Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 479 від 14.03.2002 Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб\'єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2002  № 479

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2002 р.
за № 312/6600


Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

З метою реалізації Законів України "Про Фонд державного майна України", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності (додається).

2. Управлінню оцінки майна та фінансово-господарського аналізу (Н.П.Лебідь): керуватися зазначеним Положенням під час здійснення заходів та прийняття рішення Фондом державного майна України щодо видачі суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності та подати вказаний документ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Ю.П.Гришана.

В.о. Голови Фонду

М. ЧечетовПОГОДЖЕНО
Наглядова рада з питань
оціночної діяльності
(протокол № 1 від 05.03.2002)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
14.03.2002  № 479
(у редакції наказу
Фонду державного майна України
24.03.2015 № 402)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2002 р.
за № 312/6600


ПОЛОЖЕННЯ
про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене з метою реалізації вимог статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон), визначає форму сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, а також порядок видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.

2. Сертифікатом суб’єкта оціночної діяльності (далі - сертифікат) є документ, що засвідчує право суб’єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визнані суб’єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що в ньому зазначені.

Форма сертифіката наведена в додатку 1 до цього Положення.

3. Сертифікат видається Фондом державного майна України (далі - Фонд) суб’єктам господарювання, зареєстрованим в установленому законодавством порядку, фізичним особам - підприємцям, а також юридичним особам незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, відповідають вимогам Закону та у складі яких працює хоча б один оцінювач.

4. Сертифікат видається строком на три роки і може бути анульований з підстав та в порядку, що встановлені законодавством. Сертифікат підписується керівником Фонду та засвідчується печаткою.

Сертифікат видається за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів відповідно до напрямів і спеціалізацій кваліфікаційних документів оцінювачів, які заявлені суб’єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката.

5. Сертифікат видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме:

напрям 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності".

II. Розгляд питання про видачу сертифіката

1. Розгляд питання про видачу сертифіката здійснюється за ініціативою суб’єкта господарювання. З цією метою суб’єкт господарювання подає до Фонду такі документи:

заяву про видачу сертифіката за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

довідку про оцінювачів, які працюють у його штатному складі, за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення (далі - довідка про оцінювачів);

копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці про оцінювачів, засвідчені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

копію платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до Державного бюджету України.

2. У заяві про видачу сертифіката вказуються напрями оцінки майна та спеціалізації в межах напрямів, які зазначені у свідоцтві про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданому Фондом оцінювачам, заявленим у довідці про оцінювачів.

3. У довідці про оцінювачів зазначаються оцінювачі, що працюють у штатному складі суб’єкта господарювання.

4. Розгляд та перевірку документів, поданих суб’єктом господарювання, Фонд здійснює у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання. Дата подання та перелік поданих документів фіксуються у журналі реєстрації видачі сертифікатів у день їх безпосереднього надходження до Фонду.

Документи, що подаються суб’єктом господарювання, повинні бути складені державною мовою.

III. Прийняття рішення про видачу сертифіката

1. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Фонд приймає рішення про видачу сертифіката або відмову в його видачі. Рішення про відмову у видачі сертифіката з підстав, передбачених статтею 19 Закону, Фонд у двотижневий строк надсилає суб’єкту господарювання із зазначенням таких підстав.

Сертифікат видається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі у двотижневий строк, про що здійснюється відповідний запис у журналі реєстрації видачі сертифікатів.

Інформація про суб’єкта оціночної діяльності, якому видано сертифікат, підлягає внесенню до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

2. Спірні питання, пов’язані з видачею сертифіката, вирішуються у порядку, установленому законодавством.

IV. Інші положення

1. Суб’єкти господарювання, що подають документи для видачі сертифіката, забезпечують їх достовірність.

2. Суб’єкти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання зобов’язані в тижневий строк письмово поінформувати Фонд про зміни у штатному складі оцінювачів суб’єкта з часу дії сертифіката, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката відповідно до Закону.

3. У разі втрати або пошкодження суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання чинного сертифіката виготовлення дубліката цього сертифіката (далі - дублікат) здійснюється Фондом на підставі заяви суб’єкта господарювання, поданої за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення. У заяві зазначається причина виготовлення дубліката (втрата або пошкодження оригіналу чинного сертифіката).

4. На дублікаті в правій верхній частині робиться напис «ДУБЛІКАТ».

5. Виготовлення дубліката здійснюється безоплатно.

6. Розгляд заяви та виготовлення дубліката Фонд здійснює у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання заяви.

Начальник Управління
оцінки майна
та фінансово-господарського
аналізу
Н. Лебідь


Додаток 1
до Положення про видачу сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу І)


СЕРТИФІКАТ
суб’єкта оціночної діяльності


Додаток 2
до Положення про видачу сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 1 розділу ІІ)


ЗАЯВА
про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності


Додаток 3
до Положення про видачу сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 1 розділу ІІ)


ДОВІДКА
про оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта господарювання

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові оцінювача

Займана посада

Відомості про кваліфікаційний документ оцінювача*

Відомості про включення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (номер та дата видачі відповідного документа)

Робочий телефон

Домашня адреса, телефон

Підпис оцінювача

назва документа, номер, дата видачі

ким видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Керівник
М. П.
(за наявності)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення)
__________
* Зазначаються окремо всі кваліфікаційні документи оцінювача.
Додаток 4
до Положення про видачу сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 3 розділу IV)


ЗАЯВА
про видачу дубліката чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності


Інші НПА

Закон України ВРУ №1284 від 29.05.2014 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності Закон України ВРУ №303 від 08.04.2015 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про заходи зміцнення довіри і безпеки Закон України ВРУ №313 від 09.04.2015 Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних Закон України ВРУ №319 від 09.04.2015 Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних Закон України ВРУ №296 від 08.04.2015 Про ратифікацію Протоколу прикордонного знака ТУР, який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини Закон України ВРУ №301 від 08.04.2015 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співпрацю у сфері оборони Закон України ВРУ №302 від 08.04.2015 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про перевезення військових вантажів та персоналу через територію України у зв’язку з участю Збройних Сил Італійської Республіки у Міжнародних силах сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан Розпорядження Голова ВРУ №610 від 31.03.2015 Про внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України від 31 березня 2015 року № 496 Про підготовку Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні Розпорядження Голова ВРУ №611 від 27.04.2015 Про Порядок забезпечення народних депутатів України, органів Верховної Ради України та структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України засобами комп\'ютерної техніки, програмними засобами та доступом до інформаційних ресурсів Постанова КМУ №224 від 15.04.2015 Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України