Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 14 ЗУ Про реформування друкованих ЗМІ від 24.12.2015 № 917-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації
Стаття 14. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім підпункту 3, абзаців другого - двадцять третього підпункту 4, підпункту 5 пункту 5 цієї статті, які набирають чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом.

 

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

3. Фінансування друкованих засобів масової інформації та редакцій (крім друкованих засобів масової інформації, яким надається державна підтримка згідно із статтею 3 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів") через три роки з дня набрання чинності цим Законом з державного та місцевих бюджетів припиняється.

 

4. Перереєстрація друкованих засобів масової інформації, що реформуються, здійснюється на безоплатній основі.

4-1. На час проведення антитерористичної операції, період якої визначено Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", право на створення друкованого засобу масової інформації за рахунок коштів державного бюджету має Міністерство оборони України.

Протягом трьох місяців після закінчення антитерористичної операції, період якої визначено Законом України"Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України на час проведення антитерористичної операції, підлягає реформуванню відповідно до цього Закону.

5. Внести зміни до таких законів України:

 

1) у Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1, № 46, ст. 427; 2014 р., № 5, ст. 62, № 20-21, ст. 715):

 

статтю 8 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

 

"Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації".

 

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

 

частину першу статті 15 доповнити пунктом 5 такого змісту:

 

"5) якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування";

 

у статті 18:

 

частину третю після слів і цифри "частини першої статті 3 цього Закону" доповнити словами "вимог Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації";

 

частину четверту викласти в такій редакції:

 

"Реєструючий орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним у разі:

 

подання засновником (співзасновниками) погодженого з редакцією письмового повідомлення про припинення випуску друкованого засобу масової інформації;

 

неподання після завершення процесу реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації органами державної влади, іншими державними органами або органами місцевого самоврядування, які є їх засновниками (співзасновниками), заяви про перереєстрацію відповідних друкованих засобів масової інформації;

 

прийняття рішення суду про припинення випуску друкованого засобу масової інформації";

 

2) пункт 8 частини першої статті 26 та пункт 7 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) після слова "заснування" доповнити словами "аудіовізуальних (електронних)";

 

3) у Законі України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299 із наступними змінами):

 

у статті 1:

 

в абзаці четвертому слова "засіб масової інформації органу державної влади" замінити словами "аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації органу державної влади";

 

абзац шостий викласти в такій редакції:

 

"офіційні друковані видання - видання Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів із спеціальним статусом, що видаються з метою опублікування нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена законодавством, під час підготовки яких не використовується творча праця журналістів";

 

у статті 7 слова "друкованих чи аудіовізуальних" замінити словами "аудіовізуальних (електронних)";

 

доповнити статтею 7-1 такого змісту:

 

"Стаття 7-1. Офіційні друковані видання

 

Засновниками офіційних друкованих видань можуть бути центральні органи державної влади.

 

Офіційні друковані видання вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єкти інформаційної діяльності.

 

В офіційних друкованих виданнях забороняється розміщувати рекламу або будь-яку іншу інформацію, обов’язковість опублікування якої не передбачена законодавством.

 

Фінансування видатків на підготовку, випуск і розповсюдження офіційних друкованих видань здійснюється за рахунок і в межах коштів, що передбачаються для утримання відповідних центральних органів державної влади.

 

Обов’язкові безоплатні примірники офіційних друкованих видань після друкування доставляються одержувачам відповідно до Закону України "Про обов’язковий примірник документів";

 

статті 22 і 23 викласти в такій редакції:

 

"Стаття 22. Опублікування офіційних документів органів державної влади та органів місцевого самоврядування

 

Закони України, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови Верховного Суду України, рішення та висновки Конституційного Суду України, рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних друкованих виданнях. У друкованих засобах масової інформації можуть публікуватися офіційні документи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інша публічна інформація відповідно до законодавства і на засадах, передбачених укладеним між такими органами та редакціями друкованих засобів масової інформації договором.

 

Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад у друкованих засобах масової інформації

 

Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, опублікування прийнятих такими органами нормативно-правових актів, рішень про свою діяльність, виступів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, а також інформації, обов’язковість опублікування якої передбачена законодавством, здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства";

 

4) у Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2002 р., № 2, ст. 5, № 29, ст. 200, № 50, ст. 368; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267; 2015 р., № 6, ст. 40):

 

у частині першій статті 1:

 

абзаци шостий та восьмий виключити;

 

в абзаці сьомому слова "чи друкований" замінити словом "(електронний)";

 

у статті 4:

 

у частині третій:

 

абзац перший викласти в такій редакції:

 

"Визначені для фінансової допомоги кошти використовуються з метою надання";

 

в абзаці другому слова "районним, міським та міськрайонним газетам" виключити;

 

у частині четвертій слова "у частинах другій і третій" замінити словами "у частині другій";

 

у статті 6:

 

частину другу виключити;

 

у частині третій слова "державних і комунальних періодичних видань та" виключити;

 

у статті 7:

 

у назві слова "районних, міських та міськрайонних газет" виключити;

 

у частині першій слова "районних, міських та міськрайонних газет і" виключити;

 

у частині третій слова "на місцеві газети в кожному районі і місті та" виключити;

 

у частині п’ятій слова "редакціями газет та" виключити;

 

у статті 8:

 

у назві слова "районних, міських та міськрайонних газет" виключити;

 

у першому реченні частини третьої слова "районних, міських та міськрайонних газет і" виключити;

 

у частині другій статті 11 слова "редакцій друкованих періодичних видань органів державної влади" виключити;

 

у частині п’ятій статті 14 слова "керівника редакції друкованого засобу масової інформації" виключити;

 

частину другу статті 16 доповнити реченням такого змісту: "Ця норма поширюється також на журналіста реформованого друкованого засобу масової інформації, який працював у такому засобі масової інформації до завершення процесу його реформування";

 

5) частину п’яту статті 22 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155) виключити;

 

6) статтю 1 Закону України "Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 30, ст. 397) доповнити частиною третьою такого змісту:

 

"Цей Закон не поширюється на майно редакцій друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування".


Стаття 1 ...12 13 14

Перейти до статті