Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Держспецзв'язку № 531-a від 14.10.2014 Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
14.10.2014  № 531


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 листопада 2014 р.
за № 1381/26158


ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про державний контроль), постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 22 серпня 2012 року № 791 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузях криптографічного та технічного захисту інформації, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (далі - постанова Кабінету Міністрів України № 791).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України).

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (далі - Ліцензійні умови) у межах своїх повноважень здійснює Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - орган державного контролю) як орган ліцензування господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (далі - ліцензована діяльність у галузі КЗІ).

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

відмова ліцензіата у проведенні перевірки - вчинення ліцензіатом перешкод у доступі посадових осіб органу державного контролю на його територію та/або до будівель, споруд, приміщень суб’єкта господарювання, які використовуються для провадження господарської діяльності у галузі криптографічного захисту інформації (далі - КЗІ); створення ліцензіатом перешкод у роботі посадових осіб органу державного контролю; непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право представляти інтереси ліцензіата під час проведення перевірки у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата - фізичної особи - підприємця; відмова в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових осіб органу державного контролю;

ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

недостовірність даних у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, - встановлення місця провадження господарської діяльності юридичної особи (місцезнаходження) або місця проживання фізичної особи - підприємця, не зазначеного в заяві або інших документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, а також інші розбіжності між відомостями, викладеними в поданих документах, і відомостями, встановленими за результатами перевірки;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов - відсутність за місцем провадження господарської діяльності (місцезнаходженням) службових і виробничих приміщень, технічного та технологічного оснащення, нормативно-правових актів, що регламентують вимоги до провадження виду діяльності, зазначеного в ліцензії, персоналу або наявність персоналу, допущеного до провадження діяльності без відповідного рівня освіти і кваліфікації;

неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, - виявлення факту неподання у визначений законодавством строк до органу державного контролю разом з відповідними документами письмового повідомлення про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

повторне порушення Ліцензійних умов - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов після прийняття органом державного контролю розпорядження щодо усунення в установлені строки аналогічного порушення;

створення ліцензіатом перешкод у роботі посадових осіб органу державного контролю - несвоєчасне (протягом поточного дня перевірки, якщо інший строк не узгоджено з посадовими особами органу державного контролю) виконання вимог посадових осіб органу державного контролю, пов’язаних з проведенням планової або позапланової перевірки, що унеможливлює перевірку всіх питань контролю в установлений для проведення перевірки строк.

1.5. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі про ліцензування, Законі про державний контроль та інших нормативно-правових актах у сфері ліцензування.

ІІ. Організація перевірок

2.1. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов здійснюється органом державного контролю шляхом проведення планових і позапланових перевірок за місцем провадження господарської діяльності (місцезнаходженням) ліцензіата або його відокремлених підрозділів, які провадять ліцензовану діяльність у галузі КЗІ.

2.2. Планові перевірки додержання Ліцензійних умов проводяться органом державного контролю з періодичністю, встановленою постановою Кабінету Міністрів України № 791, відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються наказом органу державного контролю до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2.3. Метою проведення органом державного контролю планових перевірок є встановлення фактичного стану додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

2.4. Плани проведення перевірок оприлюднюються шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті органу державного контролю відразу після підписання відповідного наказу, зазначеного в пункті 2.2 цього розділу.

2.5. Орган державного контролю проводить планові перевірки за умови направлення (пред’явлення) письмового повідомлення про проведення планової перевірки суб’єкта господарювання, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку (далі - повідомлення) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня їх проведення.

2.6. Повідомлення готується на бланку органу державного контролю і повинно містити:

дату початку та дату закінчення планової перевірки;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо ліцензійної діяльності у галузі КЗІ яких проводиться перевірка.

2.7. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок органу державного контролю або вручається особисто керівнику ліцензіата (уповноваженій особі ліцензіата) під підпис.

2.8. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - 5 робочих днів.

Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

2.9. Позапланові перевірки проводяться органом державного контролю за наявності підстав, передбачених Законом про ліцензування та Законом про державний контроль.

Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, в межах досудового провадження чи з метою контролю виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання.

2.10. Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

2.11. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а для суб’єкта малого підприємництва - 2 робочих днів.

Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

2.12. Для проведення планової або позапланової перевірки органом державного контролю видається наказ про проведення перевірки, який має містити інформацію про:

вид перевірки (планова або позапланова);

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого проводиться відповідна перевірка;

предмет перевірки;

голову та членів комісії (посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб органу державного контролю, уповноважених на проведення перевірки) (далі - посадові особи органу державного контролю);

строки проведення перевірки.

IІІ. Повноваження посадових осіб органу державного контролю під час проведення перевірки

3.1. Посадові особи органу державного контролю під час проведення перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов мають право:

вимагати від ліцензіата усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню державного нагляду (контролю);

ознайомлюватися з необхідною документацією та матеріалами, що стосуються ліцензованої діяльності у галузі КЗІ;

отримувати копії (ксерокопії) документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати (надсилати) ліцензіату обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень.

3.2. Посадові особи органу державного контролю, які проводять перевірку, зобов’язані:

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний контроль у межах повноважень, передбачених Законом про державний контроль;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати проведенню ліцензованої діяльності у галузі КЗІ під час здійснення заходу державного нагляду (контролю);

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці ліцензіата, що стає доступною посадовим особам під час проведення перевірки;

ознайомлювати ліцензіата або уповноважену ним особу з результатами перевірки в строки, передбачені Законом про державний контроль;

надавати ліцензіату консультаційну допомогу щодо проведення перевірки.

3.3. За вчинення неправомірних дій органу державного контролю посадові особи відповідають згідно із законом.

ІV. Права та обов’язки ліцензіата (уповноваженого представника) під час проведення перевірки

4.1. Ліцензіат (уповноважений представник) під час проведення перевірок додержання Ліцензійних умов має право:

вимагати від посадових осіб органу державного контролю додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб органу державного контролю службового посвідчення та одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;

не допускати посадових осіб органу державного контролю до проведення перевірки, якщо:

вона проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених Законом про державний контроль;

посадова особа органу державного контролю не надала копій документів, передбачених Законом про державний контроль, або якщо надані документи не відповідають вимогам зазначеного Закону;

ліцензіатом не отримано повідомлення про проведення перевірки;

бути присутнім під час проведення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

одержувати та ознайомлюватися з Актом, складеним за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) (далі - Акт планової (позапланової) перевірки);

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до Акта планової (позапланової) перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органу державного контролю та його посадових осіб.

4.2. Ліцензіат (уповноважений представник) під час проведення перевірки зобов’язаний:

допускати посадових осіб органу державного контролю до проведення перевірки за умови дотримання порядку її проведення, передбаченого Законом про державний контроль;

виконувати вимоги органу державного контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати копії (ксерокопії) документів, письмові пояснення та матеріали з питань, які виникають під час перевірки, відповідно до Закону про державний контроль;

одержувати примірник Акта планової (позапланової) перевірки.

V. Порядок проведення перевірки

5.1. На підставі наказу органу державного контролю для проведення перевірки оформляється посвідчення на проведення перевірки, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку, що підписується керівником або заступником керівника органу державного контролю (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується гербовою печаткою.

5.2. Посвідчення на проведення перевірки реєструється у журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку. Сторінки цього журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

5.3. Перед початком проведення перевірки посадові особи органу державного контролю зобов’язані пред’явити ліцензіату (уповноваженому представнику) посвідчення на проведення перевірки та документ, що посвідчує посадову особу органу державного контролю, і надати йому копію посвідчення на проведення перевірки.

5.4. Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку проведення перевірки.

5.5. Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час ліцензіата, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, та у присутності ліцензіата (уповноваженого представника).

5.6. Посадовими особами органу державного контролю робиться відмітка у журналі відвідувань ліцензіата із заповненням усіх граф, передбачених зазначеним журналом (за наявності журналу).

Зазначені відомості засвідчуються підписом голови комісії органу державного контролю.

5.7. Посадові особи органу державного контролю та ліцензіат мають право фіксувати процес проведення планової (позапланової) перевірки засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню такої перевірки.

5.8. Посадові особи органу державного контролю проводять планову (позапланову) перевірку у межах переліку питань, визначених в Акті планової (позапланової) перевірки, який затверджується цим наказом.

VІ. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами проведення планової (позапланової) перевірки посадові особи органу державного контролю складають Акт планової (позапланової) перевірки.

6.2. Посадові особи органу державного контролю зазначають в Акті планової (позапланової) перевірки стан виконання Ліцензійних умов ліцензіатом, а в разі невиконання - детальний опис виявлених порушень з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів, які були порушені ліцензіатом. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.3. Акти планової (позапланової) перевірки складаються у двох примірниках. Обидва примірники Акта планової (позапланової) перевірки в останній день перевірки підписуються посадовими особами органу державного контролю, які проводили перевірку, та ліцензіатом або його уповноваженим представником. Якщо ліцензіат не погоджується з Актом планової (позапланової) перевірки, він підписує його із зауваженнями. Зауваження ліцензіата є невід’ємною частиною Акта планової (позапланової) перевірки. Один примірник Акта планової (позапланової) перевірки надається ліцензіату (уповноваженому представнику), якого перевіряли, другий - зберігається в ліцензійній справі ліцензіата в органі державного контролю.

6.4. Ліцензіат (уповноважений представник) в останній день перевірки особистим підписом і печаткою (за наявності) засвідчує факт ознайомлення з Актом планової (позапланової) перевірки та отримання належного йому примірника зазначеного Акта.

Для відокремлених структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата проставляє свій підпис і печатку (за наявності).

6.5. У разі відмови ліцензіата (уповноваженого представника) від підписання або отримання Акта планової (позапланової) перевірки голова комісії робить у зазначеному Акті відповідний запис. Один примірник Акта планової (позапланової) перевірки вручається ліцензіату, якого перевіряли, другий - зберігається в органі державного контролю.

6.6. Ліцензіат (уповноважений представник) має право надати письмові пояснення та зауваження щодо змісту Акта планової (позапланової) перевірки, які оформлюються в письмовій формі та є невід’ємною частиною Акта планової (позапланової) перевірки. При цьому на двох примірниках Акта планової (позапланової) перевірки перед підписом ліцензіата (уповноваженого представника) робиться запис "Із зауваженнями".

6.7. Забороняється вносити до Акта планової (позапланової) перевірки відомості, які під час перевірки не підтверджені документально.

6.8. У разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії, встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, відмови ліцензіата у проведенні перевірки органом державного контролю складається Акт, форма якого наведена у додатку 4 до цього Порядку.

6.9. Акт про відмову ліцензіата у проведенні планової (позапланової) перевірки складається у разі:

відсутності під час планової перевірки ліцензіата (уповноваженого представника) без його обґрунтованого клопотання про перенесення строку перевірки;

відмови ліцензіата надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним Ліцензійних умов;

відмови ліцензіата в допуску посадових осіб органу державного контролю на територію та/або до будівель, споруд, приміщень суб'єкта господарювання, що використовуються для провадження ліцензійної діяльності.

6.10. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган державного контролю не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати складання Акта планової (позапланової) перевірки видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії.

6.11. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, форма якого наведена у додатку 5 до цього Порядку, складається в двох примірниках, реєструється у відповідному журналі (на розпорядженні проставляються номер і дата). Один примірник розпорядження не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня складання Акта планової (позапланової) перевірки надається (надсилається) ліцензіату для виконання, а інший примірник з підписом ліцензіата (уповноваженого представника) щодо погодження термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в органі державного контролю.

6.12. Якщо виявлені перевіркою порушення Ліцензійних умов протягом 5 робочих днів з дати складання Акта планової (позапланової) перевірки (до прийняття рішення органом державного контролю) усунені, що підтверджено документально, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

6.13. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні термін у письмовій формі подати до органу державного контролю документальне підтвердження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.14. Якщо ліцензіатом до органу державного контролю не надано інформації про усунення порушень Ліцензійних умов у термін, зазначений у розпорядженні, проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.15. Перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов проводиться після настання терміну, зазначеного в розпорядженні, в який ліцензіат зобов’язаний усунути виявлені порушення та подати до органу державного контролю документальне підтвердження усунення порушень.

6.16. У разі невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов орган державного контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

VІІ. Анулювання ліцензії

7.1. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування.

7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом державного контролю протягом 10 робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії та вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати його прийняття.

7.3. Питання про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов розглядається органом державного контролю з обов’язковим запрошенням ліцензіата або його уповноваженого представника.

7.4. Питання про анулювання ліцензії в разі невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов розглядається за наявності:

Акта планової (позапланової) перевірки;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчого документа, на підставі якого проводилася відповідна перевірка;

акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

7.5. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов ліцензіат може одержати нову ліцензію на право провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі КЗІ (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами КЗІ (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом державного контролю про анулювання попередньої ліцензії.

7.6. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензії, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

7.7. Витяг з рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату з повідомленням про вручення особисто.

VІІІ. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради, створеної при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування, дія цього рішення органу державного контролю зупиняється до прийняття спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування відповідного рішення.

Рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування є підставою для видання ним розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом державного контролю.

8.2. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Директор Департаменту
криптографічного захисту
інформації Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України


А.І. Пушкарьов


Додаток 1
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг у галузі криптографічного захисту
інформації (крім послуг електронного
цифрового підпису), торгівлі
криптосистемами і засобами
криптографічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 2.5)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки суб’єкта господарювання
Додаток 2
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг у галузі криптографічного захисту
інформації (крім послуг електронного
цифрового підпису), торгівлі
криптосистемами і засобами
криптографічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 5.1)


ПОСВІДЧЕННЯ


Додаток 3
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг у галузі криптографічного захисту
інформації (крім послуг електронного
цифрового підпису), торгівлі
криптосистемами і засобами
криптографічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 5.2)


ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів

№ з/п

Перевірка (планова, позапланова)

Найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, місцезнаходження/місце проживання

Підстава проведення перевірки (номер посвідчення (направлення))

1

2

3

4


Додаток 4
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг у галузі криптографічного захисту
інформації (крім послуг електронного
цифрового підпису), торгівлі
криптосистемами і засобами
криптографічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 6.8)


АКТ


Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання
послуг у галузі криптографічного захисту
інформації (крім послуг електронного
цифрового підпису), торгівлі
криптосистемами і засобами
криптографічного захисту інформації
(згідно з переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України)
(пункт 6.11)


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)Інші НПА

Наказ Держспецзв'язку №531 від 14.10.2014 Про ліцензування господарської діяльності у галузі криптографічного захисту інформації Рішення РНБО №n0015525-14 від 04.11.2014 Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року Рішення РНБО № n0014525-14 від 04.11.2014 Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки Рішення РНБО №n0013525-14 від 04.11.2014 Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях Постанова КМУ №620 від 12.11.2014 Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 Постанова КМУ №618 від 12.11.2014 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 703 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 1994 р. № 235 Постанова КМУ №617 від 12.11.2014 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 201 Постанова КМУ №616 від 12.11.2014 Про внесення зміни до пункту 10 Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов Постанова КМУ №615 від 12.11.2014 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я Постанова КМУ №614 від 12.11.2014 Про внесення зміни у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 703