Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження Антимонопольний комітет № 33 від 19.02.2002 Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб\'єктів господарювання (Положення про концентрацію)

 
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
N 33-р від 19.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
21 березня 2002 р.
за N 284/6572

Про затвердження Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету
України про попереднє отримання дозволу
на концентрацію суб'єктів господарювання
(Положення про концентрацію)
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітету N 389-р від 13.07.2011 }

 
Керуючись статтею 8 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" :
 
1. Затвердити Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), що додається.
 
2. Визнати Положення про контроль за економічною концентрацією, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 травня 1998 року N 134-р , таким, що втратило чинність.
 
Голова Комітету О.Костусєв
Погоджено:
Т.в.о. Голови Державного комітету
з питань регуляторної політики та
підприємництва В.Загородній
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
19.02.2002 N 33-р
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2002 р.
за N 284/6572
 
Положення
про порядок подання заяв до Антимонопольного
комітету України про попереднє отримання дозволу
на концентрацію суб'єктів господарювання
(Положення про концентрацію)
 
{ У тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку й числі згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 121-р від 15.03.2011 }
 
{ У тексті Положення слова "код за ЄДРПОУ", "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ", "код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)", та "ідентифікаційний номер" в усіх числах замінено словами "податковий номер" у відповідних числах згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 367-р від 13.07.2011 }
 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України щодо попереднього отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про захист економічної конкуренції" , з метою запобігання монополізації товарних ринків, зловживанню монопольним (домінуючим) становищем, обмеженню конкуренції.
Положення встановлює порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, а також їх розгляду та одержання висновків з питань концентрації суб'єктів господарювання.
{ Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
 
1.2. Терміни та скорочення, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:
1.2.1. Концентрація суб'єктів господарювання (далі - концентрація):
1) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого;
2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема шляхом:
а) безпосереднього або опосередкованого (через інших осіб) придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується;
б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи;

 
{ Підпункт "в" підпункту 1.2.1 пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
3) створення двома і більше суб'єктами господарювання суб'єкта господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання; { Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 глави 1 доповнено підпунктом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
4) безпосереднє або опосередковане (через інших осіб) придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
1.2.2. Органи Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) - Комітет, постійно діюча Адміністративна колегія Комітету, тимчасова Адміністративна колегія Комітету, державний уповноважений Комітету, адміністративні колегії територіального відділення Комітету.
1.2.3. Адміністративна колегія Комітету - постійно діюча Адміністративна колегія Комітету, тимчасова Адміністративна колегія Комітету.
1.2.4. Державний уповноважений - державний уповноважений Комітету.

 
{ Підпункт 1.2.5 пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }

 
{ Підпункт 1.2.6 пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }

 
1.2.5. ЄДР - Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
{ Підпункт 1.2.5 пункту 1.2 глави 1 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
1.2.6. ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
1.2.7. Заява - заява про надання:
дозволу на концентрацію;
висновків з питань концентрації.
1.2.8. Висновки з питань концентрації:
попередні висновки стосовно концентрації, у тому числі оренди, лізингу, концесії;

 
{ Абзац третій підпункту 1.2.8 пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }

 
висновки орендодавцеві про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим.
1.2.9. Опосередковане (через інших осіб) придбання, набуття в інший спосіб у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання чи його структурного підрозділу - отримання однією юридичною чи фізичною особою можливості впливати на реалізацію прав, що випливають з володіння чи управління (користування) частками (акціями, паями), активами (майном) іншої юридичної особи, завдяки:
наявності контролю над особами, які набувають у власність чи одержують в управління (користування) зазначені частки (акції, паї), активи (майно).
наявності або появі контролю над тими юридичними особами, які володіють чи управляють (користуються) зазначеними частками (акціями, паями), активами (майном);
поєднанню наведених умов.
1.2.10. Недружнє придбання, набуття в інший спосіб у власність, одержання в управління (користування) - придбання, набуття в інший спосіб у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення або перевищення 25, 50 відсотків голосів у вищому органі управління суб'єкта господарювання, в осіб, які не здійснюють контролю над ним, при відмові цього суб'єкта господарювання надати заявнику (уповноваженій ним особі) інформацію, необхідну для одержання дозволу органів Комітету.

 
{ Підпункт 1.2.11 пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }

 
1.2.11. Термін "цілісний майновий комплекс" використовується в його значенні відповідно до статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" .
1.2.12. Термін "лізинг" використовується в його значенні відповідно до статті 1 Закону України "Про лізинг" .
1.2.13. Термін "концесія" використовується в його значенні відповідно до статті 1 Закону України "Про концесії" .
1.2.14. Терміни "товар", "органи влади", "органи адміністративно-господарського управління та контролю", "економічна конкуренція (конкуренція)", "ринок товару (товарний ринок)", "монополізація", "суб'єкт господарювання", "інформація", "контроль", "об'єднання" використовуються в їхніх значеннях відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон).
Термін "монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання" використовується у значенні відповідно до статті 12 Закону .
1.2.15. Термін "холдингова компанія" використовується у його значенні відповідно до статті 1 Закону України "Про холдингові компанії в Україні. { Пункт 1.2 глави 1 доповнено підпунктом 1.2.15 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 316-р від 10.08.2006 }
1.2.16. Вигода від майна - отримання чи можливість отримання користі від володіння, користування чи розпорядження майном, зокрема:
доходів від цього майна;
немайнових прав, що випливають з права власності на це майно;
можливості користування цим майном.
{ Пункт 1.2 глави 1 доповнено новим підпунктом 1.2.16 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 367-р від 13.07.2011 }

 
{ Пункт 1.3 глави 1 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 316-р від 10.08.2006 }

 
2. Сфера застосування
 
2.1. Попереднє одержання дозволу Комітету або Адміністративної колегії Комітету на концентрацію є обов'язковим, коли сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому:
вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного, та
вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року,
у разі:
2.1.1. Злиття двох або більше суб'єктів господарювання.
2.1.2. Приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого.
2.1.3. Набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема шляхом:
2.1.3.1. Безпосереднього або опосередкованого (через інших осіб) придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується.
2.1.3.2. Одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується.
2.1.3.3. Призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання.
2.1.3.4. Створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи.

 
{ Підпункт 2.1.3.5 підпункту 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }

 
2.1.3.6. Набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання в інший спосіб, ніж зазначено у пунктах 2.1.3.1 - 2.1.3.5 Положення.
2.1.4. Створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання. { Пункт 2.1 глави 2 доповнено підпунктом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
2.1.5. Безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
2.1.6. Попереднє одержання дозволу Комітету або Адміністративної колегії Комітету на концентрацію є обов'язковим у випадках, передбачених у підпунктах 2.1.1-2.1.5, незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації, коли:
частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару.
{ Пункт 2.1 глави 2 доповнено підпунктом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
2.2. Не вважається концентрацією і не потребує дозволу органів Комітету на концентрацію:
2.2.1. Створення суб'єкта господарювання, метою чи внаслідок створення якого здійснюється координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання.
Таке створення, а також внесення змін до установчих документів, на підставі яких створюються суб'єкти господарювання, об'єднання розглядаються як узгоджені дії відповідно до статті 5 Закону .
2.2.2. Придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб'єкта господарювання. У такому разі наступний перепродаж має бути здійснений протягом одного року з дня придбання часток (акцій, паїв). На клопотання зазначених осіб із обґрунтуванням про неможливість здійснення наступного перепродажу органи Комітету можуть прийняти рішення про продовження цього строку.
2.2.3. Дії, які здійснюються між суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю, у випадках, передбачених пунктом 2.1 Положення, крім випадків набуття такого контролю без отримання дозволу Антимонопольного комітету України, якщо необхідність отримання такого дозволу передбачена законом.
2.2.4. Набуття контролю над суб'єктом господарювання або його частиною, у тому числі завдяки праву управління та розпорядження його майном арбітражним керуючим, службовою чи посадовою особою органу державної влади.
 
2.3. Учасниками концентрації відповідно до статті 23 Закону є:
 
2.3.1. Суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється або має здійснитися злиття, приєднання.
2.3.2. Суб'єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контроль над суб'єктом господарювання, та суб'єкти господарювання, щодо яких набувається або має набутися контроль. { Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
2.3.3. Суб'єкти господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію або мають набутися, та їх покупці (одержувачі), набувачі.
2.3.4. Суб'єкти господарювання, що є або мають намір стати засновниками (учасниками) новостворюваного суб'єкта господарювання.
Якщо одним із засновників є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, то учасником концентрації вважається також суб'єкт господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) якого вносяться до статутного капіталу новостворюваного суб'єкта господарювання.
2.3.5. Фізичні та юридичні особи, пов'язані з учасниками концентрації, зазначеними у пунктах 2.3.1 - 2.3.4 Положення, відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб згідно зі статтею 1 Закону єдиним суб'єктом господарювання.

 
{ Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }

 
2.4. Висновки органів Комітету про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, надаються орендодавцеві відповідно до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" .
 
2.5. Визначення складу суб'єктів господарювання - учасників концентрації, поєднаних відносинами контролю у значенні статті 1 Закону , та фактичних значень їх вартісних показників (вартості (сукупної вартості) активів, обсягів (сукупних обсягів) реалізації товарів), необхідних для порівняння з пороговими значеннями, наведеними в пункті 2.1 Положення, здійснюється відповідно до Порядку обчислення показників учасників концентрації, наведеного в додатку 5.
 
3. Порядок подання заяви
 
3.1. Якщо частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару та/або при перевищенні вартісними показниками учасників концентрації порогових значень, наведених у пункті 2.1 цього Положення, учасники концентрації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, які в межах своїх повноважень приймають рішення про концентрацію або які здійснюють концентрацію, повинні звернутися із заявою про надання: { Абзац перший пункту 3.1 глави 3 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 389-р від 01.06.2011 }
дозволу Комітету на концентрацію, у тому числі оренду, лізинг, концесію;

 
{ Абзац третій пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }

 
Подання заяви (окрім висновків про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній чи комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим) здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, орендарем, лізингоодержувачем, концесіонером, суб'єктами господарювання, фізичними та юридичними особами, які в межах своїх повноважень приймають рішення про концентрацію або які здійснюють концентрацію. Заява подається до Комітету. { Абзац третій пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
Учасники концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю подають спільну заяву.

 
{ Абзац п'ятий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }

 
Подання заяви про надання висновків про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній чи комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, до відповідного органу Комітету здійснюється орендодавцем. Ця заява може подаватися одночасно з заявою орендаря про надання дозволу на концентрацію.
Заява та додані до неї документи мають містити повну та достовірну інформацію.
У разі подання недостовірної інформації заявники несуть відповідальність згідно із статтею 52 Закону .
Інформація з обмеженим доступом, необхідна для розгляду заяви, може подаватися до відповідних органів Комітету цими особами окремо.
 
3.2. У разі, якщо концентрація проводиться із застосуванням конкурсних процедур (торги, аукціони, конкурси, тендери тощо), заява може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніше тридцяти днів з дати оголошення переможця, якщо інше не передбачено законом.
 
3.3. У тих випадках концентрації (окрім надання висновків про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній чи комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим), які не передбачені пунктом 2.1, особи й органи, зазначені в пункті 3.1, можуть з власної ініціативи звернутися із заявою до Комітету з метою одержання дозволу на ці дії. { Абзац перший пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
Суб'єкти господарювання можуть з власної ініціативи звернутися до органів Комітету із заявою про отримання попередніх висновків стосовно питань запланованої концентрації.
 
3.4. Попередні висновки стосовно питань запланованої концентрації не звільняють заявника від необхідності звернутися до органу Комітету із заявою про надання дозволу на концентрацію у випадках, передбачених пунктом 2.1.
 
3.5. За подання заяв про надання дозволу Комітету на концентрацію, надання попередніх висновків відповідно до статей 26 та 29 Закону справляється плата в розмірах, передбачених частиною другою статті 34 Закону.
 
3.6. Органи, особи, визначені в пункті 3.1 Положення, можуть призначити та уповноважити свого представника подати заяву до Комітету або його відділення, а також представляти інтереси учасника(ів) заявленої дії у процесі розгляду заяви.
Повноваження представника підтверджуються дорученням учасника(ів) заявленої дії, оформленим у встановленому порядку з урахуванням вимог, установлених у пункті 4 додатка 1.
 
3.7. Підвідомчість заяв з питань концентрації
 
Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків стосовно концентрації та питання про надання дозволу на концентрацію:
учасником якої є підприємство, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
учасником якої є транснаціональна корпорація, суб'єкт господарювання відповідно до статті 1 Закону , у складі якого хоча б одна юридична (фізична) особа має постійне місцезнаходження (місце проживання) за межами України;
учасником якої є суб'єкт господарювання, який за результатами концентрації досягає монопольного (домінуючого) становища, підтримує або посилює це становище;
яка призводить до створення суб'єкта господарювання, який за концентрацією досягає монопольного (домінуючого) становища, підтримує або посилює це становище, чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині;
на підставі рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;
пов'язану із забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів.
Комітету підвідомчі також питання про надання орендодавцеві висновків про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці, коли такі підприємства діють на ринках, які охоплюють територію понад половину регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), у тому числі частин цих регіонів. { Абзац дев'ятий пункту 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
Учасник концентрації та його склад визначається відповідно до пункту 2.3 Положення згідно з Порядком обчислення показників учасників концентрації, наведеним у додатку 5.
Комітет може також прийняти до розгляду будь-яке питання про концентрацію.
Адміністративній колегії Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків стосовно концентрації та про концентрацію, за винятком питань, підвідомчих Комітету.
Адміністративній колегії Комітету підвідомчі також питання про надання висновків орендодавцеві про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці, коли такі підприємства діють на регіональних ринках, які охоплюють територію декількох регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), у тому числі частин цих регіонів.
Адміністративній колегії територіального відділення Комітету підвідомчі питання про надання орендодавцеві висновків про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим, якщо учасники концентрації зареєстровані в одному регіоні України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) і діють на регіональному ринку, який охоплює територію одного регіону України.
Голова Комітету має право за клопотанням заявника, органу Комітету або з власної ініціативи витребувати будь-яку заяву, справу, що є в провадженні органу, уповноваженого розглядати заяву, справу, і передати її на розгляд іншого органу Комітету.
 
3.8. Заява подається у письмовій формі і повинна містити:
найменування органу, до якого подається заява;
посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття), що передбачає звернення до Комітету, відділення;
найменування, реквізити заявника та його представника (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єкт господарювання, фізична особа, представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні тощо);
зміст дії, про надання дозволу на яку звертається заявник;
найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та ін.) учасника(ів) концентрації;
перелік документів і відомостей, що додаються до заяви.
 
3.9. До заяви (окрім заяви про надання висновків Комітету про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим) додаються документ, що підтверджує сплату збору за її подання (платіжне доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція), а також підготовлені згідно з вимогами, викладеними в додатку 1, такі документи:
3.9.1. При злитті суб'єктів господарювання або приєднанні одного суб'єкта господарювання до іншого:
3.9.1.1. Копії установчих документів (установчий договір, статут) суб'єкта господарювання, що утворюється в результаті злиття, копії установчих документів суб'єктів господарювання, які зливаються, приєднуються та до яких приєднуються, їхні виписки або витяги з ЄДР, а також рішення про злиття, приєднання.
{ Підпункт 3.9.1.1 пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітету N 389-р від 01.06.2011 }
3.9.1.2. Відомості про концентрацію суб'єктів господарювання, які містять інформацію про зміст заявленої дії та розрахунок сумарних вартісних показників за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 2.
3.9.1.3. Відомості про основні види діяльності кожного учасника концентрації, його частку на ринку (за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 3), які, зокрема, містять інформацію про основні види діяльності суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 2.3 Положення, дані про їх частки на загальнодержавному і регіональному товарних ринках за два останні роки і за звітний період поточного року, а також інформацію про основні види діяльності утворюваного суб'єкта господарювання, оцінки його частки на загальнодержавних і регіональних товарних ринках.
3.9.2. При набутті безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання шляхом безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується.
3.9.2.1. Копії установчих документів (установчий договір, статут) суб'єктів господарювання, що набувають контроль та над якими набувається контроль, виписки або витяги з ЄДР підприємства, цілісний майновий комплекс або структурний підрозділ якого передається в управління, оренду, лізинг, концесію чи відносно якого набувається право користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується, та орендаря, лізингоодержувача, концесіонера, набувача прав щодо контролю:
{ Підпункт 3.9.2.1 підпункту 3.9.2 пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
3.9.2.2. Проект договору про управління, оренду, лізинг, концесію, набуття у власність активів іншим способом або копія зазначеного договору з відкладальною умовою та пояснення до нього.
3.9.2.3. Копії рішень, угод, документів тощо, а також проекти інших рішень, угод, документів, реалізація яких у сукупності забезпечить набуття контролю.
3.9.2.4. Копії установчих документів (установчий договір, статут) учасників концентрації, зазначених у пунктах 2.3.2 та 2.3.3 Положення.
3.9.2.5. Інформація згідно з пунктами 3.9.1.2 та 3.9.1.3 Положення.
3.9.3. При набутті безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання шляхом призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи:
3.9.3.1. Копії установчих документів (установчий договір, статут) юридичних осіб - суб'єктів господарювання учасників концентрації, зазначених у пунктах 2.3.2 та 2.3.3 Положення, копії рішень суб'єктів господарювання про призначення або обрання осіб на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання, інформація та перелік посад, які вже обіймають зазначені особи в інших суб'єктах господарювання. { Підпункт 3.9.3.1 підпункту 3.9.3 пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
3.9.3.2. Інформація згідно з пунктами 3.9.1.2, 3.9.1.3 та 3.9.2.4 Положення.
3.9.4. При створенні суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання. { Підпункт 3.9.4 пункту 3.9 глави 3 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
3.9.4.1. Копії установчих документів суб'єкта господарювання, що створюється (установчий договір, статут), рішення про створення (протокол установчих зборів із зазначенням повноважень представників). { Підпункт 3.9.4.1 підпункту 3.9.4 пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
3.9.4.2. Інформація згідно з пунктами 3.9.1.2 , 3.9.1.3, 3.9.2.3 Положення. { Підпункт 3.9.4.2 підпункту 3.9.4 пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
3.9.4.3. Копії установчих документів учасників концентрації, зазначених у підпункті 2.3.4 Положення. { Підпункт 3.9.4 пункту 3.9 глави 3 доповнено пунктом 3.9.4.3 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
3.9.5. При набутті контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання в інший спосіб, ніж зазначений у пунктах 2.1.3.1 - 2.1.3.4 Положення: { Підпункт 3.9.5 пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
3.9.5.1. Копії рішень, угод, документів тощо, а також проекти інших рішень, угод, документів, реалізація яких у сукупності призведе до набуття контролю.
3.9.5.2. Інформація згідно з пунктами 3.9.1.2, 3.9.1.3, 3.9.2.3 та 3.9.2.4 Положення.
3.9.6. При безпосередньому або опосередкованому (через інших осіб) придбанні, набутті у власність іншим способом чи одержанні в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання:
3.9.6.1. Копії установчих документів (установчий договір, статут), виписка або витяг з ЄДР покупця (одержувача).
{ Підпункт 3.9.6.1. підпункту 3.9.6 пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
3.9.6.2. Проект договору (купівлі-продажу, управління, користування тощо) або копія зазначеного договору з відкладальною умовою та пояснення до нього.
3.9.6.3. Копія балансу суб'єкта господарювання, що набуває частки (акції, паї), за станом на кінець останнього звітного кварталу, що передує даті подання заяви.
3.9.6.4. Інформація згідно з пунктами 3.9.1.2 , 3.9.1.3, 3.9.2.3 та 3.9.2.4 Положення.
3.9.7. При недружньому придбанні, набутті в інший спосіб у власність, одержанні в управління (користування):
3.9.7.1. Копії установчих документів (установчий договір, статут), виписка або витяг з ЄДР суб'єкта господарювання, що набуває частки (акції, паї).
{ Підпункт 3.9.7.1 підпункту 3.9.7 пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
3.9.7.2. Проект договору, відповідно до якого набуваються частки (акції, паї), або копія зазначеного договору з відкладальною умовою та пояснення до нього.
3.9.7.3. Копія балансу суб'єкта господарювання, що набуває частки (акції, паї), за станом на кінець останнього звітного кварталу, що передує даті подання заяви.
3.9.7.4. Інформація згідно з пунктами 3.9.1.2, 3.9.1.3, 3.9.2.3 та 3.9.2.4 Положення стосовно суб'єкта господарювання, що набуває частки (акції, паї), і суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю.
3.9.7.5. Копія листа (з повідомленням про його вручення) суб'єкту господарювання, частки (акції, паї) якого набуваються, про надання інформації, зазначеної у пунктах 3.9.1.2, 3.9.1.3, 3.9.2.3 та 3.9.2.4 Положення, стосовно цього суб'єкта господарювання та суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю, на який заявником не було отримано відповіді або було отримано негативну відповідь.
3.9.8. У випадках, зазначених у пунктах 3.9.1 - 3.9.7, до заяви також додаються списки осіб, які входять до складу спостережної ради чи виконавчого, контрольного органів, виконують обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера учасника заявленої дії. За кожною особою надається інформація щодо інших суб'єктів господарювання, до складу спостережних рад чи виконавчих, контрольних органів яких вона входить, із зазначенням займаних посад за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 4.
У випадках, зазначених у підпунктах 3.9.1-3.9.7 Положення, до заяви додається також список дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання - учасників концентрації за обсягом, формою та змістом згідно з додатком 4 до Положення. { Підпункт 3.9.8 пункту 3.9 глави 3 доповнено абзацом другим згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }

 
{ Підпункт 3.9.9 пункту 3.9 глави 3 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }

 
3.9.9. При одержанні висновків про можливість оренди та умови договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим:
3.9.9.1. Копії установчих документів (установчий договір, статут), виписка або витяг з ЄДР підприємства, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду.
{ Підпункт підпункту пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
3.9.9.2. Проект договору оренди.
3.9.9.3. Копія дозволу органу Комітету на концентрацію у вигляді одержання в оренду цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим. { Підпункт підпункту пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
3.9.9.4. Інформація про підприємство, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, згідно з пунктами 3.9.1.2 та 3.9.1.3.
3.9.10. При одержанні в оренду, лізинг, концесію активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання:
3.9.10.1. Копії установчих документів (установчий договір, статут), виписки або витяги з ЄДР підприємства, активи у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу якого передаються в оренду, лізинг, концесію, та орендаря, лізингоодержувача, концесіонера.
{ Підпункт підпункту пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
3.9.10.2. Проект договору оренди, лізингу, концесії або копія зазначеного договору з відкладальною умовою та пояснення до нього.
3.9.10.3. Інформація згідно з пунктами 3.9.1.2 та 3.9.1.3.
3.9.11. Стосовно підприємств, які приватизуються, подаються копії: плану приватизації об'єкта; плану розміщення акцій; акта оцінки вартості майна.
3.9.12. Стосовно іноземних суб'єктів господарювання подаються виписки з торговельних (банківських) реєстрів країн, де офіційно зареєстровано головні органи управління цих суб'єктів.
Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні подає також копію документа про реєстрацію, виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де офіційно зареєстровано головний орган управління іноземного суб'єкта, та довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з законом країни, де офіційно зареєстровано головний орган іноземного суб'єкта господарської діяльності.
Виписка з реєстру та довіреність мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується у встановленому порядку. { Абзац третій підпункту пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
Стосовно учасників концентрації - іноземних суб'єктів господарювання, які зареєстровані в офшорних зонах відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України, подаються: { Підпункт 3.9.12 пункту 3.9 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 367-р від 13.07.2011 }
копії договорів доручень, довіреностей чи документів, підписаних керівником органу управління суб'єкта господарювання, які надають право іншим особам виконувати функції чи частину функцій відповідного органу управління суб'єкту господарювання; { Підпункт 3.9.12 пункту 3.9 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 367-р від 13.07.2011 }
копії договорів доручень, довіреностей чи документів, підписаних акціонерами (учасниками) суб'єкта господарювання, згідно з якими інша особа чи особи має (мають) право участі в управлінні, отримання прибутку, укладання договорів купівлі-продажу часток (акцій, паїв); { Підпункт 3.9.12 пункту 3.9 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 367-р від 13.07.2011 }
відомості про фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоди від майна суб'єкта господарювання, його часток (акцій, паїв), незалежно від того, хто є його власником. { Підпункт 3.9.12 пункту 3.9 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 367-р від 13.07.2011 }
У разі необхідності зазначена інформація може бути запитана у заявників державними уповноваженими стосовно інших учасників концентрації - іноземних суб'єктів господарювання. { Підпункт 3.9.12 пункту 3.9 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 367-р від 13.07.2011 }
3.9.13. Якщо учасник концентрації входить до складу об'єднання підприємств, то потрібно подати копії установчих документів (установчий договір, статут), виписку або витяг з ЄДР та організаційно-правову структуру цього об'єднання. Якщо об'єднання виконує щодо підприємств, що входять до його складу, функції контролю господарської діяльності відповідно до пункту 2.3.5 Положення, то подаються ще форми звітності та відомості, перелічені в пунктах 3.9.1.2 та 3.9.1.3 Положення, про діяльність об'єднання та підприємств, що входять до його складу. { Підпункт 3.9.13 пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
3.9.14. Економічне обґрунтування концентрації, вимоги щодо якого наведено в додатку 1 до Положення. { Підпункт пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
3.9.15. Письмові підтвердження повноважень представників учасників концентрації (у формі договору - доручення чи довіреності учасника(ів) заявленої дії своєму представнику представляти інтереси учасника(ів) заявленої дії перед органами Комітету).
 
3.10. При поданні заяви про надання попередніх висновків стосовно концентрації обсяг інформації та документів може бути розширений заявником з урахуванням особливостей концентрації.
 
3.11. При розгляді заяви в разі необхідності в суб'єктів господарювання - учасників концентрації, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних та фізичних осіб можуть бути запитані:
копії остаточних або останніх варіантів усіх документів, на основі яких здійснюється концентрація (договір між сторонами, заявка на придбання пакета акцій, заявка на участь у торгах тощо);
копії форм фінансової та статистичної звітності всіх сторін - учасниць концентрації за підсумками двох останніх фінансових років і за звітний період поточного року та відомості, а саме:
баланс підприємства (форма N 1);
звіт про фінансові результати (форма N 2);
звіт про фінансово-майновий стан (форма N 3, затверджена Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України для річної звітності 1999 року наказом від 17.11.99 N 282 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 грудня 1999 року за N 832/4125, далі - форма N 3);
звіт промислового підприємства (об'єднання) про продукцію (форма N 1-П, форма N 1-П натура або відповідні форми звітності за видами діяльності);
звіти за формами:
- N 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства за рік";
- N 1-підприємництво (квартальна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства";
- N 1-підприємництво (малі) - піврічна "Звіт про основні показники діяльності малих промислових та будівельних підприємств";
витяг з річних інвентаризаційних відомостей про частки (акції, паї) у майні інших суб'єктів господарювання, якими володіє, управляє (користується) учасник концентрації;
перелік суб'єктів господарювання, які володіють або управляють (користуються) частками (акціями, паями) учасника концентрації, та перелік суб'єктів господарювання, у яких учасник концентрації володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями);
копії тих звітів, планів або проектів, які були підготовлені у зв'язку з концентрацією;
перелік і короткий опис змісту всіх аналізів, звітів, досліджень, які були підготовлені для будь-якої сторони, що робить повідомлення, або підготовлені нею самою з метою оцінки запропонованої концентрації з приводу умов конкуренції, конкурентів (явних і потенційних), а також умов на ринках (за кожним пунктом переліку мають бути вказані прізвище автора та посада, яку він займає);
додаткові відомості про джерела коштів для придбання або виконання інвестиційних зобов'язань та(або) умови фінансової підтримки для здійснення придбання (довідки банків, кредитні угоди, гарантійні зобов'язання тощо);
копії установчих документів (статут, установчий договір) з наступними змінами і доповненнями, виписки або витяги з ЄДР учасників концентрації, зазначених у пункті 2.3.5 Положення; { Абзац сімнадцятий пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 253-р від 01.06.2011 }
інша інформація, необхідна для розгляду заяви (справи), в межах компетенції Комітету, визначеної Законом України "Про Антимонопольний комітет України" .
 
3.12. Якщо зазначені в пункті 3.9 документи подавалися до Комітету, відділення не більше року тому і до них після цього не вносилися зміни, то вони замінюються письмовим посиланням на дату та номер супровідного листа, яким подавалися ці документи.
У разі неможливості подання інформації щодо учасників концентрації, зазначених у пункті 2.3, обов'язково зазначаються причини неподання такої інформації.
 
3.13. Якщо для прийняття рішення немає потреби в одержанні усіх документів і відомостей, зазначених у пункті 3.9, то їхній перелік, за погодженням з державним уповноваженим, може бути скорочено.
 
4. Порядок розгляду заяви
 
4.1. Комітет чи Адміністративна колегія Комітету надають суб'єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків та доданої до неї інформації попередні висновки стосовно концентрації.
Строк розгляду заяв про надання попередніх висновків стосовно концентрації становить один місяць.
Попередні висновки відповідного органу Комітету надаються у формі листа, в якому зазначається про:
можливість надання дозволу на концентрацію;
можливість відмови в наданні дозволу на концентрацію;
необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на концентрацію;
недостатність інформації для будь-якого висновку.
Під час розгляду заяви про надання попередніх висновків державний уповноважений Комітету або за його дорученням працівники Комітету можуть проводити з заявником консультації щодо усунення незначних недоліків поданої ним інформації. { Пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом восьмим згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
Одержання попередніх висновків стосовно концентрації не звільняє учасників концентрації, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю від необхідності звернутися до Комітету із заявою про надання дозволу на концентрацію у випадках, передбачених пунктом 2.1 Положення.
Попередні висновки надаються виключно на підставі наданої заявником інформації.
Орган Комітету надає орендодавцеві у випадках, передбачених законодавством, висновки про можливість оренди та умови договору оренди протягом п'ятнадцяти днів після надходження до нього надісланих йому матеріалів і надсилає їх орендодавцеві відповідно до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" .
 
4.2. Розгляд заяви про надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання
4.2.1. Комітет чи Адміністративна колегія Комітету розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.
Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Комітету не повернув заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші документи, що додаються до неї не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду. { Абзац другий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 682-р від 21.12.2010 }
Державний уповноважений Комітету або за його дорученням працівники Комітету можуть проводити з заявником консультації щодо усунення незначних недоліків поданої ним заяви протягом строку, зазначеного в абзаці другому цього підпункту. { Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4 доповнено абзацом третім згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
4.2.2. Заява залишається без розгляду у разі надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, про що приймається рішення відповідних органів Комітету.
4.2.3. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Комітету з повторною заявою.
4.2.4. Інформація щодо концентрації може бути оприлюднена, якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не заперечує проти такої публікації.
4.2.5. У разі недружнього придбання, якщо учасник концентрації відмовляє іншому учаснику концентрації - заявнику у наданні документів та іншої інформації, зокрема інформації згідно з пунктами 3.9.1.2 та 3.9.1.3 Положення, необхідної для розгляду Комітетом чи Адміністративною колегією Комітету заяви, то державний уповноважений Комітету на підставі звернення заявника приймає рішення про надання учасником концентрації такої інформації у визначений строк. Про прийняте рішення повідомляється заявнику. Заява вважається прийнятою до розгляду після отримання всієї інформації, передбаченої цим рішенням. До надходження зазначеної інформації заява залишається без руху. { Підпункт 4.2.5 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
4.2.6. Заява про надання дозволу на концентрацію або про надання попередніх висновків без доданих документів, що підтверджують сплату збору за її подання, залишається без руху, про що заявник повідомляється письмово. Заява залишається без розгляду у разі ненадходження від заявника документів, що підтверджують сплату збору за подання заяви, протягом 30 днів з дати отримання заявником повідомлення про залишення заяви без руху. { Підпункт 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
4.2.7. Повторна заява стосовно раніше заявленої концентрації подається до Комітету як нова заява, якщо порівняно з попередньою заявою суттєво змінюються обставини, що характеризують концентрацію, зокрема:
заявник;
учасники концентрації;
вид концентрації;
період, за який подаються відомості щодо учасників концентрації;
відомості відповідно до розділів 3 та 4 додатка 2.
За подання нової заяви сплачується плата.
Якщо обставини, що характеризують концентрацію, суттєво не змінюються, то до повторної заяви додаються:
копія заяви (без додатків), яка не була прийнята до розгляду;
документи з виправленими недоліками;
документи, що не були додані до попередньої заяви (наприклад, відомості про відносини контролю, про учасників концентрації).
Подання такої заяви не потребує повторної сплати.
4.2.8. Інформація стосовно заявленої концентрації, а саме щодо: організаційно-правової форми учасників концентрації, їх місцезнаходження та їх представництв, філій, а також виду та змісту концентрації, із зазначенням дати надання до Комітету пропозицій та зауважень щодо концентрації, може бути опублікована в друкованих чи електронних засобах масової інформації, зокрема розміщена на офіційній сторінці Комітету в мережі Інтернет або оприлюднена Антимонопольним комітетом України в інший спосіб.
Заявник (його представник) та державний уповноважений Комітету (або за його дорученням працівники Комітету) можуть проводити між собою консультації щодо можливості оприлюднення та змісту інформації, що може бути оприлюдненою. При цьому заявник може надати узгоджений з державним уповноваженим Комітету або власний зміст інформації, зазначеної в абзаці першому цього підпункту, для її оприлюднення.
{ Пункт 4.2 глави 4 доповнено підпунктом 4.2.8 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
4.3. При відсутності підстав для заборони концентрації Комітет чи Адміністративна колегія Комітету приймає рішення про надання дозволу на концентрацію.
У разі виявлення підстав для заборони концентрації, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи відповідні органи Комітету розпочинають розгляд справи про концентрацію, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву. Разом із повідомленням про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття органами Комітету рішення у справі.
Органи Комітету можуть запитувати у заявника (заявників) та інших осіб додаткову інформацію, якщо її відсутність перешкоджає розгляду справи, а також призначити експертизу в порядку, визначеному статтею 43 Закону від 17.11.2005 }
Інформація про прийняття розпорядження про початок розгляду справи, порушеної через виявлення підстав для заборони концентрації, не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття розпорядження може розміщуватися на офіційній сторінці Комітету в мережі Інтернет.
Інформація про прийняття розпорядження, окрім відомостей, зазначених у підпункті 4.2.8, має містити:
дату розміщення інформації у мережі Інтернет;
реквізити (дату, номер) розпорядження про початок розгляду справи про концентрацію;
відомості щодо задіяних ринків;
найменування та місцезнаходження учасників концентрації, які мають значення для оцінки впливу концентрації на конкуренцію на задіяних ринках;
календарну дату, до якої приймаються заперечення та докази на їх підтвердження і міркування щодо заявленої концентрації від фізичних та юридичних осіб, а також спосіб їх надання.
{ Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
4.4. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого пунктом 4.2 Положення, крім випадків надання дозволу відповідно до пункту 4.3 Положення, Комітет чи Адміністративна колегія Комітету не розпочали розгляду справи про концентрацію, то рішення про надання дозволу на концентрацію вважається прийнятим, про що орган Комітету, який розглядав заяву, може повідомити заявника.
 
4.5. Суб'єкти господарювання, зокрема конкуренти, постачальники чи споживачі учасників концентрації, а також об'єднання споживачів, якщо заявлена концентрація стосується товарів, призначених для кінцевого споживання, які вважають, що їхні права та інтереси можуть бути суттєво порушені внаслідок того, що заявлена концентрація призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, мають право надати Комітету у письмовій формі обґрунтовані заперечення щодо заявленої концентрації та докази на їх підтвердження.
Заявник, особи, які зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть надати додаткову інформацію на підтвердження їхньої позиції. У разі ненадання особами, які подали заперечення, додаткової інформації у визначений органом Комітету строк орган Комітету має право прийняти рішення у справі про концентрацію на підставі інформації, наявної в матеріалах справи.
{ Главу 4 доповнено пунктом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
4.6. Строк розгляду справи про концентрацію не повинен перевищувати трьох місяців. Перебіг строку починається з дня подання заявником інформації у повному обсязі та отримання висновку експерта згідно з підпунктом 4.3 Положення. Якщо протягом строку розгляду справи органами Комітету рішення не прийнято, вважається, що на концентрацію надано дозвіл, про що орган Комітету, який розглядав справу, може повідомити заявника. { Абзац перший пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
Розгляд справи зупиняється у разі неможливості її розгляду до вирішення органом Комітету, судом пов'язаної з нею іншої справи або до вирішення державним органом пов'язаного з нею іншого питання. Про зупинення розгляду справи та його поновлення органами Комітету приймається розпорядження, про що повідомляється заявнику. { Абзац другий пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
Органи Комітету поновлюють розгляд справи після усунення обставин, які зумовили його зупинення.
Перебіг строку розгляду справи зупиняється з дня зупинення розгляду справи. З дня поновлення розгляду перебіг строку розгляду справи продовжується.
Зазначені в абзаці першому пункту 4.5 особи мають право подати органу Комітету клопотання про залучення їх до участі у справі як третіх осіб. Питання про залучення до участі у справі третіх осіб вирішується державним уповноваженим Комітету. Про залучення третьої особи державний уповноважений Комітету приймає розпорядження, про що повідомляються особи, які беруть участь у розгляді справи. { Абзац пункту 4.6 глави 4 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм правами. { Пункт 4.6 глави 4 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
4.7. Режим доступу осіб, які беруть участь у справі, до інформації з обмеженим доступом визначається відповідно до законодавства України, зокрема Закону України "Про інформацію" від 17.11.2005 }
 
4.8. Якщо за результатами розгляду справи стосовно заявленої концентрації передбачається прийняття рішення про її заборону як такої, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, державний уповноважений Комітету може попередньо повідомити про це заявника та надати йому можливість подати додаткові докази щодо відсутності негативних наслідків. Заявник має право ознайомлюватись з матеріалами справи, необхідними для подання додаткових доказів для захисту своїх прав, відповідно до вимог цього Положення. { Абзац перший пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 713-р від 11.12.2007 }
Заявник може запропонувати взяти на себе перед Комітетом зобов'язання, виконання яких усуває монополізацію чи суттєве обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. { Главу 4 доповнено пунктом 4.8 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
4.9. За результатами розгляду справ про концентрацію приймається рішення:
4.9.1. Комітетом - про надання дозволу на концентрацію; погодження змін до установчих документів господарських товариств, об'єднань чи заборону концентрації.
4.9.2. Адміністративною колегією Комітету - про надання дозволу на концентрацію, погодження змін до установчих документів господарських товариств, об'єднань.
4.9.3. У рішенні вказуються результати розгляду справи по суті (надано дозвіл на концентрацію чи відмовлено у наданні дозволу на концентрацію, у тому числі надано дозвіл або відмовлено в наданні дозволу орендодавцю на оренду цілісного майнового комплексу підприємства чи його структурного підрозділу, що перебуває у державній, комунальній власності або належить Автономній Республіці Крим), наводяться мотиви рішення, висновки щодо умов договору оренди, зазначаються дії, які заявник повинен виконати або від яких утриматися.
4.9.4. У разі відмови в наданні дозволу на концентрацію в рішенні можуть бути запропоновані дії, зобов'язання, за умови виконання яких Комітет, Адміністративна колегія Комітету матимуть підстави для надання дозволу на концентрацію.
4.9.5. Рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на концентрацію може бути обумовлено виконанням учасниками концентрації певних вимог і зобов'язань, які усувають або пом'якшують негативний вплив концентрації на конкуренцію. Такі умови і зобов'язання можуть стосуватися, зокрема, обмеження стосовно управління, користування чи розпорядження майном, а також зобов'язання суб'єкта господарювання здійснити відчуження майна.

 
{ Підпункт 4.9.6 пункту 4.6 глави 4 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }

 
4.9.6. Концентрація має бути здійснена протягом року з дня прийняття рішення про надання дозволу на концентрацію, якщо більший строк не визначено у рішенні. Якщо концентрація у цей строк не здійснена, учасники концентрації мають подати нову заяву про отримання дозволу органів Комітету на концентрацію.
4.9.7. Заявнику надсилається рішення, крім інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб.
4.9.8. Органи Комітету, які прийняли рішення, не мають права його скасувати або змінити, крім випадків, передбачених статтею 58 Закону . Вони мають право виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз'яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийнято рішення.
4.9.9. Інформація про прийняті рішення за результатами розгляду заяв, справ про концентрацію може бути опублікована в "Офіційному віснику України", інших друкованих чи електронних засобах масової інформації або оприлюднена в інший спосіб.
4.9.10. Розгляд справи про концентрацію суб'єктів господарювання підлягає закриттю без прийняття рішення по суті справи у разі:
надходження від заявника клопотання про відкликання заяви або про закриття розгляду справи;
неподання заявником інформації у визначений органами Комітету строк, якщо відсутність такої інформації перешкоджає розгляду справи.
4.9.11. Закриття розгляду справи не позбавляє заявника права звернутися до Комітету з новою заявою про надання дозволу на концентрацію.
4.9.12. Рішення про надання дозволу на створення суб'єкта господарювання, який є господарським товариством чи об'єднанням, є водночас рішенням про погодження установчих документів відповідного господарського товариства, об'єднання.
 
4.10. Службовці Комітету, відділення, яким доручено з'ясування фактичних обставин справи, збирають і аналізують документи і відомості, досліджують ринок, одержують усні та письмові пояснення службових осіб та громадян, організовують проведення експертиз, уносять на розгляд органів, указаних у пункті 4.6, подання з висновками у справі.
 
4.11. При потребі усні пояснення, які мають значення для розгляду заяви, справи, оформляються протоколом. Протокол підписується особами, які надали та отримали усні пояснення.
З метою з'ясування питань, що виникають при розгляді заяви, справи і потребують наукових, технічних або інших спеціальних знань, державний уповноважений призначає експертизу.
 
4.12. Надання дозволу на концентрацію
4.12.1. Комітет чи Адміністративна колегія Комітету надають дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.
4.12.2. Кабінет Міністрів України може дозволити концентрацію, на здійснення якої Комітет не надав дозволу, якщо позитивний ефект для суспільних інтересів зазначеної концентрації переважає негативні наслідки обмеження конкуренції, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 219 "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання".
 
4.13. Концентрація в процесі приватизації може бути заборонена у разі, якщо вона призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.
 
4.14. Копія рішення надсилається заявнику в десятиденний строк з дня його прийняття.
 
5. Використання інформації
 
5.1. Надана у зв'язку з розглядом Комітетом заяви, справи про концентрацію, заявниками чи іншими особами інформація не підлягає розголошенню за винятком інформації про заплановану концентрацію у випадку, передбаченому пунктом 4.3 цього Положення, та іншої відкритої інформації у випадках, коли ознайомлення з нею є необхідним для виконання Комітетом завдань, визначених законодавством, а також, коли право на одержання такої інформації відповідними особами надано законодавством, зокрема особам, які беруть участь у справі, для захисту своїх прав, що можуть бути порушені внаслідок монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку в результаті концентрації.
 
5.2. Інформація, одержана згідно з цим Положенням і визнана інформацією з обмеженим доступом, тобто конфіденційною або таємною, у тому числі інформацією комерційного, банківського та іншого характеру, має використовуватися та зберігатися відповідно до законодавства.
{ Глава 5 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 713-р від 11.12.2007 }
 
6. Відповідальність за порушення вимог Положення
 
6.1. Вчинення концентрації без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України у разі, якщо наявність такого дозволу необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
6.2. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом здійснення концентрації без дозволу органу Комітету вважається вчиненим, якщо інше не передбачено законодавством чи не випливає з дій суб'єкта господарювання, зокрема при:
здійсненні концентрації шляхом створення суб'єкта господарювання - юридичної особи - з моменту державної реєстрації цієї юридичної особи;
створенні суб'єкта господарювання шляхом набуття одним або кількома суб'єктами господарювання контролю над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання - з моменту набуття контролю;
злитті суб'єктів господарювання - з моменту державної реєстрації суб'єкта господарювання, що виник у результаті злиття;
приєднанні суб'єкта господарювання - з моменту виключення суб'єкта господарювання, що приєднується, з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності;
придбанні простих іменних акцій у документарній формі - з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів у зв'язку з придбанням пакета акцій;
придбанні простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, або знерухомлених акцій - з моменту зарахування придбаних цінних паперів на рахунок покупця у зберігача;
придбанні, набутті іншим способом у власність, одержанні в управління (користування) часток чи паїв - з моменту набуття права власності, права на управління (користування) на частки чи паї відповідно до договору (доручення);
придбанні акцій на пред'явника - з моменту переходу права власності на акції відповідно до договору купівлі-продажу;
одержанні акцій в управління (користування) - з моменту набуття прав на управління (користування) акціями відповідно до договору (доручення);
придбанні, набутті іншим способом у власність, одержанні в управління (користування) активів (майна) у вигляді цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання чи структурного підрозділу суб'єкта господарювання - з моменту набуття права власності, права управління (користування) активами (майном) відповідно до договору (доручення).
 
6.3. Якщо концентрація призводить чи може призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, крім випадків, зазначених у пунктах 4.9.1 та 4.9.2 Положення, орган Комітету може звернутися до суду із заявою (позовом) про визнання недійсними угод, рішень, інших актів, відповідної установчої угоди про створення суб'єкта господарювання та скасування його державної реєстрації. { Пункт 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
6.4. У разі виявлення під час розгляду питання про надання дозволу на концентрацію інших порушень, передбачених статтею 50 Закону , орган Комітету виділяє їх в окреме провадження.
 
6.5. Якщо органом Комітету надано дозвіл на концентрацію на підставі поданої недостовірної інформації, то рішення про надання дозволу може бути переглянуто за нововиявленими обставинами протягом п'яти років з моменту його прийняття. За результатами перегляду може бути прийнято рішення про:
підтвердження попереднього рішення щодо здійснення концентрації;
скасування повністю або частково рішення про надання дозволу на концентрацію та прийняття нового рішення;
накладення штрафу в порядку, визначеному законодавством.
 
Начальник Головного управління
конкурентної політики М.Бараш
Додаток 1
до Положення про
концентрацією
 
Вимоги
щодо порядку підготовки і подання заяви
та документів, що до неї додаються
 
1. Вступ
 
Комплект документів, що додаються до заяви, має бути складений у тому порядку, який вказано в пунктах 3.8 та 3.9 Положення. Цей комплект документів повинен мати суцільну нумерацію та бути підшитий у папці-швидкозшивачі. Копії установчих документів, змін до установчих документів мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства. Заява підписується або керівником (уповноваженою ним особою) суб'єкта господарювання - учасника концентрації, який за відносинами контролю має відповідні повноваження щодо здійснення цієї концентрації, або заявником (уповноваженою ним особою) - керівником суб'єкта господарювання, який є безпосереднім учасником концентрації або від імені якого здійснюється ця концентрація. Відомості та інші документи, в тому числі копії документів, передбачені підпунктами 3.9.1.1; 3.9.2.1; 3.9.2.2; 3.9.2.3; 3.9.2.4; 3.9.3.1; 3.9.5.1; 3.9.6.1; 3.9.6.2; 3.9.6.3; 3.9.7.1; 3.9.7.2; 3.9.7.3; 3.9.7.5; 3.9.10.1; 3.9.10.3; 3.9.11.1; 3.9.11.2; 3.9.12; 3.9.14 і 3.11, що додаються до заяви, підписуються заявником, який здійснює або від імені якого здійснюється ця концентрація, або уповноваженою ним особою та засвідчуються печаткою. Також зазначаються прізвище, посада, місце роботи, контактний телефон того, хто готував відповіді на питання відповідного розділу, дати закінчення підготовки відомостей. { Абзац перший глави 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітету N 389-р від 01.06.2011 }
Спільна заява підписується керівниками всіх суб'єктів господарювання, які приймають рішення про концентрацію, або уповноваженими ними особами.
Заява, що подається фізичною особою, та документи, додані до неї, повинні бути підписані фізичною особою. Підпис засвідчується печаткою за місцем роботи фізичної особи або нотаріально.
Документи та інформація іноземною мовою повинні супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується в установленому порядку.
Документи, викладені на двох і більше аркушах, повинні бути пронумеровані, прошиті і скріплені печаткою.
Інформація, передбачена додатками до Положення, має бути викладена з використанням нумерації розділів і пунктів цих додатків. Оформлення інформації має бути таким, як запропоновано в додатках.
Документи, перелічені в пункті 3.11 Положення, - це або оригінали, або їх копії, засвідчені в установленому порядку. Заява, економічне обґрунтування концентрації, інформація та відомості, передбачені додатками 2 - 5 до Положення про концентрацію, подаються в письмовому та електронному вигляді. { Абзац сьомий глави 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітету N 389-р від 21.12.2010 }
Інформація та відомості, подання яких передбачено в електронному вигляді, складаються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. { Главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 682-р від 21.12.2010 }
Спеціалізоване програмне забезпечення, а також інструкції з установки відповідного програмного забезпечення та користування ним розміщені на офіційному веб-сайті Комітету (http://www.amc.gov.ua) та є доступними і безкоштовними для використання заявниками чи їх представниками у випадках подання ними заяв про надання дозволу на концентрацію або попередніх висновків стосовно концентрації. { Главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 682-р від 21.12.2010 }
Інформація з обмеженим доступом повинна бути відповідним чином позначена, що передбачено функціональними можливостями зазначеного спеціалізованого програмного забезпечення, і буде використана згідно з чинним законодавством. { Главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 682-р від 21.12.2010 }
Інформація та відомості в електронному вигляді подаються на компакт-диску з можливістю одноразового запису, який додається до заяви. { Главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 682-р від 21.12.2010 }
Інформація та відомості, що подаються в електронному вигляді, мають відповідати інформації та відомостям, що подаються у письмовому вигляді. Відповідність інформації та відомостей у письмовому та електронному вигляді підтверджується відповідним записом у заяві. { Главу 1 додатка 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 682-р від 21.12.2010 }
Кожен суб'єкт, який готує відомості, несе відповідальність за точність інформації, що викладається.
 
2. Зміст економічного обґрунтування концентрації
 
В економічному обґрунтуванні концентрації висвітлюються такі питання:
мета;
очікувані результати щодо кожного учасника;
вплив концентрації на відповідні товарні ринки з урахуванням присутності реальних та потенційних конкурентів, тенденцій зміни попиту та пропозиції, насичення товарних ринків;
зміна споживчих якостей товарів; підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках; економічні та фінансові наслідки концентрації, які можуть знайти відображення у зміні собівартості, ціни, прибутку.
За наявності ознак монополізації певного товарного ринку (набуття, підтримання або посилення монопольного (домінуючого) становища окремими суб'єктами господарювання) чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку або в значній його частині до економічного обґрунтування додаються бізнес-план на середньостроковий (2 - 3 роки) період розвитку суб'єктів господарювання на цьому ринку, оцінка негативного ефекту від обмеження конкуренції та позитивного ефекту для суспільних інтересів за рахунок:
удосконалення виробництва, придбання або реалізації товару;
техніко-технологічного, економічного розвитку;
розвитку малих або середніх підприємців;
оптимізації експорту чи імпорту товарів;
розроблення та застосування уніфікованих технічних умов або стандартів на товари;
раціоналізації виробництва тощо.
 
3. Призначення представників
 
Для представлення інтересів учасників концентрації згідно з пунктом 3.6 Положення представники повинні подати письмові підтвердження своїх повноважень (у формі договору-доручення чи довіреності учасника(ів) заявленої дії своєму представнику представляти інтереси учасника(ів) заявленої дії перед органами Комітету).
У цьому дорученні необхідно вказати:
прізвище, ім'я та по батькові представника, його посаду та місце роботи;
адресу представника, номери телефону, телефаксу;
назву суб'єкта(ів) господарювання, інтереси якого(их) уповноважений представляти представник.
У дорученні також обов'язково зазначається, що ризики негативних наслідків, пов'язаних з переглядом органом Комітету рішення, прийнятого на підставі поданої представником недостовірної інформації, а також відповідальність за подання такої інформації несуть учасники концентрації, які призначили представника, або їх правонаступники.
 
4. Інформація з обмеженим доступом
 
Якщо сторони, які подають заяву, уважають, що їхнім інтересам буде завдано шкоди в разі публікації або розголошення будь-яким іншим чином певної інформації, що подається у відповідності до пункту 3.9 Положення, то ця інформація подається окремо в опечатаному печаткою конверті, а на кожній сторінці чітко зазначається "інформація з обмеженим доступом". Необхідно вказати вид інформації і пояснити, чому цю інформацію не потрібно розголошувати або публікувати. При цьому інформація, що становить комерційну чи іншу, передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації. { Абзац перший глави 4 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 713-р від 11.12.2007 }
Якщо заява подається більше ніж однією особою у зв'язку зі створенням, злиттям, приєднанням тощо, тоді інформацію з обмеженим доступом можна подавати окремо і посилатися на неї як на доповнення. У таких випадках комплект документів, що додаються до заяви, вважатиметься повним після одержання всіх доповнень.
 
Додаток 2
до Положення про
концентрацією
 
Відомості
про концентрацію суб'єктів господарювання
(вимоги до інформації про зміст заявленої дії)
 
Розділ 1. Інформація про учасника(ів) концентрації
 
1.1. Назвати всіх учасників концентрації, визначених відповідно до пунктів 2 та 3 Порядку обчислення показників учасників концентрації (далі - Порядок), наведеного у додатку 5 до Положення про концентрацію:
 
-------------------------------------------------------------- |Назва (для |Податковий номер плат- |Адреса, телефон,| |юридичних осіб), |ника податку (для |телефакс | |прізвище, ім'я |юридичних осіб); серія,| | |та по батькові |номер, ким та коли ви- | | |(для фізичних осіб)|даний документ, що | | | |посвідчує особу, подат-| | | |ковий номер платника | | | |податку (у разі його | | | |відсутності надати | | | |пояснення) (для фізич- | | | |них осіб) | | --------------------------------------------------------------
У випадках, коли вирішальний вплив виникає внаслідок володіння, управління чи користування частками (паями, акціями), відповідна інформація за обсягом, формою та змістом надається згідно з наведеною нижче формою:
 
------------------------------------------------------------------ | Найменування (для |Розмір часток (паїв, акцій), яким володіє,| | юридичних осіб), | управляє чи користується суб'єкт | |прізвище, ім'я та по | господарювання або стосовно якого інший | | батькові (для | суб'єкт господарювання володіє, управляє | | фізичних осіб) | чи користується | |---------------------+------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------+-----------+------------------------------| | | % |Назва суб'єкта господарювання | ------------------------------------------------------------------
За кожним учасником концентрації описати організаційну структуру: вказати назву, адресу кожного відокремленого структурного підрозділу.
Описати зазначені в пункті 3.6 Порядку, наведеному у додатку 5, зв'язки між учасниками концентрації.
 
{ Пункт 1.1 розділу 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітету N 389-р від 13.07.2011 }
 
1.2. Назвати в наведеній нижче формі перелік:
юридичних осіб (за винятком учасників концентрації, зазначених у пункті 2 Порядку, наведеного у додатку 5):
у статутному капіталі яких учасник концентрації, з урахуванням відносин контролю, зазначений у пунктах 2.1-2.5 Порядку, наведеного у додатку 5, володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у розмірі 10 відсотків і більше; { Абзац третій пункту 1.2 розділу 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
у вищих органах управління яких учасник концентрації, зазначений у пунктах 2.1 - 2.5 Порядку, наведеного у додатку 5, має 10 відсотків голосів і більше;
юридичних та фізичних осіб, з урахуванням відносин контролю (за винятком учасників концентрації, зазначених у пункті 2 Порядку, наведеного у додатку 5): { Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
кожна з яких володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі учасника концентрації, зазначеного в пунктах 2.1 - 2.5 Порядку, у розмірі 10 відсотків і більше;
кожна з яких у вищому органі управління учасника концентрації, зазначеного в пунктах 2.1 - 2.5 Порядку, наведеного у додатку 5, має 10 відсотків голосів і більше.
 
-------------------------------------------------------------- |Назва (для |Податковий номер |Адреса, телефон,| |юридичних осіб), |платника податку (для |телефакс | |прізвище, ім'я |юридичних осіб); | | |та по батькові |серія, номер, ким та | | |(для фізичних осіб)|коли виданий документ, | | | |що посвідчує особу, | | | |податковий номер плат- | | | |ника податку (у разі | | | |його відсутності надати| | | |пояснення) (для фізич- | | | |них осіб) | | --------------------------------------------------------------
У кожному випадку зазначити особу та відсоток, яким вона володіє чи управляє (користується). { Абзац де'ятий пункту 1.2 розділу 1 додатка 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
{ Пункт 1.2 розділу 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 367-р від 13.07.2011 }
 
1.3. Назвати особу, яка підготувала цю інформацію:
 
--------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я та по батькові |Посада, місце роботи, адреса,| | |телефон | ---------------------------------------------------------------
Розділ 2. Інформація про концентрацію
суб'єктів господарювання
 
2.1. Описати зміст концентрації суб'єктів господарювання за видами заявлених дій; назвати очікувані терміни здійснення концентрації та основні дати пов'язаних з цим подій: { Пункт 2.1 розділу 2 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
2.1.1 Злиття двох або більше суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого.
описати спосіб, яким відбудеться злиття, приєднання, зокрема, як об'єднуватимуться органи управління, мережі розповсюдження товарів, мережі сервісного обслуговування;
2.1.2. У разі набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання:
указати назви суб'єктів господарювання, що набувають контроль, та суб'єктів господарювання, над якими набувається контроль;
описати, яким чином набувається контроль.
2.1.3. У разі безпосереднього або опосередкованого (через інших осіб) придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується:
указати назву та адресу його продавця;
указати назву та адресу суб'єкта господарювання - власника структурного підрозділу, суб'єкта господарювання, що ліквідується:
описати, яким чином набувається контроль;
описати структурний підрозділ, цілісний майновий комплекс:
місцезнаходження, призначення, склад, вартість у валюті України та еквівалент у євро.
2.1.4. У разі одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується:
указати назву та адресу особи, яка здійснює передачу активів в управління, оренду, лізинг, концесію чи надає в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання;
указати назву та адресу суб'єкта господарювання - власника структурного підрозділу, суб'єкта господарювання, активи якого передаються;
описати, яким чином набувається контроль;
описати активи, які передаються в управління, оренду, лізинг, концесію, зокрема структурні підрозділи, цілісні майнові комплекси:
місцезнаходження, призначення, склад, вартість у валюті України та еквівалент у євро.
2.1.5. У разі призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання:
указати прізвище, ініціали, посаду та адресу особи, яка призначена чи обрана;
указати, ким і яким чином прийнято рішення про призначення чи обрання.
2.1.6. У разі створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи:
указати прізвища, ініціали, посади та адреси осіб, які обрані;
указати, ким і яким чином прийнято рішення про створення ситуації;
описати, яким чином створюється ситуація.
2.1.7. При створенні суб'єкта господарювання:
указати назву та поштову адресу новостворюваного суб'єкта господарювання, описати його структуру;
назвати розмір статутного капіталу цього суб'єкта господарювання;
перерахувати всіх засновників: указати їх назву, адресу; внесок кожного засновника та його вартість у валюті України та еквівалент у євро; якщо внеском є цінні папери, назвати їх емітента, їх назву, кількість, вартість у валюті України та еквівалент у євро; якщо внеском є пай в статутному капіталі суб'єкта господарювання, назвати суб'єкт господарювання, указати, яку частку пай становить у цьому статутному капіталі;
описати, на яких умовах засновники домовилися зробити свої внески, що одержить кожний засновник в обмін на свій внесок.
2.1.8. У разі набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання в інший спосіб, ніж наведено у пунктах 2.1.2 - 2.1.7:
указати назву суб'єктів господарювання, що набувають контролю, та суб'єктів господарювання, над якими набувається контроль;
описати, яким чином набувається контроль.
2.1.9. У разі безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання:
указати, яким чином буде зроблено придбання: за домовленістю з продавцем, безпосередньо або опосередковано тощо;
указати, хто є власником акцій; у кого вони будуть придбані: в емітента чи ні;
описати об'єкт придбання: що саме придбавається, на яку суму у валюті України та еквівалент у євро, якій частці в статутному капіталі емітента це відповідає;
надати таку інформацію про емітента: найменування та адреса, загальна сума емісії; перелік усіх видів цінних паперів, що забезпечують право голосу, опис особливості користування правами, які вони дають; перелік видів цінних паперів, що не забезпечують право голосу;
надати копію договору, якщо придбання буде зроблене довіреною особою за договором з довірителем або якщо управління об'єктом придбання буде здійснювати довірена особа за договором про довірче управління.
 
2.2. Якщо будь-хто з учасників концентрації протягом найближчого року підтримував вертикальні або горизонтальні зв'язки щодо якихось товарів, то зазначити код товарів, охарактеризувати вертикальні та горизонтальні зв'язки між учасниками концентрації, відобразити рівні кооперації між ними.
 
2.3. Описати фінансові аспекти концентрації, у тому числі вказати:
розмір участі кожного учасника концентрації у вартісному та відсотковому вираженні;
джерела, розміри та умови фінансової підтримки, яку одержує кожній учасник концентрації для здійснення цієї концентрації.
 
Розділ 3. Відносини контролю господарської
діяльності учасників концентрації
 
За кожним учасником концентрації, зазначеним у пунктах 2.1 - 2.5 Порядку, наведеного у додатку 5, назвати всіх суб'єктів господарювання, які пов'язані з учасником відносинами контролю господарської діяльності відповідно до статті 1 Закону і входять до складу групи суб'єктів господарювання, визначеної згідно з пунктом 3 Порядку, наведеного у додатку 5, вказавши назву, податковий номер, адресу.
Також надати:
копії документів, що впливають на правовідносини учасників концентрації між собою та з іншими суб'єктами господарювання, зокрема угоди про спільну діяльність, про реалізацію спільних проектів, у тому числі інвестиційних, кодекс поведінки (правила професійної етики) (за наявності);
повні відомості про відносини контролю, якими учасники концентрації пов'язані між собою, а також відомості про особу, яка здійснює контроль за діяльністю групи суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами контролю, до складу якої входять учасники концентрації. Ця інформація може доповнюватися схемою відносин;
відомості про суб'єктів господарювання, в інтересах яких діють покупці.
 
Розділ 4. Розрахунок вартісних показників
 
За кожним учасником концентрації, зазначеним у пунктах 2.1 - 2.5 Порядку, наведеному у додатку 5, вказати дані за останній фінансовий рік щодо вартісних показників, визначені згідно з положеннями пунктів 4, 6 - 8 Порядку, наведеного у додатку 5, і відповідно підрахувати сукупну вартість активів та сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) учасників концентрації:
 
Розрахунок сукупної вартості активів
та сукупного обсягу реалізації товарів за ______ рік
 
------------------------------------------------------------- |Назва |Вартісні показники | |учасника |------------------------------------------| |концентрації |вартість (сукупна |обсяг (сукупний обсяг)| | |вартість) активів |реалізації товарів | | | |(робіт, послуг) | | |-------------------+----------------------| | |тис. грн.|тис. євро|тис. грн. | тис. євро | |----------------+---------+---------+----------+-----------| |Відповідно до | | | | | |пункту 2.1 | | | | | |----------------+---------+---------+----------+-----------| |Відповідно до | | | | | |пункту 2.2 | | | | | |----------------+---------+---------+----------+-----------| |Відповідно до | | | | | |пункту 2.3 | | | | | |----------------+---------+---------+----------+-----------| |Відповідно до | | | | | |пункту 2.4 | | | | | |----------------+---------+---------+----------+-----------| |Відповідно до | | | | | |пункту 2.5 | | | | | |----------------+---------+---------+----------+-----------| |----------------+---------+---------+----------+-----------| |Сукупна вартість| | | | | |(обсяг) | | | | | -------------------------------------------------------------
Розділ 5. Розрахунок часток на ринку
 
За кожним учасником концентрації, зазначеним у пунктах 2.1 - 2.5 Порядку, наведеному у додатку 5, вказати дані за останні 2 роки щодо часток на товарних ринках, на яких мають або може мати місце концентрація або її наслідки, визначені згідно із положеннями пунктів 5, 6, 9 Порядку, наведеного у додатку 5, і відповідно підрахувати сукупні частки на зазначених товарних ринках учасників концентрації:
 
Розрахунок сукупних часток на зазначених
 
товарних ринках за _____ рік
 
------------------------------------------------------------------ | Назва | Частка на ринку (у %) | | учасника |---------------------------------------------------| |концентрації| Ринок 1 | Ринок 2 | Ринок N | |------------+-----------------+----------------+----------------| | |Індивіду-|Сукупна| Індиві-|Сукупна| Індиві-|Сукупна| | | альні |частка |дуальні |частка |дуальні |частка | | | частки | на | частки | на | частки | на | | |учасників|ринку 1| учасни-|ринку 2| учасни-|ринку N| | | концент-| | ків | | ків | | | | рації | |концент-| |концент-| | | | | | рації | | рації | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Перелік | | X | | x | | X | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.1 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Сукупна | x | | x | | x | | |частка всіх | | | | | | | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.1 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Перелік | | X | | x | | X | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.2 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Сукупна | x | | x | | x | | |частка всіх | | | | | | | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.2 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Перелік | | X | | x | | X | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.3 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Сукупна | x | | x | | x | | |частка всіх | | | | | | | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.3 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Перелік | | X | | x | | X | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.4 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Сукупна | x | | x | | X | | |частка всіх | | | | | | | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.4 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Перелік | | x | | x | | X | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Сукупна | x | | x | | x | | |частка всіх | | | | | | | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пункту | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | |------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------| | Сукупна | x | | x | | x | | |частка всіх | | | | | | | | учасників | | | | | | | |концентрації| | | | | | | | відповідно | | | | | | | | до пунктів | | | | | | | | 2.1-2.5 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ { Абзац другий розділу 5 додатка 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
Додаток 3
до Положення про
концентрацією
 
Відомості
про основні види діяльності підприємства,
його частку на ринку
 
----------------------------------------------- | |Учасник концентрації |(потрібне |------+--------------------------------------|зазначити | |Особа, пов'язана з учасником|позначкою "+") | |концентрації відносинами контролю| | |господарської діяльності | -----------------------------------------------
I. Загальна характеристика підприємства
 
Податковий номер
 
-------------------------- |1 | | -------------------------- Повне та скорочене найменування українською мовою
------------------------------------------------------------------ |2 | | | |------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------ Повне та скорочене найменування російською мовою
------------------------------------------------------------------ |3 | | | |------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------ Повне та скорочене найменування англійською мовою
------------------------------------------------------------------ |4 | | | |------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------ Поштовий індекс Відділення зв'язку ------------------------- ------------------------- |5 | | |6 | | ------------------------- ------------------------- Область Район Місто(село) Район міста
------------------------------------------------------------------ |7 | | | | | ------------------------------------------------------------------ Вулиця Будинок Корпус Квартира
------------------------------------------------------------------ |8 | | | | | |------------------------------+---------------------------------| |Телефон: основний |9 | |додатковий |10| | |-------------------+--+-------+-----------+--+------------------| |Телефакс: основний |11| |додатковий |12| | |-------------------+--+-------+-----------+--+------------------| |Телетайп |13| |Телекс |14| | |-------------------+--+-----------------------------------------| |Форма власності |15| | |-------------------+--+-----------------------------------------| |Орган управління |16| | |----------------------------------------------------------------| |Ознака особи (фізична - 0; юридична - 1; | 17 | | |без права юр. особи - 2) | | | |-----------------------------------------------+----+-----------| |Форма господарської діяльності | 18 | | |(госпрозрахунок - 0; бюджетна - 1) | | | |-----------------------------------------------+----+-----------| |Кількість підрозділів (відділень, філій, | 19 | | |дочірніх підприємств) | | | |-----------------------------------------------+----+-----------| |Підрозділ (відділення, філія, дочірнє | 20 | | |підприємство) (1-так) | | | |----------------------------------------------------------------| |21|Керівник (прізвище, ім'я, по батькові) | ------------------------------------------------------------------
Найменування органу, який провів реєстрацію (перереєстрацію)
------------------------------------------------------------------ |22| | |----------------------------------------------------------------| |Дата реєстрації - Ч/М/Р |23| | |------------------------+--+------------------------------------| |Номер рішення |24| | |------------------------+--+------------------------------------| |Код виду діяльності |25| Код території |26| | |------------------------+--+------------------------------------| |Організаційно-правова |27| | |форма | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 1
 
II. Характеристика діяльності підприємства на
загальнодержавному ринку *
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Рік|Код |Код |Найме- |Одиниця| Обсяг |Частка | Експорт |Імпорт |Обсяг |Частка | | |товару|товару |нування|виміру | виробництва |від |---------------|по |ринку |підприєм- | | |за |(товар-|товару |** |----------------|виробни-|по |по |Україні|(гр. 6 - |ства на | | |ДКПП |ної |(товар-| |по |по під-|цтва,% |Україні|підпри-|*** |- гр. 9 +|ринку,% | | | |групи) |ної | |Україні |приєм- |(гр. 7: |*** |ємству | |+ гр. 11)|(гр. 7 - | | | |за |групи) | |*** |ству |: гр.6 x| | | | |- гр. 10):| | | |УКТ ЗЕД| | | | |x 100%) | | | | |гр. 12 x | | | | | | | | | | | | | |x 100% | |---+------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+---------+----------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
 
III. Перелік основних конкурентів підприємства на
загальнодержавному ринку
 
-------------------------------------------------------------------- |Податко- |Найменування |Юридична|Код |Код товару|Наймену- | |вий номер|підприємства |адреса, |товару|(товарної |вання | | |(підпорядкованість,|телефон,|за |групи) за |товару | | |організаційно- |телефакс|ДКПП |УКТ ЗЕД |(товарної| | |правова форма) | | | |групи) | |---------+-------------------+--------+------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+-------------------+--------+------+----------+---------| --------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
 
IV. Характеристика діяльності основних споживачів,
постачальників підприємства на загальнодержавному
ринку *
 
------------------------------------------------------------------------- |Рік|По- |Наймену- |Юри- |Код |Код |Оди-|Най- |Обсяг |Обсяг | | |датко- |вання |дична |товару|товару |ниця|мену- |спожи-|поста-| | |вий |підпри- |адреса,|за |(товар-|ви- |вання |вання |чання | | |номер |ємства |теле- |ДКПП |ної |мі- |товару| | | | | |(підоряд- |фон, | |групи) |ру |(то- | | | | | |кованість,|теле- | |за УКТ |** |варної| | | | | |організа- |факс | |ЗЕД | |групи)| | | | | |ційно- | | | | | | | | | | |правова | | | | | | | | | | |форма) | | | | | | | | |---+-------+----------+-------+------+-------+----+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------+----------+-------+------+-------+----+------+------+------| -------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
 
V. Характеристика діяльності підприємства
на регіональному ринку *
 
------------------------------------------------------------------------ |Рік|Код |Код |Найме- | Обсяг |Одиниця|Частка |Геогра-| | |товару|товару |нування| виробництва |виміру |підприєм- |фічні | | |за |(товар-|товару |----------------|** |ства на |межі | | |ДКПП |ної |(товар-|по |по під-| |ринку, % |товар- | | | |групи) |ної |регіону |приєм- | |(гр. 6: |ного | | | |за |групи) |(обсяг |ству | |: гр. 5 x |ринку | | | |УКТ ЗЕД| |ринку) | | |x 100%) | | |---+------+-------+-------+--------+-------+-------+----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------+-------+-------+--------+-------+-------+----------+-------| ------------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
 
VI. Перелік основних конкурентів
підприємства на регіональному ринку
 
------------------------------------------------------------------ |Податко- |Наймену- |Юридична|Код |Код товару|Найменування | |вий номер|вання |адреса, |товару|(товарної |товару (товарної| | |підприєм- |телефон,|за |групи) за |групи) | | |ства |телефакс|ДКПП |УКТ ЗЕД | | | |(підпоряд-| | | | | | |кованість,| | | | | | |організа- | | | | | | |ційно- | | | | | | |правова | | | | | | |форма) | | | | | |---------+----------+--------+------+----------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+----------+--------+------+----------+----------------| ------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
 
VII. Характеристика діяльності основних
споживачів, постачальників підприємства
на регіональному ринку *
 
--------------------------------------------------------------------------------- |Рік|По- |Наймену- |Юри- |Код |Код |Най- |Оди-|Обсяг |Обсяг |Геогра-| | |датко- |вання |дична |товару|товару |мену- |ниця|спожи-|поста-|фічні | | |вий |підпри- |адреса,|за |(товар-|вання |ви- |вання |чання |межі | | |номер |ємства |теле- |ДКПП |ної |товару|мі- | | |товар- | | | |(підоряд- |фон, | |групи) |(то- |ру | | |ного | | | |кованість,|теле- | |за УКТ |варної|** | | |ринку | | | |організа- |факс | |ЗЕД |групи)| | | | | | | |ційно- | | | | | | | | | | | |правова | | | | | | | | | | | |форма) | | | | | | | | | |---+-------+----------+-------+------+-------+------+----+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-------+----------+-------+------+-------+------+----+------+------+-------| --------------------------------------------------------------------------------- ____________
* Заповнюється окремо за минулий звітний рік, а також за рік, що йому передував, а після закінчення II кварталу - за звітний період поточного року.
** Графа заповнюється: чисельник - у фізичних одиницях, знаменник - у вартісному вираженні. У разі відсутності фізичних одиниць виміру в чисельнику ставиться прочерк (-).
*** У разі об'єктивної неможливості отримати точну інформацію надається оцінка відповідних обсягів разом з відповідним обґрунтуванням її здійснення.
 
Ми, що нижче підписалися, заявляємо, що в цих Відомостях інформація відповідає нашим дійсним знанням і ґрунтується на добросовісній обробці та узагальненні всіх наявних у нас вихідних даних.
 
Керівник (представник) підприємства ________ _______ ____________
телефон (підпис) (дата) (прізвище)
Картку заповнив ________ _______ ____________
телефон (підпис) (дата) (прізвище)
М.П.
Подання недостовірної інформації тягне за собою
відповідальність, передбачену законодавством.
 
Додаток 4
до Положення про
концентрацією
 
Списки фізичних осіб,
які входять до складу спостережної ради чи виконавчого,
контрольного органів, виконують обов'язки керівника,
заступника керівника, головного бухгалтера учасників
заявленої концентрації та фізичних осіб, пов'язаних
з учасниками концентрації
 
Щодо усіх юридичних осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання - учасників концентрації, визначених відповідно до вимог Порядку обчислення показників учасників концентрації, наведеного у додатку 5, подаються списки фізичних осіб, які входять до складу спостережної ради чи виконавчого, контрольного органів, виконують обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера учасника заявленої дії. При цьому за кожною фізичною особою надається інформація щодо інших суб'єктів господарювання, до складу спостережних рад чи виконавчих, контрольних органів яких вона входить, із зазначенням займаних посад за обсягом, формою та змістом згідно з наведеною нижче формою.
 
---------------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я |Місце проживання, | Перелік |Перелік | |та по батькові |телефон, телефакс,| суб'єктів гос- |займаних посад | | |адреса електронної| подарювання, їх | | | |пошти, серія, но- |податкові номери | | | |мер, ким та коли | | | | |виданий документ, | | | | |що посвідчує осо- | | | | |бу, податковий но-| | | | |мер платника по- | | | | |датку (у разі його| | | | |відсутності надати| | | | |пояснення) | | | |---------------+------------------+-----------------+---------------| ----------------------------------------------------------------------
Щодо всіх фізичних осіб, що входять до складу суб'єктів господарювання - учасників концентрації, наведених у додатку 5 до Положення, подаються списки дієздатних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів господарювання - учасників концентрації і при цьому володіють чи користуються активами суб'єктів господарювання; мають права, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; заміщують посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання, мають можливість завдяки іншим засобам впливати на господарську діяльність суб'єктів господарювання за обсягом, формою та змістом згідно з наведеною нижче формою.
 
Таблиця 1
 
СПИСОК
дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком
(дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами
фізичних осіб, які входять до складу суб'єктів
господарювання - учасників концентрації*
 
-------------------------------------------------------------------- |Прізвище,|Місце проживан-| Особа,|Характе-| Суб'єкт |Характер | | ім'я, |ня, телефон, | з якою|ристика |господарюван-| впливу | | по |телефакс, адре-| пов'я-|зв'язку |ня, стосовно |особи на | |батькові |са електронної | зана | між |якого наявний| суб'єкт | | |пошти, серія, | |особами | вплив | господа-| | |номер, ким та | | | | рювання | | |коли виданий | | | | | | |документ, що | | | | | | |посвідчує осо- | | | | | | |бу, податковий | | | | | | |номер платника | | | | | | |податку (у разі| | | | | | |його відсутнос-| | | | | | |ті надати пояс-| | | | | | |нення) | | | | | |---------+---------------+-------+--------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+---------------+-------+--------+-------------+---------| | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
1) у стовпчику 1 вказуються особи, які пов'язані з учасниками концентрації;
2) у стовпчику 2 зазначається постійне місце проживання;
3) у стовпчику 3 зазначається П.І.Б фізичної особи - учасника концентрації;
4) варіанти заповнення стовпчика 4: чоловік; дружина; батько; мати; брат; сестра; син; донька;
5) у стовпчику 5 для суб'єкта господарювання - юридичної особи зазначається найменування та податковий номер; для суб'єкта господарювання - фізичної особи зазначається П.І.Б фізичної особи та її податковий номер (у разі наявності);
6) стовпчик 6 заповнюється відповідно до вимог пункту 3 додатка 5 до Положення. Зокрема, варіанти заповнення стовпчика 6: володіння активами (зазначається відсоток активів); володіння корпоративними правами (зазначається відсоток голосів у вищому органі управління суб'єкта господарювання внаслідок цих прав); володіння іншими правами, що забезпечують участь у формуванні органів управління суб'єкта господарювання (зазначається характер прав; відсоток голосів в органах управління суб'єкта господарювання, що забезпечуються внаслідок цих прав); заміщення керівних посад (зазначається посада).
 
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Антимонопольного комітету N 389-р від 13.07.2011 }

 
Додаток 5
до Положення про
концентрацію
 
Порядок
обчислення показників учасників концентрації
 
1. Визначення вартісних показників учасників концентрації - вартість (сукупна вартість) активів, обсяг (сукупний обсяг) реалізації, а також частки (сукупної частки) здійснюється стосовно усіх суб'єктів господарювання - учасників концентрації з урахуванням відносин контролю.
 
2. Учасниками концентрації є:
 
2.1. Суб'єкти господарювання, стосовно яких здійснюється або має здійснитися злиття, приєднання.
 
2.2. Суб'єкти господарювання, які набувають або мають намір набути контроль над суб'єктом господарювання, та суб'єкти господарювання, щодо яких набувається або має набутися контроль. { Пункт 2.2 додатка 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
2.3. Суб'єкти господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування), оренду, лізинг, концесію або мають набутися, та їх покупці (одержувачі), набувачі.
 
2.4. Суб'єкти господарювання, що є або мають намір стати засновниками (учасниками) новостворюваного суб'єкта господарювання.
Якщо одним із засновників є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, то учасником концентрації вважається також суб'єкт господарювання, активи (майно), частки (акції, паї) якого вносяться до статутного капіталу новостворюваного суб'єкта господарювання.
 
2.5. Фізичні та юридичні особи, пов'язані з учасниками концентрації, зазначеними у пунктах 2.1 - 2.4 цього Порядку, відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб згідно із статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" єдиним суб'єктом господарювання.
 
3. Склад суб'єктів господарювання, що є групою суб'єктів господарювання, в якій один або декілька з них здійснюють контроль над іншими, встановлюється, виходячи з можливості, у тому числі підтвердженої практикою господарських операцій, вирішального впливу однієї особи на господарську діяльність іншої особи як можливості прийняття нею рішень стосовно визначення господарської діяльності іншої особи, зокрема рішень щодо:
 
3.1. Встановлення загальних умов обороту товарів на ринку (ціни, асортименту товарів, обсягів попиту та пропозиції, обсягів реалізації товарів чи їх придбання, інших умов придбання або реалізації товарів).
 
3.2. Визначення обсягів виробництва, ринків товарів, напрямів техніко-технологічного розвитку, інвестицій.
 
3.3. Визначення джерел постачання, кола продавців, покупців або споживачів.
 
3.4. Укладання угод, умов прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових зобов'язань.
 
3.5. Можливості однієї особи не допускати прийняття іншою особою, що здійснює господарську діяльність, рішень, зазначених у пунктах 3.1 - 3.4.
 
3.6. При встановленні наявності вирішального впливу однієї особи стосовно іншої особи підлягає з'ясуванню наявність:
3.6.1. Прав володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною.
3.6.2. Прав, повноважень, які забезпечують вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання.
3.6.3. Прав, повноважень давати обов'язкові до виконання вказівки з питань визначення умов господарської діяльності або виконувати функції органу управління юридичної особи, зокрема внаслідок укладення договорів і контрактів або в інший спосіб.
3.6.4. Прав, повноважень щодо суміщення посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу юридичної особи.
3.6.5. Прав, повноважень щодо призначення більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів юридичної особи.
3.6.6. Зобов'язань, у тому числі: грошових, торгових зобов'язань, зобов'язань з виконання умов фінансової підтримки.
3.6.7. Інших засобів набуття вирішального впливу (у разі необхідності).
 
3.7. Вирішальний вплив одного суб'єкта господарювання на іншого суб'єкта господарювання виникає, зокрема у випадках, коли:
3.7.1. Один суб'єкт господарювання стосовно іншого суб'єкта господарювання прямо або опосередковано:
володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 50 відсотків;
має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах управління;
має повноваження призначати керівника, заступника керівника або більше ніж 50 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контрольного органу;
має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.
3.7.2. Суб'єкти господарювання:
прямо або опосередковано підпорядковані суб'єкту господарювання з певних питань згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання;
у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й інший суб'єкт господарювання, які посідають одну з перелічених нижче посад, а саме: керівника, заступника керівника, або не менше половини одних і тих самих фізичних осіб - членів спостережної ради чи виконавчого, контрольного органів.
3.7.3. Суб'єкти господарювання прямо або опосередковано мають права і повноваження, перелічені в пунктах 3.7.1, 3.7.2.
3.7.4. Суб'єкти господарювання надають фінансову підтримку, що використовується для здійснення концентрації, якщо це призводить чи може призвести до виникнення вирішального впливу одного суб'єкта господарювання над іншим суб'єктом господарювання.
 
3.8. Вирішальний вплив одного суб'єкта господарювання на іншого суб'єкта господарювання може виникати, зокрема у випадках, коли:
3.8.1. Суб'єкт господарювання прямо або опосередковано:
володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 25 відсотків;
має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах управління;
має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контрольного органу;
має право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.
3.8.2. Суб'єкт господарювання прямо або опосередковано має стосовно іншого суб'єкта господарювання права і повноваження, перелічені в пункті 3.8.1.
 
3.9. Вирішальний вплив кількох суб'єктів господарювання на господарську діяльність іншого суб'єкта господарювання виникає, зокрема, у випадках, коли:
3.9.1. Два суб'єкта господарювання безпосередньо або через інших осіб мають по 50 відсотків голосів у вищому органі управління іншого суб'єкта господарювання;
3.9.2. Декілька суб'єктів господарювання мають можливість, зокрема завдяки праву вето, не допускати прийняття іншими особами рішень, зазначених у пунктах 3.1-3.4, стосовно визначення господарської діяльності іншого суб'єкта господарювання;
3.9.3. Декілька суб'єктів господарювання, внаслідок укладеного між ними договору існування протягом тривалого періоду спільних інтересів чи інших чинників, діють спільно (узгоджено) у здійсненні їхніх прав щодо іншого суб'єкта господарювання і завдяки цьому мають можливість приймати рішення, зазначені у пункті 3, зокрема не допускати прийняття іншими особами рішень, зазначених у пунктах 3.1-3.4, стосовно визначення господарської діяльності іншого суб'єкта господарювання.
{ Додаток 5 доповнено пунктом 3.9 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 389-р від 17.11.2005 }
 
4. При розрахунку обсягів реалізації товарів учасників концентрації використовується сума доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків або зборів, базою для оподаткування в яких є оборот за останній фінансовий звітний рік, що передував поданню заяви. Кошти, отримані від реалізації товарів у межах однієї групи суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю, якщо такий облік ведеться, не враховуються.
 
4.1. Обсяг реалізації товарів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) відповідно до їх фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності відповідає даним графи 3 рядка 035 форми "Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати (далі - форма N 2), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690.
 
4.2. Вартість активів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) відповідно до їх фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності відповідає даним графи 4 рядка 280 форми N 1 "Баланс" (надалі - форма N 1), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689.
Вартість активів бюджетних установ відповідає даним графи 4 рядка 350 форми N 1, затвердженої наказом Державного казначейства України від 23 березня 2000 року N 23 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2000 року за N 233/4454.
 
4.3. Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, то для розрахунку вартості активів та обсягів реалізації використовується десята частина вартості активів комерційного банку.
Вартість активів банку відповідає даним рядка "Активи - всього" стовпчика "Сальдо усього" Балансу комерційного банку (форма N 10-КБ (місячна), затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 1997 року N 436) .
 
4.4. У випадках, коли учасниками концентрації є страховики, для розрахунку вартості активів страховика використовується сума нетто-активів, а для розрахунку обсягів реалізації товарів - сума доходів від страхової діяльності, визначених відповідно до законодавства України про страхову діяльність.
Сума нетто-активів страховика відповідає даним графи 4 рядка 280 форми N 1 за вирахуванням даних, зазначених у графі 4 рядків 010, 430, 460, 620 форми N 1.
 
4.5. Вартість активів іноземних компаній та транснаціональних корпорацій відповідає даним рядка "Активи - всього" форми національної фінансової звітності "Баланс", складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, або даним щодо вартості активів, які складені відповідно до вимог фінансової звітності, що діють в Україні.
Для визначення обсягу реалізації товарів іноземних компаній та транснаціональних корпорацій використовуються дані, зазначені у графі 3 рядка "Чиста виручка від реалізації" форми національної звітності "Звіт про прибутки та збитки", складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, або дані щодо обсягу реалізації товарів, які складені відповідно до вимог фінансової звітності, що діють в Україні.
 
5. Частка на ринку товару суб'єктів господарювання, до складу яких входить учасник концентрації, розраховується з дотриманням вимог Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 N 49-р .
 
6. При розрахунку вартості (сукупної вартості) активів, обсягу (сукупного обсягу) реалізації товарів та часток (сукупних часток) на ринках товарів використовуються фактичні значення показників (вартість активів, обсяг реалізації товарів, частки на ринках товарів) кожного підприємства, організації, інших осіб, що входять до складу суб'єктів господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном.
Частки (сукупні частки) суб'єктів господарювання на певному товарному ринку, вартості (сукупні вартості) їхніх активів та обсяги (сукупні обсяги) реалізації визначаються як сума відповідних показників суб'єктів господарювання.
Сукупна частка на певному товарному ринку, сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів (робіт послуг) усіх суб'єктів господарювання розраховуються шляхом додавання відповідних показників усіх суб'єктів господарювання.
 
7. Для розрахунку вартісних показників суб'єктів господарювання використовуються форми їхньої фінансової звітності за останній фінансовий рік, що передує поданню заяви.
 
8. За кожним суб'єктом господарювання вказати підсумкові дані за останній фінансовий рік і відповідно заповнити таблицю 1 "Розрахунок сукупної вартості активів та сукупного обсягу реалізації товарів за ______ рік".
 
Таблиця 1
 
Розрахунок сукупної вартості активів
та сукупного обсягу реалізації товарів за ______ рік
 
----------------------------------------------------------------- |Назви |Вартісні показники | |суб'єктів |-----------------------------------------------| |господарювання |вартість (сукупна |обсяг (сукупний обсяг)| | |вартість) активів |реалізації суб'єктів | | |суб'єктів господарювання|господарювання | |---------------+------------------------+----------------------| | |тис. грн. | тис. євро |тис. грн. | тис. євро | |---------------+-----------+------------+----------+-----------| |Сукупні | | | | | |вартісні | | | | | |показники | | | | | |суб'єктів | | | | | |господарювання | | | | | -----------------------------------------------------------------
9. За кожним суб'єктом господарювання вказати сукупну частку, яку він має на відповідному товарному ринку відповідно до таблиці 2 "Розрахунок часток на ринку товарів за ______ рік ".
 
Таблиця 2
 
Розрахунок часток на ринку товарів за ______ рік
 
------------------------------------------------------------------------------------- |Територіальні |Перелік суб'єктів господарювання та їхні частки | |межі ринків |на відповідному ринку (далі - Перелік) | | |---------------------------------------------------------------| | |назва |частка |назва |частка |назва |частка |сукупна | | |1-го |(сукупна|j-го |(сукупна|n-го |(сукупна|частка | | |суб'єкта|частка) |суб'єкта|частка) |остан- |частка) |на ринку | | |господа-|на ринку|господа-|на ринку|нього |на ринку|n | | |рювання |1-го |рювання |j-го |суб'єкта|n-го |суб'єктів| | |з |суб'єкта|з |суб'єкта|господа-|остан- |господа- | | |Переліку|господа-|Переліку|господа-|рювання |нього |рювання | | | |рювання | |рювання |з |суб'єкта|з | | | |з | |з |Переліку|господа-|Переліку | | | |Переліку| |Переліку| |рювання | | | | | | | | |з | | | | | | | | |Переліку| | |-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| |1. Регіональні | | | | | | | | | ринки | | | | | | | | |-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| |Назви товарних | | | | | | | | |меж ринків з | | | | | | | | |наведенням коду | | | | | | | | |ДКПП чи УКТ ЗЕД | | | | | | | | |-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| |2. Загальнодержавні| | | | | | | | | ринки | | | | | | | | |-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| |Назви товарних | | | | | | | | |меж ринків з | | | | | | | | |наведенням коду | | | | | | | | |ДКПП чи УКТ ЗЕД | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
10. ДКПП - державний класифікатор продукції та послуг, затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.97 N 822 .
УКТ ЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, надана у Митному тарифі України .


Інші НПА

Постанова Правління НБУ №373 від 24.10.2011 Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення НКЦПФР №646 від 08.05.2012 Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України Постанова Соцстрах від нещасних випадків №19 від 11.12.2014 Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат Постанова Соцстрах від нещасних випадків №24 від 27.04.2007 Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат Закон України ВРУ №3565-VI від 05.07.2011 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень Наказ Мінтрансзв'язку №488 від 20.05.2006 Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі Наказ Мінтрансзв'язку №489 від 20.05.2006 Про затвердження Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі Наказ Мінтрансзв'язку №795 від 02.07.2008 Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі Рішення НКЦПФР №1047 від 18.06.2013 Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування