Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 2 ЗУ Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків від 23.03.2017 № 1985-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків
Стаття 2. Припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи

1. Банк має право прийняти рішення про припинення здійснення банківської діяльності (далі - Банк, що припиняється) без припинення юридичної особи в результаті ліквідації у порядку, передбаченому цією статтею.

 

2. Рішення про припинення здійснення Банком, що припиняється, банківської діяльності та затвердження Плану припинення приймається загальними зборами більш як трьома чвертями голосів учасників від їх загальної кількості.

 

3. Банк, що припиняється, протягом трьох робочих днів з дня проведення загальних зборів, передбачених частиною другою цієї статті, подає до Національного банку України у визначеному ним порядку заяву, протокол загальних зборів та затверджений ними План припинення, який має відповідати вимогам Національного банку України та визначати всі заходи, які вживатиме Банк, що припиняється, з метою припинення здійснення банківської діяльності.

 

Національний банк України погоджує План припинення Банку, що припиняється, протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви та документів, передбачених абзацом першим цієї частини, за умови відсутності підстав, за яких цей банк може бути віднесено до категорії неплатоспроможного. Національний банк України має право у рішенні про погодження Плану припинення Банку, що припиняється, встановити такому банку заборону надавати окремі банківські послуги. Банк, що припиняється, зобов’язаний надавати на письмову вимогу Національного банку України копії документів та інформацію, а також письмові пояснення з питань, що стосуються припинення ним банківської діяльності.

 

Якщо Банк, що припиняється, має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не має наміру провадити цю діяльність після відкликання банківської ліцензії, План припинення має передбачати порядок припинення провадження таким Банком професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яка має бути завершена до відкликання Національним банком України банківської ліцензії. У такому разі Національний банк України залучає Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку до процесу погодження Плану припинення.

 

4. Банк, що припиняється, зобов’язаний повністю реалізувати План припинення у строк до 180 календарних днів з дня його погодження Національним банком України.

 

Припинення здійснення банківської діяльності передбачає виконання Банком, що припиняється, всіх зобов’язань, пов’язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками та іншими кредиторами Банку, що припиняється, крім субординованого боргу, та закриття вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків всіх клієнтів Банку, що припиняється, а також кореспондентських рахунків Банку, що припиняється.

 

Банк, що припиняється, має право достроково виконати свої зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності, включаючи право розірвання договорів в односторонньому порядку. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку, що припиняється, у місці виконання зобов’язання або ухилення його від прийняття виконання зобов’язання Банк, що припиняється, перераховує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, цінні папери, належні вкладнику або іншому кредитору Банку, що припиняється, у депозит нотаріуса, нотаріальної контори відповідно до законодавства України. Перерахування таких коштів або цінних паперів здійснюється Банком, що припиняється, у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання.

 

У разі наявності в Банку, що припиняється, майна або грошових коштів клієнтів, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти), Банк, що припиняється, зобов’язаний звернутися до осіб, якими ці обтяження та обмеження на розпорядження встановлені, для вжиття ними відповідних заходів щодо такого майна та грошових коштів, а також письмово повідомити про це осіб, в інтересах яких ці обтяження або обмеження на розпорядження встановлені.

 

5. Після реалізації Плану припинення Банк, що припиняється, звертається до Національного банку України з клопотанням про відкликання банківської ліцензії у порядку, визначеному Національним банком України.

 

6. Національний банк України у визначеному ним порядку приймає рішення про відкликання банківської ліцензії Банку, що припиняється, або про відмову у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакета документів.

 

Національний банк України одночасно з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії у Банку, що припиняється, вносить відповідний запис про виключення Банку, що припиняється, з Державного реєстру банків.

 

Національний банк України має право відмовити Банку, що припиняється, у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії виключно у разі, якщо:

 

1) виявлено ознаки, за якими Банк, що припиняється, має бути віднесено до категорії неплатоспроможного, якщо такі ознаки не пов’язані з належним виконанням Плану припинення;

 

2) Банком, що припиняється, не виконано План припинення, у тому числі не виконані зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами банку, що виникли внаслідок здійснення ним банківської діяльності, та/або не закриті рахунки його клієнтів та/або його кореспондентські рахунки та строк виконання Плану припинення сплинув;

 

3) подано неповний пакет документів, визначених Національним банком України, та/або подані документи не відповідають вимогам законів України або нормативно-правових актів Національного банку України;

 

4) подані документи містять недостовірну інформацію.

 

7. Якщо Банк, що припиняється, не звернувся до Національного банку України із клопотанням про відкликання банківської ліцензії або Національний банк України відмовив такому банку у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії, Національний банк України приймає рішення про відкликання у такого банку банківської ліцензії та ліквідацію банку.

 

Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, повідомляє про це банк та надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

 

8. Після відкликання банківської ліцензії та виключення з Державного реєстру банків відомостей про Банк, що припиняється, юридична особа, яка припинила здійснювати банківську діяльність, може здійснювати інші види діяльності, визначені законодавством. У разі якщо така діяльність підлягає ліцензуванню, юридична особа, яка припинила здійснювати банківську діяльність, зобов’язана отримати відповідну ліцензію у визначеному законодавством порядку.

 

У разі якщо Банк, що припиняється, на момент відкликання банківської ліцензії має дозволи або ліцензії на інші види діяльності, які він має намір здійснювати після відкликання банківської ліцензії, такий банк (юридична особа) не пізніше 15 днів після державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов’язаних з припиненням провадження ним банківської діяльності, зобов’язаний подати до державного органу, що видав відповідний дозвіл або ліцензію, документи, визначені таким державним органом. У разі ненадходження таких документів в установлений строк раніше видані дозвіл або ліцензія підлягають анулюванню.

 

9. Юридична особа, банківську ліцензію якої було відкликано згідно з цією статтею, зобов’язана протягом трьох робочих днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та змін до її установчих документів, у тому числі щодо зміни найменування в частині виключення слова "банк".

 

10. У разі якщо Банк, що припиняється, має намір здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), такий банк (юридична особа) зобов’язаний не пізніше 30 календарних днів з дня державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов’язаних з припиненням провадження ним банківської діяльності, подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, документи для внесення такої юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ.

 

Після внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ така особа для отримання відповідної ліцензії надає документи, визначені ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).


Стаття 1 2 3 4 5

Перейти до статті