціночної діяльності та підприємством.

2.3. Для цілей оцінки, що здійснюється відповідно до цієї Методики, на визначену дату інвентаризації активів проводиться повна інвентаризація відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за № 202/412 (із змінами), за результатами якої на підставі даних бухгалтерського обліку формуються переліки активів підприємства відповідно до пункту 2.2 цього розділу. Датою інвентаризації є останнє число місяця, в якому підприємством приймається рішення щодо переходу на стимулююче регулювання в межах строків, установлених органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у відповідній сфері.

2.4. Під час інвентаризації підприємством проводиться аналіз використання активів у сфері діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України «Про природні монополії», стосовно якої прийнято рішення щодо переходу на стимулююче регулювання.

2.4.1. За результатами аналізу використання активів складається перелік активів за групами, які зазначені в пункті 2.1 цього розділу, що підлягають оцінці (далі - об’єкти оцінки), та перелік активів, що не підлягають оцінці. До переліку активів, які не підлягають оцінці, включаються, зокрема, такі об’єкти, вартість яких не враховується під час визначення регуляторної бази активів:

виробничі об’єкти, що використовуються під час провадження видів діяльності, відмінних від сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України «Про природні монополії», для якої визначається регуляторна база активів;

активи невиробничого призначення (зокрема об’єкти соціального, побутового, культурного, житлового призначення);

інвестиційна нерухомість у значенні, визначеному положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

активи, не придатні до експлуатації та/або такі, які на дату проведення оцінки за даними підприємства підлягають списанню;

земельні ділянки та речові права на них;

капітальні інвестиції, пов’язані зі створенням, придбанням, реконструкцією, модернізацією активів, що зазначені вище в цьому підпункті;

капітальні інвестиції, визнані підприємством такими, що не мають перспективи бути введеними в експлуатацію і підлягають відчуженню або списанню.

2.4.2. Суб’єкт оціночної діяльності відповідно до умов договору про проведення оцінки отримує від замовника оцінки, зокрема, матеріали інвентаризації, складені та затверджені відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 серпня 1994 року за № 202/412 (із змінами); перелік активів, що підлягають оцінці, та перелік активів, що не підлягають оцінці, із зазначенням по кожному об’єкту таких облікових даних: інвентарний номер, назва (найменування), рік введення в експлуатацію, первісна та залишкова вартості за даними бухгалтерського обліку підприємства на дату інвентаризації.

Відповідальні особи підприємства, що склали, підписали і затвердили документи інвентаризації, переліки об’єктів, що оцінюються, та об’єктів, що не підлягають оцінці, інші вихідні дані, забезпечують їх повноту та достовірність відповідно до законодавства.

2.5. За результатами інвентаризації суб’єктом оціночної діяльності разом із уповноваженими особами підприємства проводиться ідентифікація активів, які підлягають оцінці, з їх розподілом на групи за їх функціональним призначенням (далі - функціональні групи). Поділ об’єктів оцінки на групи за функціональним призначенням проводиться з урахуванням їх виду, функціонального призначення і сфери використання, а також виходячи з особливостей застосування відповідних методологічних підходів до їх оцінки. Суб’єкт оціночної діяльності у разі потреби має право на отримання від підприємства додаткової інформації в письмовій формі щодо класифікації та групування активів за ознакою їх функціонального призначення відповідно до вимог цієї Методики.

За результатами ідентифікації активів можуть бути додатково виявлені активи, не придатні до експлуатації та/або такі, які на дату проведення оцінки за даними підприємства підлягають списанню, а також незавершені капітальні інвестиції, які визнані підприємством такими, що не мають перспективи бути введеними в експлуатацію та/або підлягають відчуженню або списанню. У такому разі підприємство складає і надає суб’єкту оціночної діяльності оформлені належним чином зміни до переліків активів, які суб’єкт оціночної діяльності отримав відповідно до підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цього розділу.

IІІ. Організаційні та методичні засади оцінки

3.1. Підставою для проведення оцінки активів відповідно до цієї Методики є договір на проведення оцінки. Відповідно до договору на проведення оцінки замовником оцінки є підприємство, а виконавцем оцінки - суб’єкт оціночної діяльності, що діє на підставі Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні». Умовами договору про проведення оцінки, зокрема, передбачається підписання акта приймання-передавання робіт з оцінки виключно за умови отримання рецензії на звіт про оцінку активів, складеної рецензентом, що працює у Фонді державного майна України, з позитивним загальним висновком про відповідність звіту про оцінку вимогам цієї Методики та національних стандартів оцінки.

3.2. Звіт про оцінку активів та висновок про їх вартість у двох примірниках з письмовим запитом на рецензування надсилаються Фонду державного майна України. Після проведення рецензування звіт про оцінку активів разом із висновком про їх вартість і рецензією на такий звіт надсилається Фондом державного майна України замовнику рецензування. З метою інформування про результати оцінки та рецензування органу, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у відповідній сфері, надсилається висновок про вартість активів, оформлений відповідно до додатка 1 до цієї Методики, та рецензія на звіт про оцінку.

3.3. Визначення вартості активів проводиться станом на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації активів, визначеною відповідно до пункту 2.3 розділу ІІ цієї Методики. Об’єктами оцінки є інвентарні об’єкти бухгалтерського обліку, наведені в переліку активів, що підлягають оцінці, який складається відповідно до підпункту 2.4.2 пункту 2.4 та пункту 2.5 розділу ІІ цієї Методики.

Базою оцінки активів може бути ринкова вартість або залишкова вартість заміщення (відтворення). Активи, які широко представлені на ринку подібного майна і тому є неспеціалізованими, крім нерухомого майна, оцінюються за їх ринковою вартістю. Активи, що належать до нерухомого майна, незалежно від того, чи є вони спеціалізованим або неспеціалізованим майном, та інші активи, що не представлені широко на ринку і тому є спеціалізованим майном, оцінюються за їх залишковою вартістю заміщення (відтворення).

Залишкова вартість заміщення (відтворення) визначається шляхом застосування методу заміщення або методу прямого відтворення витратного методичного підходу. Ринкова вартість активів визначається шляхом застосування порівняльного методичного підходу.

3.4. Повний алгоритм визначення залишкової вартості заміщення (відтворення) активу включає:

розрахунок вартості заміщення (відтворення);

розрахунок фізичного зносу активу і застосування його величини до вартості заміщення (відтворення);

розрахунок коефіцієнта оптимізації і застосування його до вартості заміщення (відтворення) з урахуванням фізичного зносу для відповідних груп активів, визначених цією Методикою.

3.5. Визначення ринкової вартості активу включає такі етапи:

формування сукупності подібних об’єктів (об’єктів порівняння);

формування сукупності елементів порівняння, до якої включається показник фізичного зносу;

проведення аналізу елементів порівняння оцінюваного активу з відповідними елементами порівняння об’єктів порівняння з подальшим розрахунком поправних коефіцієнтів для окремих елементів порівняння, у тому числі поправки на різницю фізичного стану (у разі потреби), з метою коригування цін продажу або пропонування таких об’єктів порівняння;

визначення ринкової вартості активу шляхом узгодження отриманих після застосування поправних коефіцієнтів результатів.

3.6. Оцінка активів підприємства, які використовуються у сфері діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України «Про природні монополії», проводиться з урахуванням наявності в активах ознак спеціалізованого (неспеціалізованого) майна та належності їх до певної функціональної групи.

3.7. Оцінка нерухомого майна та спеціалізованого рухомого майна проводиться шляхом застосування витратного підходу на підставі укрупнених показників вартості відтворення ідентичних або подібних до об’єкта оцінки об’єктів. Базою оцінки такого майна є залишкова вартість заміщення (відтворення). З метою визначення вартості заміщення (відтворення) такого майна на дату оцінки до зазначених показників вартості застосовуються такі індекси:

індекс зміни вартості будівельно-монтажних робіт - до показників вартості нерухомого майна, що є введеними в експлуатацію або незавершеними будівництвом об’єктами;

індекс цін виробників промислової продукції відповідної галузі - до показників вартості машин та обладнання, які є продукцією такої галузі;

індекс споживчих цін - до показників вартості інших об’єктів.

3.8. Оцінка неспеціалізованого рухомого майна проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі порівняльного аналізу інформації про ціни ринку на ідентичні чи подібні об’єкти з проведенням у разі потреби коригування на відмінності між об’єктом оцінки та об’єктами порівняння. Базою оцінки такого майна є ринкова вартість.

3.9. Оцінка колісних транспортних засобів проводиться відповідно до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 року № 142/5/2092, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 року за № 1074/8395 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 липня 2009 року № 1335/5/1159).

3.10. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в пунктах 3.7-3.9 цього розділу, проводиться із застосуванням таких методів:

попарного порівняння продажів - шляхом порівняння цін продажів та пропозицій подібного майна;

індексації первісної балансової (історичної) вартості - збільшення первісної балансової (історичної) вартості на коефіцієнт, визначений відповідно до підпункту 3.10.2 цього пункту;

індексації прейскурантних цін на подібне майно - шляхом збільшення цін, зазначених в прейскурантах цін на машини, обладнання та інше майно, на коефіцієнти, визначені відповідно до підпункту 3.10.2 цього пункту;

{Абзац п’ятий пункту 3.10 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1955 від 28.08.2013}

на основі мультиплікатора - шляхом застосування коефіцієнта, що визначається як відношення ціни на подібне майно до величини його основного ціноутворюючого показника з подальшим збільшенням такого коефіцієнта на величину цього показника в об’єкті оцінки. Такими показниками можуть бути потужність споживна, потужність виробнича, маса та інші характеристики;

інших методів, що описані та належним чином обґрунтовані у звіті про оцінку активів.

3.10.1. З метою оцінки інші основні засоби групуються за ступенем однорідності за такими ознаками:

класифікація основних засобів, яка наведена в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку;

належність об’єкта оцінки до продукції певної галузі (сфери);

рік виробництва (введення в експлуатацію);

країна-виробник;

інші характеристики, які є суттєвими за наявності переконливого обґрунтування цього в звіті про оцінку.

3.10.2. У разі застосування методу індексації первісної балансової (історичної) вартості, методу індексації прейскурантних цін на подібне майно показник вартості (ціни) коригується на коефіцієнт, що враховує зміни цін за певний період (від дати взяття активу на бухгалтерський облік; від дати, на яку прейскурантні ціни були чинними, до дати оцінки). Під час обрання галузі, індекси цін на продукцію якої будуть застосовуватись для оцінки основних засобів, досліджується, до продукції якої галузі належать такі основні засоби.

Коригувальними коефіцієнтами залежно від функціонального призначення об’єкта основних засобів та країни його виробника можуть бути:

індекси цін виробників промислової продукції відповідної галузі;

індекси споживчих цін;

індекси цін експортерів країн Європейського Союзу, інших країн-виробників.

3.11. Визначення ринкової вартості та залишкової вартості заміщення (відтворення) основних засобів передбачає розрахунок фізичного зносу таких активів та коефіцієнта оптимізації у випадках, визначених цією Методикою.

3.12. Оцінка фізичного зносу основних засобів у випадках, визначених цією Методикою, здійснюється за методом строку життя з лінійним зниженням вартості. Фізичний знос визначається як частка від ділення фактичного строку експлуатації активу на нормативний строк його експлуатації за такою формулою:
де-

фізичний знос активу, що оцінюється, відсотки;


-

фактичний строк експлуатації активу, місяці або роки;


-

нормативний строк експлуатації активу, місяці або роки.


З метою розрахунку фізичного зносу основних засобів відповідно до вимог цієї Методики нормативні строки експлуатації активів обираються, виходячи з даних, наведених у додатку 10 до цієї Методики.

Якщо за подібний об’єкт береться об’єкт, що був в експлуатації, до ціни подібного об’єкта застосовується поправка, яка враховує різницю між фізичним зносом об’єкта оцінки та фізичним зносом подібного об’єкта і визначається за такою формулою:
де-

поправка на різницю фізичних станів об’єкта оцінки та подібного об’єкта;


-

фізичний знос об’єкта оцінки, відсотки;


-

фізичний знос подібного об’єкта, відсотки.


3.12.1. З метою врахування незвичайних (нетипових) умов експлуатації об’єкта в минулому, пошкодження об’єкта внаслідок аварії або його неповної укомплектованості в переліках активів, що складаються підприємством, робиться відмітка про це і додатково складаються документи (акт технічного (фізичного) стану, акт обстеження об’єкта тощо), в яких зазначаються відомості про причини складання відповідного документа та інформація про фізичний стан, відсутність (наявність) складових такого об’єкта тощо. У такому разі фізичний знос активу визначається з урахуванням зазначеної в документах інформації за методами, застосування яких обґрунтовується у звіті про оцінку таких активів.

3.12.2. У разі проведення капітальних ремонтів активів підприємства в переліках активів, що складаються підприємством за результатами інвентаризації, робиться відмітка про період проведення таких капітальних ремонтів та вартість витрат, понесених при цьому підприємством. Фізичний знос таких активів визначається з урахуванням зазначеної інформації за такою формулою:де

Зфіз

-

фізичний знос активу, що оцінюється, відсотки;
Сз

-

розрахунковий зважений фактичний строк експлуатації активу, що враховує витрати на капітальний ремонт;
Сн

-

нормативний строк експлуатації активу, місяці або роки.


Розрахунковий зважений фактичний строк експлуатації активу визначається за такою формулою:де

Вз

-

вартість заміщення (відтворення) активу;
Взі

-

витрати на капітальний ремонт (вартість капітального ремонту) (i) у цінах на дату оцінки, грн;
Сф

-

фактичний строк експлуатації активу, місяці або роки;
Сфі

-

фактичний строк експлуатації активу від дати введення його в експлуатацію після виконання робіт з капітального ремонту (i), місяці або роки.


Витрати на капітальний ремонт визначаються за інформацією підприємства з урахуванням робіт, що відповідно до нормативних вимог виконуються під час проведення капітального ремонту у сфері, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України «Про природні монополії», стосовно якої прийнято рішення про перехід на стимулююче регулювання. З метою визначення вартості капітального ремонту на дату оцінки до фактичних витрат підприємства на роботи, що виконувались під час проведення капітального ремонту, застосовується коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики.

3.12.3. З метою врахування факту наявності покращення експлуатаційних характеристик активу за рахунок проведених реконструкцій застосовується таке коригування розрахунку фізичного зносу: фактичний строк експлуатації активу береться таким, що дорівнює проміжку часу, який минув з дати проведення останньої реконструкції активу до дати оцінки. При цьому фізичний знос активу станом на дату завершення реконструкції береться розміром 20 відсотків.

Розрахунок фізичного зносу активів, які були реконструйовані, за винятком профільних для відповідної сфери передавальних пристроїв, виконується за такою формулою:
де-

проміжок часу, що минув з дати проведення останньої реконструкції активу до дати оцінки, місяці або роки.


Розрахунок фізичного зносу профільних для відповідної сфери передавальних пристроїв, які було реконструйовано повністю або частково, виконується за такою формулою:де-

довжина реконструйованих ділянок передавального пристрою, кілометри, метри;


-

час, який минув з дати проведення реконструкції певної ділянки передавального пристрою до дати оцінки, місяці або роки;


-

довжина ділянок передавального пристрою, що не були реконструйовані, кілометри, метри;


-

загальна довжина передавального пристрою, кілометри, метри.


3.12.4. Фізичний знос об’єкта оцінки, що складається з декількох активів, які відповідно до додатка 10 до цієї Методики мають різні нормативні строки експлуатації, розраховується окремо щодо кожного активу, що входить до складу такого об’єкта.

3.12.5. Залишковий строк експлуатації активу Сз визначається за такою формулою:
Залишковий строк експлуатації активу визначається в місяцях або роках відповідно до показника нормативного строку експлуатації активу.

3.13. Оцінка об’єктів капітальних інвестицій проводиться із застосуванням витратного та порівняльного методичних підходів.

3.13.1. Оцінка об’єктів, незавершених будівництвом, проводиться методами витратного підходу: методом прямого відтворення або методом заміщення, у тому числі на підставі наявних кошторисів на їх будівництво, з урахуванням зносу та ступеня готовності об’єкта.

3.13.2. Оцінка встановленого та невстановленого обладнання, вартість якого не визначалась (не врахована) у складі нерухомого майна, проводиться відповідно до пунктів 3.7, 3.8 цього розділу.

3.13.3. Аванси, виплачені на дату оцінки за об’єкти капітальних інвестицій, відповідно до цієї Методики оцінюються за даними бухгалтерського обліку підприємства.

3.14. Оцінка таких нематеріальних активів, як майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, проводиться відповідно до Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1185, та Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 25 червня 2008 року № 740, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2008 року за № 726/15417.

Інші нематеріальні активи оцінюються із застосуванням порівняльного та витратного методичних підходів.

3.14.1. Метод прямого відтворення ґрунтується на визначенні поточної вартості витрат, пов’язаних із розробленням або придбанням об’єкта оцінки. Метод заміщення застосовується для оцінки об’єктів, заміщення яких подібними об’єктами, які за своїми споживчими, функціональними, економічними показниками можуть бути їм рівноцінною заміною, можливе та економічно доцільне.

3.14.2. Порівняльний підхід до оцінки застосовується у разі наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку подібних об’єктів. У разі застосування порівняльного підходу подібність об’єктів визначається з урахуванням їх виду, галузі (сфери) застосування, економічних, функціональних та інших характеристик.

3.15. Вартість активів відповідно до цієї Методики визначається без урахування податку на додану вартість.

3.16. Звіт про оцінку активів складається в повній формі відповідно до вимог Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 (далі - Національний стандарт № 1). Висновок про вартість активів, що є частиною звіту про оцінку активів, складається за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики.

3.17. Складений і оформлений відповідно до цієї Методики звіт про оцінку активів згідно з договором про проведення оцінки передається замовнику оцінки. До звіту додається перелік активів із зазначенням їх даних за бухгалтерським обліком та результатів оцінки кожного активу в електронному вигляді, який включає таку інформацію про активи:

дані бухгалтерського обліку:

інвентарний номер, назву активу, назву (код) підрозділу підприємства, за яким закріплено актив;

найменування та код (номер) рахунку бухгалтерського обліку, на якому обліковується актив;

балансову первісну вартість, знос та залишкову вартість на дату оцінки;

дату введення в експлуатацію;

нормативний строк експлуатації;

залишковий строк експлуатації;

вартість кожного активу, визначену за результатами оцінки, та їх загальну вартість;

примітки (інформація надається у разі потреби).

3.18. Строк дії звіту про оцінку визначається органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у відповідній сфері, але не може перевищувати півтора року від дати оцінки.

ІV. Особливості оцінки активів підприємств, що здійснюють діяльність у сферах розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії

4.1. Для цілей оцінки активів підприємства, що здійснює діяльність у сфері розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії, ця Методика передбачає попереднє групування об’єктів оцінки за такими функціональними групами:

4.1.1. Трансформаторні підстанції та розподільні пункти, у тому числі:

підстанції та розподільні пункти високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ), у тому числі будівлі, споруди та обладнання таких підстанцій та розподільних пунктів;

підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ);

комплектні трансформаторні підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ);

розподільні пункти низької напруги (0,38 - 10 (6) кВ).

4.1.2. Лінії передачі електроенергії високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ), у тому числі:

повітряні лінії високої напруги;

кабельні лінії високої напруги;

комбіновані лінії високої напруги.

4.1.3. Лінії передачі електроенергії низької напруги (0,38 - 10 (6) кВ), у тому числі:

повітряні лінії низької напруги;

кабельні лінії низької напруги;

комбіновані лінії низької напруги.

4.1.4. Будівлі, за винятком тих, що належать до підстанцій високої напруги.

4.1.5. Споруди, за винятком тих, що належать до підстанцій високої напруги.

4.1.6. Інші передавальні пристрої, за винятком передавальних пристроїв, що належать до ліній передачі електроенергії.

4.1.7. Інше силове та електротехнічне обладнання, за винятком обладнання, що встановлене на підстанціях високої напруги, у тому числі:

трансформатори;

силові, транзитні та секційні шафи;

інше силове та електротехнічне обладнання.

4.1.8. Обладнання телемеханіки, високочастотного зв'язку та інші комутаційні пристрої, за винятком об'єктів, що належать до підстанцій високої напруги.

4.1.9. Інші робочі машини та обладнання, за винятком обладнання, що належить до підстанцій високої напруги.

4.1.10. Вимірювальні та регулювальні прилади, за винятком обладнання, що належить до підстанцій високої напруги.

4.1.11. Транспортні засоби, у тому числі:

колісні транспортні засоби;

інші транспортні засоби.

4.1.12. Інші основні засоби, у тому числі обчислювальна та офісна техніка, комп’ютери, інвентар.

4.1.13. Нематеріальні активи, крім речових прав, пов’язаних із земельною ділянкою.

4.1.14. Капітальні інвестиції.

4.2. Оцінка основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сферах розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії, проводиться з дотриманням таких особливостей:

4.2.1. Оцінка трансформаторних підстанцій високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ) (далі - ПС) проводиться шляхом комбінування витратного та порівняльного методичних підходів.

4.2.1.1. Проводиться ідентифікація всіх основних засобів, що належать до ПС, за ознакою їх належності до певних ПС.

4.2.1.2. Проводиться ідентифікація ПС з описом їх основних характеристик, яка виконується на підставі лінійних схем ПС.

4.2.1.3. Під час ідентифікації ПС досліджуються такі характеристики:

диспетчерська назва ПС;

клас напруги;

номер лінійної схеми високовольтної відкритої розподільної установки (далі - ВРУ) згідно з ГКД 341.004.001-94 «Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6 - 750 кВ» (далі - ГКД 341.004.001-94);

основні відмінності вузлів ВРУ ПС, яка оцінюється, від вузлів ВРУ, що зазначені у схемі згідно з ГКД 341.004.001-94;

кількість, потужність та тип установлених силових трансформаторів;

кількість та тип камер лінії 10 (6) кВ низьковольтної розподільної установки 0,38 - 10 (6) кВ (далі - РУ).

4.2.1.4. У разі неможливості визначення номера лінійної схеми ВРУ згідно з ГКД 341.004.001-94 визначаються такі складові основного обладнання ПС (далі - вузли ПС):

4.2.1.4.1. Вузли ВРУ напругою 35 (27,5) - 750 кВ.

4.2.1.4.2. Силові трансформатори.

4.2.1.4.3. Вузли РУ напругою 0,38 - 10 (6) кВ.

4.2.1.4.4. Вузли загальнопідстанційного пункту керування.

4.2.1.4.5. Загальнопідстанційні вузли ПС, у тому числі:

кабельне господарство ПС;

заземлення ПС;

освітлення відкритої частини та блискавкозахист ПС;

улаштування охорони та протипожежної сигналізації ПС;

зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання, у тому числі масловоди та масловловлювачі;

улаштування комерційного обліку електроенергії.

4.2.1.4.6. Вузли зв’язку та телемеханіки ПС.

4.2.1.5. Оцінка трансформаторної підстанції високої напруги виконується шляхом визначення вартості кожної з трьох її складових:

високовольтної відкритої розподільної установки;

силових трансформаторів;

низьковольтної розподільної установки.

4.2.1.6. Вартість заміщення ВРУ визначається на підставі зіставлення лінійних схем оцінюваної ВРУ та типових ВРУ, показники вартості яких наведені в додатку 2 до цієї Методики. Для цього з додатка 2 до Методики обирається показник вартості такої типової ВРУ, яка за лінійною схемою збігається або найбільш схожа з оцінюваною ВРУ.

У разі наявності відмінностей у лінійних схемах між комплектацією типової ВРУ та комплектацією ВРУ, що оцінюється, застосовується поправка до вартості типової ВРУ. Величини поправок вносяться до вартості типової ВРУ у грошовому вираженні та визначаються залежно від основних відмінностей вузлів ВРУ, що оцінюється, від типової схеми ВРУ відповідно до ГКД 341.004.001-94 та відповідно до опосередкованих показників їх вартості, наведених у додатку 3 до цієї Методики.

4.2.1.7. Вартість заміщення силових трансформаторів ПС визначається відповідно до схем, характеристик комплектації ПС на основі опосередкованих показників вартості, наведених у додатку 3 до цієї Методики, а у разі відсутності даних у зазначеному додатку - на підставі інформації ринку про ціни на відповідне обладнання. У разі використання інформації ринку про ціни на відповідне обладнання необхідно враховувати всі витрати, пов’язані з його доставкою, монтажем, пусконалагодженням тощо.

4.2.1.8. Вартість заміщення (відтворення) РУ визначається з урахуванням складу РУ відповідно до опосередкованих показників вартості, наведених у додатку 3 до цієї Методики.

4.2.1.9. Вартість заміщення (відтворення) ПС визначається шляхом складання вартостей заміщення (відтворення) її основних складових: ВРУ, силових трансформаторів та РУ.

4.2.1.10. У разі неможливості визначення номера лінійної схеми ВРУ згідно з ГКД 341.004.001-94 кожен вузол ПС оцінюється окремо на підставі показників вартості, наведених у додатку 3 до цієї Методики.

4.2.1.11. Для ПС, які мають у своєму складі ВРУ та РУ напругою 27,5 кВ, вартість заміщення визначається шляхом коригування вартості типової ВРУ на вартість заміщення ВРУ та РУ напругою 27,5 кВ.

Вартість заміщення ВРУ та РУ напругою 27,5 кВ визначається відповідно до їх лінійних схем та комплектації вузлів, які входять до їх складу. Вартість заміщення розраховується на підставі опосередкованих показників вартості, що наведені в додатку 3 до цієї Методики, та з використанням інформації ринку про ціни на подібне обладнання у разі відсутності певних показників вартості у додатку 3 до цієї Методики.

Для ВРУ та РУ напругою 27,5 кВ, які побудовані на базі комплектних розподільних установок блочного типу КРП(Б) 3-27,5 кВ, вартість заміщення визначається на підставі інформації ринку про ціни на комплектні розподільні установки відповідно до їх лінійних схем.

4.2.1.12. Розподіл вартості заміщення (відтворення) ПС за інвентарними об’єктами основних засобів, що входять до складу ПС відповідно до даних бухгалтерського обліку, здійснюється таким чином:

визначення вартості заміщення (відтворення) силового електротехнічного обладнання, яке встановлене на ПС і обліковується за окремими інвентарними номерами, проводиться згідно з додатком 3 до цієї Методики або за інформацією ринку про ціни на таке нове обладнання;

визначення вартості спеціалізованої нерухомості, яка входить до складу ПС і обліковується за окремими інвентарними номерами, проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту № 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 (із змінами) (далі - Національний стандарт № 2), витратного методичного підходу з визначенням їх вартості заміщення (відтворення). Вартість кожної будівлі та споруди визначається на підставі опосередкованих одиничних показників вартості будівництва. Інформація про укрупнені показники вартості будівництва будівель трансформаторних підстанцій та розподільних пунктів наведена в додатках 4, 5 до цієї Методики;

зменшення вартості заміщення (відтворення) ПС на величину вартості заміщення (відтворення) силового електротехнічного обладнання та вартості заміщення (відтворення) спеціалізованої нерухомості і розподіл залишку між іншими інвентарними об'єктами основних засобів, що входять до складу ПС, який проводиться пропорційно їх балансовій первісній вартості;

4.2.1.13. Фізичний знос та коефіцієнт оптимізації витрат ПС визначаються відповідно до вимог пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики та пунктів 4.6 - 4.16 цього розділу.

4.2.2. Оцінка ліній передачі електроенергії (далі - ЛЕП) проводиться за таким алгоритмом:

4.2.2.1. За класифікацією ЛЕП за ознакою їх конструктивного виконання вони поділяються на такі групи:

повітряна лінія (далі - ПЛ);

кабельна лінія (далі - КЛ);

комбінована лінія, що складається з повітряних і кабельних ліній (далі - ПКЛ).

Під час ідентифікації кожної ЛЕП досліджується її належність до однієї із зазначених груп.

4.2.2.2. Досліджуються такі базові ціноутворюючі характеристики кожної ЛЕП:

загальна довжина лінії, клас напруги, тип та марка дроту, кількість кіл, умови проходження траси, тип установлених опор (для повітряної лінії);

загальна довжина лінії, клас напруги, тип та марка кабелю, кількість ланцюгів та кабелів в одній траншеї, умови проходження траси (для кабельної лінії);

довжина відповідних ділянок повітряних та кабельних ліній, а також зазначені в цьому підпункті характеристики ділянок повітряної та кабельної ліній (для комбінованої лінії).

4.2.2.3. Вартість кожної ЛЕП визначається на підставі опосередкованих одиничних показників вартості будівництва ліній передачі електроенергії, наведених у додатку 6 до цієї Методики.

4.2.2.4. Для визначення вартості ЛЕП, які мають відмінні типи і марки дротів (для повітряної лінії) і кабелів (для кабельної лінії) від тих, що зазначені в додатку 6 до цієї Методики, одиничний показник вартості відтворення, наведений у зазначеному додатку, коригується на різницю у вартостях між дротами, кабелями. При цьому вартість дротів і кабелів визначається на підставі інформації ринку про ціни на такі об’єкти.

4.2.2.5. Вартість заміщення (відтворення) ЛЕП для кожного регіону визначається з урахуванням поправних коефіцієнтів, що враховують умови регіону проходження ЛЕП (ґрунти, рельєф, кліматичні умови). Значення поправних середньозважених коефіцієнтів наведено в додатку 7 до цієї Методики.

4.2.2.6. Для розрахунку вартості ПКЛ, а також ЛЕП, які мають неоднорідні конструктивні елементи (різні типи опор, різні способи прокладання кабелів тощо), одиничний показник вартості будівництва зважується на питому вагу відповідного елемента з подальшим застосуванням відповідного середньозваженого показника вартості. При цьому враховується суттєвість питомої ваги конструктивних елементів і допускаються усереднення у випадках дуже малої питомої ваги певних типів конструктивних елементів у складі об’єкта оцінки.

4.2.2.7. Фізичний знос та коефіцієнт оптимізації витрат ЛЕП визначаються відповідно до вимог пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики та пунктів 4.6 - 4.16 цього розділу.

4.2.3. Оцінка будівель, у тому числі неспеціалізованих, споруд, за винятком тих, що належать до ПС, та передавальних пристроїв, за винятком тих, що належать до ЛЕП, проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 (із змінами), витратного методичного підходу з визначенням їх залишкової вартості заміщення (відтворення) з урахуванням таких особливостей:

4.2.3.1. Вартість кожної будівлі та споруди визначається на підставі одиничних показників вартості будівництва.

4.2.3.2. Джерелами інформації про укрупнені показники вартості будівництва є:

укрупнені показники вартості будівництва будівель трансформаторних підстанцій та розподільних пунктів, що наведені в додатках 4 та 5 до цієї Методики;

укрупнені показники вартості будівництва інших типових будівель, споруд та передавальних пристроїв, що зазвичай входять до складу основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сферах розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії, що наведені в додатку 5 до цієї Методики;

кошторисна документація будівельно-монтажних підприємств, які використовуються виключно за умови відсутності необхідних даних, наведених у додатках 4, 5 та 8 до цієї Методики;

інші джерела інформації про укрупнені показники вартості будівництва, які можуть використовуватися за умови відсутності зазначених вище у цьому пункті джерел.

4.2.3.3. Під час розрахунку вартості заміщення об’єкти порівняння обираються відповідно до джерел інформації з урахуванням найбільш подібного за функціональним призначенням, архітектурно-планувальними, конструктивними характеристиками і розмірами (об’єм, площа та інші характеристики). У разі відхилення характеристик оцінюваного об’єкта від аналогічних характеристик об’єкта порівняння до одиничного показника вартості будівництва об’єкта порівняння застосовуються поправки, у тому числі визначені відповідно до джерел інформації.

4.2.3.4. Укрупнені показники вартості будівництва включають прямі та накладні витрати, у тому числі витрати на проектні та вишукувальні роботи, непередбачені витрати тощо, а також кошторисний прибуток (прибуток підрядника).

4.2.3.5. Під час визначення вартості заміщення (відтворення) прибуток забудовника (інвестора), податок на додану вартість не враховуються.

4.2.3.6. Визначення фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації витрат будівель, споруд та передавальних пристроїв проводиться відповідно до вимог пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики та пунктів 4.6 - 4.16 цього розділу.

4.2.4. Оцінка вартості трансформаторних підстанцій низької напруги (0,38 - 10 кВ) (далі - ТП), комплектних трансформаторних підстанцій низької напруги (0,38 - 10 кВ) (далі - КТП) та розподільних пунктів низької напруги (0,38 - 10 (6) кВ) (далі - РП) виконується із застосуванням комбінування витратного та порівняльного методичних підходів.

4.2.4.1. Вартість ТП визначається відповідно до комплектації РУ 10 (6) кВ і РУ 0,38 кВ на підставі показників вартості, що наведені в додатку 9 до цієї Методики, а у разі відсутності таких даних у зазначеному додатку - на підставі інформації ринку про ціни на подібне обладнання.

4.2.4.2. Вартість КТП оцінюється шляхом застосування порівняльного підходу на підставі показників вартості, наведених у додатку 9 до цієї Методики, а у разі відсутності таких даних у зазначеному додатку - на підставі інформації ринку про ціни на подібне обладнання.

4.2.4.3. Вартість РП оцінюється з урахуванням його комплектації на підставі показників вартості, наведених у додатку 9 до цієї Методики, а у разі відсутності таких даних у зазначеному додатку - на підставі ринкової інформації про ціни на подібне обладнання.

4.2.4.4. Визначення фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації витрат ТП, КТП та РП проводиться відповідно до вимог пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики та пунктів 4.6 - 4.16 цього розділу.

4.2.5. Оцінка вартості силового та електротехнічного обладнання, засобів телемеханіки, високочастотного зв'язку та інших комутаційних пристроїв, за винятком обладнання, що встановлене на ПС, проводиться шляхом застосування порівняльного методичного підходу.

4.2.5.1. З метою формування сукупності об’єктів порівняння аналізуються ціни на ідентичне або подібне майно з таких джерел інформації:

додатки до цієї Методики;

прейскуранти виробників та дилерів на ідентичне або подібне обладнання;

ціни на ідентичне або подібне обладнання, яке було у використанні і представлене до продажу на вторинному ринку;

ціни на нове обладнання, що були запропоновані продавцями, у тому числі виробником, у відповідь на запити суб’єкта оціночної діяльності.

Джерелами інформації є додатки до цієї Методики. Інформація з інших джерел використовується виключно у разі її відсутності в додатках до цієї Методики.

4.2.5.2. Вартість зазначених активів визначається на підставі ринкових цін на подібне обладнання або його окремі складові частини (блоки, вузли, агрегати). Подібним обладнанням уважається обладнання, подібне за функціональним призначенням, яке за своїми технічними характеристиками відповідає відповідним технічним характеристикам об’єкта оцінки або має незначні відмінності від них. У разі визначення вартості на підставі аналізу цін на подібні за функціональним призначенням об’єкти визначення ринкової вартості проводиться з урахуванням відмінностей між технічними характеристиками об’єкта оцінки і відповідними характеристиками подібних об’єктів. Для оцінки обладнання, фактичний строк експлуатації якого перевищує його нормативний строк експлуатації, обираються подібні за віком та фізичним станом об’єкти.

4.2.5.3. У разі оцінки активів, введення в експлуатацію яких потребувало проведення робіт з їх монтажу та налагодження, ринкова вартість таких активів збільшується на витрати, пов’язані з доставкою, монтажем та пусконалагоджувальними роботами. Джерелами інформації про витрати на монтаж та пусконалагоджувальні роботи є дані постачальників, статистичні дані, дані підприємства щодо таких витрат.

4.2.5.4. У разі урахування інформації про ціни на імпортне обладнання залежно від умов постачання під час оцінки враховуються митні платежі згідно з вимогами законодавства України з питань державної митної справи, чинними на дату оцінки.

4.2.5.5. Розрахунок фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації витрат силового та електротехнічного обладнання, засобів телемеханіки, високочастотного зв'язку та інших комутаційних пристроїв виконується відповідно до вимог пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики та пунктів 4.6 - 4.16 цього розділу.

4.2.6. Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів проводиться відповідно до пункту 3.9 розділу ІІІ цієї Методики.

Оцінка інших транспортних засобів проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі інформації про ціни на ідентичне або подібне майно, включаючи інформацію виробника.

4.2.7. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в підпунктах 4.2.1-4.2.6 цього пункту (включаючи вимірювальні та регулювальні прилади, обчислювальну та офісну техніку, комп’ютери, інвентар тощо), проводиться відповідно до пункту 3.10 розділу IІІ цієї Методики.

4.3. Визначення вартості об’єктів капітальних інвестицій, які підлягають оцінці, проводиться відповідно до пункту 3.13 розділу ІІІ цієї Методики.

4.4. Оцінка нематеріальних активів проводиться відповідно до пункту 3.14 розділу ІІІ цієї Методики.

4.5. Для оцінки активів підприємств, які здійснюють діяльність у сферах розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії, під час визначення вартості заміщення (відтворення) на підставі інформації про укрупнені показники вартості, яка наведена у додатках до цієї Методики, до зазначених показників застосовуються індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики, з урахуванням того, що зазначені укрупнені показники вартості визначені станом на 01 липня 2012 року.

{Пункт 4.6 розділу ІV виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1955 від 28.08.2013}

{Пункт 4.7 розділу ІV виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1955 від 28.08.2013}

{Пункт 4.8 розділу ІV виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1955 від 28.08.2013}

{Пункт 4.9 розділу ІV виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1955 від 28.08.2013}

4.6. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу всіх активів, що входять до складу ПС, ліній передачі електроенергії, а також для будівель усіх типів незалежно від їх функціонального призначення , проведеного відповідно до пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики, є величина, більша за 80 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 80 відсоткам. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу інших активів за формулами, що наведені в пункті 4.6 та пункті 4.12 цього розділу, є величина, більша за 90 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 90 відсоткам.}

{Пункт 4.7 розділу ІV виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 1955 від 28.08.2013}

4.7. Коефіцієнт оптимізації витрат Копт визначається за такою формулою:
де

Кзакт

-

коефіцієнт завантаження активів. До складу активів входять будівлі та споруди, що належать до ПС, ТП, КТП, РП; машини, обладнання, вимірювальні та регулюючі прилади, встановлені на ПС, ТП, КТП, РП; ЛЕП;
Крез

-

коефіцієнт резервування;
n

-

коефіцієнт гальмування.


4.8. Коефіцієнт завантаження активів розраховується суб’єктом оціночної діяльності за наданою підприємством інформацією окремо по кожному підрозділу електричних мереж підприємства та по підприємству в цілому.

За період 3 роки, що передують даті оцінки, підприємством обирається в кожному році місяць, що відповідає максимальному навантаженню. У відібраних місяцях аналізуються показники завантаження кожної трансформаторної підстанції високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ), визначені відповідно до пункту 4.9 цього розділу, кожного підрозділу електричних мереж, визначених відповідно до пункту 4.10 цього розділу, та активів підприємства в цілому, визначених відповідно до пункту 4.11 цього розділу.

На підставі проведеного аналізу завантаження виявляється найбільше значення коефіцієнта завантаження по підприємству в цілому. Для розрахунку коефіцієнта оптимізації витрат за формулою, що наведена в пункті 4.7 цього розділу, обираються показники завантаження за підрозділами електричних мереж за той місяць відповідного року, коли підприємство в цілому мало найбільше значення показника завантаження.

У разі якщо окремий підрозділ електричних мереж підприємства не має у своєму складі трансформаторних підстанцій високої напруги, коефіцієнт завантаження такого підрозділу приймається рівним коефіцієнту завантаження по підприємству в цілому.

У разі якщо у складі активів підприємства відсутні трансформаторні підстанції високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ), використовується показник завантаження трансформаторних підстанцій низької напруги (0,38 - 10 кВ).

4.9. Коефіцієнт завантаження активів окремої трансформаторної підстанції високої напруги Кзпс розраховується за такою формулою:
де

ТЕ

-

зафіксований лічильниками обсяг трансформації електроенергії на трансформаторах окремої трансформаторної підстанції, безпосередньо підключених до мереж високої напруги, без врахування тих, що задіяні в повторній трансформації, за місяць, що відповідає максимальному навантаженню, року, що аналізується, МВт·год;


-

коефіцієнт потужності, що відображає відношення активної потужності до повної потужності. Для цілей цієї Методики приймається рівним 0,92;
Тміс

-

кількість годин у місяці, що відповідає максимальному навантаженню, року, що аналізується, години;


Ппс

-

загальна номінальна потужність трансформаторів окремої трансформаторної підстанції, безпосередньо підключених до мереж високої напруги, без врахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації, МВА. Номінальна потужність трансформатора - найбільша електрична потужність трансформатора, з якою він може працювати без перевантаження відповідно до технічної документації на таке обладнання.


4.10. Коефіцієнт завантаження активів окремого підрозділу електричних мереж Кзпр як середньозважене значення таких коефіцієнтів по всіх трансформаторних підстанціях високої напруги розраховується за такою формулою:
де

ΣПпс

-

загальна номінальна потужність трансформаторів, безпосередньо підключених до мереж високої напруги, без врахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні у повторній трансформації, усіх трансформаторних підстанцій високої напруги, що входять до складу окремого підрозділу електричних мереж підприємства, МВА.


4.11. Коефіцієнт завантаження активів підприємства в цілому Кзп як середньозважене значення таких коефіцієнтів по всіх окремих підрозділах електричних мереж підприємства розраховується за такою формулою:
де

Ппр

-

загальна номінальна потужність трансформаторів, безпосередньо підключених до мереж високої напруги, без врахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації, усіх трансформаторних підстанцій окремого підрозділу електричних мереж, що входить до складу підприємства, МВА;
ΣПпр

-

загальна номінальна потужність трансформаторів, безпосередньо підключених до мереж високої напруги, без врахування резервних трансформаторів та трансформаторів, що задіяні в повторній трансформації, усіх трансформаторних підстанцій усіх підрозділів електричних мереж, що входять до складу підприємства, МВА.


4.12. Для проведення суб’єктом оціночної діяльності розрахунків коефіцієнтів завантаження активів за формулами, зазначеними в пунктах 4.9-4.11 цього розділу, підприємство в повному обсязі готує інформацію для таких розрахунків, яку оформлює належним чином як вихідні дані і надає суб’єкту оціночної діяльності, що передбачається умовами договору на проведення оцінки.

4.13. Коефіцієнт резервування враховує вимоги щодо безперебійного забезпечення електричною енергією споживачів і для цілей цього розділу дорівнює 1,7.

4.14. Коефіцієнт гальмування відображає нелінійну залежність вартості активу від його технічних характеристик і для цілей цього розділу дорівнює 0,7.

4.15. У разі коли результат розрахунку за формулою, що наведена в пункті 4.7 цього розділу, є більшим за одиницю, коефіцієнт оптимізації приймається рівним одиниці.

4.16. Відповідно до формули, що зазначена в пункті 4.7 цього розділу, за відібраними показниками завантаження кожного підрозділу електричних мереж підприємства розраховуються коефіцієнти оптимізації витрат за кожним таким підрозділом.

Визначений коефіцієнт оптимізації в розрізі кожного підрозділу електричних мереж підприємства застосовується до вартості таких груп активів відповідного підрозділу підприємства, що визначені з урахуванням їх фізичного зносу:

будівлі та споруди, що належать до ПС, ТП, КТП, РП;

машини, обладнання, вимірювальні та регулюючі прилади, встановлені на ПС, ТП, КТП, РП;

ЛЕП.

Для інших груп активів коефіцієнт оптимізації не застосовується.

V. Особливості оцінки активів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері розподілу природного газу трубопроводами

5.1. Для цілей оцінки активів підприємства, що здійснює діяльність у сфері розподілу природного газу трубопроводами, ця Методика передбачає попереднє групування об’єктів оцінки за такими функціональними групами:

5.1.1. Передавальні пристрої у вигляді газопроводів, у тому числі:

поліетиленові газопроводи (низького, середнього та високого тиску);

сталеві газопроводи (низького, середнього та високого тиску);

комбіновані газопроводи (низького, середнього та високого тиску).

5.1.2. Газорегуляторні пункти, у тому числі:

газорегуляторне обладнання, що за своєю конструкцією є окремим газорегуляторним пунктом (блоковий, шафовий);

газорегуляторне обладнання, що є складовою газорегуляторного пункту, без врахування будівель, у яких воно розміщене.

5.1.3. Будівлі, приміщення (вбудовані, прибудовані), у яких розміщене газорегуляторне обладнання.

5.1.4. Будівлі, приміщення, за винятком тих, у яких розміщене газорегуляторне обладнання.

5.1.5. Передавальні пристрої, за винятком тих, що належать до газопроводів.

5.1.6. Споруди.

5.1.7. Обладнання електрохімічного захисту.

5.1.8. Машини та обладнання, за винятком обладнання, що належить до газорегуляторних пунктів, та обладнання електрохімічного захисту.

5.1.9. Вимірювальні та регулюючі прилади, за винятком приладів, що належать до газорегуляторних пунктів, та приладів електрохімічного захисту.

5.1.10. Транспортні засоби, у тому числі:

колісні транспортні засоби;

інші транспортні засоби.

5.1.11. Інші основні засоби, у тому числі обчислювальна та офісна техніка, комп’ютери, інвентар.

5.1.12. Нематеріальні активи, крім речових прав, пов’язаних із земельною ділянкою.

5.1.13. Капітальні інвестиції.

5.2. Оцінка основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері розподілу природного газу трубопроводами, проводиться з дотриманням таких особливостей:

5.2.1. Оцінка газопроводів проводиться шляхом застосування витратного підходу, за результатами якого визначається залишкова вартість заміщення (відтворення).

5.2.1.1. Газопроводи за матеріалом виготовлення труби поділяються на такі групи:

поліетиленові;

сталеві;

комбіновані.

Під час ідентифікації окремого газопроводу досліджується його належність до однієї із зазначених груп.

5.2.1.2. Для визначення вартості сталевих газопроводів у всіх випадках використовуються укрупнені показники вартості будівництва поліетиленових газопроводів з подібними технічними параметрами, крім таких випадків прокладання газопроводів:

у гірській місцевості з високою ймовірністю зсуву ґрунту;

для транспортування газів, що містять ароматичні і хлоровані вуглеводні, а також парові і рідкі фази зріджених вуглеводневих газів;

надземного, наземного способу;

у тунелях, колекторах;

на підроблювальних територіях;

тиском вище 0,1 МПа.

5.2.1.3. Досліджуються такі істотні ціноутворюючі характеристики окремого газопроводу:

загальна довжина ділянки газопроводу, розгорнута протяжність газопроводу в однотрубному вимірі, матеріал виготовлення та діаметр труби, спосіб прокладання, тиск газопроводу, умови прокладання газопроводу.

5.2.1.4. Вартість заміщення (відтворення) окремого газопроводу визначається на підставі укрупнених показників вартості труби, інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт, пов’язаних з прокладенням такої труби, визначених відповідно до додатка 11 до цієї Методики.

5.2.1.5. Вартість заміщення (відтворення) газопроводу визначається як добуток суми укрупненого показника вартості труби (показника вартості одного погонного кілометра труби), відібраного залежно від тиску газопроводу, діаметра та матеріалу виготовлення труби, та укрупненого показника вартості прокладання труби (показника вартості прокладання одного погонного кілометра труби), відібраного залежно від способу прокладання, діаметра та матеріалу виготовлення труби, та розгорнутої протяжності газопроводу в однотрубному вимірі, збільшений на коефіцієнт, що враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики, з урахуванням того, що зазначені укрупнені показники вартості визначені станом на 01 січня 2013 року.

Рішення щодо вибору матеріалу виготовлення труби оцінюваного газопроводу приймається з урахуванням підпункту 5.2.1.2 цього пункту.

5.2.1.6. Для врахування ускладнених умов прокладення газопроводів до вартості заміщення (відтворення) застосовуються поправні коефіцієнти, наведені в додатку 11 до цієї Методики.

5.2.1.7. Залишкова вартість заміщення (відтворення) газопроводу визначається як вартість заміщення (відтворення) такого газопроводу з урахуванням його фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації витрат.

5.2.1.8. Фізичний знос окремого газопроводу визначається відповідно до пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики.

5.2.1.9. Коефіцієнт оптимізації витрат Копт газопроводів, виведених від окремої газорозподільної станції магістральних газопроводів (далі - ГРС), визначається за такою формулою:
де-

коефіцієнт завантаження газопроводів окремої ГРС;


-

коефіцієнт резервування;


-

коефіцієнт гальмування.


Коефіцієнт оптимізації витрат газопроводів, виведених від певної ГРС, застосовується до вартості заміщення (відтворення) усіх газопроводів, які пов’язані з такою ГРС. З метою ідентифікації газопроводів, які пов’язані з певною ГРС, у переліках активів підприємства, які відповідно до пункту 2.3 розділу ІІ цієї Методики складаються під час інвентаризації активів, зазначається інформація про належність кожного газопроводу високого та середнього тиску до певної ГРС.

5.2.1.9.1. Коефіцієнт завантаження газопроводів розраховується для кожної окремої ГРС на основі відношення максимальних фактичних та максимальних (проектних) витрат газу для усіх газопроводів високого та середнього тиску на виході від окремої ГРС. У разі наявності декількох виходів газопроводу високого та середнього тиску від ГРС у розрахунку враховуються витрати газу для всіх таких газопроводів.

5.2.1.9.2. Максимальні (проектні) витрати газу в газопроводі Qпроект визначаються за такою формулою:
де-

діаметр газопроводу, см;
 

-

температура газу, °С;


-

середній (абсолютний) тиск газу на ділянці газопроводу, МПа;


-

швидкість руху газу, м/c.


Максимальні (проектні) витрати газу визначаються при температурі 0 °С та тиску 0,10132 МПа у куб. м/год.

Швидкість руху газу під час розрахунку максимальних (проектних) витрат газу приймається:

15 м/с - для газопроводів середнього тиску;

25 м/с - для газопроводів високого тиску.

5.2.1.9.3. Інформація про максимальні фактичні витрати газу в газопроводах високого та середнього тиску на виході від окремої ГРС Qфакт надається суб’єкту оціночної діяльності підприємством за результатами аналізу фактичних витрат газу за годину протягом 3 років, що передували даті оцінки. При цьому в кожному році відбирається 24 значення фактичних витрат газу за годину, протягом яких спостерігалось максимальне навантаження кожного газопроводу високого та середнього тиску. Така інформація оформляється підприємством належним чином як вихідні дані для оцінки і в повному обсязі надається суб’єкту оціночної діяльності згідно з умовами договору на проведення оцінки.

5.2.1.9.4. На підставі наданих вихідних даних для розрахунку коефіцієнта завантаження газопроводів суб’єкт оціночної діяльності визначає середнє арифметичне значення максимальних фактичних витрат газу за годину в кожному газопроводі високого та середнього тиску за кожний з трьох років, що передували даті оцінки. Для подальшого розрахунку коефіцієнта завантаження газопроводів, виведених від окремої ГРС, ураховується визначене таким чином найбільше середнє значення максимальних фактичних витрат газу за годину в усіх газопроводах високого та середнього тиску, отримане за один з трьох років, що передували даті оцінки.

5.2.1.9.5. Коефіцієнт завантаження газопроводів окремої ГРС Кзакт визначається за такою формулою:
де-

сума максимальних фактичних витрат газу в усіх газопроводах високого та середнього тиску на виході з ГРС, що належать підприємству, активи якого оцінюються, тис. куб. м/год;


-

сума максимальних (проектних) витрат газу в усіх газопроводах високого та середнього тиску на виході з ГРС, що належать підприємству, активи якого оцінюються, тис. куб. м/год.


5.2.1.9.6. Коефіцієнт резервування враховує вимоги щодо необхідного технологічного запасу пропускної здатності газопроводу і для цілей цього розділу дорівнює 1,1.

5.2.1.9.7. Коефіцієнт гальмування відображає нелінійну залежність вартості газопроводу від його рівня завантаження і для цілей цього розділу дорівнює 0,7.

5.2.1.10. Якщо наявне обладнання електрохімічного захисту, що обслуговує сталевий газопровід, вартість якого згідно з критеріями, наведеними в підпункті 5.2.1.2 цього пункту, для цілей цієї Методики визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва поліетиленового газопроводу, залишкова вартість заміщення такого газопроводу зменшується відповідно до підпункту 5.2.3.4 цього пункту.

5.2.2. Оцінка газорегуляторних пунктів проводиться шляхом застосування витратного та порівняльного підходів.

5.2.2.1. Досліджуються такі істотні ціноутворюючі характеристики газорегуляторних пунктів: марка, кількість ліній редукування, марка регуляторів, наявність обладнання телеметрії, лічильників та обладнання опалення у складі газорегуляторних пунктів.

5.2.2.2. Вартість заміщення (відтворення) газорегуляторних пунктів складається з вартості будівельно-монтажних робіт, вартості обладнання та вартості інших витрат, що визначаються шляхом застосування показників вартості газорегуляторних пунктів, що наведені в додатку 12 до цієї Методики, а у разі відсутності таких даних у зазначеному додатку - на підставі інформації ринку про ціни на подібне обладнання з урахуванням вартості будівельно-монтажних робіт, які складають 4% від вартості обладнання, та вартості інших витрат, які складають 3% від вартості обладнання.

Визначена відповідно до додатка 12 до цієї Методики вартість збільшується на коефіцієнт, що враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики, з урахуванням того, що зазначені укрупнені показники вартості визначені станом на 01 січня 2013 року.

5.2.2.3. Фізичний знос газорегуляторних пунктів визначається відповідно до пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики.

5.2.3. Оцінка обладнання електрохімічного захисту проводиться шляхом застосування витратного та порівняльного підходів:

5.2.3.1. Досліджуються такі істотні ціноутворюючі характеристики обладнання електрохімічного захисту: марка станції катодного захисту, кількість заземлювачів, марка та протяжність мідного дроту, марка установки поляризованого дренажу, додаткові будівельно-монтажні роботи.

5.2.3.2. Вартість заміщення (відтворення) обладнання електрохімічного захисту визначається з урахуванням його складу на підставі показників вартості обладнання електрохімічного захисту, що наведені в додатку 13 до цієї Методики, збільшених на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики, з урахуванням того, що зазначені укрупнені показники вартості визначені станом на 01 січня 2013 року. У разі відсутності у зазначеному додатку інформації для оцінюваного обладнання вартість такого обладнання визначається на підставі інформації ринку про ціни на подібне обладнання шляхом застосування порівняльного підходу.

5.2.3.3. Фізичний знос обладнання електрохімічного захисту визначається відповідно до пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики.

5.2.3.4. Якщо обладнання електрохімічного захисту обслуговує сталеві газопроводи, вартість заміщення яких для цілей цієї Методики визначається окремо для кожного структурного підрозділу підприємства згідно з підпунктом 5.2.1.2 підпункту 5.2.1 цього пункту на підставі вартості подібних поліетиленових газопроводів, проводиться розподіл залишкової вартості заміщення (відтворення) або ринкової вартості обладнання електрохімічного захисту за газопроводами, які обслуговує таке обладнання, пропорційно до протяжності ділянок таких газопроводів. Для цього залишкова вартість заміщення такого газопроводу зменшується на величину Воез, що визначається за такою формулою:де

Вкс

-

залишкова вартість заміщення (відтворення) або ринкова вартість обладнання електрохімічного захисту, яке обслуговує окремий структурний підрозділ підприємства;
Псг-пе

-

протяжність окремого сталевого газопроводу або сталевої(их) ділянки(ок) комбінованого газопроводу, вартість заміщення якого згідно з підпунктом 5.2.1.2 підпункту 5.2.1 цього пункту визначається як вартість будівництва поліетиленових газопроводів;
Псг

-

загальна протяжність сталевих газопроводів, які знаходяться в окремому структурному підрозділі підприємства.


Якщо розрахована вартість газопроводу після зменшення на частку обладнання електрохімічного захисту становить менше 1 грн, залишкова вартість заміщення газопроводу вважається такою, що дорівнює 1 грн.

5.2.4. Оцінка будівель, приміщень, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв, за винятком газопроводів, проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту № 2 витратного підходу для визначення їх залишкової вартості заміщення (відтворення) з урахуванням таких особливостей:

5.2.4.1. Вартість заміщення (відтворення) будівель, приміщень, в яких розташоване газорегуляторне обладнання, визначається на підставі укрупнених показників вартості будівель, в яких розташоване газорегуляторне обладнання, наведених у додатку 14 до цієї Методики. Вартість інших будівель, приміщень та споруд визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва інших типових будівель, зазначених у додатку 5 до цієї Методики. Визначена таким чином вартість збільшується на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики, з урахуванням дати, станом на яку визначені укрупнені показники вартості. У разі відсутності у зазначених додатках інформації для оцінюваних будівель та споруд вартість таких об’єктів нерухомості визначається на підставі інформації, джерела якої наводяться в абзацах п’ятому, шостому підпункту 5.2.4.2 цього пункту.

5.2.4.2. Джерелами інформації про укрупнені показники вартості будівництва є:

укрупнені показники вартості будівництва будівель, що наведені в додатку 14 до цієї Методики;

укрупнені показники вартості будівництва будівель трансформаторних підстанцій та розподільних пунктів, що наведені в додатках 4, 5 до цієї Методики;

укрупнені показники вартості будівництва інших типових будівель, споруд, що зазвичай входять до складу основних засобів підприємств, що наведені в додатку 5 до цієї Методики;

вихідні дані про ціни в будівництві, що склались на території України (кошторисна документація), розроблені відповідно до системи ціноутворення в будівництві, які використовуються виключно за умови відсутності необхідних даних у додатках 5, 14 до цієї Методики;

інші джерела інформації про укрупнені показники вартості будівництва, які можуть використовуватися за умови відсутності зазначених вище у цьому пункті джерел.

5.2.4.3. Під час розрахунку вартості заміщення (відтворення) об’єкти порівняння обираються відповідно до джерел інформації з урахуванням найбільш подібного за функціональним призначенням, архітектурно-планувальними, конструктивними характеристиками і розмірами (об’єм, площа та інші характеристики). У разі відхилення характеристик оцінюваного об’єкта від аналогічних характеристик об’єкта порівняння до укрупненого показника вартості будівництва об’єкта порівняння застосовуються поправки, у тому числі визначені відповідно до джерел інформації, зазначених у підпункті 5.2.4.2 цього пункту.

5.2.4.4. Укрупнені показники вартості будівництва включають прямі та накладні витрати, у тому числі витрати на проектні та вишукувальні роботи, непередбачувані витрати тощо, а також кошторисний прибуток (прибуток підрядника).

5.2.4.5. Під час визначення вартості заміщення (відтворення) прибуток забудовника (інвестора) не враховується.

5.2.4.6. Визначення фізичного зносу будівель, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв, за винятком газопроводів, проводиться відповідно до пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики.

5.2.5. Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів проводиться відповідно до пункту 3.9 розділу ІІІ цієї Методики.

Оцінка інших транспортних засобів проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі інформації про ціни на ідентичне або подібне майно, включаючи інформацію виробника таких транспортних засобів.

5.2.6. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в підпунктах 5.2.1 - 5.2.5 цього розділу (включаючи вимірювальні та регулювальні прилади, обчислювальну та офісну техніку, комп’ютери, інвентар тощо), проводиться відповідно до пункту 3.10 розділу IІІ цієї Методики.

5.3. Оцінка об’єктів капітальних інвестицій, вартість яких підлягає визначенню, проводиться відповідно до пункту 3.13 розділу ІІІ цієї Методики.

5.4. Оцінка нематеріальних активів проводиться відповідно до пункту 3.14 розділу ІІІ цієї Методики.

5.5. Для оцінки активів підприємств, які здійснюють діяльність у сфері розподілу природного газу трубопроводами під час визначення вартості заміщення (відтворення) активів на підставі інформації про показники вартості, яка наведена у додатках 11 - 14 до цієї Методики, до зазначених показників застосовуються індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики, з урахуванням того, що зазначені укрупнені показники вартості визначені станом на 01 січня 2013 року.

5.6. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу всіх активів, що входять до складу газорегуляторних пунктів, газопроводів, а також для будівель усіх типів незалежно від їх функціонального призначення за формулами, що наведені в абзацах першому, третьому пункту 3.12 та підпункті 3.12.2 пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики, є величина, більша за 80 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 80 відсотків. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу інших активів за формулами, що наведені в абзацах першому, третьому пункту 3.12 та підпункті 3.12.2 розділу ІІІ цієї Методики, є величина, більша за 90 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 90 відсотків.

VІ. Особливості оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері транспортування теплової енергії

6.1. Для цілей оцінки активів, у тому числі прав користування майном, які знаходяться на балансі підприємства, що здійснює діяльність у сфері транспортування теплової енергії, і безпосередньо використовуються у зазначеній сфері, ця Методика передбачає попереднє групування об’єктів оцінки за такими функціональними групами:

6.1.1. Будівлі теплових пунктів, насосних станцій, інші профільні для зазначеної сфери будівлі.

6.1.2. Споруди теплових пунктів, насосних станцій, інші профільні для зазначеної сфери споруди.

6.1.3. Інші будівлі, споруди, що не зазначені в підпунктах 6.1.1, 6.1.2 цього пункту.

6.1.4. Теплові мережі, у тому числі:

магістральні;

розподільчі.

6.1.5. Інші передавальні пристрої, за винятком передавальних пристроїв, що належать до теплових мереж.

6.1.6. Машини та обладнання теплових мереж, у тому числі:

водопідігрівачі теплових пунктів;

вузли вводу теплових пунктів;

вузли обліку електроенергії та водопостачання теплових пунктів;

елеваторні вузли (обладнання регулювання відпуску теплової енергії);

електродвигуни та редукторні електроприводи (приводи засувок, клапанів, регуляторів, насосів тощо);

компресори, насоси, вентилятори;

обладнання насосних, теплових пунктів;

електрощити теплових пунктів;

запірно-регулювальна арматура теплових пунктів (засувки, клапани регулюючі);

контрольно-вимірювальні прилади і автоматика (контролери з клемною панеллю і картою керування);

пристрої та пульти керування тепловими пунктами.

6.1.7. Інші машини та обладнання, що не зазначені в підпункті 6.1.6 цього пункту, в тому числі металорізальне обладнання, верстати, зварювальне обладнання тощо.

6.1.8. Транспортні засоби, у тому числі:

колісні транспортні засоби;

інші транспортні засоби.

6.1.9. Інші основні засоби, у тому числі переносні пульти керування для автоматичного ввімкнення резерву, витратоміри, водоміри, радіостанції портативні, рації, бойлери (водонагрівачі), обчислювальна та офісна техніка, комп’ютери, меблі та інші інструменти, прилади, інвентар.

6.1.10. Нематеріальні активи, крім речових прав, пов’язаних із земельною ділянкою.

6.1.11. Капітальні інвестиції.

6.2. Оцінка основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері транспортування теплової енергії, проводиться з дотриманням таких особливостей:

6.2.1. Оцінка будівель, приміщень, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту № 2 витратного підходу для визначення їх залишкової вартості заміщення (відтворення) з урахуванням таких особливостей:

6.2.1.1. Вартість заміщення (відтворення) будівель, приміщень визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року, наведених у додатку 5 до цієї Методики. Визначена таким чином вартість збільшується на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики, з урахуванням дати, станом на яку визначені зазначені укрупнені показники вартості. У разі відсутності у зазначеному додатку інформації для оцінюваних будівель та споруд вартість таких об’єктів нерухомості визначається на підставі інформації відповідно до абзаців третього, четвертого підпункту 6.2.1.3 цього пункту.

6.2.1.2. Вартість теплових мереж оцінюється з урахуванням результатів дослідження таких базових ціноутворюючих характеристик:

довжина;

діаметр труб;

матеріал виготовлення;

спосіб прокладки;

спосіб теплоізоляції;

умови проходження мережі.

6.2.1.3. Джерелами інформації про укрупнені показники вартості будівництва є:

укрупнені показники вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ) та показники вартості мереж водопостачання та каналізації за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ), що наведені в додатках 5, 8 до цієї Методики;

вихідні дані про ціни в будівництві, що склались на території України (кошторисна документація), виготовлені будівельно-монтажними підприємствами відповідно до системи ціноутворення в будівництві, які використовуються виключно за умови відсутності необхідних даних у додатках до цієї Методики;

інші джерела інформації про укрупнені показники вартості будівництва, які можуть використовуватися за умови відсутності зазначених у цьому підпункті джерел.

6.2.1.4. Під час розрахунку вартості заміщення (відтворення) об’єкти порівняння обираються відповідно до джерел інформації з урахуванням найбільш подібного за функціональним призначенням, архітектурно-планувальними, конструктивними характеристиками і розмірами (об’єм, площа та інші характеристики). У разі відхилення характеристик оцінюваного об’єкта від аналогічних характеристик об’єкта порівняння до укрупненого показника вартості будівництва об’єкта порівняння застосовуються поправки, у тому числі визначені відповідно до підпункту 6.2.1.3 цього пункту. Поправки до вартості об’єкта порівняння можуть визначатись у відсотковому або грошовому виразі.

6.2.1.5. Укрупнені показники вартості будівництва включають прямі та накладні витрати, у тому числі витрати на проектні та вишукувальні роботи, непередбачувані витрати тощо, а також кошторисний прибуток (прибуток підрядника).

6.2.1.6. Під час визначення вартості заміщення (відтворення) прибуток забудовника (інвестора) не враховується.

6.2.1.7. Визначення фізичного зносу будівель, споруд та передавальних пристроїв проводиться відповідно до вимог пункту 6.5 цього розділу.

6.2.2. Оцінка машин і обладнання (далі - обладнання) проводиться із застосуванням переважно порівняльного методичного підходу.

Ідентифікація обладнання проводиться за його основними характеристиками, результати якої відображаються в звіті про оцінку активів.

З метою формування сукупності об’єктів порівняння аналізуються ціни на ідентичне та/або подібне майно з таких джерел інформації:

додатки до цієї Методики;

прейскуранти виробників та дилерів на ідентичне або подібне обладнання;

ціни на ідентичне або подібне обладнання, яке було у використанні і представлене до продажу на вторинному ринку;

ціни на нове обладнання, що були запропоновані продавцями, у тому числі виробником, у відповідь на запити суб’єкта оціночної діяльності.

Вартість зазначених активів визначається на підставі ринкових цін на подібне обладнання або його окремі складові частини (блоки, вузли, агрегати). Подібним обладнанням уважається обладнання, подібне за функціональним призначенням, яке за своїми технічними характеристиками відповідає відповідним технічним характеристикам об’єкта оцінки або має незначні відмінності від них. У разі визначення вартості на підставі аналізу цін на подібні за функціональним призначенням об’єкти визначення ринкової вартості об’єктів оцінки проводиться з урахуванням відмінностей між технічними характеристиками об’єкта оцінки і відповідними характеристиками подібних об’єктів. Для оцінки обладнання, фактичний строк експлуатації якого перевищує його нормативний строк експлуатації, обираються подібні за віком та фізичним станом об’єкти.

У разі оцінки активів, введення в експлуатацію яких потребувало проведення робіт з їх монтажу та налагодження, ринкова вартість таких активів збільшується на витрати, пов’язані з доставкою, монтажем та пусконалагоджувальними роботами. Джерелами інформації про витрати на монтаж та пусконалагоджувальні роботи є дані постачальників, середні статистичні дані, дані підприємства щодо таких витрат.

У разі урахування інформації про ціни на імпортне обладнання залежно від умов постачання під час оцінки враховуються митні платежі згідно з чинними на дату оцінки вимогами законодавства України з питань державної митної справи.

Визначення фізичного зносу обладнання проводиться відповідно до вимог пункту 6.5 цього розділу.

6.2.3. Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів проводиться відповідно до пункту 3.9 розділу ІІІ цієї Методики.

Оцінка інших транспортних засобів проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі інформації про ціни на ідентичне або подібне майно, включаючи інформацію виробника, або шляхом застосування комбінування оціночних процедур порівняльного та витратного підходів.

6.2.4. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в підпунктах 6.2.1-6.2.3 цього пункту, проводиться відповідно до абзаців першого - сьомого пункту 3.10, підпунктів 3.10.1, 3.10.2 пункту 3.10 розділу IІІ цієї Методики.

6.3. Визначення вартості об’єктів капітальних інвестицій, які підлягають оцінці, проводиться відповідно до абзацу першого пункту 3.13, підпунктів 3.13.1-3.13.3 пункту 3.13 розділу ІІІ цієї Методики.

6.4. Оцінка нематеріальних активів проводиться відповідно до абзаців першого, другого пункту 3.14, підпунктів 3.14.1, 3.14.2 пункту 3.14 розділу ІІІ цієї Методики.

6.5. Оцінка фізичного зносу активів підприємств, які здійснюють діяльність у сфері транспортування теплової енергії, здійснюється відповідно до абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1-3.12.3 пункту 3.12 розділу IIІ цієї Методики.

У разі коли за подібний об’єкт береться об’єкт, що був в експлуатації, до ціни подібного об’єкта застосовується поправка, визначена відповідно до пункту 3.12 розділу IIІ цієї Методики.

У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу всіх активів, що входять до складу будівель, споруд або теплових мереж, що наведені в підпунктах 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6 пункту 6.1 цього розділу, є величина, більша за 80 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 80 відсоткам. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу інших активів, що наведені в підпунктах 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7-6.1.9 пункту 6.1 цього розділу, є величина, більша за 90 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 90 відсоткам.

6.6. Залишковий строк експлуатації активу визначається відповідно до підпункту 3.12.4 пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики.

VІІ. Особливості оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

7.1. Для цілей оцінки активів підприємства, що здійснює діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ця Методика передбачає попереднє групування об’єктів оцінки за такими функціональними групами:

7.1.1. Будівлі та споруди водопостачання та водовідведення, у тому числі:

7.1.1.1. Водозабірні споруди та будівлі:

насосні станції першого підняття;

самоплинні водоводи;

канали підвідні;

оголовки водоприймачів;

рибозахисні пристрої;

водоприймальні і сифонні лінії;

водоприймальні колодязі;

берегові колодязі та їх елементи, арматура, а також берегоукріплювальні споруди;

гідротехнічні споруди;

свердловини артезіанські;

інфільтраційні басейни;

експлуатаційні свердловини;

споруди попереднього очищення води.

7.1.1.2. Споруди та будівлі виробництва питної води та очисні споруди систем водопостачання:

очисні споруди систем водопостачання:

резервуари чистої води;

камери, відстійники, освітлювачі, реагентні баки, фільтри;

змішувачі та камери флокуляції;

відстійники;

освітлювачі;

швидкі фільтри і контактні освітлювачі;

споруди попереднього освітлення води:

сітчасті барабанні фільтри;

змішувачі;

камери флокуляції;

відстійники і освітлювачі;

фільтри та контактні освітлювачі:

фільтри;

контактні освітлювачі;

контактні фільтри;

споруди і установки для знезараження води:

хлорні цехи;

електролізні установки;

бактерицидні установки;

споруди знезалізнення води;

споруди повторного використання промивних вод і обробки осадів.

7.1.1.3. Насосні станції.

7.1.1.4. Резервуари і водонапірні башти.

7.1.1.5. Очисні споруди каналізації:

споруди механічної очистки стічних вод:

решітки і проціджувачі;

пісковловлювачі;

первинні відстійники;

двоярусні відстійники;

преаератори та біокоагулятори;

споруди біологічної очистки стічних вод:

біологічні фільтри і аерофільтри;

аеротенки;

вторинні відстійники;

поля зрошення і фільтрації;

окислювальні канали;

компактні установки заводського виготовлення;

споруди доочищення стічних вод;

споруди для обробки осадів стічних вод:

мулові площадки;

метантенки;

мулоущільнювачі;

аеробні стабілізатори;

вакуум-фільтри;

центрифуги;

споруди термообробки осадів;

сушарки осадів.

7.1.2. Інші будівлі та споруди.

7.1.3. Мережі водопостачання та водовідведення, в тому числі:

7.1.3.1. Системи подачі і розподілу води:

мережі, трубопроводи;

колодязі і камери;

пожежні гідранти;

дюкери;

вуличні водорозбори.

7.1.3.2. Каналізаційні мережі:

оглядові колодязі і аварійні випуски;

колодязі (камери), естакади і переходи;

колектори і канали;

дюкери.

7.1.4. Інші передавальні пристрої, за винятком передавальних пристроїв, що належать до мереж водопостачання та водовідведення.

7.1.5. Машини та обладнання водопостачання та водовідведення, в тому числі:

запірна арматура;

насосне обладнання;

холодильно-компресорне обладнання;

обладнання кондиціонування та вентиляції;

електричні машини та апарати;

силові перетворювачі та апарати;

силові трансформатори;

конденсаторні пристрої;

засоби телемеханіки та автоматики;

обладнання контрольно-вимірювальне;

промислові печі та нагрівальні пристрої.

7.1.6. Інші машини та обладнання, що не зазначені в підпункті 7.1.5 цього пункту, в тому числі вантажопідіймальні крани та механізми, металорізальне обладнання, верстати, зварювальне обладнання тощо.

7.1.7. Транспортні засоби, у тому числі:

колісні транспортні засоби;

інші транспортні засоби.

7.1.8. Інші основні засоби, у тому числі обчислювальна та офісна техніка, комп’ютери, меблі та інші інструменти, прилади, інвентар.

7.1.9. Нематеріальні активи, крім речових прав, пов’язаних із земельною ділянкою.

7.1.10. Капітальні інвестиції.

7.2. Оцінка основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, проводиться з дотриманням таких особливостей:

7.2.1. Оцінка будівель, приміщень, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту № 2 витратного підходу для визначення їх залишкової вартості заміщення (відтворення) з урахуванням таких особливостей:

7.2.1.1. Вартість заміщення (відтворення) будівель, приміщень, споруд визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року, наведених у додатку 5 до цієї Методики. Визначена таким чином вартість збільшується на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики, з урахуванням дати, станом на яку визначені зазначені укрупнені показники вартості. У разі відсутності у зазначеному додатку інформації для оцінюваних будівель та споруд вартість таких об’єктів нерухомості визначається на підставі інформації відповідно до абзаців третього, четвертого підпункту 7.2.1.3 пункту 7.2 цього пункту.

7.2.1.2. Вартість мереж водопостачання та водовідведення оцінюється з урахуванням результатів дослідження таких базових ціноутворюючих характеристик:

довжина;

діаметр труб;

робочий тиск;

матеріал виготовлення;

спосіб прокладки;

глибина закладання та вогкість ґрунтів;

умови проходження мережі.

7.2.1.3. Джерелами інформації про укрупнені показники вартості будівництва є:

укрупнені показники вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ) та показники вартості мереж водопостачання та каналізації за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ), що наведені в додатках 5, 8 до цієї Методики;

вихідні дані про ціни в будівництві, що склались на території України (кошторисна документація), виготовлені будівельно-монтажними підприємствами відповідно до системи ціноутворення в будівництві, які використовуються виключно за умови відсутності необхідних даних у додатках до цієї Методики;

інші джерела інформації про укрупнені показники вартості будівництва, які можуть використовуватися за умови відсутності зазначених у цьому підпункті джерел.

7.2.1.4. Під час розрахунку вартості заміщення (відтворення) об’єкти порівняння обираються відповідно до джерел інформації з урахуванням найбільш подібного за функціональним призначенням, архітектурно-планувальними, конструктивними характеристиками і розмірами (об’єм, площа та інші характеристики). У разі відхилення характеристик оцінюваного об’єкта від аналогічних характеристик об’єкта порівняння до укрупненого показника вартості будівництва об’єкта порівняння застосовуються поправки, у тому числі визначені відповідно до підпункту 7.2.1.3 пункту 7.2 цього розділу. Поправки до вартості об’єкта порівняння можуть визначатись у відсотковому або грошовому виразі.

7.2.1.5. Укрупнені показники вартості будівництва включають прямі та накладні витрати, у тому числі витрати на проектні та вишукувальні роботи, непередбачувані витрати тощо, а також кошторисний прибуток (прибуток підрядника).

7.2.1.6. Під час визначення вартості заміщення (відтворення) прибуток забудовника (інвестора) не враховується.

7.2.1.7. Визначення фізичного зносу будівель, споруд та передавальних пристроїв проводиться відповідно до вимог пункту 7.5 цього розділу.

7.2.2. Оцінка машин й обладнання проводиться з застосуванням переважно порівняльного методичного підходу.

З цією метою проводиться ідентифікація всіх основних засобів за їх основними характеристиками з відображенням результатів ідентифікації в звіті про оцінку.

Для формування сукупності об’єктів порівняння аналізуються ціни на ідентичне та/або подібне майно з таких джерел інформації:

додатки до цієї Методики;

прейскуранти виробників та дилерів на ідентичне або подібне обладнання;

ціни на ідентичне або подібне обладнання, яке було у використанні і представлене до продажу на вторинному ринку;

ціни на нове обладнання, що були запропоновані продавцями, у тому числі виробником, у відповідь на запити суб’єкта оціночної діяльності.

Вартість зазначених активів визначається на підставі ринкових цін на подібне обладнання або його окремі складові частини (блоки, вузли, агрегати). Подібним обладнанням уважається обладнання, подібне за функціональним призначенням, яке за своїми технічними характеристиками відповідає відповідним технічним характеристикам об’єкта оцінки або має незначні відмінності від них. У разі визначення вартості на підставі аналізу цін на подібні за функціональним призначенням об’єкти визначення ринкової вартості об’єктів оцінки проводиться з урахуванням відмінностей між технічними характеристиками об’єкта оцінки і відповідними характеристиками подібних об’єктів. Для оцінки обладнання, фактичний строк експлуатації якого перевищує його нормативний строк експлуатації, обираються подібні за віком та фізичним станом об’єкти.

У разі оцінки активів, введення в експлуатацію яких потребувало проведення робіт з їх монтажу та налагодження, ринкова вартість таких активів збільшується на витрати, пов’язані з доставкою, монтажем та пусконалагоджувальними роботами. Джерелами інформації про витрати на монтаж та пусконалагоджувальні роботи є дані постачальників, середні статистичні дані, дані підприємства щодо таких витрат.

У разі урахування інформації про ціни на імпортне обладнання залежно від умов постачання під час оцінки враховуються митні платежі згідно з чинними на дату оцінки вимогами законодавства України з питань державної митної справи.

Визначення фізичного зносу машин й обладнання проводиться відповідно до вимог пункту 7.5 цього розділу.

7.2.3. Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів проводиться відповідно до пункту 3.9 розділу ІІІ цієї Методики.

Оцінка інших транспортних засобів проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі інформації про ціни на ідентичне або подібне майно, включаючи інформацію виробника, або шляхом застосування комбінування оціночних процедур порівняльного та витратного підходів.

7.2.4. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в підпунктах 7.2.1 -7.2.3 цього пункту, проводиться відповідно до абзаців першого - сьомого пункту 3.10, підпунктів 3.10.1, 3.10.2 пункту 3.10 розділу IІІ цієї Методики.

7.3. Визначення вартості об’єктів капітальних інвестицій, які підлягають оцінці, проводиться відповідно до абзацу першого пункту 3.13, підпунктів 3.13.1-3.13.3 пункту 3.13 розділу ІІІ цієї Методики.

7.4. Оцінка нематеріальних активів проводиться відповідно до абзаців першого, другого пункту 3.14, підпунктів 3.14.1, 3.14.2 пункту 3.14 розділу ІІІ цієї Методики.

7.5. Оцінка фізичного зносу активів підприємств, які здійснюють діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, здійснюється відповідно до абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1-3.12.3 пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики.

У разі коли за подібний об’єкт береться об’єкт, що був в експлуатації, до ціни подібного об’єкта застосовується поправка, визначена відповідно до пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики.

У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу всіх активів, що входять до складу будівель, споруд, що наведені в пунктах 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5 пункту 7.1 цього розділу, є величина, більша за 80 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 80 відсоткам. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу інших активів, що наведені в підпунктах 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6-7.1.8 пункту 7.1 цього розділу, є величина, більша за 90 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 90 відсоткам.

7.6. Залишковий строк експлуатації активу визначається відповідно до підпункту 3.12.4 пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики.

VІІI. Особливості оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері транспортування природного газу трубопроводами та його зберігання

8.1. Для цілей оцінки активів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері транспортування природного газу трубопроводами та його зберігання, проводиться попереднє групування об’єктів оцінки за такими функціональними групами:

8.1.1. Будівлі та споруди, передавальні пристрої для транспортування природного газу, у тому числі:

8.1.1.1. Будівлі:

компресорних станцій;

газорозподільчих станцій;

газовимірювальних станцій.

8.1.1.2. Інші будівлі та споруди.

8.1.1.3. Передавальні пристрої у вигляді газопроводів, у тому числі:

магістральні газопроводи;

відгалуження магістральних газопроводів.

8.1.2. Будівлі та споруди, передавальні пристрої для зберігання природного газу, у тому числі:

8.1.2.1. Будівлі та споруди:

операторні;

будинки датчиків контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

свердловини підземних сховищ газу.

8.1.2.2. Підвідні газопроводи.

8.1.3. Інші будівлі та споруди, за винятком тих, що належать до мереж з транспортування та зберігання природного газу.

8.1.4. Інші передавальні пристрої, за винятком тих, що належать до мереж з транспортування та зберігання природного газу.

8.1.5. Машини та обладнання для транспортування і зберігання природного газу, у тому числі:

обладнання електрохімічного захисту;

газоперекачувальні агрегати;

газорегуляторне обладнання;

газовимірювальне обладнання;

насосно-компресорні труби;

запірна арматура;

фонтанна арматура;

засоби телемеханіки та автоматики;

контрольно-вимірювальне обладнання.

8.1.6. Інші машини та обладнання, що не зазначені в підпункті 8.1.5 цього пункту, у тому числі:

механізми;

металорізальне обладнання;

верстати;

зварювальне обладнання.

8.1.7. Транспортні засоби, у тому числі:

колісні транспортні засоби;

інші транспортні засоби.

8.1.8. Буферний газ.

8.1.9. Інші основні засоби, у тому числі:

обчислювальна та офісна техніка;

комп’ютери;

меблі;

інші інструменти, прилади, інвентар.

8.1.10. Нематеріальні активи, крім речових прав, пов’язаних із земельною ділянкою.

8.1.11. Капітальні інвестиції.

8.2. Оцінка основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері транспортування природного газу трубопроводами та його зберігання, проводиться з дотриманням таких особливостей:

8.2.1. Оцінка будівель, приміщень, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту № 2 витратного підходу для визначення їх залишкової вартості заміщення (відтворення) з урахуванням таких особливостей:

8.2.1.1. Вартість заміщення (відтворення) будівель, приміщень, споруд визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року, наведених у додатку 5 до цієї Методики. Визначена таким чином вартість збільшується на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики, з урахуванням дати, станом на яку визначені зазначені укрупнені показники вартості. У разі відсутності в зазначеному додатку інформації для оцінюваних будівель та споруд вартість таких об’єктів нерухомості визначається на підставі інформації відповідно до абзаців третього, четвертого підпункту 8.2.1.3 підпункту 8.2.1 цього пункту.

8.2.1.2. Вартість заміщення (відтворення) передавальних пристроїв для транспортування та зберігання природного газу оцінюється з урахуванням результатів дослідження таких базових ціноутворюючих характеристик:

довжина;

діаметр труб;

робочий тиск;

матеріал виготовлення;

спосіб прокладки;

глибина закладання та тип ґрунтів;

умови проходження мережі.

8.2.1.3. Джерелами інформації про укрупнені показники вартості будівництва є:

укрупнені показники вартості будівництва типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року (без податку на додану вартість), що наведені в додатку 5 до цієї Методики;

вихідні дані про ціни в будівництві, складені на території України будівельно-монтажними підприємствами відповідно до системи ціноутворення в будівництві (кошторисна документація), які використовуються виключно за умови відсутності інформації про укрупнені показники вартості будівництва в додатках до цієї Методики;

інші джерела інформації про укрупнені показники вартості будівництва, які можуть використовуватися за умови відсутності зазначених у цьому підпункті джерел.

У разі використання інформації з джерел, наведених в абзацах третьому, четвертому цього підпункту, у звіті про оцінку зазначаються відомості про джерело такої інформації.

8.2.1.4. Для визначення вартості заміщення (відтворення) будівель, приміщень, споруд, передавальних пристроїв шляхом застосування витратного підходу подібні об’єкти обираються відповідно до джерел інформації з урахуванням найбільш подібного за функціональним призначенням, архітектурно-планувальними, конструктивними характеристиками (об’єм, площа та інші) і їх розмірами, а також показниками, зазначеними в підпункті 8.2.1.2 підпункту 8.2.1 цього пункту. У разі відхилення характеристик оцінюваного об’єкта від аналогічних характеристик подібного об’єкта до укрупненого показника вартості будівництва подібного об’єкта застосовуються поправки, у тому числі визначені з джерел інформації, зазначених у підпункті 8.2.1.3 підпункту 8.2.1 цього пункту. Поправки до вартості подібного об’єкта можуть визначатись у відсотковому або грошовому виразі.

8.2.1.5. Укрупнені показники вартості будівництва включають прямі та накладні витрати, у тому числі витрати на проектні та вишукувальні роботи, непередбачувані витрати тощо, а також кошторисний прибуток (прибуток підрядника).

8.2.1.6. Під час визначення вартості заміщення (відтворення) будівель, приміщень, споруд, передавальних пристроїв прибуток забудовника (інвестора) не враховується.

8.2.1.7. Визначення фізичного зносу будівель, споруд та передавальних пристроїв проводиться відповідно до вимог абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1 - 3.12.4 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

8.2.2. Оцінка машин та обладнання проводиться із застосуванням витратного або порівняльного методичного підходу.

З цією метою проводиться ідентифікація зазначених основних засобів з подальшим віднесенням їх до групи спеціалізованого або неспеціалізованого майна з відображенням результатів такої класифікації у звіті про оцінку активів.

8.2.2.1. Оцінка машин та обладнання, що за результатами ідентифікації належать до спеціалізованого майна, проводиться відповідно до пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики шляхом застосування методів витратного підходу. Джерелами інформації для визначення вартості заміщення (відтворення) є:

додатки до цієї Методики;

прейскуранти виробників та інших продавців машин та обладнання на нові подібні об’єкти, які не були у використанні;

листи з інформацією про ціни на нові подібні машини та обладнання, що були запропоновані продавцями, у тому числі виробником, у відповідь на запити суб’єкта оціночної діяльності.

У разі отримання інформації про вартість або ціни, яка на дату оцінки не є актуальною, зазначені показники коригуються відповідно до абзаців третього, четвертого пункту 3.7 розділу ІІІ цієї Методики.

Фізичний знос машин та обладнання, що належать до спеціалізованого майна, визначається відповідно до вимог абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1 - 3.12.4 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

Оцінка фізичного зносу газоперекачувальних агрегатів здійснюється на підставі співвідношення між залишковим ресурсом газоперекачувального агрегату та його нормативним ресурсом з урахуванням підпункту 3.12.2 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

8.2.2.2. Оцінка машин та обладнання, що за результатами ідентифікації належать до неспеціалізованого майна, проводиться відповідно до пункту 3.8 розділу ІІІ цієї Методики шляхом застосування порівняльного підходу. З метою формування сукупності об’єктів порівняння аналізуються ціни на подібне майно з таких джерел інформації:

прейскурантів виробників та інших продавців машин та обладнання на нові подібні об’єкти, які не були у використанні;

листів з інформацією про ціни на нові машини та обладнання, що були запропоновані продавцями, у тому числі виробником, у відповідь на запити суб’єкта оціночної діяльності;

матеріалів з інформацією про ціни на подібні машини та обладнання, які були у користуванні і виставлені на продаж на вторинному ринку.

Під час застосування порівняльного підходу до оцінки неспеціалізованих машин та обладнання до сукупності елементів порівняння включається показник фізичного стану (зносу), визначений відповідно до абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1 - 3.12.4 пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики, за яким проводиться порівняльний аналіз з метою виявлення відмінностей між фізичним станом об’єкта оцінки і об’єктів порівняння і у разі їх наявності визначення розміру поправок до цін об’єктів порівняння.

8.2.2.3. Вартість зазначених активів визначається на підставі ринкових цін на подібні машини та обладнання або їх окремі складові частини (блоки, вузли, агрегати). Подібними машинами, обладнанням вважаються машини, обладнання, подібні за функціональним призначенням, у яких ціноутворюючі технічні, функціональні, економічні характеристики однакові з відповідними характеристиками об’єкта оцінки (ідентичні) або мають незначні відмінності від них (аналогічні).

У разі оцінки машин та обладнання, введення в експлуатацію яких потребувало виконання робіт з їх монтажу та налагодження, залишкова вартість заміщення (відтворення), ринкова вартість таких активів збільшується на витрати, пов’язані з доставкою, монтажем та пусконалагоджувальними роботами. Джерелами інформації про такі витрати є дані постачальників, середні статистичні дані, інформація підприємств, активи яких оцінюються, щодо таких витрат.

У разі використання під час оцінки інформації про ціни на імпортні машини, обладнання залежно від умов постачання враховуються митні платежі згідно з чинними на дату оцінки вимогами законодавства України з питань державної митної справи.

8.2.3. Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів проводиться відповідно до пункту 3.9 розділу ІІІ цієї Методики.

Оцінка інших транспортних засобів проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі інформації про ціни на подібне майно, включаючи інформацію виробника, або шляхом застосування комбінування оціночних процедур порівняльного та витратного підходів.

8.2.4. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в підпунктах 8.2.1 -8.2.3 цього пункту, проводиться відповідно до пункту 3.10 розділу IІІ цієї Методики.

8.3. Визначення вартості об’єктів капітальних інвестицій, які підлягають оцінці, проводиться відповідно до пункту 3.13 розділу ІІІ цієї Методики.

8.4. Оцінка нематеріальних активів проводиться відповідно до пункту 3.14 розділу ІІІ цієї Методики.

8.5. У разі якщо результатом розрахунку фізичного зносу активів, що входять до складу будівель, споруд, передавальних пристроїв, що наведені в підпунктах 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5 пункту 8.1 цього розділу, є величина, більша за 80 відсотків, фізичний знос таких активів вважається таким, що дорівнює 80 відсоткам. У разі якщо результатом розрахунку фізичного зносу інших активів, що наведені в підпунктах 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6 - 8.1.8 пункту 8.1 цього розділу, є величина, більша за 90 відсотків, фізичний знос таких активів вважається таким, що дорівнює 90 відсоткам.

8.6. Залишковий строк експлуатації активу визначається відповідно до підпункту 3.12.4 пункту 3.12 розділу ІІІ цієї Методики.

8.7. Коефіцієнт оптимізації витрат, визначений відповідно до підпунктів 8.7.1 - 8.7.5 цього пункту, застосовується до вартості заміщення (відтворення) основних засобів, зазначених у підпункті 8.1.1 пункту 8.1 цього розділу. Для інших активів коефіцієнт оптимізації не визначається.

8.7.1. Коефіцієнт оптимізації витрат Копт визначається за такою формулою:де-

коефіцієнт завантаження окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу);


-

коефіцієнт резервування;
n

-

коефіцієнт гальмування.


8.7.2. Коефіцієнт завантаження окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу) Кзакт визначається за такою формулою:де-

величина фактичної продуктивності окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу) за рік (квартал, місяць, день, годину), визначена за період 2012 - 2013 років, млн куб. метрів на рік;


-

проектна продуктивність окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу) за рік (квартал, місяць, день, годину), млн куб. метрів на рік.


Вихідні дані з інформацією про проектну і фактичну продуктивність кожного магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу) за визначений у цьому підпункті період надаються суб’єкту оціночної діяльності підприємством.

8.7.3. Коефіцієнт резервування враховує технічні вимоги до експлуатації магістральних газопроводів щодо технологічного запасу їх пропускної здатності і для цілей цього розділу дорівнює 1,1.

8.7.4. Коефіцієнт гальмування відображає нелінійну залежність вартості газопроводу від рівня його завантаження і для цілей цього розділу дорівнює 0,7.

8.7.5. Коефіцієнт оптимізації витрат, визначений відповідно до підпунктів 8.7.1 - 8.7.4 цього пункту для окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу), застосовується до вартості заміщення (відтворення) таких об’єктів оцінки: будівлі, споруди, передавальні пристрої (їх частини), машини та обладнання, що використовуються для транспортування природного газу або його зберігання і технологічно пов’язані з таким газопроводом (його ділянкою).».

Директор
Департаменту координації
розробки та виконання
програмних документів,
оцінки та розпорядження
об’єктами державної власності


М. Горяйнов


Додаток 1
до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів
господарювання на суміжних ринках
у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


Зразок

ВИСНОВОК
про вартість активів

______________________________________________________________
(повне найменування підприємства)

__________________________________
    (код згідно з ЄДРПОУ)

Місцезнаходження:
_____________________________________
_____________________________________


Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання __________________________
____________________________________________________________________________,
    (повне найменування суб’єкта оціночної діяльності)

що діє на підставі договору від _____________________ № ______________ на проведення

незалежної оцінки активів ______________________________________________________,
   (повне найменування підприємства)

які використовуються для ______________________________________________________,
    (назва сфери діяльності)

що підлягає регулюванню відповідно до Закону України «Про природні монополії»,
укладеного з _________________________________________________________________,
     (повне найменування підприємства)

провів незалежну оцінку витратним та порівняльним методичними підходами таких активів,
згідно з перелікамизатвердженими _______________ 20_ р. ___________________________,
(посада керівника підприємства)

і надає висновок про вартість таких активів станом на ________________ 20__ р.:
   (дата оцінки)

№ з/п

Інвентарний номер

Показник

Рік введення
в експлуатацію

Вартість, гривень

за даними бухгалтерського обліку, що включається у підсумок балансу

за результатами переоцінки на засадах незалежної оцінки

1Залишкова вартість нематеріальних активів, усього
у тому числі:
1.1права користування природними ресурсами:
1.2права користування майном:
1.3права на комерційні позначення:
1.4права на об'єкти промислової власності:
1.5авторське право та суміжні з ним права:
1.6інші нематеріальні активи:
2Незавершені капітальні інвестиції, усього
у тому числі:
2.1капітальне будівництво:
2.2придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі устаткування для монтажу:
2.3придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів:
2.4придбання (створення) нематеріальних активів:
2.5

інші капітальні інвестиції:
3Залишкова вартість основних засобів, усього
у тому числі:
3.1капітальні витрати на поліпшення земель:
3.2будинки та споруди:
3.3передавальні пристрої
3.4

машини та обладнання:
3.5транспортні засоби:
3.6інструменти, прилади, інвентар:
3.7інші основні засоби:

______________________
(оцінювач)

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб’єкта оціночної діяльності

______________
(підпис)

М. П. (за наявності)

____________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 2
до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів
господарювання на суміжних ринках
у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


ПОКАЗНИКИ
вартості типових ВРУ-1 для ПС-2 35-150 кВ за цінами
станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ), тис.грн

Найменування

Напруга, кВ

Кількість та потужність трансформаторів, МВА

Номер схеми

Вартість будівельно-монтажних робіт, тис.грн

Вартість обладнання, тис.грн

Інші витрати, тис.грн

Загальні витрати на будівництво ПС (без урахування вартості силових трансформаторів та РУ-3 низької сторони), тис.грн

1

2

3

4

5

6

7

8

ПС 35/10

35/10 (6)

2х4

35-1

4 719,00

6 135,00

944,00

11 798,00

ПС 35/10

35/10 (6)

2х4

35-2

5 314,00

6 909,00

1 063,00

13 286,00

ПС 35/10

35/10 (6)

2х4

35-3

5 884,00

7 649,00

1 177,00

14 710,00

ПС 35/10

35/10 (6)

2х4

35-4

5 884,00

7 649,00

1 177,00

14 710,00

ПС 35/10

35/10 (6)

2х4

35-5

7 001,00

9 101,00

1 400,00

17 502,00

ПС 110/10

110/10 (6)

2x40

110-1

10 286,00

13 372,00

2 058,00

25 716,00

ПС 110/10

110/10 (6)

2x16

110-2

12 278,00

15 962,00

2 456,00

30 696,00

ПС 110/10

110/10 (6)

2x40

110-3

12 508,00

16 260,00

2 502,00

31 270,00

ПС 110/10

110/10 (6)

2x40

110-4

12 508,00

16 260,00

2 502,00

31 270,00

ПС 110/10

110/10 (6)

2x40

110-6

17 402,00

22 622,00

3 480,00

43 504,00

ПС 110/10

110/10 (6)

2x40

110-7

17 393,00

22 611,00

3 479,00

43 483,00

ПС 150/10

150/10 (6)

2x40

150-1

11 024,00

14 331,00

2 204,00

27 559,00

ПС 150/10

150/10 (6)

2x40

150-2

13 476,00

17 518,00

2 695,00

33 689,00

ПС 150/10

150/10 (6)

2x40

150-3

13 775,00

17 908,00

2 755,00

34 438,00

ПС 150/10

150/10 (6)

2x40

150-4

13 775,00

17 908,00

2 755,00

34 438,00

ПС 150/10

150/10 (6)

2x40

150-6

19 924,00

25 901,00

3 984,00

49 809,00

ПС 150/10

150/10 (6)

2x40

150-7

19 944,00

25 927,00

3 988,00

49 859,00

ПС 110/35/10 (6)

110/35/10 (6)

2x40

110-1

14 770,00

19 202,00

2 954,00

36 926,00

ПС 110/35/10 (6)

110/35/10 (6)

2x40

110-2

16 830,00

21 879,00

3 366,00

42 075,00

ПС 110/35/10 (6)

110/35/10 (6)

2x40

110-3

17 141,00

22 283,00

3 428,00

42 852,00

ПС 110/35/10 (6)

110/35/10 (6)

2x40

110-4

17 141,00

22 283,00

3 428,00

42 852,00

ПС 110/35/10 (6)

110/35/10 (6)

2x40

110-6

22 266,00

28 946,00

4 454,00

55 666,00

ПС 110/35/10 (6)

110/35/10 (6)

2x40

110-7

22 266,00

28 946,00

4 454,00

55 666,00

ПС 150/35/10 (6)

150/35/10 (6)

2x40

150-1

15 508,00

20 160,00

3 101,00

38 769,00

ПС 150/35/10 (6)

150/35/10 (6)

2x40

150-2

18 061,00

23 480,00

3 612,00

45 153,00

ПС 150/35/10 (6)

150/35/10 (6)

2x40

150-3

18 408,00

23 930,00

3 682,00

46 020,00

ПС 150/35/10 (6)

150/35/10 (6)

2x40

150-4

18 408,00

23 930,00

3 682,00

46 020,00

ПС 150/35/10 (6)

150/35/10 (6)

2x40

150-6

24 788,00

32 225,00

4 958,00

61 971,00

ПС 150/35/10 (6)

150/35/10 (6)

2x40

150-7

24 788,00

32 225,00

4 958,00

61 971,00


__________
-1 Високовольтні відкриті розподільні установки.
-2 Трансформаторні підстанції високої напруги.
-3 Розподільна установка.

__________
Примітки:


1. Витрати на будівництво ПС (без врахування вартості силових трансформаторів та РУ низької сторони) наведені з врахуванням витрат на будівництво таких елементів ПС:
загальнопідстанційний пункт керування ПС (ЗПК ПС);
зв'язок та телемеханіка ПС;
загальнопідстанційні вузли ПС.
2. Витрати на будівництво ПС (без урахування вартості силових трансформаторів та РУ низької сторони) для ПС 150 (110)/35/10(6) кВ наведені для схеми ВРУ 35-5.
3. Витрати на будівництво ПС (без врахування вартості силових трансформаторів та РУ низької сторони) наведені для ПС з використанням елегазових вимикачів.
4. Показники витрат на будівництво ПС (без врахування вартості силових трансформаторів та РУ низької сторони) з використанням масляних та повітряних вимикачів визначаються із застосуванням коефіцієнтів 0,85 (для повітряних вимикачів) і 0,8 (для масляних вимикачів).
5. Вартість комплектних трансформаторних підстанцій високої напруги блочного типу визначається з коефіцієнтом 0,9 до показника витрат на будівництво ПС (без урахування вартості силових трансформаторів та РУ низької сторони) напругою 150 (110)/35/10(6) кВ та з коефіцієнтом 0,7 до показника витрат на будівництво ПС (без урахування вартості силових трансформаторів та РУ низької сторони) напругою 150 (110)/10(6) кВ.


Додаток 3
до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів
господарювання на суміжних ринках
у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


ОПОСЕРЕДКОВАНІ ПОКАЗНИКИ
вартості будівництва вузлів ПС-1 110/35/10 (6) і 35/10(6) кВ за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ)

№ з/п

Вузол ПС

Кошторисна вартість

Інші витрати

Загальна кошторисна вартість, тис.грн

Орієнтовна площа, зайнята обладнанням, м-2

будівельно-монтажних робіт, тис.грн

обладнання, тис.грн

усього, тис.грн

у тому числі вартість проектних робіт та експертизи проекту, тис.грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Установлення силових трансформаторів напругою, потужністю:

1.1

110/35/10(6) кВ, 10 МВА

156,3

3 266,2

306,9

111,6

3 729,4

105,0

1.2

110/35/10(6) кВ, 16 МВА

160,1

4 139,0

378,1

140,0

4 677,2

110,0

1.3

110/35/10(6) кВ, 25 МВА

189,3

7 103,1

621,9

236,8

7 914,3

110,0

1.4

110/35/10(6) кВ, 40 МВА

194,2

10 839,5

924,0

357,4

11 957,7

130,0

1.5

110/10 кВ, 6,3 МВА

131,3

2 110,7

207,1

73,3

2 449,1

95,0

1.6

110/10 кВ, 10 МВА

152,9

2 754,8

264,4

94,9

3 172,2

95,0

1.7

110/10 кВ, 16 МВА

152,8

3 592,1

331,8

122,0

4 076,7

105,0

1.8

110/10 кВ, 25 МВА

187,0

6 169,5

547,2

206,6

6 903,7

105,0

1.9

110/10 кВ, 40 МВА

193,8

9 390,5

807,9

310,7

10 392,3

114,0

1.10

35/10 кВ, 2,5 МВА

49,6

1 168,4

110,3

37,5

1 328,3

30,0

1.11

35/10 кВ, 4,0 МВА

73,1

1 247,0

121,2

40,6

1 441,3

43,0

1.12

35/10 кВ, 6,3 МВА

99,0

1 621,4

153,8

52,9

1 874,2

43,0

1.13

35/10 кВ, 10 МВА

111,5

2 155,6

201,2

69,6

2 468,2

53,0

2

Вузли ВРУ-2 110 кВ:2.1

Приєднання 110 кВ силового трансформатора без вимикача

31,2

873,9

76,0

28,8

981,1

130,0

2.2

Приєднання 110 кВ силового трансформатора з вимикачем елегазовим 110 кВ колонного типу

53,1

1681,2

144,4

55,1

1878,7

170,0

2.3

Приєднання 110 кВ силового трансформатора з вимикачем елегазовим 110 кВ бакового типу із вбудованими трансформаторами струму

51,1

1990,7

168,0

64,9

2209,8

160,0

2.4

Приєднання лінії 110 кВ з вимикачем елегазовим 110 кВ колонного типу

136,0

1477,8

135,0

51,0

1748,8

215,0

2.5

Приєднання лінії 110 кВ з вимикачем елегазовим 110 кВ бакового типу із вбудованими трансформаторами струму

133,2

1798,3

159,2

61,1

2090,7

205,0

2.6

Приєднання лінії 110 кВ з роз’єднувачем

104,3

132,2

18,5

5,4

255,0

100,0

2.7

Приєднання секційного вимикача елегазового 110 кВ колонного типу

39,0

1422,0

121,6

46,5

1582,5

135,0

2.8

Приєднання секційного вимикача 110 кВ ВЭБ 110 II - 40/2500 із вбудованими трансформаторами струму

47,0

1774,6

152,9

57,9

1974,5

125,0

2.9

Приєднання трансформатора напругою 110 кВ

19,3

970,3

81,7

31,6

1071,3

72,0

2.10

Приєднання ремонтної перемички 110 кВ

38,5

229,6

29,6

8,4

297,8

125,0

3

Вузли ВРУ 35 кВ:3.1

Приєднання 35 кВ силового трансформатора з вимикачем

27,1

941,3

78,4

29,0

1 046,7

35,0/600,0-3

3.2

Приєднання лінії 35 кВ з вимикачем

55,5

686,4

61,7

22,1

803,6

30,0

3.3

Приєднання лінії 35 кВ з роз’єднувачем

51,7

59,1

15,8

4,9

126,6

20,0

3.4

Приєднання секційного вимикача 35 кВ

24,3

789,5

69,0

24,3

882,8

25,0

3.5

Приєднання трансформаторів напругою 35 кВ

8,5

91,7

9,2

3,0

109,4

18,0

4

Вузли обладнання 10 кВ:4.1

ЗРУ-4 10 кВ ПС 110/10, 110/35/10 і 35/10 кВ:
260,0-5

4.1.1

Камера 10 кВ вводу від силового трансформатора з вакуумним вимикачем

27,5

312,4

27,2

10,4

367,1

6,9

4.1.2

Камера секційного вакуумного вимикача 10 кВ

27,5

290,3

15,2

9,4

333,1

6,9

4.1.3

Камера секційного роз’єднувача 10 кВ

27,5

172,2

15,6

6,0

215,3

6,9

4.1.4

Камера лінії 10 кВ з вакуумним вимикачем

27,5

249,2

21,9

8,4

298,7

6,9

4.1.5

Камера з трансформаторами напругою 10 кВ

27,5

82,0

8,1

3,2

117,7

6,9

4.1.6

Камери з іншим обладнанням 10 кВ

27,5

82,0

8,1

3,2

117,7

4,5

4.2

Трансформатор власних потреб зовнішнього установлення потужністю, кВА:4.2.1

250

8,2

173,2

15,8

5,8

197,3

16,0

4.2.2

160

10,5

165,3

15,8

5,6

191,6

12,0

4.2.3

100

10,5

160,5

15,4

5,4

186,4

10,0

4.3

Заземлювальний реактор 10 кВ

38,6

532,4

51,8

18,1

622,8

26,0

5

ЗПК-6:5.1

ЗПК ПС 110/35/10 і ПС 110/10 кВ-7
302,0/345,04-8

5.1.1

Панелі керування, ДЗТ-9 резервного захисту та РПН-10 силового трансформатора (чотири панелі)

171,6

392,4

54,3

16,5

618,3

48,0

5.1.2

Панелі ДФЗ-11 і резервного захисту лінії 110 кВ з вимикачем (дві панелі)

98,0

424,6

52,3

15,7

574,9

24,0

5.1.3

Панелі секційного вимикача 110 кВ (одна панель)

49,0

212,6

26,2

7,8

287,8

24,0

5.1.4

Панель трансформаторів напругою 110 кВ (одна панель на дві секції 110 кВ)

49,0

60,3

10,0

3,1

119,3

12,0

5.1.5

Панелі вводів 35 кВ та секційного вимикача 35 кВ (одна панель на два вводи)

98,0

178,9

26,2

8,0

303,1

36,0

5.1.6

Панелі керування та захисту ліній 35 кВ з вимикачем (дві панелі на дві лінії 35 кВ)

49,0

60,3

10,0

3,1

119,3

24,0

5.1.7

Панель трансформаторів напругою 35 кВ (одна панель на дві секції 35 кВ)

98,0

178,9

26,2

8,0

303,1

12,0

5.1.8

Панелі вводів 10 кВ та секційного вимикача 10 кВ (одна панель на два вводи)

98,0

178,9

26,2

8,0

303,1

24,0

5.1.9

Панелі керування та захисту заземлювального реактора (одна панель на дві секції 10 кВ)

49,0

212,6

26,2

7,8

287,8

12,0

5.1.10

Шафа оперативного постійного струму (ШОТ)

47,7

350,3

40,7

12,1

438,7

12,0

5.1.11

Шафи з низьковольтною апаратурою (три шафи)

142,2

374,0

50,2

15,2

566,4

36,0

5.1.12

Інші панелі загального користування (центральної сигналізації, керування шинними апаратами 110-10 кВ, автоматики вимикачів 110 і 35 кВ, ПРВВ-12, торцеві панелі - всього чотири панелі)5.2

ЗПК ПС 35/10 кВ:
26,06-13

5.2.1

Шафи захисту та регулювання напруги трансформатора (РШ XIII + РШ XIX Б)

8,5

272,9

22,5

8,3

303,9

5,2

5.2.2

Шафа захисту лінії 35 кВ (РШ XV М)

4,2

136,5

11,3

4,2

151,9

2,6

5.2.3

Шафа секційного вими-кача 35 кВ (РШ XV К)

4,2

136,5

11,3

4,2

151,9

2,6

5.2.4

Шафа АЧР-14 10 кВ (РШ XVII)

4,2

136,5

11,3

4,2

151,9

2,6

5.2.5

Панель власних потреб

3,9

107,6

5,5

3,2

117,0

5,2

6

Загальнопідстанційні вузли:6.1

Кабельне господарство ПС, на 10 м-2 Поб-15

21,3

-

1,3

0,5

22,6
6.2

Заземлення ПС на 10 м-2 Пз-16

0,3

-

0,1

-

0,4
6.3

Освітлення відкритої частини ПС, блискавкозахист ПС, на 10 м-2 Пз

0,1

0,1

-

-

0,2
6.4

Експлуатаційний та протипожежний інвентар ПС, на одну ПС

3,3

7,8

1,1

0,3

12,1
6.5

Внутрішньомайданчикові автодороги, на 10 м-2 Пз

1,4

-

0,1

0,0

1,5
6.6

Водопостачання та каналізація, зовнішні мережі, на 10 м-2 Поб

6,0

-

0,4

0,2

6,4
6.7

Вертикальне планування території, на 10 м-2 Пз

0,6

-

0,2

-

0,7
6.8

Благоустрій площадки, на 10 м-2 Пз

0,2

-

0,1

-

0,3
6.9

Масловідводи на один силовий трансформатор

148,1

-

8,9

4,0

157,0
6.10

Маслоуловлювачі ємністю, м-3:6.10.1

38

112,6

-

30,2

3,0

142,8
6.10.2

80

203,5

-

45,4

5,5

249,0
6.10.3

125

223,4

-

52,3

6,0

275,7
6.11

Під’їзна автодорога, 100 пог. м

143,9

-

16,3

4,1

160,2
6.12

Зовнішня огорожа (із залізобетонних панелей), 25 пог. м

21,2

-

3,8

0,6

25,1
6.13

Охоронна та протипожежна сигналізація, на одну ПС

352,6

-

21,1

9,4

373,7
6.14

Улаштування комерційного обліку електроенергії

560,1

244,2

20,5

8,2

824,8
7

Зв’язок та телемеханіка ПС7.1

Канал високочастотного зв’язку

109,1

598,8

89,3

21,8

797,2
7.2

Канал УКХ-17 радіозв’язку

65,0

42,4

15,8

3,2

123,2
7.3

Телемеханіка ПС (пристрій RTU560, радіомодем Satelline-3AS Epic), об’єкт

73,6

46,4

18,2

3,5

138,2
7.4

Телемеханіка ПС (пристрій УМКП4.1 на базі ПТК V2000, вимірювальні перетворювачі струму напруги, потужності), об’єкт

49,9

192,6

17,0

7,8

259,5
7.5

Електроживлення установок ЗДТК-18

73,3

310,8

35,2

11,9

419,4
7.6

Підвішування грозозахисного троса із вмонтованим оптиковолоконним кабелем зв’язку, на 1 км ПЛ-19

252,1

-

23,0

6,6

275,1
8

Інші вузли:

8.1

ПС 35/0,4 кВ з двома трансформаторами 2хТМ-1000/35/0,4. Схема ВРУ 35 кВ - 35-2; обладнання 35 кВ - блоки АТ "РЗВА", у тому числі два з вакуумними вимикачами 35 кВ, два - з трансформаторами напруги 35 кВ, чотири - з роз'єднувачами, шість - з ізоляторами ЗРУ 0,4 кВ із шести шаф комплектної поставки RIANT

1147,4

3133,2

398,5

130,5

4679,1
8.2

ЗПС-20 10/6 кВ з трансформаторами 2хТМ-2500/10-У напругою 10/6 кВ РУ 10 і 6 кВ із шаф комплектних типу КУ 10Ц АТ "РЗВА". РУ 10 кВ із чотирьох шаф, у тому числі дві з вакуумними вимикачами. РУ 6 кВ із 10 шаф, у тому числі п'ять з вакуумними вимикачами

1235,6

2996,8

313,9

126,0

4546,3
8.3

Комірка лінійна 110 кВ на діючій ПС з елегазовим вимикачем, у тому числі: елегазовий вимикач колонного типу, трансформатори струму, лінійні роз'єднувачі

175,6

789,1

72,6

29,4

1037,3
8.4

Комірка лінійна 35 кВ на діючій ПС з вакуумним вимикачем, у тому числі: вакуумний вимикач, трансформатори струму, лінійні роз'єднувачі

234,6

414,7

54,0

18,8

703,3
8.5

Комірка лінійна 10(6) кВ на діючій ПС з вакуумним вимикачем

67,2

156,5

16,9

6,3

240,6
8.6

Вимикач елегазовий 110 кВ колонного типу

60,0

300,0

30,0

12,0

390,0
8.7

Вимикач вакуумний 35 кВ

30,0

150,0

15,0

6,0

195,0
8.8

Установлення реклоузера на лінії 10 кВ. Основне обладнання: реклоузер РВА/TEL 10-12,5/630 У1; пункт комерційного обліку електроенергії ПКУ/TEL-10 У1; два роз'єднувачі РЛНДЗ-10/400; три залізобетонні опори; шість обмежувачів перенапруги ОПН-КР/TEL 10

50,2

144,8

23,3

6,1

218,3

__________
-1 Трансформаторні підстанції високої напруги.
-2 Високовольтні відкриті розподільні установки.
-3 У чисельнику наведено орієнтовну площу, зайняту приєднанням силового трансформатора на ПС 35/10 кВ, у знаменнику - площу такого самого приєднання на ПС 110/35/10 кВ.
-4 Закрита розподільна установка.
-5 Орієнтовна площа, зайнята ЗРУ 10 кВ ПС об'єкта-аналога, прийнятого для визначення нормативів вартості будівництва комірок ЗРУ 10 кВ.
-6 Загальнопідстанційний пункт керування.
-7 Вартість установлення таких панелей ураховано часткою у вартості панелей.
-8 Орієнтовна площа, зайнята ЗПК ПС подібного об'єкта, прийнятого для визначення нормативів вартості панелей керування та релейного захисту вузлів основного обладнання.
-9 Диференційний захист трансформатора.
-10 Регулювання напруги трансформатора під напругою.
-11 Диференційно-фазний захист.
-12 Пристрій резервування відмови вимикача.
-13 Площа контейнера для розміщення шаф РШ керування та релейного захисту обладнання ПС 35/10 (6) кВ.
-14 Автоматичне частотне розвантаження.
-15 Площа, зайнята під обладнання.
-16 Площа, зайнята під ПС.
-17 Ультракороткі хвилі.
-18 Засоби диспетчерсько-технологічного керування.
-19 Повітряна лінія передачі електроенергії.
-20 Закрита підстанція.

__________
Примітки:


1. Показники вартості будівництва приєднань 150 кВ визначають із застосуванням коефіцієнта 1,3 до відповідних показників вартості будівництва приєднань 110 кВ.
2. Площа контейнера (поставка АТ «РЗВА») для розміщення шаф РШ керування та релейного захисту обладнання ПС 35/10 (6) кВ.
3. Показники вартості будівництва приєднань ВРУ з використанням масляних та повітряних вимикачів визначаються із застосуванням коефіцієнтів 0,7 (для повітряних вимикачів) і 0,6 (для масляних вимикачів) до відповідних показників вартості будівництва приєднань ВРУ.
4. Інші витрати передбачають: вартість проектних робіт та експертизи проекту, видачу містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, розбиття основних осей споруд, перенесення їх у натуру та закріплення на місцевості пунктами та знаками.


Додаток 4
до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів
господарювання на суміжних ринках
у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


ОПОСЕРЕДКОВАНІ ОДИНИЧНІ ПОКАЗНИКИ
вартості будівель електричних підстанцій за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ), грн/м-3

Тип будівлі

Вартість заміщення

Будівлі допоміжного призначення цегляні до 600 м-3

1030,0

Будівлі допоміжного призначення цегляні, 1 тис.м-3

890,0

Будівлі допоміжного призначення цегляні, 1,3 тис.м-3

820,0

Будівлі допоміжного призначення із збірного з/б до 600 м-3

1050,0

Будівлі допоміжного призначення із збірного з/б, 1 тис.м-3

920,0

Будівлі допоміжного призначення із збірного з/б, 1,3 тис.м-3

840,0

Дільниці електропостачання, будівлі допоміжних корпусів із закритими та відкритими частинами

500,0

Дільниці електропостачання, будівлі головних корпусів до 2,5 тис.м-3

720,0

Дільниці електропостачання, будівлі головних корпусів до 4 тис.м-3

710,0

Дільниці електропостачання, будівлі головних корпусів понад 4 тис.м-3

680,0

Будівля ОПУ-1 з допоміжними приміщеннями (цегляні, з/б та металеві перекриття)

760,0

Будівля ОПУ з допоміжними приміщеннями (з/б безкаркасні)

720,0

Будівля ЗРУ-2 до 1100 м-3

640,0

Будівля ЗРУ понад 1100 м-3

610,0

Будівля ЦРП-3

890,0

Будівля РП-4

760,0

Будівля ТП-5 до 100 м-3

1130,0

Будівля ТП до 200 м-3

1000,0

Будівля ТП до 300 м-3

920,0

Будівля ТП до 500 м-3

820,0

Будівля ТП понад 500 м-3

560,0


__________
-1 Операційний пункт управління.
-2 Закрита розподільна установка.
-3 Центральний розподільний пункт.
-4 Розподільний пункт низької напруги (0,38 - 10 (6) кВ).
-5 Трансформаторна підстанція низької напруги (0,38 - 10 кВ).


Додаток 5
до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів
господарювання на суміжних ринках
у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ
вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ)

Тип будівель / споруд

Характеристика

Вартість одиничного показника

1

2

3

4

5

Адміністративні будівлі цегляні (проекти до 1984 р.)

1-поверхові

до 10 тис.м-3

1270,0

грн/м-3

2-поверхові

до 10 тис.м-3

1180,0

грн/м-3

3-поверхові

до 10 тис.м-3

1320,0

грн/м-3

4-5-поверхові

до 10 тис.м-3

1430,0

грн/м-3

6-7-поверхові

до 15 тис.м-3

1600,0

грн/м-3

Офісні будівлі цегляні, з/б (проекти після 1985 р.)

2-4-поверхові

1,5 - 2,5 тис.м-2

1710,0

грн/м-3

5-11-поверхові

6,5 - 8,5 тис.м-2

2290,0

грн/м-3

Побутові будівлі цегляні 1-2- поверхові (проекти до 1984 р.)
до 1 тис.м-3

1030,0

грн/м-3

до 2 тис.м-3

940,0

грн/м-3

до 3 тис.м-3

890,0

грн/м-3

до 5 тис.м-3

810,0

грн/м-3

Щитові (дерев’яні) побутові будівлі 1-2-поверхові (проекти до 1984 р.)
до 0,5 тис.м-3

1 430,0

грн/м-3

Гаражі, СТО цегляні

1-2-поверхові

350-600 м-3

660,0

грн/м-3

Профілакторії гаражного господарства цегляні
до 3 тис.м-3

950,0

грн/м-3

до 5 тис.м-3

830,0

грн/м-3

Майстерні ремонтні гаражного господарства цегляні
до 7,5 тис.м-3

750,0

грн/м-3

понад 7,5 тис.м-3

620,0

грн/м-3

Механізовані мийки цегляні

1-поверхові

до 3,5 тис.м-3

1200,0

грн/м-3

понад 3,5 тис.м-3

1140,0

грн/м-3

Майстерні механічні цегляні
до 1 тис.м-3

620,0

грн/м-3

1 - 3 тис.м-3

410,0

грн/м-3

3 - 5 тис.м-3

380,0

грн/м-3

Сараї, комори для матеріалів цегляні
до 500 м-3

830,0

грн/м-3

Ремонтно-експлуатаційні блоки цегляні
1200 м-3

590,0

грн/м-3

КПП, прохідні цегляні
до 100 м-3

670,0

грн/м-3

до 500 м-3

580,0

грн/м-3

Склад матеріальний неопалюваний цегляний
300 м-3

510,0

грн/м-3

Матеріальний склад цегляний, без рамп
0,5 тис.м-3

620,0

грн/м-3

1 тис.м-3

530,0

грн/м-3

3 тис.м-3

420,0

грн/м-3

5 тис.м-3

370,0

грн/м-3

Склад виробничий з/б каркасний
висота 6,5 м, до 650 м-2

510,0

грн/м-3

висота 6,5 м, до 3000 м-2

530,0

грн/м-3

Склади матеріальні дерев'яні без рамп
до 1 тис.м-3

500,0

грн/м-3

до 3 тис.м-3

290,0

грн/м-3

Апаратна олієгосподарства
100 м-3

1110,0

грн/м-3

400 м-3

950,0

грн/м-3

Склад ПММ тарного зберігання цегляний
800 м-3

740,0

грн/м-3

Будівля компресорної цегляна
500 м-3

970,0

грн/м-3

1000 м-3

560,0

грн/м-3

Будівля котельної цегляна
висота 10 м, 2 тис.м-3

480,0

грн/м-3

Будівля котельної з/б каркасна
до 1 тис.м-3

860,0

грн/м-3

Насосна станція над артезіанською свердловиною наземна
до 60 м-3

2240,0

грн/м-3

понад 60 м-3

1880,0

грн/м-3

Насосна станція над артезіанською свердловиною підземна
до 30 м-3

2590,0

грн/м-3

понад 30 м-3

2020,0

грн/м-3

Насосна станція першого підйому берегова
заглиблення підземної частини до 4 м

1580,0

грн./м-3

Рельсові колієперекатки трансформаторів

поздовжній

ширина колії 1524 мм

2510,0

грн/м п.

поперечний

ширина колії 1х2000 мм

8560,0

грн/м п.

Резервуар з/б підземний
до 200 м-3

2160,0

грн/м-3

Резервуар з/б підземний
до 450 м-3

1250,0

грн/м-3

Резервуар металевий підземний
до 150 м-3

4150,0

грн/м-3

Резервуар металевий підземний
до 300 м-3

3450,0

грн/м-3


Додаток 6
до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів
господарювання на суміжних ринках
у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


ОПОСЕРЕДКОВАНІ ПОКАЗНИКИ
вартості будівництва ПЛ-1, КЛ-2 від 0,38 кВ до 110 (150) кВ за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ), тис.грн/км

№ з/п

Об’єкт будівництва, основна технічна характеристика

Кошторисна вартість

Інші витрати

Загальна кошторисна вартість

будівельно-монтажних робіт з урахуванням вартості дроту

обладнання

усього

у тому числі вартість проектних робіт та експертизи проекту

1

2

3

4

5

6

7

1

ПЛ 150 кВ:
1.1

одноколова, АС 240/32

819,3

31,6

61,0

21,8

911,9

1.2

двоколова, 2хАС 240/32

1160,1

61,2

70,5

30,9

1291,7

2

ПЛ 110 кВ:
2.1

одноколова, АС 240/32

744,8

28,7

55,4

19,9

829,0

2.2

двоколова, 2хАС 240/32

1054,6

55,6

64,1

28,1

1174,3

3

ПЛ 35 кВ:
3.1

одноколова, АС 120/19, центрифуговані стояки

499,9

23,1

54,4

13,9

577,4

3.2

двоколова, 2хАС 120/19

675,4

45,6

63,8

19,0

784,8

3.3

одноколова, АС 95/16, вібровані стояки (понад 70%)

313,1

25,5

29,6

10,2

368,2

4

ПЛ 10(6) кВ:
4.1

АС 70/11

151,0

13,3

20,4

4,5

184,7

4.2

АС 50/8

141,1

9,5

16,2

4,1

166,8

5

ПЛІ-3 0,38 кВ:
5.1

ПЛІ 0,38 кВ, СІП одноколова (переріз дроту до 50 мм-2)

181,1

15,6

26,3

5,4

223,0

5.2

ПЛІ 0,38 кВ, СІП двоколова (переріз дроту до 50 мм-2)

251,9

28,1

29,2

7,6

309,2

6

КЛ 110 кВ:
6.1

одноланцюгова КЛ, кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену марки XRUHKXS-110 1x300/95

5361,0

22,9

523,2

146,5

5907,1

6.2

дволанцюгова КЛ, кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену марки XRUHKXS-110 1x300/95

7209,8

30,8

619,2

173,4

7859,8

7

КЛ 35 кВ:
7.1

одноланцюгова КЛ, кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену марки ПвЭгПу-35 1x120/50

1611,1

68,7

160,3

49,8

1840,1

7.2

одноланцюгова КЛ, кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену марки АПвЭгаП 1х70/35

1102,0

47,0

109,6

34,0

1258,7

7.3

одноланцюгова КЛ, кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену марки АПвЭгаП 1х120/35

1143,4

48,8

113,7

35,3

1305,9

7.4

дволанцюгова КЛ, кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену марки АПвЭгаП 1x70/35

1476,4

63,0

146,9

45,6

1686,3

7.5

дволанцюгова КЛ, кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену марки АПвЭгаП 1x120/35

1559,2

66,5

155,1

48,2

1780,8

7.6

дволанцюгова КЛ, кабель з ізоляцією із зшитого поліетилену марки XRUHKXS-35 1x150/50

2808,6

12,0

343,9

76,1

3 164,5

8

КЛ 10(6) кВ:
8.1

КЛ 6 кВ одноланцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами до 70 мм-2 з паперовою ізоляцією

352,2

1,5

27,5

9,2

381,1

8.2

КЛ 6 кВ одноланцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами 95-150 мм-2 з паперовою ізоляцією

395,0

1,6

30,8

10,3

427,3

8.3

КЛ 6 кВ одноланцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами від 185 мм-2 з паперовою ізоляцією

443,5

1,8

34,6

11,6

479,9

8.4

КЛ 6 кВ одноланцюгова з кабелем з мідними жилами до 70 мм-2 з паперовою ізоляцією

437,8

1,8

34,2

11,3

473,8

8.5

КЛ 6 кВ одноланцюгова з кабелем з мідними жилами 95-150 мм-2 з паперовою ізоляцією

677,3

2,7

52,8

17,6

732,8

8.6

КЛ 6 кВ одноланцюгова з кабелем з мідними жилами від 185 мм-2 з паперовою ізоляцією

928,1

3,7

72,5

24,1

1004,2

8.7

КЛ 6 кВ дволанцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами до 70 мм-2 з паперовою ізоляцією

428,4

1,7

33,4

11,1

463,4

8.8

КЛ 6 кВ дволанцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами 95-150 мм-2 з паперовою ізоляцією

513,9

2,0

40,1

13,3

556,0

8.9

КЛ 6 кВ дволанцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами від 185 мм-2 з паперовою ізоляцією

611,1

2,5

47,7

15,9

661,2

8.10

КЛ 6 кВ дволанцюгова з кабелем з мідними жилами до 70 мм-2 з паперовою ізоляцією

599,7

2,3

46,8

15,6

648,8

8.11

КЛ 6 кВ дволанцюгова з кабелем з мідними жилами 95-150 мм-2 з паперовою ізоляцією

1078,5

4,2

84,1

28,0

1166,9

8.12

КЛ 6 кВ дволанцюгова з кабелем з мідними жилами від 185 мм-2 з паперовою ізоляцією

1580,1

6,3

123,3

41,1

1709,7

8.13

КЛ 10 кВ одноланцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами до 70 мм-2 з паперовою ізоляцією

363,6

1,5

28,4

9,5

393,4

8.14

КЛ 10 кВ одноланцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами 95-150 мм-2 з паперовою ізоляцією

412,8

1,7

32,2

10,7

446,7

8.15

КЛ 10 кВ одноланцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами від 185 мм-2 з паперовою ізоляцією

468,7

1,9

36,6

12,2

507,1

8.16

КЛ 10 кВ одноланцюгова з кабелем з мідними жилами до 70 мм-2 з паперовою ізоляцією

462,1

1,8

36,0

12,0

499,9

8.17

КЛ 10 кВ одноланцюгова з кабелем з мідними жилами 95-150 мм-2 з паперовою ізоляцією

737,4

2,9

57,5

19,2

797,9

8.18

КЛ 10 кВ одноланцюгова з кабелем з мідними жилами від 185 мм-2 з паперовою ізоляцією

1025,9

4,0

80,1

26,7

1110,0

8.19

КЛ 10 кВ дволанцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами до 70 мм-2 з паперовою ізоляцією

626,4

2,5

48,9

16,3

677,8

8.20

КЛ 10 кВ дволанцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами 95-150 мм-2 з паперовою ізоляцією

823,2

3,2

64,3

21,4

890,7

8.21

КЛ 10 кВ дволанцюгова з кабелем з алюмінієвими жилами від 185 мм-2 з паперовою ізоляцією

1046,6

4,1

81,6

27,2

1132,4

8.22

КЛ 10 кВ дволанцюгова з кабелем з мідними жилами до 70 мм-2 з паперовою ізоляцією

1020,4

4,0

79,7

26,5

1104,1

8.23

КЛ 10 кВ дволанцюгова з кабелем з мідними жилами 95-150 мм-2 з паперовою ізоляцією

2121,7

8,4

165,6

55,2

2295,7

8.24

КЛ 10 кВ дволанцюгова з кабелем з мідними жилами від 185 мм-2 з паперовою ізоляцією

3275,5

13,1

255,6

85,2

3544,2

8.25

КЛ 10 кВ дволанцюгова з ізоляцією із зшитого поліетилену марки АПвЭБВнг-10 3x150/70

1330,6

5,3

242,2

42,8

1578,1

8.26

КЛ 6 кВ з кабелем з ізоляцією із зшитого поліетилену марки XRUHAKXS 12/20 1x400/50

1273,2

5,0

153,3

38,9

1431,6

8.27

КЛ 10 кВ дволанцюгова з кабелем з ізоляцією із зшитого поліетилену марки АПвЭгаПу 1x185/50-6

1600,7

6,4

283,7

49,8

1890,8

9

КЛ 0,38 кВ:
9.1

з одним кабелем з пластмасовою ізоляцією з алюмінієвими жилами до 70 мм-2

175,5

0,7

13,8

4,6

190,0

9.2

з одним кабелем з пластмасовою ізоляцією з алюмінієвими жилами 95-150 мм-2

215,4

0,9

16,8

5,6

233,1

9.3

з одним кабелем з пластмасовою ізоляцією з алюмінієвими жилами від 185 мм-2

260,8

1,0

20,4

6,8

282,2

9.4

з одним кабелем з пластмасовою ізоляцією з мідними жилами до 70 мм-2

368,2

1,5

28,7

9,6

398,4

9.5

з одним кабелем з пластмасовою ізоляцією з мідними жилами 95-150 мм-2

604,6

2,5

47,1

15,7

654,2

9.6

з одним кабелем з пластмасовою ізоляцією з мідними жилами від 185 мм-2

896,2

3,6

70,0

23,4

969,7

9.7

з двома кабелями з пластмасовою ізоляцією з алюмінієвими жилами до 70 мм-2

204,9

0,8

16,0

5,3

221,7

9.8

з двома кабелями з пластмасовою ізоляцією з алюмінієвими жилами 95-150 мм-2

284,6

1,1

22,3

7,4

308,0

9.9

з двома кабелями з пластмасовою ізоляцією з алюмінієвими жилами від 185 мм-2

375,5

1,5

29,4

9,8

406,3

9.10

з двома кабелями з пластмасовою ізоляцією з мідними жилами до 70 мм-2

590,3

2,3

46,1

15,4

638,7

9.11

з двома кабелями з пластмасовою ізоляцією з мідними жилами 95-150 мм-2

1062,9

4,2

82,9

27,6

1150,1

9.12

з двома кабелями з пластмасовою ізоляцією з мідними жилами від 185 мм-2

1646,1

6,6

128,4

42,8

1781,1


__________
-1 Повітряна лінія передачі електроенергії.
-2 Кабельна лінія передачі електроенергії.
-3 Повітряна лінія передачі електроенергії з самоутримними ізольованими проводами.

__________
Примітки:

1. Вартість будівництва ПЛ для кожного регіону визначається з урахуванням середньозважених коефіцієнтів Кр, що враховують умови проходження трас ліній регіону (ґрунти, рельєф, кліматичні умови), наведених у додатку 7 до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293.
2. До показників ПЛІ 0,38 кВ, СІП одноколова застосовують коефіцієнти: 1,16 - у разі виконання ліній із перерізом дротів 70 мм-2; 1,4 - у разі виконання ліній із перерізом дротів 95 мм-2 і більше.
У разі наявності повітряної лінії передачі електроенергії, виконаної з неізольованого дроту, до показників вартості ПЛІ 0,38 кВ, зазначених у пунктах 5.1, 5.2 таблиці, застосовується коефіцієнт 0,8.
3. Вартість будівництва КЛ для кожного регіону визначають з урахуванням середньозважених коефіцієнтів Срк, що враховують умови проходження трас ліній регіону (ґрунти, рельєф, забудованість місцевості, місцевість з асфальтобетонним покриттям), наведених у додатку 7 до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293.


Додаток 7
до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів
господарювання на суміжних ринках
у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ КОЕФІЦІЄНТИ
до опосередкованих показників вартості будівництва ПЛ-1 (Kр) та КЛ-2 (Kрк) для регіонів України, що враховують умови проходження трас ліній електропередач регіону (ґрунти, рельєф, кліматичні умови тощо)

Область (місто)

Коефіцієнт Kр для ПЛ напругою, кВ

Коефіцієнт Kрк для КЛ напругою, кВ

150 (110), 35

10(6)

0,38

150 (110), 35

10(6)

0,38

1

2

3

4

5

6

7

Автономна Республіка Крим

1,320

1,453

1,155

1,072

1,221

1,240

Вінницька

1,089

1,200

1,018

1,049

1,117

1,140

Волинська

1,025

1,172

0,984

1,027

1,105

1,140

Дніпропетровська

1,123

1,306

1,087

1,069

1,208

1,232

Донецька

1,265

1,491

1,197

1,090

1,274

1,273

Житомирська

1,073

1,206

0,998

1,060

1,166

1,178

Закарпатська

1,307

1,476

1,119

1,136

1,223

1,209

Запорізька

1,215

1,335

1,100

1,048

1,122

1,197

Івано-Франківська

1,545

1,755

1,346

1,096

1,143

1,160

Київська

1,003

1,134

0,969

1,088

1,091

1,124

Кіровоградська

1,156

1,305

1,112

1,022

1,090

1,130

Луганська

1,219

1,413

1,159

1,091

1,220

1,238

Львівська

1,255

1,385

1,115

1,046

1,172

1,208

Миколаївська

1,101

1,215

1,038

1,028

1,076

1,123

Одеська

1,186

1,364

1,156

1,046

1,122

1,178

Полтавська

1,043

1,158

0,991

1,028

1,076

1,123

Рівненська

1,071

1,180

1,009

1,015

1,077

1,124

Сумська

1,027

1,132

0,978

1,001

1,061

1,159

Тернопільська

1,137

1,254

1,061

1,028

1,087

1,128

Харківська

1,087

1,202

1,040

1,015

1,091

1,159

Херсонська

1,181

1,372

1,158

1,035

1,076

1,123

Хмельницька

1,118

1,242

1,059

1,016

1,083

1,119

Черкаська

1,055

1,159

0,997

1,006

1,072

1,112

Чернівецька

1,219

1,407

1,154

1,059

1,128

1,153

Чернігівська

0,982

1,103

0,951

1,000

1,060

1,105

м. Київ

1,173

1,540

0,966

1,159

1,153

1,231

м. Севастополь

1,540

1,814

1,379

1,134

1,304

1,207


__________
-1 Повітряна лінія передачі електроенергії.
-2 Кабельна лінія передачі електроенергії.


Додаток 8
до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів
господарювання на суміжних ринках
у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ
вартості мереж водопостачання та каналізації за цінами
станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ)

Мережі водопроводу та каналізації зі сталевих труб, грн/м п.

діаметр, мм

глибина до 2 м

глибина до 3 м

глибина до 4 м

50 - 100

350,0

430,0

600,0

125 - 200

600,0

680,0

850,0

250 - 350

1090,0

1180,0

1350,0

400 - 600

2180,0

2250,0

2420,0

700 - 900

4010,0

4060,0

4210,0

1000

4950,0

4980,0

5410,0

1100

6140,0

6250,0

6400,0

1200

6550,0

6610,0

6810,0

Мережі водопроводу та каналізації із чавунних труб, грн/м п.

діаметр, мм

глибина до 2 м

глибина до 3 м

глибина до 4 м

50 - 100

550,0

630,0

810,0

125 - 200

890,0

970,0

1140,0

250 - 350

1740,0

2030,0

1990,0

400 - 600

2930,0

3020,0

3170,0

700 - 900

5410,0

5510,0

5670,0

1000

7960,0

8060,0

8220,0

1100

9470,0

9570,0

9780,0

1200

12 690,0

12 800,0

12 950,0

Мережі та колектори із керамічних труб, грн/м п.

діаметр, мм

глибина до 2 м

глибина до 3 м

глибина до 5 м

150 - 250

470,0

550,0

890,0

300 - 400

750,0

930,0

1270,0

450 - 600

1730,0

2040,0

2190,0


Таблиця 2

Показники вартості мереж газопостачання за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ)

Газопровід у сухих ґрунтах без дорожнього покриття (сталеві труби), грн/м п.

діаметр, мм

середній та низький тиск

високий тиск

50 - 70

320,0

340,0

80 - 100

400,0

420,0

125 - 150

520,0

550,0

200

780,0

810,0

250

950,0

1000,0

400

1680,0

1790,0

600

2370,0

2570,0

800

3290,0

3510,0

Газопровід у сухих ґрунтах без дорожнього покриття (поліетиленові труби), грн/м п.

діаметр, мм

середній та низький тиск

високий тиск

50 - 63

270,0

300,0

75 - 90

340,0

400,0

110

460,0

570,0

140

580,0

740,0

160

690,0

900,0

225

1140,0

1160,0

280

1210,0

1250,0

315

1430,0

1480,0

діаметр, мм

зовнішній газопровід по стінах будівель, грн/м п.

26 - 40

130,0

50

170,0


Таблиця 3

Показники вартості мереж теплопостачання за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ)

Мережі теплопостачання - водоводина естакадах-1, грн/м п.

діаметр, мм40 - 100

570,0

125 - 200

940,0

250 - 350

1980,0

400 - 500

3280,0

600

4420,0

700

5150,0

800

5930,0

900

6660,0

1000

7750,0

1200

9520,0


Сталеві естакади для наземного прокладання трубопроводів, грн/м п.

вага труби на 1 м естакадидо 150 кг

1720,0

до 300 кг

3820,0

до 500 кг

5660,0

до 1000 кг

10 180,0

до 1500 кг

14 110,0

до 2000 кг

16 910,0

Естакади у збірному залізобетоні, грн/м п.

одноярусна, висотою до 8 м, навантаження до 250 кг/м

3660,0

одноярусна, висотою до 8 м, навантаження до 500 кг/м

4800,0

одноярусна, висотою до 8 м, навантаження до 1000 кг/м

7190,0

двоярусна висотою до 6 м, навантаження до 3500 кг/м

22 580,0

двоярусна висотою до 6 м, навантаження до 5000 кг/м

28 430,0


Таблиця 4

Показники вартості мереж теплопостачання за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ)

Діаметр, мм

Мережі теплопостачання - водоводи-2, грн/м п.

у непрохідних каналах із цегли чи бетонних блоків

у непрохідних з/б каналах

безканального прокладання

без гідроізоляції

із засипною ізоляцію (мінеральна вата)

з гідроізоляцією або попутним дренажем

без супутнього дренажу

з підвісною ізоляцією труб

з підвісною ізоляцією труб

у монолітній армопінобетонній ізоляції

40 - 100

2740,0

1990,0

5770,0

3850,0

125 - 200

3530,0

2690,0

7610,0

5200,0

250 - 350

6420,0

5030,0

12 840,0

7650,0

400 - 500

9650,0

8110,0

14 640,0

11 450,0

600

12 490,0

10 450,0

22 870,0

14 150,0

700

15 180,0

13 110,0

29 330,0

15 140,0

800

-

-

29 950,0

17 950,0

900

-

-

35 730,0

20 240,0

1000

-

-

37 510,0

22 270,0

1200

-

-

48 490,0

-


__________
-1 Одна труба з опорами, компенсаторами та арматурою, з підвісною ізоляцією.
-2 Дві труби з опорами, компенсаторами та запірною арматурою.


Додаток 9
до Методики оцінки активів суб’єктів
природних монополій, суб’єктів
господарювання на суміжних ринках
у сфері комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


ОПОСЕРЕДКОВАНІ ПОКАЗНИКИ
вартості будівництва РП-1 10 (6) кВ, ЗТП-2 10(6)/0,4 кВ, КТП-3 та ЩТП-4 10 (6)/0,4 кВ за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ), тис.грн

№ з/п

Об’єкт будівництва, основна технічна характеристика

Кошторисна вартість

Інші витрати

Загальна кошторисна вартість

будівельно-монтажних робіт

обладнання

усього

у тому числі вартість проектних робіт та експертизи проекту

1

2

3

4

5

6

7

1

РП 10(6) кВ, суміще-ний із ЗТП 10(6) кВ:1.1

РУ-5 10 кВ із шести камер (АТ «Електроград») відхідних ліній 10 кВ з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕL;
ЗТП 10/0,4 кВ з трансформаторами 2хТМ-1000/10 У1, на вводах 10 кВ камери з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕL;
РУ 0,4 кВ із 14 панелей (АТ «Електроград»).
Одноповерхова цегляна будівля (12х10 м)

609,9

1 010,0

61,2

36,8

1681,1

2

ЗТП10(6)/0,4 кB:2.1

ЗТП 10/0,4 кB з трансформаторами 2x1000 кВА;
РУ 10 кВ із семи комірок (AT «Електроград»), у т. ч. дві з вакуумними вимикачами, чотири з трьома вимикачами навантаження;
РУ 0,4 кВ із 14 панелей ЩО (АТ «Електроград»),
два комплекти пристроїв компенсації реактивної енергії,
одноповерхова цегляна будівля (12 х 9 м)

518,3

844,9

55,1

38,5

1418,3

2.2

ЗТП 10/0,4 кВ з трансформаторами 2x630 кВАРУ 10 кВ із п'яти камер (TOB «Електропрогрес») з вимикачами навантаження;
РУ 0,4 кВ із семи панелей (TOB «Електропрогрес»),
одноповерхова цегляна будівля (10,4х5,41 м)

464,8

344,4

103,9

23,2

913,1

2.3

ЗТП 10/0,4 кВ з трансформаторами 2x400 кВАРУ 10 кВ із п'яти камер (TOB «Електропрогрес») з вимикачами навантаження;
РУ 0,4 кВ із семи панелей (TOB «Електропрогрес»),
одноповерхова цегляна будівля (10,1х 4,85 м)

449,5

229,5

61,7

18,6

740,8

3

КТП 10(6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВА:3.1

250

10,2

62,7

3,4

2,0

76,3

3.2

160

9,8

50,0

3,0

1,7

62,9

3.3

100

9,2

44,9

2,3

1,6

56,3

3.4

63

9,4

34,3

1,9

1,2

45,6

4

ЩТП 10(6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВА:
4.1

160

20,8

44,1

3,5

1,7

68,3

4.2

100

20,8

33,8

2,7

1,5

57,4

4.3

63

20,4

26,8

2,4

1,3

49,6

5

КТПММ-6 10(6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВА:
5.1

2x400 (додатково лічильники електронні на вході та вуличному освітленні)

54,4

262,0

31,6

7,1

348,0

5.2

2x250 (додатково лічильники електронні на вході та вуличному освітленні)

43,4

227,4

29,5

6,4

300,3

5.3

1x250

17,2

85,7

4,1

3,0

106,9

5.4

1x160

10,9

58,1

2,7

2,0

71,8

5.5

1x100

10,8

46,1

2,7

1,7

59,6


__________
-1 Розподільні пункти низької напруги (0,38 - 10 (6) кВ).
-2 Закрита трансформаторна підстанція низької напруги (0,38 - 10 (6) кВ).
-3 Комплектні трансформаторні підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ).
-4 Щоглові комплектні трансформаторні підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ).
-5 Розподільна установка.
-6 Комплектні трансформаторні підстанції міських мереж низької напруги (0,38 - 10 кВ).


Додаток 10
до Методики оцінки активів
суб’єктів природних монополій,
суб’єктів господарювання
на суміжних ринках у сфері
комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії
(пункт 3.12 розділу ІІІ)


НОРМАТИВНІ СТРОКИ
експлуатації активів

Групи активів

Нормативний строк експлуатації активу, років

1

2

Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерних програм та ліцензій на їх використання

5

Будівлі, за винятком тих, що належать до підстанцій високої напруги:каркасні будівлі адміністративного та виробничого призначення

60

безкаркасні будівлі допоміжного призначення, будівлі, в яких розташоване газорегуляторне обладнання

50

будівлі компресорних та газорозподільчих станцій

50

будинки датчиків контрольно-вимірювальних приладів і автоматики

50

операторні

40

будівлі із металоконструкцій, дерев’яні, каркасні і щитові, контейнерні тощо

35

Споруди, за винятком тих, що належать до підстанцій високої напруги:залізобетонні, цегляні:резервуари, маслостоки

50

замощення

40

паркани

30

металеві:резервуари, башти радіозв'язку

35

паркани, рейкові колії, свердловини, водонапірні вежі

25

інші

20

Лінії передачі електроенергії високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ), у тому числі:повітряні лінії високої напруги

40

кабельні лінії високої напруги

30

Лінії передачі електроенергії низької напруги (0,38 - 10 кВ), у тому числі:повітряні лінії низької напруги

30

кабельні лінії низької напруги

30

Газопроводи:поліетиленові

50

сталеві

40

сталеві магістральні

60

Свердловини підземних сховищ газу

50

Інші передавальні пристрої, за винятком передавальних пристроїв, що належать до ліній передачі електроенергії, газопроводів

30

Обладнання телемеханіки, високочастотного зв’язку та інші комутаційні пристрої, за винятком об’єктів, що належать до підстанцій високої напруги, газорегуляторних пунктів та обладнання електрохімічного захисту

15

Газоперекачувальні агрегати

25

Газорегуляторне обладнання

35

Газовимірювальне обладнання

35

Насосно-компресорні труби

20

Фонтанна арматура

7

Запірна арматура

5

Засоби телемеханіки та автоматики

15

Обладнання контрольно-вимірювальне

10

Обладнання електрохімічного захисту

15

Обладнання газорегуляторних пунктів

20

Трансформаторні підстанції та розподільні пункти, у тому числі:підстанції та розподільні пункти високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ)

30

трансформаторні підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ)

25

комплектні трансформаторні підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ)

25

розподільні пункти низької напруги (0,38 - 10 кВ)

25

Інше силове та електротехнічне обладнання, за винятком обладнання, що встановлене на підстанціях високої напруги, у тому числі:трансформатори

25

силові, транзитні та секційні шафи

25

інше силове та електротехнічне обладнання

25

Інші робочі машини та обладнання, за винятком обладнання, що належить до підстанцій високої напруги

15 - 25-1

Вимірювальні та регулювальні прилади, за винятком обладнання, що належить до підстанцій високої напруги

15

Транспортні засоби, у тому числі:колісні транспортні засоби

10

інші транспортні засоби

8

Інші основні засоби

5-10


__________
-1Максимальний строк 25 років стосується металорізального обладнання.


Додаток 11
до Методики оцінки активів
суб’єктів природних монополій,
суб’єктів господарювання
на суміжних ринках у сфері
комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


Таблиця 1

УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ
вартості будівництва поліетиленових газопроводів у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Діаметр труби, мм

Кошторисна вартість, тис. грн/км

Вартість, тис. грн/км

труби (низький та середній тиск)

труби (високий тиск)

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт

газопроводу низького та середнього тиску

газопроводу високого тиску

до 50

17

25

28

45

53

від 51 до 63

26

40

44

70

84

від 64 до 75

37

56

40

77

96

від 76 до 90

53

81

48

101

129

від 91 до 110

79

120

71

150

191

від 111 до 125

102

156

71

173

227

від 126 до 140

127

194

76

203

270

від 141 до 160

166

256

76

242

332

від 161 до 180

211

322

76

287

398

від 181 до 200

259

397

78

337

475

від 201 до 225

327

504

98

425

602

від 226 до 250

405

623

121

526

744

від 251 до 280

508

779

152

660

931

від 281 до 315

642

959

193

835

1152

від 316 до 355

814

1253

203

1017

1456

від 356 до 400

1031

1597

258

1289

1855


Таблиця 2

Укрупнені показники
вартості будівництва сталевих газопроводів низького та середнього тиску у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Діаметр труби, мм

Кошторисна вартість, тис. грн/км

Вартість, тис. грн/км

труби

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт (підземна прокладка)

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт (надземна прокладка)

газопроводу підземного

газопроводу надземного

до 20

14

34

26

48

40

від 21 до 25

17

44

33

61

50

від 26 до 32

22

56

42

78

64

від 33 до 38

27

67

51

94

78

від 39 до 42

30

75

56

105

86

від 43 до 50

36

90

67

126

103

від 51 до 57

41

92

69

133

110

від 58 до 76

55

93

70

148

125

від 77 до 89

65

96

72

161

137

від 90 до 102

75

97

73

172

148

від 103 до 108

80

99

74

179

154

від 109 до 114

84

100

75

184

159

від 115 до 127

98

100

75

198

173

від 128 до 133

117

101

76

218

193

від 134 до 152

151

102

76

253

227

від 153 до 159

158

107

80

265

238

від 160 до 219

374

150

112

524

486

від 220 до 273

469

164

123

633

592

від 274 до 325

560

196

147

756

707

від 326 до 426

858

257

193

1115

1051

від 427 до 530

1222

367

275

1589

1497

від 531 до 630

1635

409

306

2044

1941

від 631 до 720

1872

468

351

2340

2223

від 721 до 820

2135

534

400

2669

2535


Таблиця 3

Укрупнені показники
вартості будівництва сталевих газопроводів високого тиску у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Діаметр труби, мм

Кошторисна вартість, тис. грн/км

Вартість, тис. грн/км

труби

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт (підземна прокладка)

інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт (надземна прокладка)

газопроводу підземного

газопроводу надземного

до 20

15

34

26

49

41

від 21 до 25

19

44

33

63

52

від 26 до 32

25

56

42

81

67

від 33 до 38

30

67

51

97

81

від 39 до 42

34

75

56

109

90

від 43 до 50

40

90

67

130

107

від 51 до 57

46

92

69

138

115

від 58 до 76

63

93

70

156

133

від 77 до 89

74

96

72

170

146

від 90 до 102

86

97

73

183

159

від 103 до 108

91

99

74

190

165

від 109 до 114

96

100

75

196

171

від 115 до 127

125

100

75

225

200

від 128 до 133

131

101

76

232

207

від 134 до 152

167

102

76

269

243

від 153 до 159

175

107

80

282

255

від 160 до 219

434

150

112

584

546

від 220 до 273

545

164

123

709

668

від 274 до 325

651

196

147

847

798

від 326 до 426

978

257

193

1235

1171

від 427 до 530

1 371

367

275

1738

1646

від 531 до 630

1 814

409

306

2223

2120

від 631 до 720

2 077

468

351

2545

2428

від 721 до 820

2 370

534

400

2904

2770


Таблиця 4

Поправні коефіцієнти
до вартості інших матеріалів, будівельно-монтажних та проектних робіт, що враховують ускладнені умови прокладання

Ускладнені умови прокладання

Коефіцієнт

Гірська місцевість

1,3

Повітряний перехід через перешкоди

1,3


Додаток 12
до Методики оцінки активів
суб’єктів природних монополій,
суб’єктів господарювання
на суміжних ринках у сфері
комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ
газорегуляторних пунктів у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Марка газорегуляторного пункту

Кількість ліній редукування

Марка додаткового обладнання в складі газорегуляторного пункту

Вартість будівель-но-монтаж-них робіт, грн

Вартість обладнання, грн

Вартість інших витрат, грн

Вартість усіх витрат, грн

ШРП-1 РДГ 50 Н/В

1
999

24 528

795

26 322

ШРП-1 РДГ50 Н/В

1

ЛГК - 80

2179

53 497

1733

57 409

ШРП-2 РДГ-50Н/В

2
1410

34 611

1121

37 142

ШРП-2 РДГ-50 Н/В

2

ЛГК - 80

2325

57 068

1849

61 242

ШРП-1 РДГ-80 Н/В

1
1739

42 696

1383

45 818

ШРП-1 РДГ-80 Н/В

1

ЛГК - 100

3064

75 218

2437

80 719

ШРП-2 РДГ-80 Н/В

2
2195

53 870

1745

57 810

ШРП-2 РДГ-80 Н/В

2

ЛГК - 200

4641

113 917

3691

122 249

ШРП-1-РДГ-150 Н/В

1
3664

89 935

2914

96 513

ШРП-2-РДГ-150 Н/В

2
5551

136 265

4415

146 231

ШРП-1 РДБК-1-50 Н/В

1
1021

25 073

812

26 906

ШРП-1 РДБК-1-50 Н/В

1

ЛГК - 80

2179

53 497

1733

57 409

ШРП-2 РДБК-1-50Н/В

2
1428

35 065

1136

37 629

ШРП-1 РДБК-1-100Н/В

1
1762

43 241

1401

46 404

ШРП-1 РДБК-1-100Н/В

1

ЛГК - 200

3109

76 308

2472

81 889

ШРП-2 РДБК-1-100-Н/В

2
2201

54 033

1751

57 985

ШРП-1 РДУК-50Н/В

1
1032

25 345

821

27 198

ШРП-2 РДУК-50 Н/В

2
1443

35 429

1148

38 020

ШРП-1 РДУК-100

1
1776

43 605

1413

46 794

ШРП-1 РДУК-100

1
1799

44 150

1430

47 379

ШРП-2 РДУК-100

22243

55 051

1783

59 077

ШРП-2 РДУК-100

2

ЛГК - 200

7250

177 961

5765

190 976

ШРП-1 РДСК-50М

1
666

16 352

530

17 548

ШРП-1 РДСК-50БМ

1
666

16 352

530

17 548

ШРП-2 РДСК-50М

2
799

19 622

636

21 057

ШРП-2 РДСК-50БМ

2
799

19 622

636

21 057

ШРП-2 РДСК-50М-У

2

ЛГК - 80

2442

59 956

1942

64 340

ШРП-2 РДСК-50Б/М

2

ЛГК - 80

2442

59 956

1942

64 340

ШРП-1 РДНК-400М

1
600

14 717

477

15 794

ШРП-2 РДНК-400М

2
788

19 350

627

20 765

ШРП-2 РДНК-400М

2

ЛГК - 80

2331

57 231

1854

61 416

ШРП-1 РДНК-1000

1
603

14 807

480

15 890

ШРП-2 РДНК-1000

2
799

19 622

636

21 057

ШРП-2 РДНК-1000-У

2

ЛГК - 80

2331

57 231

1854

61 416

ШРП RВI 2012-1-У1

1
266

6541

212

7019

ШРП RВI 2012-2-У1

2
444

10 901

353

11 698

ШРП RВI 2112-1-У1

1
266

6541

212

7019

ШРП RВI 2112-2-У1

2
444

10 901

353

11 698

ШРП RВI 2212-1-У1

1
289

7086

230

7605

ШРП RВI 2212-2-У1

2
466

11 446

371

12 283

ШРП RВI 2312-1-У1

1
289

7086

230

7605

ШРП RВI 2312-2-У1

2
500

12 264

397

13 161

ШРП RВI 2312/ТR-1-У1

1
322

7903

256

8481

ШРП RВI 2312/ТR-2-У1

2
555

13 626

441

14 622

ШРП RВI 2612-1-У1

1
344

8448

274

9066

ШРП RВI 2612-2-У1

2
555

13 626

441

14 622

ШРП RВI 2612/ТR-1-У1

1
355

8721

283

9359

ШРП RВI 2612/ТR-2-У1

2
577

14 172

459

15 208

ШРП RBE 3212-1-У1

1
644

15 807

512

16 963

ШРП RBE 3212-2-У1

2
888

21 802

706

23 396

ШРП RВI 3212-1-У1

1
644

15 807

512

16 963

ШРП RВI 3212-2-У1

2
888

21 802

706

23 396

ШРП RВI 3212 ТК-1-У1

1
644

15 807

512

16 963

ШРП RВI 3212 ТК-2-У1

2
888

21 802

706

23 396

ШРП RBE 1812-1-У1

1
999

24 528

795

26 322

ШРП RBE 1812-2-У1

2
1688

41 424

1342

44 454

ШРП RBE 1822-1-У1

1
999

24 528

795

26 322

ШРП RBE 1822-2-У1

2
1576

38 699

1254

41 529

ШРП RBE 1832-1-У1

1
1021

25 073

812

26 906

ШРП RBE 1832-2-У1

2
1599

39 244

1271

42 114

ШРП RBE 3212/2012-0.6-У1

2
950

23 328

756

25 034


Додаток 13
до Методики оцінки активів
суб’єктів природних монополій,
суб’єктів господарювання
на суміжних ринках у сфері
комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ
обладнання електрохімічного захисту у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Марка обладнання

Вартість обладнання, грн

1. Станції катодного захисту

ВППС-0,6 кВт

8240

ВППС-1,2 кВт

8505

ПРКЗ-ПР-0,6кВт

5440

ПРКЗ-ПР-1,2кВт

5640

ПСКЗ-0,6

5440

ПСКЗ-1,2

5780

ПДВ-0,6 кВт

9100

ПДВ-1,2 кВт

9790

ПДВ-3,0 кВт

10 630

В-ОПЕД-М-25-24-У1 "КЕДР" (0,6 кВт)

9770

В-ОПЕД-М-42-24-У1 "КЕДР" (1,0 кВт)

10 420

В-ОПЕД-М-42-48-У1 "КЕДР" (2,0 кВт)

11 600

В-ОПЕД-М-63-48-У1 "КЕДР" (3,0 кВт)

13 260

УКЗТ-1 ОПЕ 0,3У1 (0,3 кВт)

9850

УКЗТ-1 ОПЕ 0,6У1 (0,6 кВт)

10 750

УКЗТ-1 ОПЕ 1,2У1 (1,2 кВт)

11 620

УКЗТ-1 ОПЕ 2,0У1 (2,0 кВт)

12 020

УКЗТ-1 ОПЕ 3,0У1 (3,0 кВт)

12 740

УКЗТ-1 ОПЕ 5,0У1 (5,0 кВт)

17 010

2. Анодні заземлювачі, за комплект

ЗФС-1

14 305

ЗФС-2

10 445

ТДМ-26В

8590

ТДМ-14В

4660

ТДМ-40Г

13 420

3. Поляризований дренаж

УПД-400

4990

УПД-500

5180

УПД-600

5330

ПДУ-3,0

8490


Додаток 14
до Методики оцінки активів
суб’єктів природних монополій,
суб’єктів господарювання
на суміжних ринках у сфері
комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії


УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ
вартості будівель, в яких розташоване газорегуляторне обладнання, у цінах станом на 01 січня 2013 року (без ПДВ)

Тип будівлі

Вартість, грн/куб. м

Будівля до 85 куб. м

1490

Будівля від 86 куб. м до 120 куб. м

1260

Будівля від 121 куб. м до 165 куб. м

1180

Будівля від 166 куб. м до 200 куб. м

1090

Будівля більше 201 куб. м

1040


Інші НПА

Постанова НКРЕКП №1384 від 28.07.2011 Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу Наказ Держспецзв'язку №634 від 23.10.2015 Про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Постанова Правління НБУ №833 від 27.11.2015 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах Постанова Правління НБУ №835 від 27.11.2015 Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України Постанова Правління НБУ №847 від 01.12.2015 Про схвалення Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції Постанова Правління НБУ №315 від 02.06.2009 Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні Постанова Правління НБУ №290 від 12.08.2005 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку Постанова Правління НБУ №826 від 26.11.2015 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України Постанова Правління НБУ №827 від 26.11.2015 Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України Постанова Правління НБУ №828 від 26.11.2015 Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України