Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міненерговугілля № 680 від 29.09.2014 Про затвердження Порядку підготовки системним оператором плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та Порядку оприлюднення плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2014  № 680

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1532/26309


Про затвердження Порядку підготовки системним оператором плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та Порядку оприлюднення плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 17 Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підготовки системним оператором плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, що додається.

2. Затвердити Порядок оприлюднення плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, що додається.

3. Департаменту стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики (Кузнєцов С.К.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Улиду В.Ю.

Міністр Ю. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
29.09.2014  № 680

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1532/26309


ПОРЯДОК
підготовки системним оператором плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 10 частини другої статті 17 Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», визначає:

процедуру підготовки, зміст і структуру плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років (далі - План розвитку);

вихідні дані для підготовки Плану розвитку;

строки підготовки та подання проекту Плану розвитку та відповідальних за розробку складових Плану розвитку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» та «Про електроенергетику».

ІІ. Зміст і структура Плану розвитку

1. Формування Плану розвитку здійснюється з урахуванням:

завдань, визначених Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 1071-р;

планів (програм, схем) перспективного розвитку електропередавальних, електророзподільних підприємств, виробників електроенергії;

прогнозів попиту на електричну енергію та потужність в об’єднаній енергетичній системі (далі - ОЕС) України;

оцінок фактичного стану об’єктів електричних мереж, включаючи обмеження на видачу потужності електростанцій та електропостачання енерговузлів у поточний період та на перспективу;

оцінок фактичного стану джерел виробництва електричної енергії та перспективних планів їх розвитку;

необхідності забезпечення достатніх резервів потужності в ОЕС України.

2. План розвитку повинен містити такі розділи:

І. Аналіз функціонування ОЕС України за останні роки.

II. Прогнозні баланси електричної енергії та потужності.

Системний оператор формує узагальнений прогноз попиту на електроенергію на наступні десять років з урахуванням показників економічного та соціального розвитку України на відповідний період.

ІІІ. Прогнози обсягів міждержавних перетоків електричної енергії та потужності.

ІV. Обсяги необхідної встановленої потужності електростанцій.

Інформація у розділі наводиться з розбивкою за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергії, у тому числі відновлюваних (альтернативних) джерел енергії та регіонів їх розташування, з окремим зазначенням інформації щодо об’єктів електроенергетики, що використовують відновлювані (альтернативні) джерела енергії, встановлена потужність яких перевищує 5 МВт), що використовується в технологічному процесі.

При цьому враховуються плани та строки введення та виведення генеруючих потужностей з експлуатації, а також вимоги до забезпечення резерву потужності ОЕС України.

V. Інформація щодо бажаних (доцільних) регіонів (місць) розташування нових генеруючих потужностей з прогнозованою прив’язкою до існуючих об’єктів міждержавних, магістральних та/або місцевих (локальних) електричних мереж.

Розділ формується з урахуванням інформації розділу ІV та плану розвитку генеруючих потужностей, які виробляють електричну енергію з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії.

VI. Об’єкти магістральних (міждержавних) електричних мереж, які мають бути збудовані та/або реконструйовані, та строки їх будівництва.

Розділ формується з урахуванням розділу ІV та інформації щодо планів розвитку міждержавних мереж відповідних сусідніх (суміжних) енергосистем.

VII. Заходи щодо зняття та недопущення в перспективі системних обмежень у магістральних і міждержавних та місцевих (локальних) електричних мережах, що мають загальносистемне значення, та вимоги щодо вимушеної роботи генеруючого обладнання.

VIIІ. Оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та магістральних (міждержавних) електричних мереж та пропозиції щодо джерел фінансування.

План розвитку може бути доповнений іншими розділами та/або додатками.

ІІІ. Організація та строки підготовки Плану розвитку

1. Системний оператор відповідно до кодексу електричних мереж розробляє та погоджує з Міненерговугіллям України до 01 січня року, що передує початку планового періоду, форму надання вихідних даних для підготовки Плану розвитку.

2. Відповідно до погодженої з Міненерговугіллям України форми в строк до 01 лютого року, що передує початку планового періоду:

електропередавальні підприємства, електророзподільні підприємства, виробники електричної енергії надають системному оператору плани будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, а також виведення з експлуатації об’єктів електроенергетики;

електропередавальні підприємства, електророзподільні підприємства надають системному оператору прогноз попиту на максимальну потужність на наступні десять років (за роками).

Міненерговугілля України надає системному оператору план розвитку генеруючих потужностей, які виробляють електричну енергію з відновлюваних (альтернативних) джерел енергії, на наступні десять років, отриманий від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

3. До 01 квітня року, що передує початку планового періоду, на підставі наданої інформації системний оператор:

розробляє загальний та регіональні (за енергосистемами) прогнозні баланси електричної енергії та потужності на десятирічну перспективу з розбивкою за роками;

готує пропозиції щодо будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, а також виведення з експлуатації магістральних і міждержавних, а також місцевих (локальних) електричних мереж, що резервують елементи магістральних мереж;

готує пропозиції щодо будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, а також виведення з експлуатації генеруючих потужностей;

надає зазначені пропозиції та прогнозні баланси електричної енергії та потужності до Міненерговугілля України.

