Укр Рус

Про цінні папери та фондовий ринок
Стаття 6. АкціїСт. 6 ЗУ Про цінні папери від 23.02.2006 № 3480-IV1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. { Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5080-VI від 05.07.2012 }
 
Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. { Частину першу статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1522-VI від 11.06.2009 }
{ Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1522-VI від 11.06.2009 }
 
2. Акціонер приватного та публічного товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.
 
Переважним правом акціонера визнається:
 
право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі приватного розміщення товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій;
 
право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати у процесі приватного розміщення товариством привілейовані акції цього або нового класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу в загальній кількості привілейованих акцій цього класу.
 
Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
{ Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 514-VI від 17.09.2008 }
 
3. Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство. Порядок прийняття відповідним органом акціонерного товариства рішення про розміщення акцій визначається законом, що регулює питання утворення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
 
Акції існують виключно в бездокументарній формі.
{ Частину третю статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1522-VI від 11.06.2009 - зміна набирає чинності з 29 жовтня 2010 року }
 
4. Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.
 
5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції. У разі існування акцій у документарній формі власникові акцій видається сертифікат акції (акцій).
 
У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу, найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить власникові за таким сертифікатом, ім'я (найменування) власника, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента (уповноваженої особи).
 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватися додаткові реквізити сертифіката акції (акцій).
{ Частина п'ята статті 6 в редакції Закону N 1522-VI від 11.06.2009 }
 
6. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості та привілейовані.
 
7. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.
 
Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.
 
Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється. { Частину сьому статті 6 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }
 
8. Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
 
9. Акціонерне товариство розміщує привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його статутом. У такому разі у проспекті їх емісії зазначається черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється статутом товариства. Привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів, якщо це передбачено проспектом їх емісії. { Абзац перший частини дев'ятої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }
 
Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.
 
10. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
 
11. Особливості емісії, обігу, обліку та викупу акцій корпоративних інвестиційних фондів визначаються законодавством.

Стаття 1 ...Прикінцеві положення 8-1 6 14 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV