Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Рішення ГР при НБУ № 3-e від 03.09.2014 Про затвердження Регламенту Громадської ради при Національному банку України

ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03.09.2014  № 3-е


1. Затвердити Регламент Громадської ради при Національному банку України, що додається;

2. Звернутись до Національного банку України з проханням забезпечити оприлюднення Регламенту Громадської ради при Національному банку України на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України Аржевітін С.М.
 
Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України Авраменко Я.П.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Громадської
ради при Національному
банку України
03.09.2014 № 3-е


РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Національному банку України

I. Загальні положення

1. Регламент Громадської ради при Національному банку України (далі - Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Національному банку України (далі - Громадська рада).

2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Національний банк України (далі - Національний банк) та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду, затвердженим постановою Правління Національного банку від 05 червня 2014 року № 335 (далі - Положення про Громадську раду) та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова (співголови), який (які) обирається (обираються) відповідно до порядку та у спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

4. У разі обрання співголів Громадської ради розподіл функціональних повноважень між ними здійснюється за рішенням Громадської ради.

5. Члени Громадської ради зобов'язані:

бути присутніми на засіданнях Громадської ради і не пропускати їх без поважних причин;

брати участь у діяльності Громадської ради та роботі її органів, членами яких вони є;

дотримуватися вимог Положення про Громадську раду та Регламенту Громадської ради;

виконувати рішення Громадської ради та її керівних органів;

сприяти діяльності Громадської ради.

II. Планування роботи

1. Робота Громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються Громадською радою.

2. Плани роботи Громадської ради розробляються головою (співголовами) Громадської ради (або за дорученням Громадської ради одним із співголів) спільно із секретарем (секретаріатом) Громадської ради на основі пропозицій членів Громадської ради.

Річний план роботи Громадської ради затверджується Громадською радою на засіданні.

Квартальний план роботи Громадської ради затверджується головою (співголовами) Громадської ради на основі положень річного плану роботи Громадської ради.

3. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

проведення чергових засідань Громадської ради;

проведення засідань постійних і тимчасових комісій (у разі їх створення);

проведення заходів щодо реалізації стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринку банківських послуг;

збирання, узагальнення та подання Національному банку пропозиції Громадськості, щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

організація публічних заходів для обговорення актуальних питань забезпечення стабільності банківської системи та захисту прав споживачів банківських послуг;

інформування громадськості про діяльність Громадської ради, підготовка та оприлюднення щорічного звіту про свою діяльність;

підготовка та подання Національному банку пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення стабільності банківської системи та захисту прав та законних інтересів споживачів банківських послуг;

здійснення громадського контролю за врахуванням Національним банком пропозицій та зауважень громадськості;

інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

4. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

Квартальний план роботи Громадської ради затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

5. Члени Громадської ради та постійні комісії Громадської ради (у разі їх створення) подають голові (співголовам) Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік та плану роботи Громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

6. Річні та квартальні плани роботи Громадської ради оприлюднюються на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України та надсилаються секретарем (секретаріатом) Громадської ради електронною поштою кожному членові Громадської ради.

ІІІ. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів.

2. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою (співголовою) Громадської ради, а в разі його відсутності - виконуючим обов' язки голови (співголови) Громадської ради. З цією метою голова (співголова) Громадської ради узгоджує з секретарем (секретаріатом) Громадської ради час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар (секретаріат) Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за п' ять календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

3. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов'язковому порядку головою (співголовою) Громадської ради на вимогу не менше ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються співголовам Громадської ради.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою (співголовами) Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення членів Громадської ради в засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради.

5. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Перед початком засідання Громадської ради секретар (секретаріат) Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

6. Головує на засіданні Громадської ради голова (співголова) Громадської ради. У разі обрання співголів Громадської ради їх головування на засіданні Громадської ради проводиться по черзі.

Головуючий на засіданні Громадської ради надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитання чи репліки.

7. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою (співголовою) Громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою (співголовою) Громадської ради, формується відповідно до квартального плану роботи Громадської ради та на основі пропозицій від членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій Громадської ради (у разі їх створення).

8. Тривалість виступів на засіданні Громадської ради:

доповідь - до 10 хв.

виступ - до 5 хв.

запитання - до 1 хв.

думка опонента - до 3 хв.

репліка - до 1 хв.

9. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради та/або постійними чи тимчасовими комісіями Громадської ради та подаються голові (співголовам) Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови (співголів) Громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена Громадської ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за три дні до початку засідання Громадської ради.

10. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або з ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням Громадської ради тривалість засідання може бути подовжена не більше ніж на одну годину.

11. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) перше засідання Громадської ради проводиться не пізніше 30 днів з дня затвердження складу Громадської ради Національним банком;

2) на першому засіданні Громадської ради головує секретар (керівник секретаріату) Громадської ради до того часу, поки не буде обрано голову (співголів) Громадської ради нового складу;

12. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням "за" або "проти" простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів під час голосування здійснюється секретарем (секретаріатом) Громадської ради.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення Громадської ради підписуються головою (співголовами) Громадської ради та її секретарем (керівником секретаріату).

13. Під час проведення засідання Громадської ради секретар (секретаріат) Громадської ради веде та складає протокол.

14. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть голова (співголова) та секретар (керівник секретаріату) Громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилання головою (співголовою)/секретарем (секретаріатом) Громадської ради кожному членові Громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) установлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовку та розсилання головою (співголовою) Громадської ради кожному членові Громадської ради остаточного варіанта рішення;

5) голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

У разі застосування такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради.

IV. Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп Громадської ради

1. На засіданні Громадської ради може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

2. Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради в разі необхідності. Зазвичай експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

3. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Національного банку, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

4. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

5. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.

6. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

V. Взаємовідносини Громадської ради з Національним банком

1. Громадська рада щороку готує та подає Національному банку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

2. Громадська рада може подати Національному банку пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються співголовами Громадської ради на підставі рішення однієї з постійних комісій Громадської ради.

3. Співголови Громадської ради в обов'язковому порядку інформують Національний банк про ухвалені Громадською радою рішення.

4. Громадська рада контролює врахування Національним банком пропозицій та зауважень громадськості.

VI. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

1. На сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України в обов'язковому порядку розміщується Положення про Громадську раду, Регламент роботи Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.

3. Підготовка офіційної інформації про діяльність Громадської ради для розміщення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України здійснюється секретарем (секретаріатом) Громадської ради за погодженням з головою (співголовами) Громадської ради.

4. У разі взаємодії із засобами масової інформації офіційну інформацію про діяльність Громадської ради може надати голова (співголова) Громадської ради або за його дорученням один із членів Громадської ради.

Голова (співголови) Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації та роз'ясненні їм позицію Громадської ради мають послуговуватися виключно затверджену рішенням Громадської ради.

Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Аржевітін С.М.


Співголова
Громадської ради
при Національному
банку України
Авраменко Я.П.Інші НПА

Указ Президент №1258 від 17.11.1998 Про утворення Національної служби посередництва і примирення Указ Президент №366 від 30.05.2012 Питання секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради Закон України ВРУ №1571-VII від 03.07.2014 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі Наказ Міненерговугілля №748 від 16.10.2013 Про затвердження Порядку надання звітності підприємствами, внесеними до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості Наказ МОЗ №690 від 23.09.2009 Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики Постанова КМУ №227 від 28.02.2011 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах \"Артек\" і \"Молода гвардія\" Указ Президент №65 від 09.02.2015 Про припинення виплати та позбавлення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор Указ Президент №64 від 09.02.2015 Про позбавлення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів Указ Президент №63 від 09.02.2015 Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського Розпорядження Президент №125 від 07.02.2015 Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського