Укр   Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про забезпечення прозорості у видобувних галузях № 2545-VIII від 18.09.2018


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про забезпечення прозорості у видобувних галузях
Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:

багатостороння група з імплементації ІПВГ - постійно діюча група, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, з метою здійснення нагляду за процесом розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до вимог ІПВГ;

видобувні галузі - галузі промисловості, пов’язані з геологічним вивченням надр, у тому числі дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, виконанням робіт (здійсненням діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, реалізацією видобутої продукції, транспортуванням трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту;

звіт ІПВГ - звіт, що готується незалежним адміністратором за результатами проведення аналізу та звірки інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів, відповідно до технічного завдання та в рамках ІПВГ;

звіт про отримані платежі - документ, що містить узагальнену інформацію про платежі, що були сплачені або належні до сплати отримувачеві платежу певним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, у звітному періоді;

звіт про платежі на користь держави - документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних галузях у звітному періоді, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, сплачені або належні до сплати отримувачам платежів такими суб’єктами у звітному періоді;

звітний період - календарний рік, за який узагальнено інформацію про фінансовий стан та результати діяльності суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях;

Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях - незалежний і добровільно підтримуваний Україною на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях, прийнятий Міжнародним секретаріатом ІПВГ та затверджений Міжнародним правлінням ІПВГ;

консолідований звіт про платежі на користь держави - документ, що містить консолідовану на рівні материнського підприємства у видобувних галузях інформацію про діяльність підконтрольних такому материнському підприємству суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати отримувачам платежів такими суб’єктами господарювання;

материнське підприємство у видобувних галузях - підприємство, що зареєстроване в Україні та здійснює контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях;

незалежний адміністратор - суб’єкт господарювання, який здійснює аналіз та звірку інформації, наданої суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів, відповідно до технічного завдання та готує звіт ІПВГ;

отримувач платежів - орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, що отримує платежі, а також будь-яке державне або комунальне підприємство, установа, організація або господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належить іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді;

платіж - будь-який платіж, здійснений суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, у грошовій або натуральній формі на користь державного або місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування або отримувача платежів безпосередньо у зв’язку з діяльністю у видобувних галузях, а саме:

загальнодержавні податки та збори, місцеві податки, загальнодержавні внески, крім податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб;

дивіденди, які сплачуються на користь держави;

частина прибуткової продукції;

платежі (виплата, премія, бонус), передбачені договорами, угодами та іншими не забороненими законодавством правочинами, які регулюють правовідносини між сторонами щодо користування надрами, а саме: договорами про спільну діяльність, угодами про розподіл продукції, договорами оренди чи концесії цілісного майнового комплексу;

збори та інші платежі за надання, продовження строку дії, переоформлення, видачу дубліката, внесення змін, зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу на користування надрами, ліцензій та інших документів дозвільного характеру на користування надрами;

інші платежі, які здійснюються суб’єктами розкриття інформації для користування надрами, а саме: плата за придбання прав на геологічну інформацію, плата за користування (тимчасове зайняття) земельними ділянками, плата (тарифи) за доступ до об’єктів інфраструктури, витрати на покращення інфраструктури, орендні платежі, фінансові санкції за порушення законодавства, що регулює користування надрами;

проектна діяльність - діяльність щодо геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, реалізації видобутої продукції, яка здійснюється відповідно до окремого спеціального дозволу на користування надрами та/або регулюється окремою угодою про умови користування надрами, або угодою про розподіл продукції, договором про спільну діяльність або іншим договором, що встановлює зобов’язання суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, перед державою у зв’язку з користуванням надрами, а також діяльність з транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту, яка здійснюється відповідно до договору;

суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, - фізична особа - підприємець чи юридична особа, яка здійснює користування надрами для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, видобування корисних копалин загальнодержавного значення, виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту;

технічне завдання - вимоги, які мають бути дотримані при підготовці звіту ІПВГ, зокрема щодо визначення обсягу інформації такого звіту, узгодження проміжних результатів та обов’язків незалежного адміністратора при його підготовці на кожному етапі, та які є невід’ємною частиною договору з незалежним адміністратором;

угоди про користування надрами - угоди про умови користування надрами, угоди про розподіл продукції, договори про спільну діяльність або інші договори, на підставі яких здійснюється проектна діяльність.

2. Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Термін "контроль" та похідні від нього вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

3. Інші терміни вживаються в значеннях, наведених в інших законах України.


Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті