Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 24 ЗУ Про засади функціонування ринку природного газу від 08.07.2010 № 2467-VI


Втратив чинність


Про засади функціонування ринку природного газу
Стаття 24. Міжнародне співробітництво 

1. Суб'єкти ринку природного газу беруть участь у міжнародному, науково-технічному, зовнішньоекономічному та інших формах міжнародного співробітництва відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком окремих положень, щодо яких цим розділом передбачені інші строки набрання чинності.

З метою забезпечення поступового та послідовного переходу до повномасштабного ринку природного газу, передбаченого цим Законом, встановлюється перехідний період, який включає такі етапи:

перший етап, під час якого здійснюються відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу, визначення споживачів, які набувають статусу кваліфікованих, та визначення Кабінетом Міністрів України гарантованих постачальників, починає діяти з 1 січня 2012 року;

другий етап, під час якого всі категорії споживачів набувають статусу кваліфікованих споживачів, починає діяти з 1 січня 2015 року.

До визначення у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку гарантованого постачальника функції такого постачальника здійснюють суб'єкти господарювання, що мають ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Встановити, що ліцензії на провадження діяльності, визначені статтею 6 цього Закону, видані до набрання чинності цим Законом, діють до кінця строку, на який вони були видані.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) в абзаці третьому статті 1 Закону України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2004 р., N 15, ст. 228; 2007 р., N 33, ст. 440) слово "газопровідні" замінити словом "газорозподільні";

2) у Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 12, ст. 155):

частину першу статті 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами)".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;

у статті 6:

абзац третій виключити;

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"продаж природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу та газу (метану) вугільних родовищ) власного видобутку в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами";

3) у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

частину другу статті 2 після слів "ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії" доповнити словами "ліцензування діяльності на ринку природного газу";

у статті 9:

пункт 18 викласти в такій редакції:

"18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральними трубопроводами та їх розподіл";

пункти 19 і 20 виключити;

4) у Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 324):

абзац одинадцятий статті 1 виключити;

у статті 35:

частину першу доповнити словами "інвестиційний проект (програма), підготовлений і затверджений у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

частину третю доповнити словами "з дотриманням показників інвестиційного проекту (програми)";

в абзаці п'ятому частини другої статті 36 слова "а також комплексний проект його облаштування, виконаний згідно з чинним законодавством" замінити словами "комплексний проект його облаштування, виконаний згідно із законодавством, та інвестиційний проект (програму)";

статтю 37 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"дотримуватися показників інвестиційного проекту (програми)".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

5) у Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430):

у статті 1:

в абзаці першому пункту 1.1 слово "газовидобувні" замінити словом "газодобувні";

пункт 1.12 виключити;

у підпункті 7.1.3 пункту 7.1 статті 7 слово "газовидобувними" замінити словом "газодобувними";

6) частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482) доповнити словами "державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу".


Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 24


Стаття 1 ...22 23 24

Перейти до статті