Укр Рус

Про банки і банківську діяльність


Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III

Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет та мета Закону Стаття 2. Визначення термінів Стаття 3. Сфера застосування Стаття 4. Банківська система України Стаття 5. Економічна незалежність банків Стаття 6. Організаційно-правова форма банку Стаття 7. Державні банки Стаття 8. Кооперативні банки Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі Стаття 13. Банківські спілки та асоціації

Розділ II
СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ Глава 2
СТВОРЕННЯ БАНКІВ

Стаття 14. Учасники банків Стаття 15. Найменування банку Стаття 16. Статут банку

Глава 3
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ

Стаття 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність Стаття 19. Банківська ліцензія Стаття 19-1. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії Стаття 20. Підстави відкликання банківської ліцензії

Глава 4
ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ { Назва глави 4 в редакції Закону N 3024-VI ( ) від 15.02.2011 }

Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав

Глава 5
РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ

Стаття 26. Способи реорганізації банку Стаття 27. Умови реорганізації банку Стаття 28. Рішення про реорганізацію Стаття 29. Угода про злиття або приєднання

Розділ III
КАПІТАЛ, УПРАВЛІННЯ, ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Глава 6
КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ

Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність Стаття 32. Порядок формування статутного капіталу банку Стаття 33. Акції банку та паї банку Стаття 34. Істотна участь Стаття 35. Достатність (адекватність) регулятивного капіталу Стаття 36. Резервний та інші фонди банку

Глава 7
УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Стаття 37. Органи управління та контролю банку Стаття 38. Загальні збори учасників Стаття 39. Спостережна рада банку Стаття 40. Виконавчий орган банку Стаття 41. Ревізійна комісія Стаття 42. Вимоги до керівників банків Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку Стаття 44. Управління ризиками Стаття 45. Внутрішній аудит Стаття 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України

Глава 8
ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Стаття 47. Види діяльності банку Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків Стаття 49. Кредитні операції Стаття 50. Прямі інвестиції банків Стаття 51. Розрахункові банківські операції Стаття 52. Угоди з пов'язаними з банком особами Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі Стаття 54. Достовірність реклами

Глава 9
ВІДНОСИНИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ

Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом Стаття 56. Право клієнта на інформацію Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках

Глава 10
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 60. Банківська таємниця Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Глава 11
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів Стаття 65. Зберігання документів

Розділ IV
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД Глава 12
ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду

Глава 13
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ

Стаття 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках Стаття 69. Звітність банків Стаття 70. Зовнішній аудит банку

Глава 14
ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ БАНКІВ

Стаття 71. Інспекційні перевірки банків Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України Стаття 73. Заходи впливу Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу та санкцій за порушення банківського законодавства

Розділ V
ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ Глава 15
ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Стаття 75. Призначення тимчасової адміністрації Стаття 76. Вимоги до тимчасового адміністратора Стаття 77. Страхування відповідальності, життя та здоров'я тимчасового адміністратора Стаття 78. Наслідки призначення тимчасового адміністратора Стаття 79. Об'ява про призначення тимчасової адміністрації Стаття 80. Права та обов'язки тимчасового адміністратора Стаття 81. Запобігання переказу активів банку до моменту призначення тимчасового адміністратора Стаття 82. Безперебійне надання послуг Стаття 83. Організація роботи тимчасового адміністратора Стаття 84. Контроль за діяльністю тимчасової адміністрації Стаття 85. Мораторій Стаття 86. Припинення діяльності тимчасового адміністратора Стаття 86-1. Санаційний банк

Глава 16
ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ

Стаття 87. Правові підстави ліквідації банку Стаття 88. Особливості ліквідації банку в разі його неплатоспроможності Стаття 89. Оголошення про ліквідацію Стаття 90. Вимоги до ліквідатора та умови його призначення Стаття 91. Наслідки призначення ліквідатора Стаття 92. Повноваження ліквідатора щодо здійснення ліквідаційної процедури Стаття 93. Заходи щодо підготовки задоволення вимог кредиторів Стаття 94. Оцінка майна банку Стаття 95. Продаж майна Стаття 96. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів Стаття 97. Оплата праці осіб, залучених до ліквідації Стаття 98. Завершення ліквідації

Розділ VI
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Стаття 99. Оскарження рішень Національного банку України Прикінцеві положення

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 2 доповнено терміном згідно із Законом N 358-V від 16.11.2006

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 2 доповнено визначенням згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 358-V від 16.11.2006

Статтю 3 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3265-VI від 21.04.2011

Статтю 10 виключено на підставі Закону N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 11 виключено на підставі Закону N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 12 виключено на підставі Закону N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 21 виключено на підставі Закону N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 22 виключено на підставі Закону N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 25 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 25 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 25 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 38 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 42 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 51 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2289-VI від 01.06.2010

Статтю 55 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 661-VI від 12.12.2008

Статтю 56 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011; у частину першу статті 56 включено пункт 6 згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 56 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 58 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 58 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 60 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 60 доповнено частиною згідно із Законом N 3163-IV від 01.12.2005

Статтю 61 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3795-VI від 22.09.2011

Статтю 62 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 64 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010

Статтю 67 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 67 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 67 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 67 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 69 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 73 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 73 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011

Статтю 78 доповнено частиною другою згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року

Статтю 78 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 639-VI від 31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року

Статтю 80 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 80 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 80 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 80 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 80 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 80 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 80 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 80 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 85 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3385-VI від 19.05.2011

Статтю 92 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 92 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009

Статтю 92 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009


Інші нормативні акти

Про загальну середню освіту Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України Про телекомунікації Про ринок електричної енергії Про основи національної безпеки України