Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 878 від 29.07.2008 Про затвердження Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2008  № 878

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2008 р.
за № 783/15474


Про затвердження Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю

Відповідно до частини сьомої статті 17 Закону України "Про приватизацію державного майна" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, що додається.

2. Директору Департаменту оперативного планування С. Корнійцю в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду О. Шмуляра.

Голова Фонду

В. Семенюк-СамсоненкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
29.07.2008 № 878

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2008 р.
за № 783/15474


ПОРЯДОК
проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою виконання частини сьомої статті 17 Закону України «Про приватизацію державного майна» та відповідно до вимог Законів України «Про депозитарну систему України», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

1.2. Порядок установлює механізм проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств (далі - АТ), створених у процесі приватизації, співзасновниками яких є члени організації орендарів (члени трудового колективу підприємства - засновника господарського товариства, яке є орендарем). Якщо вартість майна, що вноситься орендарем (організацією орендарів або господарським товариством, створеним членами трудового колективу підприємства, що приватизується) до статутного капіталу товариства, становить менше 25 відсотків його статутного капіталу і з урахуванням вартості акцій, придбаних ними, не перевищує цього розміру, члени організації орендарів (члени трудового колективу підприємства - засновники господарського товариства, яке є орендарем) мають право на додаткове придбання за кошти акцій, що є в державній власності, за їх номінальною вартістю у межах 25 відсотків статутного капіталу товариства, але не більше 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожного члена організації орендарів (члена трудового колективу підприємства - засновника господарського товариства, яке є орендарем).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

комісія з додаткового продажу акцій за номінальною вартістю (далі - комісія) - комісія для організації та проведення додаткового продажу акцій, яка створюється згідно з наказом державного органу приватизації;

договір доручення на додатковий продаж акцій за номінальною вартістю (далі - договір-доручення) - двосторонній договір про проведення продажу акцій за номінальною вартістю, який укладається державним органом приватизації з АТ;

заява на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю - документ, складений заявником або його представником, що засвідчує бажання заявника придбати акції, які запропоновані до продажу за номінальною вартістю на умовах, що зазначені в цьому Порядку;

приймання заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю - процедура, яка передбачає реєстрацію в книзі реєстрації заяв кількості акцій після оплати їх вартості, які заявник бажає придбати;

емітент - юридична особа, яка від свого імені розміщує акції і бере на себе зобов’язання за ними перед їх власниками;

перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, - документ, складений емітентом, який включає усіх покупців, які придбали акції за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю, із зазначенням в цьому документі відомостей, які повинні відповідати відомостям про заявників, зазначеним у книзі реєстрації заяв;

завершення додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю - видання державним органом приватизації розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) та наказу про завершення додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю.

II. Організація та проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю

2.1. Додатковий продаж акцій за номінальною вартістю розпочинається після проведення пільгового продажу акцій АТ і здійснюється, як правило, протягом трьох місяців у терміни, визначені планом розміщення акцій АТ. Державним органом приватизації відповідно до законодавства в плані розміщення акцій АТ можуть бути встановлені інші терміни проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

2.2. Організація та проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю покладаються на комісію з додаткового продажу акцій за номінальною вартістю. Відповідний державний орган приватизації у 10-денний строк після завершення пільгового продажу акцій АТ видає наказ про додатковий продаж акцій за номінальною вартістю згідно з додатком 1, яким затверджує склад комісії та зобов'язує її провести додатковий продаж акцій за номінальною вартістю у встановлені терміни.

Комісія складається з 5 - 9 осіб. До складу комісії входять: голова комісії, який повинен бути представником державного органу приватизації, та члени комісії - представники державного органу приватизації та акціонерного товариства, запропоновані керівником виконавчого органу (далі - голова правління АТ). Від акціонерного товариства до складу комісії обов’язково повинні входити: голова правління АТ або його заступник, представники бухгалтерії, юридичної та кадрової служб. Усі зміни щодо складу комісії вносяться наказами державного органу приватизації.

Комісія припиняє свою роботу на підставі наказу відповідного державного органу приватизації після завершення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

2.3. Голова комісії забезпечує:

контроль за дотриманням у роботі комісії вимог чинного законодавства;

контроль за організацією та проведенням додаткового продажу акцій за номінальною вартістю особам, які згідно з чинним законодавством мають право на придбання акцій за їх номінальною вартістю;

контроль за додержанням термінів додаткового продажу акцій в межах, установлених планом розміщення акцій АТ;

своєчасне оформлення і подання на затвердження до державного органу приватизації протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю;

своєчасне надання до відповідного підрозділу державного органу приватизації у двох примірниках затвердженого протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, для визначення розміру пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі товариства, та видачі розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації);

підготовку та здачу у місячний строк документів до архіву державного органу приватизації після завершення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

2.4. Голова комісії забезпечує організацію та проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю відповідно до плану розміщення акцій АТ.

2.5. Комісія протягом десяти днів з дня початку додаткового продажу, передбаченого в плані розміщення акцій АТ, розглядає та затверджує протокольно список осіб, що мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю відповідно до вимог частини сьомої статті 17 Закону України "Про приватизацію державного майна", форма якого наведена в додатку 2.

Голова комісії контролює правильність складання списку осіб, які мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю, за встановленою формою.

Список повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою АТ (за наявності) та державного органу приватизації.

Список осіб, що мають право на додаткове придбання акцій, формується на дату видачі наказу про додатковий продаж акцій за номінальною вартістю.

2.6. Під час проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю комісія:

контролює дотримання термінів проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю;

розглядає звернення громадян з питань додаткового придбання акцій за номінальною вартістю, вирішує спірні питання та приймає відповідні рішення згідно з чинним законодавством України;

затверджує протокольно на підставі звернень громадян або правління АТ та наданих ними документів додатки до списку осіб, що мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю;

веде протоколи своїх засідань;

складає та підписує протоколи засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю, які подає на затвердження до відповідного державного органу приватизації;

пропонує зміни до плану розміщення акцій АТ.

2.7. Голова правління АТ у 10-денний строк з дня затвердження списку осіб, що мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю, повинен поінформувати цих осіб про початок продажу акцій, обов'язково зазначаючи умови, термін та місце приймання заяв.

2.8. Державний орган приватизації (в особі голови комісії) у 5-денний строк з дня створення комісії укладає з АТ (в особі голови правління) договір доручення згідно з додатком 3 до цього Порядку.

У договорі доручення державний орган приватизації доручає голові правління АТ як члену комісії:

забезпечити приймання та ведення обліку заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю, які подаються за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

поінформувати фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, щодо необхідності своєчасного оформлення розпоряджень про зарахування всієї кількості придбаних акцій на рахунки в цінних паперах, відкриті в обраних фізичними особами депозитарних установах;

сформувати перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

Крім того, договором доручення державний орган приватизації уповноважує голову правління АТ здійснити такі заходи:

акумулювати грошові кошти в процесі додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю;

перерахувати грошові кошти на рахунок державного органу приватизації для обліку коштів від приватизації майна;

затвердити перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

{Пункт 2.9 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 127 від 03.02.2015}

2.9. Особи, внесені до списку осіб, що мають право на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю, реалізують своє право шляхом безпосереднього подання до комісії заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю. Одночасно із заявою на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю до комісії надається інформація про відкритий заявником рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (номер та дата відкриття рахунку, код за ЄДРПОУ, найменування та місцезнаходження депозитарної установи, реквізити ліцензії на провадження депозитарної діяльності).

2.10. Приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю здійснюється протягом двох місяців з дати видання відповідним державним органом приватизації наказу про додатковий продаж акцій АТ за номінальною вартістю. Державним органом приватизації можуть бути продовжені терміни приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю. У зв'язку з цим відповідно до законодавства в плані розміщення акцій можуть бути продовжені терміни проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

2.11. Для додаткового придбання акцій АТ за номінальною вартістю заявник має право використати готівкові кошти шляхом їх переказу через установи банків або безготівкові кошти шляхом їх перерахування з власного рахунку (в тому числі з використанням платіжної картки) через установи банків.

Перерахування коштів за придбані акції відбувається відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» на відповідний рахунок АТ, відкритий для акумулювання коштів від приватизації.

{Пункт 2.12 розділу II виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 127 від 03.02.2015}

2.12. Після оплати заявлених акцій та надання до комісії підтвердних документів заява реєструється в книзі реєстрації заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю, форма якої встановлена в додатку 5 до цього Порядку. Книга реєстрації заяв повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою АТ (за наявності).

2.13. Комісія протягом п'яти робочих днів після закінчення встановленого терміну приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю:

аналізує заяви, що надійшли від осіб, які мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю, на відповідність цих заяв вимогам чинного законодавства. У разі виявлення розбіжностей комісія інформує цих осіб та вживає заходів до усунення виявлених розбіжностей;

оформляє та підписує протокол засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю, форма якого наведена в додатку 6. Протокол повинен бути підписаний не менше ніж 2/3 складу комісії, у тому числі головою комісії та членами комісії, участь яких у її роботі є обов'язковою відповідно до пункту 2.2 цього розділу;

передає у п’яти примірниках підписаний протокол засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю на затвердження до відповідного державного органу приватизації.

2.14. Відповідний державний орган приватизації у 5-денний строк розглядає протокол засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю та приймає рішення про його затвердження. Один примірник затвердженого протоколу державний орган приватизації передає до АТ, а чотири інших примірники залишає у себе.

2.15. У 10-денний строк після затвердження державним органом приватизації протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю голова правління АТ забезпечує:

проведення розрахунків з державним органом приватизації;

формування переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю (додаток 7), відповідно до протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю.

2.16. У 3-денний строк після проведення оплати за акції відповідно до затвердженого протоколу голова правління АТ за своїм підписом надає до державного органу приватизації три примірники переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, складеного в алфавітному порядку, у паперовому вигляді та на електронному носії інформації (диску). Переліки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою АТ (за наявності). Два примірники державний орган приватизації залишає у себе, один повертає АТ.

2.17. У 10-денний строк після отримання оплати за акції та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, державний орган приватизації видає розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації).

2.18. У 10-денний строк після отримання розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) на рахунки у цінних паперах власників акцій товариства - фізичних осіб державний орган приватизації видає наказ про завершення додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю.

2.19. Акції, не реалізовані під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, підлягають розміщенню іншими способами відповідно до затвердженого в установленому порядку уточненого плану розміщення акцій.

III. Прикінцеві положення

3.1. Емітент відповідає за збереження документів, які є підставою для здійснення облікової операції депозитарною установою щодо зміни власника акцій товариства - фізичної особи за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю, зокрема:

списку осіб, які мають право на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю;

розрахункових документів, які підтверджують проведення платежу за придбані акції;

заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю та книг реєстрації цих заяв;

переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

3.2. Контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав осіб, що мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю у процесі додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, здійснює Фонд державного майна України.

Заступник директора
Департаменту оперативного
плануванняІ. ЛепявкоДодаток 1
до Порядку проведення додаткового
продажу акцій акціонерних товариств
за номінальною вартістю


НАКАЗ

{Порядок доповнено новим додатком 1 згідно з Наказом Фонду державного майна № 629 від 08.05.2012}


Додаток 2
до Порядку проведення додаткового
продажу акцій акціонерних товариств
за номінальною вартістю
(пункт 2.5 розділу ІІ)


СПИСОК
осіб, що мають право на додаткове придбання акцій
АТ "_______" за номінальною вартістю

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий

Місце проживання

Примітки

Усього
Голова правління

__________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)


Представник кадрової служби АТ __________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Представник державного
органу приватизації

__________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)Додаток 3
до Порядку проведення додаткового
продажу акцій акціонерних товариств
за номінальною вартістю


ПРИМІРНА ФОРМА
договору доручення на додатковий продаж акцій
АТ "_______________________"
за номінальною вартістю

{Порядок доповнено новим додатком 3 згідно з Наказом Фонду державного майна № 629 від 08.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 127 від 03.02.2015}
Додаток 4
до Порядку проведення додаткового
продажу акцій акціонерних товариств
за номінальною вартістю


ЗАЯВА
на придбання акцій за номінальною вартістю{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 127 від 03.02.2015}


Додаток 5
до Порядку проведення додаткового
продажу акцій акціонерних товариств
за номінальною вартістю
(пункт 2.12 розділу ІІ)


КНИГА
реєстрації заяв на додаткове придбання акцій АТ ________ за номінальною вартістю

№ з/п

Дата прийняття заяви

Прізвище, ім'я та по батькові заявника

Вид, серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий

Реєстра ційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Поштовий індекс та адреса заявника

Кількість заявлених акцій

Сума до сплати за акції

Дані про рахунок у депозитарній установі

Дані про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах

Дані про рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів

Підпис заявника

номер рахунку

дата відкриття рахунку

код за ЄДРПОУ

найме ну вання

місце знаход ження

серія та номер ліцензії

номер рахунку

дата відкриття рахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3Усього:Голова правління АТ
М.П. (за наявності)

_____________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали)Додаток 6
до Порядку проведення додаткового
продажу акцій акціонерних товариств
за номінальною вартістю


ПРОТОКОЛ №
засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю


Додаток 7
до Порядку проведення додаткового
продажу акцій акціонерних товариств
за номінальною вартістю
(пункт 2.15 розділу ІІ)


ПЕРЕЛІК
фізичних осіб, які придбали акції
АТ "_____________"
під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові нового власника

Вид, серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Поштовий індекс та адреса

Кількість придбаних акцій, шт.

Дані про рахунок у депозитарній установі

Дані про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах

Дані про рахунок депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів

номер рахунку

дата відкриття рахунку

код за ЄДРПОУ

найменування

місцезнаходження

серія та номер ліцензії

номер рахунку

дата відкриття рахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2


Голова правління АТ
М.П. (за наявності)

_____________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали)


Інші НПА

Постанова НКРЕКП №221 від 26.02.2015 Про внесення зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію Постанова НКРЕКП №220 від 26.02.2015 Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню Постанова НКРЕКП №218 від 11.03.2010 Про затвердження тарифів на електричну енергію для дитячих центрів Артек і Молода гвардія, релігійних організацій та міського електричного транспорту Постанова НКРЕКП №220-a від 26.02.2015 ТАРИФИ на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року Постанова НКРЕКП №220-b від 26.02.2015 ТАРИФИ на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно Постанова НКРЕКП №220-c від 26.02.2015 ТАРИФИ на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно Постанова НКРЕКП №220-d від 26.02.2015 ТАРИФИ на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно Постанова ВРУ №223 від 03.03.2015 Перелік законопроектів, додатково включених до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання II. Питання, які доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії Постанова ВРУ №224 від 04.03.2015 Перелік законопроектів, додатково включених до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання II. Питання, які доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії Постанова ВРУ №225 від 04.03.2015 Про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Печерського районного суду міста Києва Кицюка В.П.