Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних за від 01.07.2004 № 1961-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Прикінцеві та перехідні положення

Розділ VII
Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року, крім пункту 21.4 статті 21 та підпункту "а" пункту 41.1 статті 41 цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

3. Уповноваженому органу:

а) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

б) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону затвердити план заходів щодо впровадження системи щоденного контролю за формуванням страхових резервів страхових організацій, що мають право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

4. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності становлять:

а) до фонду страхових гарантій - 5 відсотків з премій, отриманих за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

б) до фонду захисту потерпілих - 5 відсотків з премій, отриманих за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

5. Протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону МТСБУ розраховує актуарним методом на підставі статистичних даних базовий платіж, передбачений пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, та подає його на узгодження до Уповноваженого органу. Розмір базового страхового платежу затверджується Уповноваженим органом у термін, не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженого органу. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не затверджує розмір базового страхового платежу, то його розмір встановлюється на рівні 100 гривень.

6. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом застосовуються такі коригуючі коефіцієнти до страхових платежів:

Тип коригуючого Договір Договір Договір коефіцієнта залежно від: I типу II типу III типу
 
I. типу транспортного 
засобу 

1. легковий автомобіль 

1) до 1600 кубічних 
сантиметрів0,71    1,41    0,71 

2) 1600-2000 кубічних 
сантиметрів0,94    1,41    0,94 

3) 2000-3000 кубічних 
сантиметрів1,39    1,41    1,39 

4) 3000 кубічних 
сантиметрів і більше 1,41    1,41    1,41 

2. причепи до легкових 
автомобілів0,27    0,27    0,27 

3. автобуси з кількістю 
місць для сидіння 

1) до 20 чоловік3,04    3,58    3,04 

2) більше 20 чоловік 3,58    3,58    3,58 

4. вантажні автомобілі 
вантажопідйомністю 

1) до 2 тонн    1,68    1,86    1,68 

2) понад 2 тонни1,86    1,86    1,86 

5. причепи до вантажних 
автомобілів0,57    0,57    0,57 

6. мотоцикли та моторолери 

1) до 300 кубічних 
сантиметрів0,27    0,54    0,27 

2) 300 кубічних 
сантиметрів та більше0,54    0,54    0,54 

II. території переваж- 
ного використання 
транспортного засобу 

1) місто Київ 1,5-1,8 1,5-1,8 1,5-1,8 

2) міста з населенням 
більше 1 мільйона 
чоловік  1,2-1,5 1,5-1,8 1,2-1,5 

3) міста з населенням 
1 мільйон-500 тисяч 
чоловік   1-1,2  1,5-1,8  1-1,2 

4) міста з населенням 
500-100 тисяч чоловік    0,8-1  1,5-1,8  0,8-1 

5) населені пункти з 
населенням менше 
100 тисяч чоловік  0,5-0,8 1,5-1,8 0,5-0,8 

III. сфери використання 
транспортного засобу 

1) автомобіль, який 
використовується 
юридичною особою   1,1-1,2 1,1-1,2 1,1-1,2 

2) автомобіль, який 
використовується 
фізичною особою  1    1,1-1,2    1 

IV. водійського стажу 
осіб, відповідальність 
яких застрахована за 
договором 

1) до 1 року  1,2-1,5 1,2-1,5 1,2-1,5 

2) 1-3 роки   1,2-1,5  1-1,1   1-1,1 

3) 3-10 років 1,2-1,5    1  1 

4) більше 10 років 1,2-1,5  0,9-1   0,9-1 

V. кількості зазначених 
у договорі осіб 

1) одна особа1 

2) дві особи    1-1,1 

3) 3-5 осіб    1,2-1,4 

VI. наявності або 
відсутності у 
страхувальника 
(протягом попереднього 
року) доведених у 
судовому порядку спроб 
страхового шахрайства 
або випадків, що були 
підставою для пред'яв- 
лення регресного позову 
згідно із статтею 38 
цього Закону 

1) наявність2  2  2 

2) відсутність   1  1  1. 
 
{ Пункт 7 розділу VII виключено на підставі Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 }


{ Пункт 8 розділу VII виключено на підставі Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 }


{ Пункт 9 розділу VII виключено на підставі Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 }


{ Пункт 10 розділу VII виключено на підставі Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 }


11. Кошти фонду захисту потерпілих МТСБУ, вільні від зобов'язань, які на момент набрання чинності цим Законом були внесені страховиками до фонду захисту потерпілих МТСБУ, зараховуються пропорційно відрахуванням страховиків як частина гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, встановленого цим Законом.


{ Пункт 11-1 розділу VII виключено на підставі Закону N 5090-VI ( 5090-17 ) від 05.07.2012 }


12. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) абзац перший частини третьої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити словами "а у випадках, передбачених законодавством, страхового поліса про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";


{ Підпункт 2 пункту 12 розділу VII втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }


3) абзац другий частини другої статті 16 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2003 р., N 29, ст. 233) доповнити словами "а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

4) у Законі України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16, ст. 114; 2004 р., N 2, ст. 6):

а) пункт 9 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:

"9) страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

б) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Об'єднання страховиків

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю.

Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної особи після їх державної реєстрації. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний строк з дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган.

Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних ризиків, та страховики, яким дозволено займатися страхуванням морських ризиків, можуть створити Авіаційне страхове бюро та Морське страхове бюро, які мають бути юридичними особами, що утримуються за рахунок коштів страховиків.

Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити ядерний страховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків";

в) статтю 31 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Страховики зобов'язані формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, встановлених цим Законом, станом на кожен день.

Установити, що страховики, які мають право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, формують та ведуть облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку".

У зв'язку з цим частини другу-двадцяту вважати відповідно частинами четвертою-двадцять другою.


Стаття 1 ...55 56 Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті