Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про інформацію вiд 02.10.1992 № 2657-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про інформацію
Прикінцеві положення

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
(
,
) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
у статті 212-3:
в абзаці другому частини першої слова "від п'ятнадцяти до
двадцяти п'яти" замінити словами "від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти";
в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до вісімдесяти";
у статті 212-26:
в абзаці другому частини першої слова "двадцяти п'яти"
замінити словом "тридцяти";
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"Неправомірна відмова особи у наданні інформації, несвоєчасне
або неповне надання інформації, надання інформації, що не
відповідає дійсності, у разі якщо така інформація підлягає наданню
на вимогу правоохоронних органів, Рахункової палати";
2) частину першу статті 200 Цивільного кодексу України
(
) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44,
ст. 356) викласти в такій редакції:
"1. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть
бути збережені на матеріальних носіях або відображені в
електронному вигляді";
3) абзац дванадцятий статті 1 Закону України "Про державну
статистику" (
) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 43, ст. 362) викласти в такій редакції:
"статистична інформація - документована інформація, що дає
кількісну характеристику масових явищ та процесів, які
відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах
життя суспільства";
4) у Законі України "Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні" (
) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 1, ст. 1, N 46, ст. 427; 1997 р., N 15, ст. 115;
2003 р., N 29, ст. 234, N 30, ст. 247; 2004 р., N 7, ст. 51, N 11,
ст. 141, N 16, ст. 238, N 32, ст. 394):
статтю 27 виключити;
у статті 40:
назву викласти в такій редакції:
"
Створення представництв зарубіжних друкованих
засобів масової інформації";
частину третю виключити;
5) у Законі України "Про науково-технічну інформацію"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 33,
ст. 345):
абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:
"науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або дані
про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і
виробництва, одержані в ході науково-дослідної,
дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та
громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних
носіях або відображені в електронному вигляді";
в частині першій статті 2 слова "документована на будь-яких
носіях або публічно оголошувана" виключити;
6) частину другу статті 37 Закону України "Про інформаційні
агентства" (
) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 13, ст. 83) виключити;
7) статтю 3 Закону України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 49,
ст. 299; 1998 р., N 45, ст. 271; 2002 р., N 48, ст. 361; 2006 р.,
N 13, ст. 109) виключити;
8) статті 45 та 69 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" (
) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 18, ст. 155 із наступними змінами) виключити.
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 2 жовтня 1992 року
N 2657-XII

Стаття 1 ...30 31 Прикінцеві положення

Перейти до статті