Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 4-1 ЗУ Про дозвільну систему від 06.09.2005 № 2806-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Стаття 4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру

1. Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. { Абзац перший частини першої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3993-VI від 03.11.2011, N 191-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, що законами України віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування, встановлюється їх рішенням, а у випадках, передбачених законом, - на підставі типових порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України. { Абзац другий частини першої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

{ Абзац третій частини першої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 1252-VII від 13.05.2014 }

Порядок видачі документів дозвільного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру визначається Кабінетом Міністрів України. { До частини першої статті 4-1 включено абзац третій згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 }

Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом. Документи дозвільного характеру видаються безоплатно, на необмежений строк, якщо інше не встановлено законом. { Абзац четвертий частини першої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1252-VII від 13.05.2014 }

Представницький орган місцевого самоврядування розглядає та приймає на пленарних засіданнях рішення щодо видачі, переоформлення, анулювання або відмови у видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання відповідної заяви. { Частину першу статті 4-1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4154-VI від 09.12.2011; в редакції Закону N 4403-VI від 10.02.2012 }

Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, необхідність проведення якої встановлюється міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, здійснюється в порядку, передбаченому цими міжнародними договорами. { Абзац шостий частини першої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 }

2. Плата за видачу (переоформлення) документів дозвільного характеру (адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги".
{ Частина друга статті 4-1 в редакції Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

{ Частину третю статті 4-1 виключено на підставі Закону N 2451-VI від 07.07.2010 }

4. У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за умови збереження виду діяльності і стану цих приміщень та обладнання від орендаря або іншого користувача не вимагається отримання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім потенційно небезпечних об'єктів та в разі експлуатації машин, механізмів, устаткування (далі - устаткування) підвищеної небезпеки, якщо інше не встановлено законом.

Відповідальність за використання (експлуатацію) приміщень та обладнання покладається на особу, визначену відповідним договором.

Положення цієї частини не застосовуються у разі надання в тимчасове користування потужностей, у тому числі їх частин, на які видано експлуатаційний дозвіл відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
{ Частину четверту статті 4-1 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 2042-VIII від 18.05.2017 }

5. Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.


{ Абзац сьомий частини п'ятої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }


У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом. { Абзац восьмий частини п'ятої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4154-VI від 09.12.2011 }

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

6. У разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано документ дозвільного характеру або не прийнято рішення про відмову у його видачі, через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Відмітка в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про дату прийняття заяви є підтвердженням подання заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу. { Абзац перший частини шостої статті 4-1 в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

Днем видачі документа дозвільного характеру вважається останній день строку розгляду заяви дозвільним органом, передбаченого законом.

7. Дозвільний орган анулює документ дозвільного характеру з таких підстав: { Абзац перший частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру; { Абзац другий частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом; { Абзац третій частини сьомої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4442-VI від 23.02.2012; в редакції Законів N 1193-VII від 09.04.2014, N 835-VIII від 26.11.2015 }

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. { Абзац четвертий частини сьомої статті 4-1 в редакції Законів N 1193-VII від 09.04.2014, N 835-VIII від 26.11.2015 }

Дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав: { Абзац п'ятий частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

1) встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації; { Абзац шостий частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

2) здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення. { Абзац сьомий частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання документа дозвільного характеру. { Абзац восьмий частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

{ Абзац дев'ятий частини сьомої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) дозвільним органом рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом. { Абзац десятий частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

Рішення дозвільного органу про анулювання документа дозвільного характеру може бути оскаржено до адміністративного суду. { Абзац одинадцятий частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

Анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, забороняється. { Абзац частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

У разі анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, документ дозвільного характеру підлягає поновленню за рішенням дозвільного органу або адміністративного суду. Поновлення документа дозвільного характеру відбувається шляхом здійснення відповідного запису в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. { Абзац частини сьомої статті 4-1 в редакції Закону N 1193-VII від 09.04.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 }

{ Абзац чотирнадцятий частини сьомої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

{ Абзац п'ятнадцятий частини сьомої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

Строк дії безпідставно анульованого документа дозвільного характеру подовжується на строк, протягом якого такий документ дозвільного характеру вважався анульованим.

Днем поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру є день внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. { Абзац сімнадцятий частини сьомої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 }

8. Підстави для переоформлення документа дозвільного характеру встановлюються законом. { Абзац перший частини восьмої статті 4-1 в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру. { Абзац другий частини восьмої статті 4-1 в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення документів дозвільного характеру. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданого раніше такому товариству документа дозвільного характеру. { Частину восьму статті 4-1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1983-VIII від 23.03.2017 }

{ Абзац частини восьмої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

{ Абзац частини восьмої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру. { Абзац частини восьмої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5410-VI від 02.10.2012, N 835-VIII від 26.11.2015 }

Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру зобов’язаний прийняти рішення про переоформлення документа дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру. { Абзац частини восьмої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4154-VI від 09.12.2011, N 5410-VI від 02.10.2012; в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

{ Абзац частини восьмої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

У разі переоформлення документа дозвільного характеру дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. { Абзац частини восьмої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4154-VI від 09.12.2011, N 835-VIII від 26.11.2015 }

Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.

{ Абзац частини восьмої статті 4-1 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним, крім випадку, передбаченого абзацом третім цієї частини. { Абзац дванадцятий частини восьмої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1983-VIII від 23.03.2017 }

{ Частину дев'яту статті 4-1 виключено на підставі Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

10. Зупинення розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, можливе за бажанням суб'єкта господарювання шляхом письмового повідомлення про це дозвільного органу або адміністратора, який протягом одного робочого дня повідомляє про це дозвільний орган. У разі якщо на день подання повідомлення було проведено експертизу, обстеження або інші наукові та технічні оцінки, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, суб'єкт господарювання відшкодовує відповідні витрати, пов'язані з їх проведенням. { Абзац перший частини десятої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3204-VI від 07.04.2011, N 3993-VI від 03.11.2011, N 191-VIII від 12.02.2015 }

У разі розгляду судом справи щодо об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру, розгляд документів, поданих для його отримання, зупиняється до винесення судом відповідного рішення.

Дозвільні органи поновлюють розгляд документів після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Перебіг строку розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, зупиняється з дня зупинення розгляду таких документів. З дня поновлення такого розгляду перебіг строку розгляду документів продовжується.

Про зупинення та поновлення дозвільними органами розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, приймається відповідне рішення. { Абзац п'ятий частини десятої статті 4-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3204-VI від 07.04.2011; в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

11. Основні вимоги до порядку видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру поширюються на всі документи дозвільного характеру, у тому числі на дозвільні (погоджувальні) процедури, якщо інше не встановлено законом.

Дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. { Частину одинадцяту статті 4-1 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1193-VII від 09.04.2014 }

{ Частину дванадцяту статті 4-1 виключено на підставі Закону N 191-VIII від 12.02.2015 }

13. У визначених законом випадках правонаступник суб’єкта господарювання має право провадити діяльність на підставі документів дозвільного характеру, виданих такому суб’єкту господарювання, у межах строку їх дії до оформлення документів дозвільного характеру на правонаступника такого суб’єкта господарювання.
{ Статтю 4-1 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 4442-VI від 23.02.2012 }

14. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.

Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб’єкта господарювання можуть отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.

Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;

в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - до дозвільного органу.

Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.

У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

Документи в електронній формі подаються суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.

Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви.
{ Статтю 4-1 доповнено новою частиною згідно із Законом N 191-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону N 835-VIII від 26.11.2015 }

15. Документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, вважаються такими, що подовжили строк своєї дії на період проведення антитерористичної операції, про що дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
{ Статтю 4-1 доповнено частиною згідно із Законом N 1669-VII від 02.09.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 }

Продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законом.

16. Рішення, прийняті дозвільним органом відповідно до цього Закону, підлягають обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 4-1 доповнено частиною шістнадцятою згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 }

17. Документ дозвільного характеру відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
{ Статтю 4-1 доповнено частиною сімнадцятою згідно із Законом N 835-VIII від 26.11.2015 } { Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 1869-VI від 11.02.2010 }


Стаття 1 ...3 4 4‑1 6 8 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті