Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 17 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 17. Системний оператор

1. Системний оператор здійснює свою діяльність з метою забезпечення сталої та надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України, її розвитку та підтримання балансу між попитом та пропозицією електричної енергії.

2. На ринку електричної енергії системний оператор:

1) здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами роботи об’єднаної енергетичної системи України відповідно до цього Закону, Закону України "Про електроенергетику", кодексу електричних мереж та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) забезпечує операційну безпеку функціонування об’єднаної енергетичної системи України;

3) планує режими роботи об’єднаної енергетичної системи України відповідно до правил ринку та кодексу електричних мереж;

4) приймає та акцептує погодинні добові графіки відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії відповідних суб’єктів ринку;

5) забезпечує функціонування балансуючого ринку у порядку, визначеному правилами ринку та кодексом електричних мереж, у тому числі надає учасникам балансування команди на збільшення (зменшення) їх навантаження відповідно до акцептованих ним пропозицій (заявок) учасників балансування, на підставі яких купує/продає електричну енергію на балансуючому ринку, а також здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії.

Порядок врахування команд системного оператора при проведенні розрахунку платежів на балансуючому ринку та небалансів електричної енергії визначається правилами ринку;

6) проводить аналіз системних обмежень та врегульовує їх шляхом застосування недискримінаційних методів, що базуються на ринкових механізмах, відповідно до правил ринку та кодексу електричних мереж;

7) забезпечує роботу ринку допоміжних послуг та придбаває допоміжні послуги з метою дотримання стандартів операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України;

8) здійснює моніторинг виконання постачальниками допоміжних послуг зобов’язань з надання допоміжних послуг;

9) забезпечує на підставі договору від імені електропередавального підприємства проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у межах та у порядку, визначених порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

10) щороку відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, готує план розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, у якому, зокрема, зазначаються:

обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію, обсяги міждержавних перетоків електричної енергії, обсяги необхідної встановленої потужності електростанцій з урахуванням розбивки за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергії, у тому числі альтернативних джерел енергії та регіонів їх розташування), що використовується в технологічному процесі, та термінів вводу та виводу генеруючих потужностей з експлуатації;

об’єкти магістральних (міждержавних) електричних мереж, які мають бути збудовані та/або реконструйовані, та терміни їх будівництва;

оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні три роки та пропозиції щодо джерел фінансування.

План розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років затверджується Кабінетом Міністрів України.

Системний оператор при підготовці плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років забезпечує проведення громадських обговорень та консультацій із зацікавленими суб’єктами ринку.

План розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. У разі непогодження плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років будь-яким з вищезазначених органів такий план вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України з поясненнями системного оператора щодо неврахування зауважень.

План розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років є публічним та підлягає оприлюдненню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, проводить моніторинг та оцінку стану виконання плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років;

11) забезпечує управління режимами паралельної роботи об’єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами суміжних держав та купує/продає на балансуючому ринку електричну енергію для компенсації її технологічного переміщення в умовах паралельної роботи;

12) надає суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

13) забезпечує національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, доступ до інформації, необхідної для здійснення нею законодавчо встановлених функцій та повноважень;

14) погоджує технічні умови приєднання генеруючих потужностей, а також приєднання до магістральних (міждержавних) електричних мереж нових та реконструйованих магістральних (міждержавних) електричних мереж та розподільчих електричних мереж;

15) взаємодіє з системними операторами суміжних (сусідніх) енергосистем, здійснює координацію дій та обмін інформацією з ними;

16) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет відповідно до правил ринку та кодексу електричних мереж інформацію щодо сукупного прогнозованого та фактичного навантаження (споживання) в об’єднаній енергетичній системі України, робочої потужності виробників та її фактичного завантаження, щодо використання магістральних електричних мереж, системних обмежень та фактів перевантажень, а також про вжиті заходи щодо уникнення перевантажень у майбутньому, розподілу та використання пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, щодо електричної енергії, купленої/проданої ним на балансуючому ринку, та придбаних допоміжних послуг, іншу інформацію, передбачену законодавством;

17) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Системний оператор має право:

1) давати відповідно до кодексу електричних мереж, правил ринку та стандартів операційної безпеки суб’єктам господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до об’єднаної енергетичної системи України, обов’язкові для виконання оперативні команди та розпорядження;

2) отримувати від виробників, електропостачальників, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств та гарантованого покупця погодинні добові графіки відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії на наступну добу;

3) отримувати від адміністратора розрахунків інформацію щодо договірних обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та на ринку "на добу наперед", імпортованої та експортованої електричної енергії, у формі та порядку, визначених правилами ринку;

4) отримувати від суб’єктів ринку інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у формі та порядку, визначених правилами ринку та кодексом електричних мереж;

5) своєчасно та у повному обсязі отримувати відповідно до правил ринку плату за надані послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

6) своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за продану електричну енергію на балансуючому ринку;

7) проводити необхідні перевірки та/або випробування обладнання постачальників допоміжних послуг відповідно до порядку проведення таких перевірок та/або випробувань, визначеного кодексом електричних мереж.

4. Системний оператор може здійснювати інші функції, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

5. Системний оператор надає послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління учасникам ринку на підставі договорів, укладених на основі типового договору про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Типовий договір про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління є публічним та затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Порядок укладення договору про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління визначається кодексом електричних мереж.

6. Оплата послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління здійснюється за тарифом на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, який регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до затвердженої нею методики розрахунку тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Тариф на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, зокрема, включає витрати системного оператора на закупівлю допоміжних послуг та врегулювання системних обмежень в об’єднаній енергетичній системі України.

Тариф на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління оприлюднюється системним оператором у порядку і в терміни, визначені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

7. Системний оператор не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії.

8. Системний оператор не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, за винятком купівлі-продажу електричної енергії на підставі акцептованих ним пропозицій (заявок) на балансуючому ринку, купівлі-продажу небалансів електричної енергії та купівлі-продажу електричної енергії для компенсації її технологічного переміщення в умовах паралельної роботи.

Купівля електричної енергії для забезпечення діяльності системного оператора, крім зазначених вище потреб, здійснюється ним як кваліфікованим споживачем на роздрібному ринку.

9. Системний оператор зобов’язаний:

1) відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;

2) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від інших видів діяльності.

10. Системний оператор забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Системний оператор також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб’єктам ринку.

Стаття 1 ...15 16 17 18 19 ...31

Перейти до статті