Пропозиції мають включати опис наявних та очікуваних проблем у роботі ОЕС України, її окремих енергосистем та енерговузлів, а також шляхи щодо їх вирішення з наведенням аналізу варіантів вирішення та обґрунтуванням обраного варіанта вирішення проблеми.

4. Міненерговугілля України до 15 травня року, що передує початку планового періоду, розглядає прогнозні баланси електричної енергії та потужності на десятирічну перспективу, пропозиції щодо розвитку електричних мереж і генеруючих потужностей, залучення потенційних інвесторів до їх реалізації та надає свої зауваження і пропозиції системному оператору.

5. Системний оператор до 01 жовтня року, що передує початку планового періоду, розробляє проект Плану розвитку та забезпечує проведення громадських обговорень та консультацій відповідно до законодавства, зокрема оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет проект Плану розвитку, пропозиції, зауваження до проекту Плану розвитку, отримані від суб’єктів господарювання та громадськості у ході проведення консультацій, надає аналіз щодо їх врахування або відхилення та обґрунтування у випадку відхилення.

6. Розділи Плану розвитку мають містити дані на наступні десять років з деталізацією на наступні три роки.

7. Проект Плану розвитку розробляється системним оператором з ранжируванням заходів за їх пріоритетністю для ОЕС України в такій послідовності:

об’єкти загальносистемного значення (схеми видачі потужності атомних, гідро- та гідроакумулюючих електростанцій, міжсистемні системоутворюючі лінії, збільшення трансформаторної потужності підстанцій потужністю 330-750 кВ);

будівництво/реконструкція електростанцій, що характеризуються високою маневреністю (зміною потужності) енергоблоків (агрегатів), та електростанцій, розташованих у енергодефіцитних районах (з ранжируванням за питомою вартістю реалізації схеми видачі потужності), схем видачі їх потужності;

інфраструктура забезпечення надійності живлення промислових районів та великих міст;

об’єкти, будівництво яких забезпечує підвищення економічності роботи ОЕС України, зниження втрат електричної енергії в електромережах;

об’єкти електромережевої інфраструктури, рішення щодо спорудження яких було прийнято схемами/програмами розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж, програмами соціально-економічного розвитку окремих територій та регіонів;

схеми видачі потужності енергогенеруючих об’єктів (у разі відповідності запланованих до будівництва потужностей з урахуванням наявних потужностей, положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 1071-р, з дотриманням прийнятої структури генеруючих потужностей за окремими періодами).

8. Системний оператор до 15 жовтня року, що передує початку планового періоду, надає проект Плану розвитку до Міненерговугілля України.

9. Проект Плану розвитку погоджується з Міненерговугіллям України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

У разі непогодження проекту Плану розвитку будь-яким із вищезазначених органів такий план вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України з поясненнями системного оператора щодо причин неможливості врахування зауважень центральних органів виконавчої влади.

10. Міненерговугілля України вносить проект Плану розвитку на розгляд Кабінету Міністрів України не пізніше 01 грудня року, що передує початку планового періоду, з дотриманням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1156).

11. Під час підготовки Плану розвитку на 2015-2024 роки системний оператор самостійно визначає строк виконання окремих етапів його підготовки відповідно до вимог Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» та використовує наявну в системного оператора інформацію щодо запланованого будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, а також виведення з експлуатації об’єктів електроенергетики.

Проекти з високим ступенем готовності включаються системним оператором до Плану розвитку на 2015-2024 роки першочергово.

12. План розвитку готується системним оператором щороку з урахуванням положень діючого Плану розвитку, стану його виконання та вимог чинного законодавства.

13. План розвитку діє до прийняття нового Плану розвитку.

Директор Департаменту
стратегії розвитку ПЕК
та інвестиційної політики С. КузнєцовІнші НПА

Наказ Мінінфраструктури №575 від 10.11.2014 Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна Наказ Мінкультури №835 від 09.10.2014 Про затвердження Положення про експертні комісії (ради, групи) Міністерства культури України Наказ МФУ №1162-a від 24.11.2014 ПОЛОЖЕННЯ про реєстр страхувальників Наказ МФУ №1162 від 24.11.2014 Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників Наказ МФУ №1139 від 17.11.2014 Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України Наказ Мін'юст №2024/5 від 02.12.2014 Про затвердження Порядку інформування установами виконання покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби України дипломатичних представництв та (або) консульських установ іноземних держав в Україні стосовно іноземців, узятих під варту, або засуджених, або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт Рішення НКЦПФР №1511 від 11.11.2014 Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників Рішення НКЦПФР №1498 від 04.11.2014 Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 листопада 2011 року № 1615 Наказ Держспецзв'язку №617 від 14.11.2014 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виплати їм надбавки за вислугу років Наказ ДІЯРУ №185 від 25.11.2014 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної адміністрації ядерного регулювання України від 30 вересня 1999 року № 38