Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 10 ЗУ Про осбб


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Стаття 10. Статутні органи об'єднання

Органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об'єднання.

Вищим органом управління об'єднання є загальні збори.

Загальні збори скликаються і проводяться в порядку, передбаченому цим Законом для установчих зборів, правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.
{ Частина третя статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
{ Частина четверта статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх співвласників.

Рішення загальних зборів оприлюднюється. У передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане співвласникам під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії.
{ Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

До виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься:

затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього;

обрання членів правління об'єднання;

питання про використання спільного майна; { Абзац четвертий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

затвердження кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;

попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті об’єднання, договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина; { Абзац шостий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників; { Абзац сьомий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

прийняття рішення про реконструкцію та ремонт багатоквартирного будинку або про зведення господарських споруд; { Абзац восьмий частини дев'ятої статті 10 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 417-VIII від 14.05.2015 }

визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління; { Абзац дев'ятий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

визначення обмежень на користування спільним майном; { Абзац десятий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації; { Абзац одинадцятий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах. { Абзац дванадцятий частини дев'ятої статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об'єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначаються порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників.

Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.
{ Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Статутом об’єднання може бути встановлено інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.
{ Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Рішення про визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, порядок управління та користування спільним майном, передачу у користування фізичним та юридичним особам спільного майна, а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників, а в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів. З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.
{ Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною чотирнадцятою цієї статті, проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.
{ Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").
{ Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Для керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.

Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам.

Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

До компетенції правління відноситься:

підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;

здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;

розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;

укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням; { Абзац п'ятий частини статті 10 в редакції Закону N 417-VIII від 14.05.2015 }

ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;

скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;

призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення. { Частину статті 10 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 417-VIII від 14.05.2015 }

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.


Стаття 1 ...7 8 10 12 13 ...30

Перейти до статті