Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. ЗУ Про відновлення довіри до судової влади в Україні від 08.04.2014 № 1188-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про відновлення довіри до судової влади в Україні
Прикінцеві та перехідні положення

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники, голови апеляційних судів, їх заступники, голови місцевих судів та їх заступники. З дня набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені зі своїх посад, також секретарі судових палат вищих спеціалізованих судів, їх заступники та секретарі судових палат апеляційних судів.

3. З дня набрання чинності цим Законом повноваження членів Вищої ради юстиції, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України формуються відповідно до закону з урахуванням вимог, встановлених пунктом 4 цього розділу, у частині призначення членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з’їздом суддів України.

4. З дня набрання чинності цим Законом припиняються повноваження делегатів на з’їзд суддів та конференції суддів, обраних за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом.

Делегати на з’їзд суддів України, що призначає членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та суддів Конституційного Суду України, обираються згідно з правилами, встановленими статтею 125 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" із змінами, внесеними цим Законом.

Судді Конституційного Суду України та члени Вищої ради юстиції, призначені з’їздом суддів України, допускаються до присяги лише у разі, якщо вони призначені з’їздом суддів України, делегати на який були обрані згідно з правилами, встановленими статтею 125 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" із змінами, внесеними цим Законом.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Стаття 188-32. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції та створених при ній тимчасових колегіальних органів (комісій) щодо надання інформації

Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, створених при Вищій раді юстиції тимчасових колегіальних органів (комісій) або їх членів щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні із судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії) Вищій раді юстиції або члену Вищої ради юстиції, створеним при Вищій раді юстиції тимчасовим колегіальним органам (комісіям) або їх членам -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у статті 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

друге речення частини другої викласти в такій редакції: "Розподіл таких справ між суддями Вищого адміністративного суду України здійснюється без урахування спеціалізації суддів";

частину п’яту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"3) застосувати інші наслідки протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності, визначені статтею 162 цього Кодексу".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

{Підпункт 3 пункту 5 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}

4) у Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2012 р., № 22, ст. 221, № 27, ст. 286; 2013 р., № 21, ст. 208, № 37, ст. 490; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2014 року № 769-VII):

частини другу і шосту статті 20 викласти в такій редакції:

"2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат призначаються на посади строком на один рік шляхом таємного голосування із числа суддів цього суду, але не більш як на строк повноважень судді.

Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у відповідному суді.

Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді.

Суддя, призначений на адміністративну посаду у порядку, визначеному цією статтею, не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд.

Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням зборів суддів відповідної палати відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідної палати".

"6. Звільнення судді з адміністративної посади з підстав, встановлених законом, не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду, закінчення строку повноважень судді, досягнення суддею 64-річного віку, а також складення повноважень на адміністративній посаді припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді з моменту настання однієї із зазначених обставин";

частину третю статті 24 викласти в такій редакції:

"3. У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді";

частину шосту статті 93 викласти в такій редакції:

"6. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України поточного скликання Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, особи, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційного діяння, а також особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";

частину першу статті 93-1 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) якщо законом передбачене таке припинення";

у статті 115:

пункт 4 частини п’ятої викласти в такій редакції:

"4) обирають таємним голосуванням з числа суддів цього суду делегатів на конференцію суддів";

доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"9. Збори суддів апеляційних судів загальної юрисдикції обирають на основі пропозицій, поданих зборами суддів місцевих судів загальної юрисдикції, делегатів цих судів на відповідну конференцію суддів";

у статті 116:

частину п’яту після слів "та призначають" доповнити словами "за пропозицією голови вищого спеціалізованого суду";

у частині сьомій слова "подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференції суддів та" виключити;

у частині восьмій слова "подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів" замінити словами "обирають делегатів на з’їзд суддів України";

пункти 3 та 4 частини шостої статті 122 виключити;

частину першу статті 125 викласти в такій редакції:

"1. Делегати на з’їзд суддів України обираються конференціями суддів загальних судів, конференціями суддів адміністративних та господарських судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. Делегати на з’їзд суддів обираються за принципом один делегат від двадцяти суддів. Порядок проведення конференцій суддів загальних судів, конференцій суддів адміністративних та господарських судів встановлюється радами суддів відповідних судів. Від кожного вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України на загальних зборах цих судів обирається один делегат від двадцяти суддів з числа суддів цих судів. Делегатами на з’їзд суддів України не можуть бути обраними судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, можуть бути присутні на з’їзді суддів України з правом дорадчого голосу";

у статті 127:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Раду суддів України обирає з’їзд суддів України. До складу Ради суддів України входять:

1) двадцять суддів, які є делегатами від місцевих загальних судів;

2) три судді, які є делегатами від місцевих адміністративних судів;

3) три судді, які є делегатами від місцевих господарських судів;

4) сім суддів, які є делегатами від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;

5) два судді, які є делегатами від апеляційних адміністративних судів;

6) один суддя, який є делегатом від апеляційних господарських судів;

7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України.

Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити судді, які беруть участь у з’їзді суддів України. Не можуть бути обраними до Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади у судах";

пункт 4 частини п’ятої доповнити словами "заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України";

у частинах восьмій та дев’ятій слово "запрошується" замінити словами "може бути запрошений".

6. Рекомендувати конференціям суддів відповідних судів протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом сформувати новий склад відповідних рад суддів.

7. Новими членами Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також суддями Конституційного Суду України, які призначаються з’їздом суддів України, можуть бути лише особи, призначені відповідно до вимог цього Закону.

8. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Тимчасової спеціальної комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції.

9. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ

м. Київ
8 квітня 2014 року
№ 1188-VII


Стаття 1 ...6 7 Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті