Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про зерно та ринок зерна в Україні
Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) акредитовані біржі - товарні біржі, яким надано відповідним державним органом висновок про їх відповідність щодо надання послуг з укладення біржових угод купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки;

2) виробництво зерна - діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що пов'язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх потреб України у насіннєвому матеріалі, зерні для продовольчих, фуражних та технічних цілей, поліпшенням його якості, створенням експортного потенціалу ринку зерна, а також гарантуванням продовольчої безпеки держави за рахунок розвитку власного зернового господарства;

2-1) власник зернового складу - фізична особа - підприємець, яка є власником зерносховища, учасник повного, командитного товариства, товариства з додатковою відповідальністю, що здійснює діяльність зернового складу, або учасник інших видів товариств (у тому числі акціонер акціонерного товариства), частка якого перевищує 10 відсотків у статутному капіталі юридичної особи - зернового складу; { Статтю 1 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 5493-VI від 20.11.2012 }
  2-2) Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі - Гарантійний фонд) - державна спеціалізована непідприємницька установа, яка створена з метою забезпечення та захисту прав і законних інтересів володільців складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу та виконує функції державного управління у сфері гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно; { Статтю 1 доповнено пунктом 2-2 згідно із Законом N 5493-VI від 20.11.2012 }

  { Пункт 3 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  { Пункт 4 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  5) Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки - державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого становить не менше 75 відсотків, яке визначене на конкурсних засадах Кабінетом Міністрів України на реалізацію міжнародних договорів із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки;


{ Пункт 6 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  { Пункт 7 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  { Пункт 8 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  { Пункт 9 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  10) зберігання зерна - комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна;

11) зерно - плоди зернових, зернобобових та олійних культур, які використовуються для харчових, насіннєвих, кормових та технічних цілей;

12) зерно продовольче - зерно, що використовується для переробки та виготовлення харчових продуктів;

13) зерно технічного призначення - зерно, що призначене для промислової переробки на інші продукти (спирт, крохмаль, медичні препарати тощо);

14) зерно фуражне - зерно групи фуражних та інших зернових культур, призначене для годівлі худоби та птиці у вигляді комбікормів, дерті тощо;

15) зерновий склад - суб’єкт підприємництва, що є власником зерносховища і надає фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна з видачею складських документів на зерно та в передбаченому законом порядку отримав право на здійснення такої діяльності шляхом участі в Гарантійному фонді виконання зобов’язань за складськими документами на зерно; { Пункт 15 статті 1 в редакції Закону N 5493-VI від 09.04.2014 }
  16) зерносховище - спеціально обладнане місце для зберігання зерна (приміщення, будівля тощо);


{ Пункт 17 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  17) зернопереробні підприємства - підприємства, які приймають, зберігають та переробляють зерно, зокрема борошномельні, круп’яні, комбікормові, олієекстракційні, спиртові солодові пивзаводи; { До частини першої статті 1 включено пункт 17 згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }

  { Пункт 18 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  19) інфраструктура ринку зерна - комплекс виробничих і невиробничих формувань, які забезпечують умови виробництва зерна, його заготівлі, зберігання, переробки, реалізації, страхування, кредитно-фінансові та інші послуги;

19-1) неспроможність зернового складу - неможливість зернового складу, що є учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, здійснити виконання своїх зобов’язань перед поклажодавцями за складськими документами на зерно через неможливість повернути вказану у складських документах кількість зерна відповідної якості та/або відшкодувати в повному обсязі вартість такого зерна незалежно від причин виникнення цієї неможливості; { Статтю 1 доповнено пунктом 19-1 згідно із Законом N 5493-VI від 20.11.2012 }
  20) продукти переробки зерна - борошно, крупа, комбікорм, клейковина, солод, побічні продукти переробки зерна, зокрема висівки, макуха і шрот; { Пункт 20 частини першої статті 1 в редакції Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }
  21) реєстр зерна (заставного зерна) - система обліку інформації про зерно (заставне зерно), що прийняте зерновими складами на зберігання у визначеному обсязі й до визначеного строку;

22) реєстр складських документів на зерно - система обліку інформації про видані зерновими складами складські документи на зерно та володільців таких документів;

23) ринок зерна - система товарно-грошових відносин, що виникають між його суб'єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначення цін, а також державного контролю за його якістю та зберіганням;

23-1) система гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно - комплекс організаційно-правових заходів, спрямованих на забезпечення належного виконання зобов’язань зерновими складами перед власниками зерна, збереження стабільності ринку послуг із зберігання зерна та на захист прав і законних інтересів володільців складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу чи у разі невиконання зерновим складом зобов’язань за складськими документами на зерно; { Статтю 1 доповнено пунктом 23-1 згідно із Законом N 5493-VI від 20.11.2012 }

24) складські документи на зерно - товаророзпорядчі документи, що видаються зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов'язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа;


{ Пункт 25 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  { Пункт 25 статті 1 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  { Пункт 26 статті 1 виключено на підставі Закону N 2611-IV від 31.05.2005 }

  { Пункт 26 статті 1 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  27) якість зерна та продуктів його переробки - сукупність споживчих властивостей зерна та продуктів його переробки, які відповідають вимогам державних стандартів, технічних умов, фітосанітарних і ветеринарно-санітарних норм та інших нормативних документів.

Терміни "Аграрний фонд", "заставна закупівля", "державна аграрна інтервенція" використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України" . { Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2611-IV від 31.05.20

Стаття 1 2 3 ...83

Перейти до статті