Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 37 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про інститути спільного інвестування Стаття 37. Засідання наглядової ради

1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу компанії з управління активами корпоративного фонду, зберігача активів корпоративного фонду, аудитора (аудиторської фірми) корпоративного фонду.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь представники компанії з управління активами корпоративного фонду, зберігача активів корпоративного фонду, аудитора (аудиторської фірми) корпоративного фонду.

Засідання наглядової ради проводяться в міру потреби з періодичністю, визначеною статутом.

Статут може передбачати порядок прийняття наглядовою радою рішення в результаті проведення голосування шляхом опитування.

2. Наглядова рада зобов’язана провести засідання у разі:

1) неплатоспроможності корпоративного фонду;

2) зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з результатами останньої оцінки (для корпоративного фонду закритого або інтервального типу);

3) зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний строк (для корпоративного фонду відкритого типу);

4) зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;

5) наявності інших обставин, визначених у статуті корпоративного фонду.

3. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Статутом може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правоможними.

4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом не встановлюється більша кількість голосів.

5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Статутом може передбачатися право вирішального голосу головуючого в разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

6. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж через п’ять робочих днів після проведення засідання. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

1) місце, дата і час проведення засідання;

2) особи, які брали участь у засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням членів наглядової ради, які голосували "за", "проти", "утримався" або не голосували з кожного питання;

5) зміст прийнятих рішень.

7. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Протокол засідання наглядової ради розміщується безоплатно на веб-сайті компанії з управління активами корпоративного фонду та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

8. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
Стаття 1 ...35 36 37 38 39 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті