Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Розпорядження Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003 Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.08.2003  № 41

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2003 р.
за № 797/8118


Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

Відповідно до вимог пп. 2 п. 1 статті 28 та п. 3 Прикінцевих положень Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та вимог пп. 4 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року № 292/2003, та з метою удосконалення державного регулювання за наданням фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр фінансових установ (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Хоружий С.Г.) забезпечити подання Положення про Державний реєстр фінансових установ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію Положення про Державний реєстр фінансових установ у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою Комісії.

Голова Комісії

В. Суслов

Протокол засідання Комісії
від 28 серпня 2003 р.  № 12


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
28.08.2003  № 41
(у редакції розпорядження
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
28.11.2013 № 4368)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2003 р.
за № 797/8118


ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр фінансових установ

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про інформацію", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

відокремлений підрозділ - філія, інший відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює всі або частину функцій з надання фінансових послуг від її імені;

Державний реєстр фінансових установ (далі - Реєстр) - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову установу;

заява - реєстраційна картка або документ, складений заявником за відповідною формою згідно з додатками до цього Положення, який подається заявником для: внесення його до Реєстру; отримання дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; виключення інформації про фінансову установу з Реєстру; заміну, видачу дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи;

заявник - юридична особа, яка подає документи для: внесення її до Реєстру для набуття статусу фінансової установи; виключення фінансової установи з Реєстру, внесення змін до Реєстру; видачі дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; заміни, видачі дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, внесення або виключення інформації про відокремлені підрозділи до Реєстру;

місцезнаходження - фактичне місце ведення діяльності чи розташування офіса, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (де переважно знаходиться керівництво юридичної особи) та здійснюється управління і облік;

недостовірна інформація - дані про невідповідність інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи та/або внесення змін до інформації, що міститься в Реєстрі, документам (інформації), наявним у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), за результатами виконання функцій і завдань, визначених законодавством;

новостворений заявник - юридична особа, яка подала заяву для внесення її до Державного реєстру фінансових установ не пізніше тридцяти календарних днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації цієї юридичної особи;

реєстраційна картка - документ з відповідними реквізитами встановленого зразка, який подається заявником для внесення відповідного запису про заявника та/або про його відокремлені підрозділи до Реєстру;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з поданими юридичною особою до Нацкомфінпослуг документами (на паперовому носії), які потребують довгострокового зберігання протягом строку, встановленого цим Положенням;

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі - Свідоцтво) - документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової установи та внесення фінансової установи до Реєстру;

систематичне невиконання заходів впливу - невиконання або часткове невиконання протягом календарного року двох або більше заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової установи;

унесення інформації про фінансову установу до Реєстру - унесення юридичної особи до Реєстру для набуття нею статусу фінансової установи, виключення фінансової установи з Реєстру, а також учинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Положенням, шляхом унесення інформації до Реєстру;

фінансова компанія - фінансова установа, яка надає фінансові послуги, державне регулювання яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції Нацкомфінпослуг, та яка не є страховиком, фінансовою установою, яка надає послуги з накопичувального пенсійного забезпечення, фінансовою установою - юридичною особою публічного права, а також кредитною установою, у тому числі кредитною спілкою та ломбардом;

фінансова установа - ліцензіат - фінансова установа, яка може надавати фінансову послугу тільки після отримання відповідної ліцензії Нацкомфінпослуг і діяльність щодо надання такої фінансової послуги є виключним видом діяльності фінансової установи;

фінансова установа - юридична особа публічного права - фінансова установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги (крім фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій; Державної казначейської служби України; державних цільових фондів).

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

3. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних осіб (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування, фінансових установ, що здійснюють діяльність з переказу коштів, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надають одну чи декілька фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг.

4. Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг, установлюється законами про діяльність відповідних фінансових установ та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) або Нацкомфінпослуг.

5. Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг, юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг.

6. Юридична особа набуває статусу фінансової установи з дати внесення відповідного запису про неї до Реєстру. Датою внесення відповідного запису до Реєстру для набуття юридичною особою статусу фінансової установи є дата прийняття Нацкомфінпослуг рішення про внесення фінансової установи до Реєстру.

7. Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є Свідоцтво (додаток 1).

8. Фінансова установа має право надавати фінансові послуги після внесення її до Реєстру та отримання Свідоцтва. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію та/або дозвіл, фінансова установа має право на надання такої послуги лише після отримання відповідної ліцензії та/або дозволу.

9. Свідоцтво видається без зазначення строку дії та діє до прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва.

10. Свідоцтво не підлягає передачі для використання іншими юридичними або фізичними особами для надання фінансових послуг.

11. Свідоцтво або його копія, засвідчена керівником фінансової установи, має бути розміщене в доступному для огляду споживачами фінансових послуг місці за місцезнаходженням фінансової установи. Копія Свідоцтва, засвідчена керівником фінансової установи, має бути розміщена в доступному для огляду споживачами фінансових послуг місці за місцезнаходженням кожного з відокремлених підрозділів фінансової установи.

12. Фінансова установа має право надавати фінансові послуги через свій відокремлений підрозділ за умови виконання вимог розділу XVI цього Положення.

13. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва або видачі дубліката Свідоцтва фінансова установа зобов’язана виконати дії відповідно до вимог цього Положення.

14. Вимоги, установлені законодавством України щодо діяльності, пов'язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, повинні виконуватися фінансовою установою протягом усього строку перебування в Реєстрі.

15. Якщо відповідними ліцензійними умовами для юридичної особи, діяльність якої ліцензується Нацкомфінпослуг, визначено інший, ніж передбачений цим Положенням порядок внесення інформації про юридичну особу до Реєстру, внесення такої юридичної особи до Реєстру здійснюється відповідно до ліцензійних умов.

II. Вимоги до Державного реєстру фінансових установ

1. Реєстр створюється з метою сприяння захисту інтересів споживачів фінансових послуг та забезпечення державного регулювання ринків фінансових послуг, а також для забезпечення відкритості інформації про фінансові установи, уключені до Реєстру.

2. Власником інформації, що внесена до Реєстру, є держава.

3. Реєстр ведеться Нацкомфінпослуг, яка є його розпорядником та адміністратором.

4. З метою ведення Реєстру Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення вирішує питання внесення інформації про фінансову установу до Реєстру та забезпечує одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення інформації про фінансову установу.

5. Реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, які забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційно-телекомунікаційними системами, власником інформації у яких є держава.

6. Технічні та програмні засоби ведення Реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення Реєстру;

контроль за повнотою внесення інформації до Реєстру;

передачу відповідним органам державної влади інформації з Реєстру;

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, установлення прав доступу тощо);

зберігання інформації про фінансову установу протягом п’яти років з дати виключення інформації про фінансову установу з Реєстру та передачі реєстраційної справи до державної архівної установи;

захист від несанкціонованого доступу до Реєстру;

достовірність та повноту інформації з реєстраційних карток;

контроль за проведенням реєстраційних дій;

оперативну видачу довідок з Реєстру, а також документальне відтворення процедур реєстрації.

III. Відомості Державного реєстру фінансових установ

1. До Реєстру вноситься інформація, перелік якої встановлюється цим Положенням.

2. До Реєстру не вноситься інформація, що становить державну таємницю.

3. До Реєстру вносяться:

1) загальна інформація про заявника, яка включає інформацію:

про юридичну особу (повне найменування, скорочене найменування (за наявності) та найменування однією з іноземних мов (за наявності), код за ЄДРПОУ);

про державну реєстрацію юридичної особи (дата державної реєстрації юридичної особи), а також дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

про місцезнаходження юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)) та засоби зв’язку (міжміський код / код оператора мобільного зв’язку, номер телефону, номер факсу (за наявності), адреса електронної пошти, адреса веб - сторінки (за наявності));

про статутний (складений, пайовий) капітал - за наявності відповідно до законодавства: зареєстрований розмір; фактично сплачений розмір; розмір частки, що належить державі та/або нерезидентам (за наявності);

про керівника юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові (далі - П.І.Б.), найменування посади);

про головного бухгалтера (П.І.Б.) або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (П.І.Б. для фізичної особи або повне найменування та код за ЄДРПОУ для юридичної особи);

про організацію внутрішнього фінансового моніторингу (дата та номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та його П.І.Б.). Зазначена інформація вноситься відповідно до встановленого порядку призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

про види фінансових послуг, які надає чи планує надавати юридична особа;

2) інформація про ліцензії та/або дозволи згідно з додатком 4 до цього Положення (у випадках, передбачених нормативно-правовими актами) на надання певного виду фінансових послуг (назва ліцензії та/або дозволу, серія, номер та дата видачі ліцензії та/або дозволу, строк їх дії, а також інформація про переоформлення, видачу дубліката та анулювання ліцензії та/або дозволу). Інформація про ліцензії та/або дозволи згідно з додатком 4 до цього Положення, видані Нацкомфінпослуг, вноситься Нацкомфінпослуг до Реєстру;

3) інформація про правила для провадження фінансової послуги згідно з додатком 4 до цього Положення (документ, що регламентує порядок надання фінансових послуг) та їх реєстрацію у випадках, передбачених нормативно-правовими актами (назва правил, дата та номер документа про їх реєстрацію);

4) інформація про відокремлені підрозділи (за наявності) фінансової установи (повне найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)), телефон, відомості про керівника відокремленого підрозділу);

5) інформація про фінансову установу, яка вноситься Нацкомфінпослуг (реєстраційний номер в Реєстрі, код фінансової установи, серія, номер та дата видачі Свідоцтва, інформація про переоформлення та видачу дубліката Свідоцтва, дата інформації про виключення фінансової установи з Реєстру, реквізити відповідних рішень Нацкомфінпослуг);

6) відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов’язаних осіб заявника (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), частка участі в статутному капіталі), які включають:

відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника;

відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);

відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника).

IV. Умови, яким повинен відповідати заявник при внесенні його до Реєстру

1. Нацкомфінпослуг уносить заявника до Реєстру у разі, якщо заявник (крім недержавного пенсійного фонду та фінансової установи - ліцензіата) відповідає таким вимогам:

1) в установчих документах заявника зазначений вичерпний перелік видів фінансових послуг, які буде надавати заявник як виключний вид його діяльності з урахуванням вимог законодавства, у тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчими документами заявника може передбачатись надання заявником послуг (операцій), пов’язаних з наданням фінансових послуг, виключно у випадках, коли право надання таких послуг (операцій) прямо визначене законом.

Установчі документи фінансової установи - юридичної особи публічного права повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, відповідно до якого створена така юридична особа, і Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

2) наявність у заявника внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, які мають відповідати вимогам законодавства та затверджуватись уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів. Фінансові установи - юридичні особи публічного права замість внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг можуть використовувати інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг, та примірні договори, які затверджені уповноваженим органом державної влади;

3) наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства;

4) наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які мають відповідати вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг;

5) формування заявником статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами, а також відповідність розміру статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу заявника вимогам законодавства у разі, якщо такі вимоги встановлені (крім фінансової установи - юридичної особи публічного права);

6) відповідність керівника і головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554;

7) наявність у заявника умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме:

власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

відповідної комп’ютерної техніки, яка дає змогу забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, та засобів зв’язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

V. Загальний порядок унесення інформації про фінансову установу до Реєстру

1. Порядок унесення інформації про фінансову установу до Реєстру включає:

перевірку документів, які подаються до Нацкомфінпослуг разом із заявою, на відсутність підстав для залишення заяви без розгляду;

перевірку документів, які подаються до Нацкомфінпослуг, на відповідність вимогам щодо внесення інформації про заявника до Реєстру;

унесення інформації про заявника до Реєстру;

повідомлення заявника про прийняте рішення;

оформлення і видачу Свідоцтва.

У разі потреби Нацкомфінпослуг має право в межах своєї компетенції надсилати запит щодо підтвердження достовірності документів, поданих для внесення інформації про фінансову установу до Реєстру.

2. Рішення про внесення фінансової установи до Реєстру та видачу Свідоцтва, виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва, про заміну додатка до Свідоцтва, про внесення інформації про відокремлені підрозділи фінансової установи до Реєстру, про відмову в унесенні фінансової установи до Реєстру, про відмову у виключенні фінансової установи з Реєстру, про відмову в заміні додатка до Свідоцтва, про відмову в унесенні інформації про відокремлені підрозділи фінансової установи до Реєстру приймаються Нацкомфінпослуг як колегіальним органом.

Рішення про видачу дубліката Свідоцтва, про переоформлення Свідоцтва та визнання недійсним Свідоцтва, що переоформлене, про залишення заяви без розгляду, про відмову в унесенні змін до Реєстру, про відмову у видачі дубліката Свідоцтва, про відмову у переоформленні Свідоцтва, про видачу дубліката додатка до Свідоцтва, про анулювання додатка до Свідоцтва приймаються особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.

3. Свідоцтво підписується особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.

4. Заява залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не зазначені;

документи оформлені з порушенням вимог підпунктів 2, 3 пункту 1 розділу VІ цього Положення;

документи подано не в повному обсязі.

5. За наявності однієї або декількох підстав, зазначених у пункті 4 цього розділу, не пізніше 15 робочих днів з дати надходження заяви (реєстраційної картки) Нацкомфінпослуг приймає рішення про залишення заяви без розгляду, про що протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє в письмовій формі заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду.

6. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява та документи, що додаються до неї, розглядаються в порядку, установленому цим Положенням.

7. Підставами для прийняття рішення про відмову є:

невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам цього Положення;

наявність розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи;

наявність недостовірної інформації в документах, поданих заявником для внесення інформації про нього до Реєстру;

невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг та цього Положення.

8. Повідомлення про прийняте Нацкомфінпослуг рішення надається заявнику особисто або надсилається поштою на адресу заявника.

9. У разі прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмову Нацкомфінпослуг може повернути заявнику за його заявою документи, що подавались ним до Нацкомфінпослуг (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви). Зазначені документи повертаються заявнику в разі отримання його згоди з підставами прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмову.

10. Датою надходження заяви та документів, що додаються до заяви, є дата реєстрації заяви та доданих до неї документів у Нацкомфінпослуг.

11. У рішенні про залишення заяви без розгляду або відмову в унесенні інформації про фінансову установу до Реєстру зазначається повний та вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення з відповідним обґрунтуванням.

12. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення видається (надсилається) заявникові в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття Нацкомфінпослуг. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову або про залишення заяви без розгляду у повідомленні зазначається повний та вичерпний перелік підстав для його прийняття з відповідним обґрунтуванням.

VІ. Вимоги до документів, що подаються заявником для внесення інформації про фінансову установу до Реєстру

1. Вимоги до оформлення документів, що подаються заявником для внесення інформації до Реєстру:

1) документи повинні бути викладені державною мовою;

2) документи мають бути засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника, подаватися з внутрішнім описом, із зазначенням кількості аркушів кожного документа.

Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів", найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток печатки заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії та ставиться відбиток печатки заявника;

3) довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання;

4) документи мають бути придатними для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинні містити підчисток та виправлень;

5) строк, що минув з дати підписання документів, що подаються заявником згідно з підпунктами 5, 8, 9, 10 пункту 1 розділу VІІ, пунктом 2 розділу VІІI, підпунктом 3 пункту 4 розділу XIІ цього Положення, не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

2. Реєстраційні картки повинні бути оформлені з дотриманням таких вимог:

викладені державною мовою;

містити всі дані, визначені додатком 3 до цього Положення;

реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника, скріплена печаткою заявника, пронумерована, прошита та містити напис "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печат-кою та підписом ___ аркушів";

дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні збігатися з даними, що містяться в поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні збігатися з даними паперової форми реєстраційних карток;

реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити підчисток та виправлень;

якщо будь-яке поле реєстраційної картки не заповнюється через відсутність інформації, у відповідному полі ставиться прочерк.

3. Усі документи надаються в паперовій формі. Реєстраційна картка також подається в електронній формі через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі он-лайн.

4. Заяву (реєстраційну картку) разом з усіма необхідними документами заявник надсилає поштою або подає через уповноважену особу до Нацкомфінпослуг разом з описом.

5. Заявник є відповідальним за достовірність інформації, зазначеної в документах, поданих до Нацкомфінпослуг.

6. У разі якщо документи підписані особою, яка виконує обов’язки керівника заявника (крім випадків, установлених законами), заявник повинен надати засвідчену у встановленому порядку копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

7. За письмовим зверненням заявника, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею рішення за результатами розгляду цих документів, Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на доопрацювання всі документи, подані ним для внесення інформації до Реєстру (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви).

VІІ. Внесення юридичної особи до Реєстру та видача Свідоцтва

1. Для внесення юридичної особи до Реєстру заявник (крім недержавного пенсійного фонду, фінансової установи - ліцензіата) подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) реєстраційну картку юридичної особи згідно з додатком 3 до цього Положення;

2) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію дійсної на дату подання заяви редакції установчих документів;

3) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою):

фінансову звітність за останній календарний рік;

проміжну фінансову звітність станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, яка включає: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);

4) аудиторський висновок (звіт) щодо підтвердження достовірності фінансової звітності, що подається заявником відповідно до підпункту 3 цього пункту. Такий аудиторський висновок (звіт) має також включати підтвердження фактичного формування статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами та відповідності статутного (складеного, пайового) та/або власного капіталу заявника вимогам законодавства (крім фінансової установи - юридичної особи публічного права) або довідку банку, що підтверджує розмір сплаченого статутного капіталу та наявність на рахунках заявника суми грошових коштів, що забезпечує виконання вимог до розміру власного капіталу заявника (у разі якщо вимоги до розміру власного капіталу заявника встановлені законодавством). Аудиторський висновок (звіт), що подається кредитною спілкою, має включати підтвердження сплати всіма засновниками (учасниками) вступного та обов’язкового пайового внеску;

5) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену в довільній формі, про наявність та відповідність вимогам законодавства форми організації бухгалтерського обліку, технічного та програмного забезпечення, яке відповідає вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, необхідного для надання фінансових послуг споживачам, подання звітності до Нацкомфінпослуг та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства;

6) затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів копії внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, які повинні відповідати вимогам законодавства та встановлювати:

умови та порядок укладання договорів зі споживачами фінансових послуг;

порядок зберігання договорів та інших документів, пов’язаних із наданням фінансових послуг;

порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг фінансовою установою;

порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг;

відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких належать безпосередньо робота з клієнтами, укладання та виконання договорів;

опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом фінансової установи.

Внутрішні документи кредитної спілки, що регламентують порядок надання фінансових послуг, подаються відповідно до вимог підпункту 2 пункту 2 розділу ІХ цього Положення.

Фінансові установи - юридичні особи публічного права не подають копій внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, якщо у своїй діяльності використовують інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання фінансових послуг, або примірні договори;

7) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії документів про освіту, у тому числі документів, що підтверджують складання екзамену на відповідність професійним вимогам за програмою підвищення кваліфікації керівником та головним бухгалтером заявника або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами);

8) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника або виписки з них;

9) довідку за підписом керівника та головного бухгалтера заявника про їх відповідність вимогам підпунктів "г" та "ґ" пункту 2.1 розділу 2 та підпунктів "г" та "ґ" пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 (із змінами), засвідчену печаткою заявника. Довідка повинна містити згоду керівника та головного бухгалтера на перевірку цієї інформації у відповідних органах державної влади;

10) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену у довільній формі, про наявність у заявника власного або орендованого приміщення, спеціального технічного обладнання (комп’ютерної техніки, засобів зв’язку), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг споживачам фінансових послуг та надання звітності до Нацкомфінпослуг;

11) примірні договори зі споживачами фінансових послуг щодо надання фінансових послуг, державне регулювання з надання яких здійснюється Нацкомфінпослуг, які затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів та мають відповідати вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншим нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

2. За відсутності підстав для залишення заяви без розгляду Нацкомфінпослуг не пізніше 30 календарних днів з дати надходження документів, поданих заявником для внесення його до Реєстру, приймає рішення про внесення юридичної особи до Реєстру або про відмову в унесенні юридичної особи до Реєстру.

3. Нацкомфінпослуг оформлює заявнику Свідоцтво не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про внесення юридичної особи до Реєстру у разі якщо реєстраційна картка відповідає вимогам пункту 2 розділу VІ цього Положення.

4. Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про внесення юридичної особи до Реєстру повідомляє про прийняте рішення. У разі подання заявником до Нацкомфінпослуг реєстраційних карток, оформлених з порушенням вимог пункту 2 розділу VІ цього Положення, у повідомленні зазначається інформація про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток з відповідним обґрунтуванням.

5. Заявник зобов’язаний усунути виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток та повторно подати до Нацкомфінпослуг реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу в паперовій та електронній формі з дотриманням вимог пунктів 2 та 3 розділу VІ цього Положення протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому відповідного письмового повідомлення Нацкомфінпослуг.

6. Нацкомфінпослуг скасовує рішення про внесення юридичної особи до Реєстру, якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про внесення юридичної особи до Реєстру не подав до Нацкомфінпослуг реєстраційної картки з дотриманням вимог пункту 5 цього розділу або не звернувся за отриманням оформленого Свідоцтва протягом сорока п’яти календарних днів з дня прийняття відповідного рішення.

VІІI. Особливості внесення інформації про ломбард до Реєстру

1. Додатково до вимог, визначених розділом IV цього Положення, ломбард повинен відповідати також таким вимогам:

1) установчі документи ломбарду відповідають вимогам Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 року № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 травня 2005 року за № 565/10845;

2) наявності на останній день місяця, що передує поданню заяви, власного капіталу в розмірі не менше ніж 200000 гривень;

3) наявності приміщення (на правах власності або користування) площею не менше ніж 5 квадратних метрів, призначеного для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду і спеціального місця зберігання заставленого майна.

Спеціальне місце зберігання заставленого майна - окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають відповідати вимогам, установленим законодавством, бути розташованими за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та бути обладнаними необхідними засобами, які мають забезпечити збереження предметів застави та утримування предметів застави в належному стані.

2. Додатково до документів, визначених розділом VІІ цього Положення, для внесення юридичної особи до Реєстру ломбард подає до Нацкомфінпослуг також довідку в довільній формі про наявність у ломбарду спеціального місця зберігання заставленого майна, завірену підписом керівника та печаткою ломбарду, яка має містити інформацію щодо адреси, за якою розташоване спеціальне місце зберігання, та відповідності його вимогам законодавства.

У разі якщо адреса, за якою розташоване спеціальне місце зберігання заставленого майна, не є місцезнаходженням ломбарду, необхідно надати додатково копії документів, що підтверджують право власності або користування цим місцем зберігання.

IX. Особливості внесення інформації про кредитну спілку до Реєстру

1. Додатково до вимог, визначених розділом IV цього Положення, кредитна спілка повинна відповідати також таким вимогам:

1) органи управління кредитної спілки повинні бути створені відповідно до вимог Закону України "Про кредитні спілки";

2) вступний та обов’язковий пайовий внески повинні бути внесені всіма засновниками (членами) кредитної спілки;

3) внутрішні положення кредитної спілки згідно з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 року № 116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2003 року за № 1078/8399, повинні бути затверджені в установленому порядку та відповідати вимогам законодавства;

4) програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання кредитних спілок, пов’язане з наданням фінансових послуг, повинні відповідати Вимогам до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 червня 2005 року № 4122, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 липня 2005 року за № 707/10987 (із змінами);

5) кредитна спілка зобов’язана мати окреме приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх викрадення (пошкодження).

2. Додатково до документів, визначених розділом VІІ цього Положення, для внесення юридичної особи до Реєстру кредитна спілка подає до Нацкомфінпослуг також такі документи:

1) засвідчену підписом керівника та печаткою кредитної спілки довідку про склад органів управління кредитної спілки, у якій зазначаються щодо кожної особи прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта або документа, який його замінює (із зазначенням серії, номера, ким і коли виданий), посада та освіта, відомості щодо наявності (відсутності) непогашеної судимості;

2) копії внутрішніх положень кредитної спілки згідно з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 року № 116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2003 року за № 1078/8399 (із змінами), сторінки яких мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника та печаткою кредитної спілки.

3. Довідка, що подається відповідно до підпункту 10 пункту 1 розділу VІІ цього Положення, повинна також містити інформацію про наявність у кредитній спілці окремого приміщення з обмеженим доступом із зазначенням назви, номера та дати документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням кредитної спілки, сейфа та необхідних засобів безпеки, зокрема охоронної сигналізації та/або відповідної охорони; вона має бути засвідчена підписом керівника та печаткою кредитної спілки.

X. Особливості внесення інформації про кредитну установу (крім кредитної спілки) до Реєстру

1. Додатково до вимог, визначених розділом IV цього Положення, кредитна установа (крім кредитної спілки) повинна відповідати також вимогам, визначеним цим розділом.

2. Облікова та реєструюча система заявника має забезпечувати облік та реєстрацію договорів про надання фінансових послуг в електронному та паперовому вигляді. Реєстрація договорів про фінансові послуги здійснюється шляхом ведення кредитною установою журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг (далі - журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі - картка обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.

3. Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) та має обов'язково містити таку інформацію:

номер запису за порядком;

дату і номер укладеного договору в хронологічному порядку;

найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг;

код за ЄДРПОУ юридичної особи - споживача фінансових послуг (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті));

розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дату зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок кредитної установи;

дату закінчення строку дії договору (дату анулювання або припинення дії договору).

4. Картки обліку виконання договорів мають містити:

номер картки;

дату укладення та строк дії договору;

найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) - споживача фінансових послуг;

код за ЄДРПОУ юридичної особи - споживача фінансових послуг (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті));

вид фінансового активу, який є предметом договору;

відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:

дату отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;

суму грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;

суму винагороди;

суму інших нарахувань згідно з умовами договору;

загальну суму та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки.

5. Журнал обліку та картки обліку в електронному вигляді ведуться кредитною установою з обов'язковою можливістю роздрукування у будь-який час на вимогу органів державної влади у межах їх повноважень. Кредитна установа має зберігати інформацію журналу обліку та карток обліку в електронному вигляді таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації в разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.

6. Заявник повинен мати окреме власне або орендоване нежиле приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх викрадення (пошкодження), про що повинно бути зазначено заявником у довідці, що подається відповідно до підпункту 10 пункту 1 розділу VІІ цього Положення.

7. Власний капітал заявника, за винятком субординованого капіталу, повинен становити не менше трьох мільйонів гривень (крім фінансових установ - юридичних осіб публічного права).

XI. Особливості внесення інформації про фінансову компанію до Реєстру

1. Додатково до вимог, визначених розділом IV цього Положення, фінансова компанія повинна відповідати також таким вимогам:

наявність у заявника на дату подання заяви власного капіталу в розмірі:

не менше ніж 3 млн грн для заявників, які планують надавати один вид фінансових послуг, визначений у пункті 3 цього розділу;

не менше ніж 5 млн грн для заявників, які планують надавати два та більше видів фінансових послуг, визначених у пункті 3 цього розділу.

2. У разі внесення фінансової компанії до Реєстру Нацкомфінпослуг оформлює та видає заявнику додаток до Свідоцтва встановленої форми згідно з додатком 2 до цього Положення.

3. У додаток до Свідоцтва відповідно до встановлених законодавством обмежень на суміщення діяльності з надання певних видів фінансових послуг Нацкомфінпослуг вносить такі види послуг:

надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

фінансовий лізинг;

факторинг;

надання поручительств;

надання гарантій;

надання позик;

залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.

4. Після отримання Свідоцтва та додатка до нього фінансова компанія має право надавати виключно ті фінансові послуги, які зазначені в додатку до Свідоцтва та надання яких не потребує отримання відповідного дозволу/ліцензії.

5. Фінансовій установі - ліцензіату додаток до Свідоцтва не видається.

6. Підставами для заміни додатка до Свідоцтва є:

зміна виду фінансової послуги;

розширення переліку видів фінансових послуг, що відповідно до нормативно - правових актів може та має намір надавати фінансова компанія;

скорочення переліку фінансових послуг.

7. Додаток до Свідоцтва підлягає анулюванню за заявою фінансової компанії (додаток 10) у разі прийняття нею рішення про надання фінансової послуги, діяльність щодо надання якої є виключним видом діяльності фінансової установи.

8. Для заміни додатка до Свідоцтва у зв’язку зі зміною виду фінансової послуги та/або розширенням переліку видів фінансових послуг фінансова компанія подає до Нацкомфінпослуг:

1) заяву про заміну додатка до Свідоцтва (додаток 9), яка має містити причини такої заміни;

2) підтверджену аудитором (аудиторською фірмою) проміжну фінансову звітність станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, яка включає баланс (звіт про фінансовий план), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);

3) затверджені уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів копії внутрішніх правил з надання фінансових послуг, які має право надавати фінансова компанія;

4) оригінал або засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника копію останньої чинної редакції установчих документів;

5) оригінал додатка до Свідоцтва.

9. Для заміни додатка до Свідоцтва у зв’язку зі скороченням переліку фінансових послуг або анулювання додатка до Свідоцтва у зв’язку з прийняттям фінансовою компанією рішення про надання фінансових послуг, які відповідно до законодавства можуть надаватись лише після отримання відповідної(го) ліцензії/дозволу, фінансова компанія подає до Нацкомфінпослуг:

1) заяву про заміну додатка до Свідоцтва (додаток 9), яка має містити інформацію про причини заміни або заяву про анулювання додатка до Свідоцтва (додаток 10);

2) оригінал додатка до Свідоцтва.

XIІ. Внесення недержавного пенсійного фонду до Реєстру

1. Недержавний пенсійний фонд набуває право на надання фінансових послуг після включення його до Реєстру, отримання пенсійним фондом Свідоцтва в порядку, установленому цим Положенням, та виконання умов, визначених частинами другою, третьою та четвертою статті 12 Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення".

2. Недержавний пенсійний фонд для внесення його до Реєстру повинен відповідати таким вимогам:

статут недержавного пенсійного фонду має бути погоджений Нацкомфінпослуг відповідно до вимог законодавства;

недержавний пенсійний фонд має бути зареєстрований як юридична особа відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та бути включеним до Реєстру неприбуткових організацій (установ);

члени ради недержавного пенсійного фонду мають відповідати вимогам частин другої та третьої статті 13 Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення".

3. Рада фонду зобов’язана подати документи для внесення недержавного пенсійного фонду до Реєстру в строк, встановлений частиною першою статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

4. Для внесення недержавного пенсійного фонду до Реєстру заявник подає (надсилає) до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) реєстраційну картку юридичної особи згідно з додатком 3 до цього Положення, заповнену відповідно до вимог цього Положення;

2) засвідчену в установленому законодавством порядку копію рішення про внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ);

3) відомості про посадових осіб засновника (засновників) та пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду згідно з додатком 13 до цього Положення.

5. При заповненні реєстраційної картки юридичної особи, складеної згідно з додатком 3 до цього Положення, у полях, що містять інформацію про статутний капітал, про проведення внутрішнього фінансового моніторингу, ставиться прочерк.

У таблицю реєстраційної картки юридичної особи, що відображає відомості про керівництво юридичної особи, недержавний пенсійний фонд уносить інформацію про голову ради недержавного пенсійного фонду.

У реєстраційній картці юридичної особи недержавний пенсійний фонд не заповнює інформацію про ліцензії, що видані іншими, ніж Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування.

Інформація, яка зазначається в реєстраційній картці юридичної особи, в полі відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, заповнюється недержавним пенсійним фондом після укладення радою фонду договору про адміністрування пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду та подається згідно з розділом ХVІІ цього Положення.

XІІІ. Переоформлення Свідоцтва

1. Підставами для переоформлення Свідоцтва є:

зміна найменування фінансової установи, якщо ця зміна не пов'язана з її реорганізацією;

зміна місцезнаходження фінансової установи.

2. У разі виникнення підстав для переоформлення Свідоцтва заявник зобов’язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку відповідних змін подати до Нацкомфінпослуг нову реєстраційну картку юридичної особи (додаток 3) разом зі Свідоцтвом, що підлягає переоформленню. Крім того, заявник подає оригінали та/або нотаріально засвідчені копії відповідних документів, що засвідчують зміни, зазначені в пункті 1 цього розділу.

3. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження реєстраційної картки та документів, що додаються до неї, приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було переоформлене, та видає нове Свідоцтво з урахуванням змін, зазначених заявником, з унесенням відповідних змін до Реєстру не пізніше п’яти робочих днів після прийняття такого рішення.

4. У разі наявності підстав, визначених пунктами 4 та 7 розділу V цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду або відмову в переоформленні Свідоцтва відповідно.

XІV. Видача дубліката Свідоцтва

1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

втрата Свідоцтва;

пошкодження Свідоцтва.

2. У разі втрати Свідоцтва заявник зобов’язаний звернутися до Нацкомфінпослуг та подати:

1) заяву про видачу дубліката Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (додаток 6);

2) інформацію про опублікування оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації та примірник/копію такої публікації.

3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, заявник подає до Нацкомфінпослуг:

1) заяву про видачу дубліката Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (додаток 6);

2) не придатне для користування Свідоцтво.

4. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію фінансової установи видає заявникові дублікат Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.

5. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачене або пошкоджене, з унесенням відповідних змін до Реєстру протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.

6. У разі наявності підстав, визначених пунктами 4 та 7 розділу V цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду або відмову у видачі дубліката Свідоцтва відповідно.

XV. Видача фінансовій компанії дубліката додатка до Свідоцтва

1. Підставами для видачі фінансовій компанії дубліката додатка до Свідоцтва є:

втрата додатка до Свідоцтва;

пошкодження додатка до Свідоцтва.

2. У разі втрати або пошкодження додатка до Свідоцтва фінансова компанія подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) заяву про видачу дубліката додатка до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи згідно з додатком 8 до цього Положення;

2) примірник оголошення в друкованих засобах масової інформації про втрату додатка до Свідоцтва (у разі втрати додатка до Свідоцтва);

3) оригінал додатка до Свідоцтва (у разі пошкодження додатка до Свідоцтва).

3. Нацкомфінпослуг видає дублікат додатка до Свідоцтва протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання відповідної заяви та всіх необхідних документів, що додаються до неї.

4. У разі наявності підстав, визначених пунктом 4 розділу V цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви приймає рішення про залишення заяви без розгляду.

XVI. Внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової установи до Реєстру

1. Фінансова установа має право надавати фінансові послуги через свій відокремлений підрозділ за умови виконання таких вимог:

фінансова установа та інформація про відокремлений підрозділ внесена до Реєстру;

наявність у відокремленого підрозділу керівника, який повинен:

мати вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра) або для керівника відокремленого підрозділу ломбарду - професійно-технічну освіту;

мати не менший ніж 2-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи на ринках фінансових послуг - не менший одного року або стаж роботи на керівних посадах не менший двох років;

протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу за порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

не мати не погашеної або не знятої судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

наявність у відокремленого підрозділу технічних умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, та забезпечення внутрішнього обліку надання фінансових послуг, а саме:

власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;

комп’ютерної техніки та засобів зв’язку (телефону, Інтернету);

відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання споживачам фінансових послуг та здійснення внутрішнього обліку надання фінансових послуг;

фінансова компанія повинна мати в наявності власний капітал у розмірі не менше ніж 7 млн грн на дату подання заяви.

2. Фінансова установа зобов’язана після включення інформації про її відокремлений підрозділ до Реєстру розмістити на власному сайті (веб-сторінці) фінансової установи таку інформацію про відокремлений підрозділ:

найменування відокремленого підрозділу заявника;

місцезнаходження відокремленого підрозділу;

назва виду(ів) фінансових послуг, які надаватиме відокремлений підрозділ;

прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу;

дата створення відокремленого підрозділу;

код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (у разі наявності).

3. Для внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру заявник подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

1) реєстраційну картку відокремленого підрозділу юридичної особи згідно з додатком 5 до цього Положення в паперовій та електронній формах. Реєстраційна картка в електронній формі подається через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі он-лайн;

2) засвідчене підписом керівника та скріплене печаткою заявника положення про відокремлений підрозділ;

3) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії документів про освіту керівника відокремленого підрозділу;

4) засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника копії трудових книжок керівника відокремленого підрозділу;

5) довідку за підписом керівника заявника про відсутність у керівника відокремленого підрозділу не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також про те, що він протягом останніх п’яти років не був керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації. Довідка повинна містити згоду керівника відокремленого підрозділу на перевірку цієї інформації у відповідних органах державної влади;

6) засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника довідку, складену в довільній формі, про наявність у відокремленого підрозділу власного або орендованого приміщення, комп’ютерної техніки та комунікаційних засобів (телефону, Інтернету), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання споживачам фінансових послуг та здійснення внутрішнього обліку надання фінансових послуг.

4. У разі відсутності підстав, визначених пунктом 4 або 7 розділу V цього Положення, та відсутності у заявника невиконаних рішень Нацкомфінпослуг щодо застосованих до нього заходів впливу Нацкомфінпослуг вносить інформацію про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру згідно з поданими заявником документами та розміщує інформацію, передбачену пунктом 2 цього розділу, на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

5. Нацкомфінпослуг відмовляє у внесенні інформації про відокремлений підрозділ заявника до Реєстру з підстав, визначених пунктом 7 розділу V цього Положення, та у разі наявності у заявника невиконаних рішень Нацкомфінпослуг щодо застосованих до нього заходів впливу.

6. Нацкомфінпослуг виключає інформацію про відокремлені підрозділи фінансової установи з Реєстру у разі подання фінансовою установою відповідної заяви, складеної згідно з додатком 11 до цього Положення.

XVIІ. Внесення змін до Реєстру

1. Фінансова установа зобов’язана надати до Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів після:

1) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, передбачених підпунктами 6 та 11 пункту 1 розділу VIІ, підпунктами 1 та 2 пункту 2 розділу IX, підпунктом 3 пункту 4 розділу XIІ цього Положення:

письмове повідомлення із зазначенням переліку змін згідно з додатком 12 до цього Положення;

копії документів, передбачених підпунктами 6 та 11 пункту 1 розділу VIІ, підпунктами 1 та 2 пункту 2 розділу IX, підпунктом 3 пункту 4 розділу XIІ цього Положення, в які внесені зміни;

2) виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у реєстраційній картці:

письмове повідомлення із зазначенням переліку змін згідно з додатком 12 до цього Положення, крім змін, визначених у пункті 1 розділу XIII цього Положення;

копії документів, які підтверджують такі зміни та/або доповнення;

відповідну(і) реєстраційну(і) картку(и) (у паперовому та електронному вигляді).

Датою надання документів є дата відбитка календарного штемпеля поштового відділення зв’язку (кур’єрської служби), що обслуговує відправника, а в разі подання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг - дата реєстрації документів у Нацкомфінпослуг.

2. Повідомлення та всі документи, що додаються до повідомлення, повинні бути засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою заявника, подаватися з внутрішнім описом, із зазначенням кількості аркушів кожного документа.

3. Документи на двох і більше аркушах повинні бути пронумеровані, прошиті та містити напис "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів", найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника, відбиток печатки заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади керівника, особистого підпису керівника, його прізвища та ініціалів, дати засвідчення копії та ставиться відбиток печатки заявника.

4. У разі якщо повідомлення та документи, що додаються до нього, подані в повному обсязі та відповідають вимогам цього розділу, Нацкомфінпослуг не пізніше 15 робочих днів з дати надходження повідомлення вносить відповідні зміни до Реєстру.

5. У разі подання фінансовою установою неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Нацкомфінпослуг повідомляє про це фінансову установу та має право вимагати від фінансової установи подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Нацкомфінпослуг.

XVIІІ. Виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва

1. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності таких підстав:

заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ (додаток 7);

припинення юридичної особи, крім перетворення;

виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документах для внесення його до Реєстру відповідно до цього Положення;

систематичного невиконання заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової установи;

встановлений перевіркою факт відсутності фінансової установи за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та неповідомлення Нацкомфінпослуг у строки, визначені законодавством, про зміну свого місцезнаходження.

Рішення про виключення фінансової установи - ліцензіата з Реєстру та анулювання його Свідоцтва може бути прийнято Нацкомфінпослуг у випадку прийняття у встановленому законодавством порядку рішення про анулювання ліцензії відповідної фінансової установи - ліцензіата, у разі якщо після такого анулювання у фінансової установи відсутні чинні ліцензії на право надання певної фінансової послуги.

2. Виключення недержавного пенсійного фонду з Реєстру та анулювання Свідоцтва здійснюються у разі:

припинення недержавного пенсійного фонду в порядку, визначеному Нацкомфінпослуг;

невиконання вимог частин першої і другої статті 12 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та/або ненадходження пенсійних внесків до пенсійного фонду протягом вісімнадцяти місяців.

3. У разі подання заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ (додаток 7) заявник повинен додати до заяви:

примірник/копію опублікованого в засобах масової інформації повідомлення про прийняття відповідним органом управління фінансової установи рішення про подання заяви про виключення фінансової установи з Реєстру;

копію рішення органу управління фінансової установи про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою заявника;

Свідоцтво (оригінал).

4. У разі отримання в установленому порядку заяви фінансової установи (з доданням відповідних документів) про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ або документів, що підтверджують припинення фінансової установи, Нацкомфінпослуг повинна протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних документів прийняти рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва за умови дотримання фінансовою установою вимог нормативно-правових актів щодо умов виключення фінансової установи з Реєстру.

5. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру повинно містити підставу (підстави) його прийняття.

6. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру видається (надсилається) заявнику разом з витягом про виключення юридичної особи з Реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дати його прийняття.

7. Рішення про виключення фінансової установи з Реєстру оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет та протягом десяти робочих днів - у друкованих засобах масової інформації, визначених Нацкомфінпослуг.

8. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва на підставах, визначених абзацами четвертим - шостим пункту 1 цього розділу, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про внесення його до Реєстру не раніше ніж через шість місяців з дати прийняття рішення про виключення фінансової установи з Реєстру.

XІX. Порядок користування інформацією з Реєстру

1. Інформація, що міститься в Єдиному державному реєстрі, є відкритою і загальнодоступною, за винятком персональних даних.

2. Користувачами інформації з Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні і фізичні особи.

3. Юридичні і фізичні особи можуть одержати інформацію з Реєстру шляхом звернення до Нацкомфінпослуг або безпосереднього доступу до інформації, розміщеної на офіційному сайті Нацкомфінпослуг.

4. Контроль за доступом до Реєстру та надання інформаційних послуг з Реєстру здійснюються Нацкомфінпослуг.

5. Передача інформації з Реєстру третім особам на комерційній основі забороняється.

XX. Порядок контролю за дотриманням вимог цього Положення

1. Контроль за дотриманням цього Положення є складовою частиною здійснення Нацкомфінпослуг державного регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ.

2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства, зокрема шляхом проведення інспекцій та безвиїзних перевірок, що проводяться в порядку, установленому відповідними нормативно-правовими актами.

3. Фінансова установа зобов’язана протягом п’ятнадцяти робочих днів після застосування санкцій іншими органами державної влади письмово повідомити Нацкомфінпослуг та надати відповідні підтвердні документи.

4. За неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей до Нацкомфінпослуг фінансові установи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цього Положення застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

Заступник директора департаменту
державного регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг
С. Хоружий


Додаток 1
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(пункт 7 розділу І)


СВІДОЦТВО
про реєстрацію фінансової установи
Додаток 2
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(пункт 2 розділу XІ)


ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА
про реєстрацію фінансової установи


Додаток 3
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(підпункт 1 пункту 1 розділу VІІ)


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
юридичної особи

Реєстраційна картка подається:*

для внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установповторно у зв’язку з усуненням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних картокдля переоформлення Свідоцтва у зв’язку зі

зміною найменуваннязміною місцезнаходження

для внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в реєстраційній картці
__________
* У відповідному полі ставиться позначка "V " напроти мети, з якою подається реєстраційна картка.

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів)
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)
Код за ЄДРПОУ
Дата державної реєстрації юридичної особи
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ
Поштовий індекс
Область
Район
Населений пункт
Район населеного пункту (за наявності)
Вулиця *
Корпус (за наявності)
Будинок
Квартира, офіс (за наявності)
Міжміський телефонний код/код оператора мобільного зв’язку
Телефон
Факс (за наявності)
Електронна пошта
Веб-сторінка (за наявності)

__________
* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан".

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг

Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу


Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу


Частка статутного капіталу, що належить державі, %
Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, %

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського облікуІнформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензії
Орган, який видав ліцензію
Дата видачі ліцензії
Серія та номер виданої ліцензії
Дата початку дії ліцензії
Строк дії ліцензії
Дата закінчення дії ліцензії
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п

Повне найменування юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Місцезнаходження юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів), заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

1

Юридичні особи

-

-

-
2

Фізичні особи

-

-

-Усього:100


__________
* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.
** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
***Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) *

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) **

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %__________
* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.
** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10%).

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера) , %
__________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Інформацію підтверджую.
Дані в електронній формі збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.
До реєстраційної картки додаються документи, згідно з описом.
Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Дата

"___" ____________ 20_ року

Підпис

М.П.


Додаток 4
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(підпункт 5 пункту 3 розділу ІІІ)


ІНФОРМАЦІЯ
про ліцензії/дозволи та правила на провадження певного виду фінансових послуг

(заповнюється Нацкомфінпослуг)

Код фінансової установи
Код за ЄДРПОУ юридичної особи
Назва ліцензії
Дата видачі ліцензії
Серія та номер виданої ліцензії
Дата початку дії ліцензії
Строк дії ліцензії
Дата закінчення дії ліцензії
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)
Підстава для видачі дубліката ліцензії
Дата видачі дубліката ліцензії
Серія та номер дубліката ліцензії
Підстава для переоформлення ліцензії
Дата переоформлення ліцензії
Серія та номер переоформленої ліцензії
Підстава для тимчасового зупинення дії ліцензії
Дата тимчасового зупинення дії ліцензії
Підстава для поновлення дії ліцензії
Дата поновлення дії ліцензії
Підстава для анулювання ліцензії
Дата анулювання ліцензії
Номер документа про анулювання ліцензії
Назва дозволу

Дата видачі дозволу
Номер виданого дозволу
Дата призупинення дозволу
Номер документа про призупинення дозволу
Дата анулювання дозволу
Номер документа про анулювання дозволу
Наявність правил для провадження фінансової послуги відповідно до ліцензії (так/ні)

Назва правилДата реєстрації правил
Номер реєстрації правил

Додаток до реєстраційної картки

Реєстраційний номер у Державному реєстрі
фінансових установ

_____________________________________


Додаток 5
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(підпункт 1 пункту 3 розділу XVI)


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
відокремленого підрозділу юридичної особи

Реєстраційна картка подається:*

для внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи юридичної особидля внесення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в реєстраційній картці
__________
* Ставиться позначка "V" напроти відповідної мети, з якою подається реєстраційна картка.

Інформація про відокремлений підрозділ юридичної особи

Код фінансової установи (вноситься Нацкомфінпослуг)
Повне найменування відокремленого підрозділу
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, що створила відокремлений підрозділ
Дата створення відокремленого підрозділу
Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (у разі наявності)
Види фінансових послуг, що планує надавати фінансова установа через відокремлений підрозділ
Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
Поштовий індекс
Область
Район
Населений пункт
Район населеного пункту (за наявності)
Вулиця *
Корпус (за наявності)
Будинок
Квартира, офіс (за наявності)
Міжміський телефонний код/код оператора мобільного зв’язку
Телефон
Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника

__________
* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа".

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу (надалі - ВФМ)

(заповнюється відповідно до установленого порядку призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі)

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення ВФМ
Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення ВФМ
Прізвище, ім’я та по батькові працівника, відповідального за проведення ВФМ

Інформацію підтверджую.

Дані в електронній формі збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.

До реєстраційної картки додаються документи, згідно з описом.

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата

"___" ____________ 20__ року

Підпис

М.П.


Додаток 6
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(підпункт 1 пункту 2 розділу XIV)


ЗАЯВА
про видачу дубліката Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
Додаток 7
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(пункт 1 розділу XVIII)


ЗАЯВА
про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ
Додаток 8
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(підпункт 1 пункту 2 розділу XV)


ЗАЯВА
про видачу дубліката додатка до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
Додаток 9
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(підпункт 1 пункту 8 розділу XI)


ЗАЯВА
про заміну додатка до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
Додаток 10
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(пункт 7 розділу XI)


ЗАЯВА
про анулювання додатка до Свідоцтва
Додаток 11
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(пункт 6 розділу XVI)


ЗАЯВА
про виключення з Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи
Додаток 12
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(підпункт 1 пункту 1 розділу XVII)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в інформації, яка надавалася для внесення інформації щодо фінансової установи та/або її відокремлених підрозділів до Державного реєстру фінансових установ


Додаток 13
до Положення про Державний реєстр
фінансових установ
(підпункт 3 пункту 4 розділу XII)


ВІДОМОСТІ
про посадових осіб засновника (засновників) та пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

__________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду)

1. Інформація про посадових осіб засновника (засновників) недержавного пенсійного фонду.

№ з/п

П.І.Б. посадових осіб засновників пенсійного фонду

Паспортні дані посадових осіб засновників пенсійного фонду

Посада, яку займає особа в засновника пенсійного фонду


2. Відомості про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду.

Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду.

№ з/п

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків* - пов'язаних осіб пенсійного фонду

Повне найменування юридичної особи чи П.І.Б. фізичної особи - пов'язаних осіб пенсійного фонду

Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, щодо якої подається інформація


Інформація про юридичних осіб, у яких засновники недержавного пенсійного фонду беруть участь.

№ з/п

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків* засновника

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі, %
Інформація про членів ради недержавного пенсійного фонду.

№ з/п

Посада в раді фонду

П.І.Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Паспортні дані

Місце проживання

Основне місце роботи, посада
Інформація про юридичних осіб, у яких члени ради недержавного пенсійного фонду беруть участь.

№ з/п

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* члена ради

Символ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність**

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Повне найменування юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність

Частка в статутному капіталі, %
Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - засновниками недержавного пенсійного фонду.

№ з/п

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - засновника, щодо якої існує пов’язаність

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків* - пов’язаної особи

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи - пов’язаної особи

Місцезнаходження юридичної особи, паспортні дані фізичної особи - пов’язаної особи

Частка у статутному капіталі юридичної особи - засновника, щодо якої існує пов’язаність, %


__________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами, з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 10 %).

Достовірність поданих даних про посадових осіб засновників та пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду засвідчую.

_________________________________
(уповноважена особа заявника, посада)

_____________
(підпис)

_________________
(П.І.Б.)

"___" ____________ ____ року

М.П.


Інші НПА

Розпорядження Держфінпослуг №3617 від 22.02.2005 Про затвердження Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів Постанова ВРУ №252 від 17.03.2015 Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Указ Президент №195 від 03.04.2015 Про призначення Р. Чубарова головою Ради представників кримськотатарського народу Указ Президент №198 від 03.04.2015 Питання стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв\'язку з виконанням службових обов\'язків Указ Президент №132 від 06.03.2015 Про призначення стипендії Президента України Веремію М.В. Указ Президент №428 від 30.04.2002 Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв\'язку з виконанням службових обов\'язків Указ Президент №201 від 06.04.2015 Про призначення Г. Самардака головою Запорізької обласної державної адміністрації Указ Президент №199 від 03.04.2015 Про скорочення граничної чисельності працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Указ Президент №1063 від 23.11.2011 Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку Розпорядження Президент №408 від 03.04.2015 Про уповноваження І. Кизима на підписання Спільного комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Федерацією Сент-Кіттс і Невіс