Укр Рус

Про приватизацію державного майна
Стаття 17. Приватизація майна, зданого в орендуСт. 17 ЗУ Про приватизацію держмайна від 04.03.1992 № 2163-XII
1. Приватизація зданих в оренду єдиних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, крім невеликих державних підприємств, здійснюється шляхом продажу належних державі акцій відкритих акціонерних товариств, заснованих державними органами приватизації та орендарями.

2. Після затвердження плану приватизації засновники у десятиденний термін приймають рішення про створення товариства, затверджують його статут і у встановленому порядку подають документи до місцевого органу виконавчої влади для державної реєстрації товариства. Плата за реєстрацію товариства не справляється. { Абзац перший частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007 }

При перетворенні орендних підприємств у відкриті акціонерні товариства його засновниками виступають з боку держави відповідний державний орган приватизації, а з боку орендаря - господарське товариство, створене орендарями.

До завершення продажу акцій, передбаченого планом розміщення акцій, і перших загальних зборів акціонерів приватизованого підприємства керівництво підприємством покладається на адміністрацію орендного підприємства, що приватизується.

3. З моменту реєстрації товариства договір оренди вважається розірваним, діяльність підприємства, створеного на базі орендованого майна, або будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності, який орендує майно, припиняється, товариство стає правонаступником прав і обов'язків орендаря.

4. До статутного капіталу товариства вноситься державне майно, здане в оренду , та майно, що є власністю орендаря.

5. На вартість свого внеску орендар отримує акції створеного товариства.

Продаж акцій, що належать державі, здійснюється державними органами приватизації згідно з законодавством про приватизацію.

6. Члени організації орендарів, члени трудового колективу підприємства, створеного орендарем, а також колишні працівники об'єкта приватизації, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, та інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, мають право на придбання акцій за кошти відповідно до статті 25 цього Закону.

{ Частина шоста статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000 }

7. Якщо вартість майна, що вноситься орендарем до статутного капіталу товариства, становить менше 25 відсотків його статутного капіталу і з урахуванням вартості акцій, придбаних ними, не перевищує цього розміру, члени організації орендарів мають право на додаткове придбання за кошти акцій, що є у державній власності, за їх номінальною вартістю у межах 25 відсотків статутного капіталу товариства, але не більше 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожного члена організації орендарів .

{ Частина сьома статті 17 в редакції Закону N 1724-III від 18.05.2000 }

8. У разі відмови орендаря виступити засновником акціонерного товариства приватизація майна, зданого в оренду, здійснюється без його згоди в порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.

Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна.

9. Орендар має право на викуп об'єкта оренди, якщо це було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України "Про оренду державного майна" .

Орендар здійснює викуп об'єкта оренди відповідно до законодавства та договору оренди. Умови викупу визначаються в договорі оренди. Ціна об'єкта оренди визначається відповідно до статті 20 цього Закону. { Абзац другий частини дев'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1724-III від 18.05.2000 }

Орендар має право відмовитися від здійснення передбаченого у договорі права на викуп.


Стаття 1 ...15 16 17 18 18-1 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про приватизацію державного майна від 04.03.1992 № 2163-XII