Укр Рус

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Стаття 7. Завдання Державної комісії України з цінних паперів та фондового ринкуСт. 7 ЗУ Про державне регулювання ринку цінних паперів від 30.10.1996 № 448/96-ВРОсновними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;

3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування; від 06.09.2005 )

4) захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

5) сприяння розвитку ринку цінних паперів;

6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:

1) встановлює вимоги щодо випуску і обігу цінних паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, у тому числі іноземних емітентів , які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

2) встановлює за погодженням з Національним банком України додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів комерційними банками;

3) встановлює стандарти випуску цінних паперів, інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу, в тому числі іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

4) видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України;

5) здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що є в обігу на території України;

6) встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України;

7) реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів та їх похідних; від 06.09.2005 )

8) встановлює вимоги та умови відкритого продажу цінних паперів на території України;

9) встановлює порядок та видає ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами, діяльність з управління активами та інші передбачені законодавством ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці ліцензії в разі порушення вимог законодавства про цінні папери; від 06.09.2005 )

10) встановлює порядок складання адміністративних даних учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України; від 07.02.2002 )

11) визначає за погодженням з Національним банком України особливості отримання комерційними банками ліцензії на депозитарну та розрахунково-клірингову діяльність; від 06.09.2005 )

12) визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;

13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників на фондових біржах, у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах; { Пункт 13 частини другої статті 7 в редакції Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

14) встановлює порядок і реєструє саморегулівні організації, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

14-1) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної організації; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 14-1 згідно із Законом N 3480-IV від 23.02.2006 }

15) встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства; { Пункт 15 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008 }

16) бере участь у розробці та вносить на розгляд у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку України, а також бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до їх компетенції;

17) координує роботу по підготовці фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також анулювання таких сертифікатів; { Пункт 17 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008 }

18) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери;

19) організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку в Україні;

20) інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів;

21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

22) видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

23) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери та акціонерні товариства; { Пункт 23 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 514-VI від 17.09.2008 }

24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та їх похідних; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 24 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 25 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

26) встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів ; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 26 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 27 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 28 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 29 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

30) у межах, визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування " , встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 30 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

30-1) у межах, визначених Законом України "Про іпотечні облігації" , встановлює вимоги щодо здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 30-1 згідно із Законом N 3273-IV від 22.12.2005 }

31) видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

32) визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

33) встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 33 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

34) встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

35) встановлює порядок подання Рейтинговим агентством інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

36) встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною шкалою; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 36 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

37) узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

37-1) встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом N 3267-VI від 21.04.2011 }

37-2) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого інструменту; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-2 згідно із Законом N 3267-VI від 21.04.2011 }

38) виконує інші завдання відповідно до закону. { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010 }

Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і відповідними органами самоврядування.

Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні від 30.10.1996 № 448/96-ВР 

Рекомендовані сторінки

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Стаття 8. Повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Стаття 9. Уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку